Engele, Satan en demone (deel 20)

A. Historiese Aktiwiteite
Wanneer ons kyk na die historiese aktiwiteite van demone sal ons sien dat dit verminder en vermeerder het gedurende sekere periodes in die verlede. Gedurende die Ou Testament was daar baie min demoniese aktiwiteite en net uitsonderlike gevalle is opgeteken. Maar gedurende die evangelie periode was daar ? skerp toename in demoniese aktiwiteite. Ewe skielik was daar demone oral oor en Jesus is deur hulle gekonfronteer waar Hy ook al gegaan het en die rede hiervoor kry ons in Openbaring 12:1-5. (Rev 12:1  En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre; Rev 12:2  en sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood. Rev 12:3  En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone; Rev 12:4  en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Rev 12:5  En sy het ‘n manlike kind gebaar, wat al die nasies met ‘n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk na God en sy troon.) Hier sien ons dat gedurende die tyd toe Jesus op aarde was, het die Satan al sy demone saam met hom gebring van uit hulle huidige blyplek die atmosferiese hemelruim na die aarde, en nie net die aarde in die algemeen nie, maar spesifiek die Midde Ooste en in die besonder die land van Israel. Die rede waarom hy dit gedoen het, was om die doel van die Eerste Koms van Christus te probeer verhoed. Satan was daar om gebeure en mense te probeer manipuleer om Jesus van die kruis af weg te hou deur Hom, of voor sy tyd dood te maak as ? baba in Betlehem of om Hom op die verkeerde manier dood te maak soos byvoorbeeld deur die swaard of deur steniging. As gevolg van hierdie rede was daar buitengewone demoniese aktiwiteite op aarde gedurende die tyd van Jesus.

 

Soos die geskiedenis aanbeweeg het tot by die boek van Handelinge en verder, het demoniese aktiwiteite afgeneem tot op die vlak wat dit was gedurende die Ou Testament. In die toekoms gaan dit egter weer ernstig toeneem gedurende die Groot Verdrukking. Die boek van Openbaring praat gereeld van demone, soveel so, dat dit wil voorkom of hulle aktiwiteite gedurende daardie tyd min of meer dieselfde gaan wees as gedurende die evangelie tyd en dit sal weereens om dieselfde doel wees. Om die tweede koms van Christus te probeer verhoed. 

(Daar is een ding in die Bybel wat baie min mense verstaan en dit is die tweede koms van Christus. Christus kom uitsluitlik om die Jode kom red wanneer hulle as ? nasie hul sonde bely en tot bekering kom en vir Jesus vra om terug te kom (maranata) – die gelowiges is dan reeds saam met Jesus – as die Satan elke Jood kan laat doodmaak voor dit gebeur is daar geen rede vir Christus om terug te keer nie en ons kan reeds sien hoe hard hy probeer. Die Jode is vandag die mees gehate nasie op die planeet, maak seker jy is nie deel van hierdie diaboliese plan nie – bid vir die Jode en ondersteun hulle. Gen 12:1  En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. Gen 12:2  En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees. Gen 12:3  En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.)

Wetende dit, gaan Satan al sy demone gedurende die Groot Verdrukking gebruik om die hele wêreld teen die volk van Israel te draai om hulle vir eens en altyd te vernietig voordat hulle ? kans het om te pleit vir hulle Messias se terugkeer. Satan Will al die Jode vernietig voor hierdie nasionale regenerasie van Israel plaasvind, want dan is daar geen tweede koms nie en sy loopbaan is verewig veilig. Om hierdie rede daar ? groot toename van demoniese aktiwiteite wees gedurende die Groot Verdrukking. Dit is natuurlik gedeeltelik hierdie ongelooflike lyding en vervolging wat gaan veroorsaak dat Israel hulle tot hulle eie Messias gaan wend vir verlossing.

Die geskiedenis van demoniese aktiwiteite kan verdeel word in vier eras of tydperke. Eerstens was daar weinig aktiwiteite vanaf Genesis tot en met die Evangelies. Tweedens was daar baie aktiwiteite gedurende die tyd van die Evangelies. Derdens vanaf handelinge tot en met die Groot Verdrukking het demoniese aktiwiteite weer afgeneem. Maar vierdens, gedurende die Groot Verdrukking gaan daar weer ? verskerpte toename demoniese aktiwiteite wees.
B. Algemene Aktiwiteite
In die algemeen is demone betrokke in drie hoof aktiwiteite. Die eerste is dat hulle God se doel in die wiele probeer ry. Een voorbeeld vin dons in Daniel 10:10-14 waar ons lees dat een van die voorste demone ? engel van God drie weke lank probeer verhoed het om aan Daniel ? openbaring te maak oor die toekoms. (Dan 10:13  maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië. Dan 10:14  Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.) ? Ander voorbeeld vind ons in Openbaring 16:12-16 waar demone gaan help om al die nasies bymekaar te roep om teen Israel te veg in die slag van Armageddon om sodoende die tweede koms van Christus te probeer verhoed. (Rev 16:12  En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word. Rev 16:13  En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Rev 16:14  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Rev 16:15  Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Rev 16:16  En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.) 

Die tweede aktiwiteit is om Satan mag uit te bry in die heelal deur vir hom voorspraak te maak. (Eph 2:1  En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes Eph 2:2  waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.)

