Engele, Satan en demone (deel 11)

Volgens 1 Johannes 3:10-12 is hy in teenstand met die geregtigheid van God. (1Jn 3:10  Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. 1Jn 3:11  Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê; 1Jn 3:12  nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig.)

 

2.        Opposisie Teen God se Program

 

Die tweede manier is deur God se program teen te staan en hy doen dit deur God se plan na te maak en te vervang met ʼn valse plan. Sy vyfde “ek wil, ek wil my gelykstel met die Allerhoogste!”, wys dat Satan die meester vervalser is. Hy het geweet hy kan nie die Allerhoogste wees nie, so hy spreek sy begeerte uit om net soos die Allerhoogste te word. En om dit te kan doen implementeer hy sy eie valse program, wat uit vyf fasette bestaan.

 

  1. a. ʼn Valse Godsdiens

Die eerste faset is die van ʼn valse geloof (2Co 11:13  Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. 2Co 11:14  En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. 2Co 11:15  Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.) Hierdie valse godsdiens is nie noodwendig ʼn ooglopende valse geloof nie, maar dikwels is dit iets baie soortgelyks aan die geloof van die Nuwe Testament. Twee voorbeelde is; “Purpose Driven” en “The Emerging Church” maar daar is baie ander.

 

  1. b. ʼn Valse Messias

Die tweede faset is die van valse messias. Hy produseer valse messiasse op twee maniere. Eerstens deur ʼn “ander jesus” van die selfde soort of tipe te verkondig, ʼn jesus baie dieselfde as die Jesus van die Nuwe Testament. In 2 Korintiërs 11:4 wanneer Paulus praat van ʼn “ander jesus” beteken die Griekse term wat hy gebruik; “ʼn ander van die selfde soort”. ʼn Tweede manier waarop hy die Messias sal vervals is dat hy eendag “die (definate article) Antichris” sal voortbring. (1Jn 2:18  Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. 1Jn 2:22  Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën. 1Jn 4:3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.

 

  1. c. Valse Volgelinge

 

Die derde faset van sy valse program is die feit dat hy valse volgelinge het. (Mat 13:38  en die saailand is die wêreld. Die goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, Mat 13:39  en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.) Hierdie volgelinge is soos onkruid. Die onkruid wat hier van gepraat word lyk net soos koring en dit is uiters moeilik om die een van die ander te onderskei, dit kan slegs onderskei word van die regte koring wanneer die oes ryp word. Op die selfde manier is sy valse volgelinge nie ooglopende Satan aanbidders nie, maar mense wat openlik hulle geloof in die Messias verklaar met subtiele ontkennings.

 

  1. d. ʼn Valse Teologie

Die vierde faset van sy valse program is dat hy ʼn valse sisteem van doktrine het, ʼn valse stelselmatige teologie. (1Ti 4:1 Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang 1Ti 4:2  deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, 1Ti 4:3  wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Rev 2:24  En ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle geen ander las lê nie.)

 

  1. e. Valse Wonderwerke

Die vyfde faset van sy valse program is dat hy die vermoë het om valse wonderwerke kan doen. (Mat 7:22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? Mat 7:23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! 2Th 2:8  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, 2Th 2:9  hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen 2Th 2:10  en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. 2Th 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, 2Th 2:12  sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.) Hierdie wonderwerke gebeur wel, maar hulle is vals in dat daar aanspraak op gemaak word dat dit gedoen word in die naam van Jesus, maar Jesus het dit nie werklik gedoen nie.

 

D.        Satan se Werk in die Lewe van die Messias

ʼn Vierde kategorie van die werk van Satan is sy werk in die lewe van die Messias. Hier kan ses dinge genoem word.

 

1.         Die Profesie van Konflik

Die eerste ding is dat die heel eerste profesie wat gevind word in Genesis 3:15, voorspel die konflik tussen Jesus en Satan. (Gen 3:15  En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.) Die konflik tussen Jesus en Satan gedurende die lewe van die Messias was vooruit voorspel.

 

2.         Satan se Aanslae op die Lewe van die Messias

Die tweede ding is, dat toe Christus gebore is, het die konflik met erns begin. Satan het probeer om Jesus dood te maak as ʼn baba in Bethlehem. Die besonderhede hiervan kan gevind word in Matteus 2:1-18, wat beskryf hoe Herodes die Grote, geïnspireer deur Satan, volgens Openbaring 12:4, die Kind probeer doodmaak het. (Rev 12:4  en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.)