Die derde aktiwiteit is die feit dat demone ook deur God gebruik kan word en wel gebruik word om God se doel, plan en wil uit te voer. Byvoorbeeld in 1 Samuel 16:14 was ? demoon gebruik om Saul te teister. (1Sa 16:14  Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.) In 1 Konings 22:19-23 is ? leuenaar demoon gebruik om Agab se dood te bewerkstellig. (1Ki 22:19  Verder sê hy: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leërskare by Hom staan, aan sy regter— en aan sy linkerhand. 1Ki 22:20  En die HERE het gesê: Wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gílead? En die een het so gesê, en die ander weer so. 1Ki 22:21  Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die HERE staan en sê: Ek sal hom oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee? 1Ki 22:22  En hy sê: Ek sal uitgaan en ‘n leuengees word in die mond van al sy profete. En Hy sê: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen so. 1Ki 22:23  En nou, kyk, die HERE het ‘n leuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die HERE het onheil oor u gespreek.) In 2 Korintiërs 12:7 word ? demoon gebruik om Paulus  nederig te hou. (2Co 12:7  En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ? engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.) Ons sien dus dat God wel demone gebruik om Sy doel uit te voer. 
C. Spesifieke Aktiwiteite
Die derde kategorie van aktiwiteite het te doen met spesifieke aktiwiteite en daar is twaalf wat na gekyk moet word.
(1) Hulle het te doen met die beheer van nasies. Net soos God goeie engele het wat nasies beheer, het Satan ook demone wat nasies beheer. Twee voorbeelde is die demoniese prinse van Griekeland en Persie (vandag Iran). (Dan 10:20  Toe sê hy: Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse; en as ek heengegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Dan 10:21  Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid; en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Mígael.)
(2) Hulle kan fisiese kwale in mense veroorsaak. Byvoorbeeld stomheid, (Mat 9:32  En terwyl hulle weggaan, bring die mense ‘n stom man wat van die duiwel besete was, na Hom toe. Mat 9:33  En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat. En die skare het hulle verwonder en gesê: So iets is nog nooit in Israel gesien nie! Mat 12:22  Toe het hulle ‘n duiwelbesetene wat blind en stom was, na Hom gebring; en Hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. Mar 9:17  En een uit die skare antwoord en sê: Meester, ek het my seun wat ‘n stomme gees het, na U gebring;) doofheid, (Mar 9:25  En toe Jesus sien dat ‘n skare bymekaar stroom, het Hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê: Jou stom en dowe gees, Ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie.), misvormde ruggraat, (Luk 13:11  En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie. Luk 13:12  En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos. Luk 13:13  En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik.) epilepsie, (Mar 9:20  En hulle bring hom na Hom toe; en toe hy Hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond.), blindheid, (Mat 12:22  Toe het hulle ‘n duiwelbesetene wat blind en stom was, na Hom gebring; en Hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien.) en persoonlike besering, (Mar 9:18  en waar hy hom ook aangryp, skeur hy hom; en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande en word styf; en ek het u dissipels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie.) Demone kan soos ons sien fisiese kwale veroorsaak, maar nie alle fisiese kwale word deur demone veroorsaak nie. Daar is ? verkil tussen kwale of siektes wat veroorsaak word deur menslike verganklikheid en die wat deur demone veroorsaak word, (Mat 4:24  En die gerug aangaande Hom is versprei oor die hele Sírië; en hulle het na Hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes; en Hy het hulle gesond gemaak. Mat 8:16  En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ‘n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak,).

(3) Hulle veroorsaak kranksinnigheid. (Mar 5:1  En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadaréners. Mar 5:2  En toe Hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte Hom tegemoet ‘n man met ‘n onreine gees, Mar 5:3  wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met kettings hom bind nie; Mar 5:4  want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uitmekaar geruk en die voetboeie stukkend gebreek; en niemand was in staat om hom te tem nie. Mar 5:5  En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend te slaan.) 

(4) Hulle kan groot fisiese krag veroorsaak. (Luk 8:29  want Hy het aan die onreine gees bevel gegee om uit die man uit te gaan. Want baiekeer het hy hom saamgesleep; en hulle het hom gebind met kettings en voetboeie om oor hom wag te hou; maar hy het die boeie uitmekaar geruk, en die duiwel het hom in die woestyne gedrywe.)

(5) Hulle kan selfmoord veroorsaak. (Mar 9:22  en dikwels het hy hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons.)  (6) Hulle kan diere in besit neem. (Mar 5:12  en al die duiwels het Hom gesmeek en gesê: Stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. Mar 5:13  En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat; en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop—daar was omtrent twee duisend—het van die krans af in die see gestorm en in die see verdrink.0

(7) Hulle bevorder afgodediens. (Lev 17:7  En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aan hoereer nie. Dit moet vir hulle ‘n ewige insetting wees vir hulle geslagte. Isa 65:11  Maar julle wat die HERE verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat ‘n tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot— Deu 32:17  Hulle het aan die duiwels geoffer, wat nie-God is, gode wat aan hulle nie bekend was nie; nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie. 1Co 10:20  Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie.)
(8) Hulle kan mense oortuig om demone te aanbid. (Rev 9:20  En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. Rev 9:21  En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie.)

(9) Demone veroorsaak onreinheid en immorele gedrag. (Luk 8:27  En toe Hy aan wal uitklim, kom ‘n sekere man uit die stad Hom tegemoet, wat vir ‘n geruime tyd van duiwels besete was en geen klere gedra het nie; hy het ook nie in ‘n huis gewoon nie, maar in die grafte.)(10) Hulle bevorder valse doktrine. (1Ti 4:1  Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, Jas 3:15  Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels; 1Jn 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.) 

(11) Hulle staan geestelike groei in gelowiges tee. (Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.) 
(12) Hulle probeer gelowiges skei van die liefde van God. (Rom 8:38  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge) 

Daar is nog ? aktiwiteit, naamlik die beheer van mense van binne, maar dit is iets wat in ? hele ander konteks bestudeer moet word en sal dus nie hier bespreek word nie.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.