 

3.         Satan se Versoeking van die Messias

Die derde ding wat Satan gedoen het, was om Jesus te versoek om te probeer om Hom sonde te laat doen. (Matteus 4:1-11; Markus 1:12,13; Lukas 4:1-13) (Mar 1:13  En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien.)

 

4.        Satan se Gebruik van Mense Teen die Werk van die Messias

Die derde ding is dat Satan dikwels mense gebruik om die werk van Jesus ongedaan te maak. Hy het mense gebruik om te probeer verhoed dat Jesus Sy messiaanse doel beruik om aan die kruis sterf. Hy gebruik Herodes, (Mat 2:16  Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Betlehem en in al die omstreke daarvan al die seuntjies van twee jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het.) hy gebruik Petrus (Mat 16:23  Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.) en die menigte in Johannes (Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. Joh 8:59  Hulle het toe klippe opgetel om Hom te stenig; maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het Hy vertrek.)

 

5.        Satan se Motivering van Petrus se Verloëning

Die vyfde ding is, dit was Satan wat Petrus beweeg het om Jesus drie maal te verloën. (Luk 22:31  En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif.)

 

6.        Satan se Deel Aan Judas se Verraad

Die sesde ding is dat Satan gedeeltelik verantwoordelik was vir Judas se verraad teenoor Jesus. Dit was Satan wat voorgestel het dat Judas, Christus verraai (Joh 13:2  En gedurende die maaltyd—die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai—) en later neem Satan besit van Judas (Joh 13:27  En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom: Wat jy doen, doen dit haastig.) Terloops daar is net twee mense ooit in die Bybel wat deur Satan self in besit geneem word, die een is Judas en die ander is die Antichris. So Judas was nie slegs duiwel besete nie, hy was Satan besete en dit is waarom hy ook genoem word “die seun van die verderf” . (Joh 17:12  Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.) en toe Satan in Judas invaar was die verraad verseker.

 

E.        Satan se Werk met Betrekking tot die Heiden Nasies

Hier kan ses dinge genoem word.

 

1.         Satan Veroorsaak die Val van Nasies

Die eerste werk wat Satan onder die nasies doen is, “hy oorweldig die nasies”. (Isa 14:12  Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!) Soms verloor nasies hulle mag en word derde, vierde klas nasies as gevolg van die werk van Satan wat die koningryke van die aarde beheer.

 

2.        Satan Verlei die Nasies

Die tweede werk wat Satan onder die nasies verrig, is om die nasies te verlei. (Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Rev 20:3  en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

 

3.        Satan Beïnvloed die Nasies

Die derde werk wat Satan onder die nasies verrig, is om die nasies te beïnvloed. (Dan 10:13  maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië. Dan 10:20  Toe sê hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Mat 4:8  Weer neem die duiwel Hom saam na ‘n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, Mat 4:9  en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

 

4.        Satan Bemagtig die Antichris

Die vierde werk van Satan onder die nasies is dat hy sy mag oor die nasies aan die Antichris gaan oorgee. Op een stadium het hy hierdie mag aan Jesus geoffer as Jesus hom net een keer sou aanbid, maar Jesus het sy aanbot verwerp. Satan gaan weer hierdie aanbot maak, maar hierdie keer aan die Antichris wat dan die offer sal aanvaar. (Rev 13:2  En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Rev 13:4  En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?)

 

5.        Satan Vergader die Leërmagte vir die Finale Konflik

Die vyfde werk van Satan onder die nasies is dat hy die leërmagte van die nasies gaan vergader vir die finale konflik, die slag van Armageddon. (Rev 16:12  En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word. Rev 16:13  En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Rev 16:14  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Rev 16:15  Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Rev 16:16  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.)

 

6.        Satan Lei die Heiden Nasies in die Finale Opstand

Die sesde werk van Satan onder die nasies, is dat nadat hy vrygelaat word uit sy vyfde woning, “die afgrond”, gaan dit hy wees wat die heiden nasies in die Messiaanse Koningryk verlei om in opstand te kom teen Christus. (Rev 20:7  En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; Rev 20:8  en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. Rev 20:9  En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Rev 20:10  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.)

 

 NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.