Engele, Satan en demone (deel 23)

IX.      DEMONIESE BEHEER

Die volgende gedeelte handel oor demoniese beheer. Soms word dit genoem demoniese besit, maar in hierdie studies sal daarna verwys word na demoniese beheer vir redes wat later verduidelik sal word. Die gedeelte gaan in ses dele verdeel word.

 

A.        Die Definisie van Demoniese Beheer

Om tot ʼn duidelike definisie te kom, moet ʼn mens eers handel met die sleutel woord en dan die sleutel uitrukking.

 

1.         Die Sleutel Woord

Die sleutel woord is “daimonizomai”, wat beteken “om gedemoniseerd te wees”. Dit beteken “om van binne beheer te word deur ʼn demoon”. Dit is die woord wat gereeld vertaal word as; “om deur ʼn demoon besit te word”. Die probleem met hierdie vertaling is dat die Griekse woord vir “besit”, nooit gebruik word in verband met demone nie. Die woord wat sonder uitsondering gebruik word, is die woord “daimonizomai”, of om soos reeds aangedui, van binne deur ʼn demoon beheer te word. Eerder as om die woord te definieer of te vertaal as demoniese besit wat eienaarskap impliseer, sou dit wyser wees om dit te vertaal as demoniese beheer. Hierdie woord word onder andere gevind in die oorspronklike Griekse teks van die volgende verse: (Mat 4:24  En die gerug aangaande Hom is versprei oor die hele Sírië; en hulle het na Hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne en wat van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes; en Hy het hulle gesond gemaak. Mar 1:32  En toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle na Hom gebring almal wat ongesteld en van duiwels besete was. Luk 8:36  En die wat ooggetuies was, het ook aan hulle vertel hoe die besetene genees is. Joh 10:21  Ander het gesê: Hierdie woorde is nie van ‘n besetene nie; ‘n duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie.)

 

2.        Die Sleutel Uitdrukking

Die sleutel uitdrukking wat dieselfde beteken as die woord “daimonizomai”, alhoewel die woord self nie gebruik word nie, is “om ʼn demoon te hê”. Die sleutel uitdrukking beklemtoon inwoning. Die klem op die sleutel woord is op beheer terwyl die klem op die sleutel uitdrukking op inwoning in dat met demoniese beheer, woon die demoon binne die betrokke persoon. Die sleutel uitdrukking word gevind in: (Mat 11:18  Want Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê: Hy het ‘n duiwel. Luk 7:33  Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie, en julle sê: Hy het ‘n duiwel. Joh 7:20  Die skare antwoord en sê: U is van die duiwel besete; wie wil U om die lewe bring? (hier is die Afrikaanse vertaling nie heeltemal korrek nie, dieselfde vers in Engels lees soos volg: Joh 7:20 The multitude answered, Thou hast a demon: who seeketh to kill thee?) Act 8:7  Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met ‘n groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword.)

 

3.        Die Definisie

Deur die sleutel woord en die sleutel frase te kombineer, kan ons ʼn spesifieke definisie formuleer. Dus, by spreke van geofisiese kan ons se dat demoniese beheer behels ʼn demoon wat in ʼn persoon woon en direkte beheer oor daardie persoon uitoefen met ʼn sekere mate van geestelike versteuring of fisiese ontwrigting van die liggaam. Hierdie geofisiese neem in ag beide die sleutel woord en die sleutel uitdrukking. ʼn Goeie voorbeeld hiervan vind ons in: (Mat 12:43  En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Mat 12:44  Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Mat 12:45  Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met hierdie bose geslag.) In Markus 5:1-20 vind ons ʼn voorbeeld van die gevolg van demoniese beheer, in beide fisiese en geestelike aspekte daarvan.

 

4.        Onderskeidings

Om ʼn beter prentjie te kry oor wat demoniese beheer alles behels, moet daar ʼn duidelike onderskeid getref word tussen demoniese beheer en twee ander demoniese aktiwiteite.

 

a.         Demoniese Teistering: Hierdie aktiwiteit is wanneer ʼn demoon iemand van buite teister en ʼn voorbeeld daarvan vind ons in: (Rom 15:22  Daarom is ek ook elke keer verhinder om na julle te kom. 1Th 2:18  Daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as een maal; maar die Satan het ons verhinder.) Hier word daar gepraat van die duiwel wat die planne of werk van ʼn gelowige in die wiele ry of probeer ry. In hierdie geval was dit Paulus. Dit is demoniese teistering.

 

b.         Demoniese Invloed: Hierdie aktiwiteit moet nie met demoniese beheer verwar word nie. Ons vind ʼn voorbeeld hiervan in: (Mat 16:21  Van toe af het Jesus begin om sy dissipels te toon dat Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek word. Mat 16:22  Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie! Mat 16:23  Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.) Nadat Jesus gesê het dat Hy dood sou gaan, het Petrus gesê dit mag nie gebeur nie. Jesus se toe vir Petrus, “Gaan weg agter My, Satan!” Natuurlik wou Satan verhoed dat Jesus aan die kruis sou sterf en het Petrus beïnvloed om Jesus te probeer ompraat om dit nie te doen nie. Petrus was dus op daardie oomblik onder demoniese beheer.

 

Ons sien dus hier dat beide demoniese teistering en demoniese invloed, anders as demoniese beheer, van buite die persoon plaasvind, terwyl demoniese beheer van binne ʼn persoon plaasvind.

 

5.         Kan ʼn Gelowige Gedemoniseerd Wees?

In lig van die geofisiese, kan ʼn demoon ʼn gelowige beheer? Normaalweg is die vraag, “Kan ʼn gelowige deur ʼn demoon besit (besete) word?” Soos voorheen uitgewys, die woord besit of besete is nie ʼn baie goeie woord om te gebruik nie, aangesien die Griekse teks nooit die terme gebruik nie. Indien met besit of besete, “eienaarskap” bedoel word, dan is die antwoord nee. ʼn Gelowige kan nooit deur ʼn demoon in die sin van eienaarskap besit word nie. Volgens 1 Korintiërs 6:20, (1Co 6:20  Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.) is die gelowige deur Christus vrygekoop en kan dus nooit aan Satan behoort nie, maar net aan Christus. Maar die Bybelse gebruik van die woord beteken “beheer van binne”, so as die vraag is, “Kan ʼn gelowige van binne deur ʼn demoon beheer word?” Dan is die antwoord, ja hy kan! Daar is twee Skrifgedeeltes wat dit vir ons duidelik maak. (Act 5:1 Maar ‘n sekere man met die naam van Ananías het saam met sy vrou Saffíra ‘n eiendom verkoop, Act 5:2  en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en ‘n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Act 5:3  Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Act 5:4  As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.) Hier vra Petrus “waarom het die Satan jou hart vervul” en hy gebruik dieselfde Griekse woord wat Paulus gebruik in Efesiërs 5:18 wanneer hy praat van om deur die Gees vervul te wees. (Eph 5:18  Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.) Net soos om met die Gees vervul te wees beteken om deur die Gees beheer te word, net so beteken om met die Satan vervul te wees ook om deur hom beheer te word. Die Heilige Gees beheer die gelowige van binne en so moet die Satan dan ook die gelowige van binne beheer want dieselfde Griekse woord word gebruik. Die Bybel leer dus dat ʼn gelowige deur ʼn demoon van binne beheer kan word.

 

ʼn Tweede Skrifgedeelte wat hierdie punt bespreek is: (Eph 4:27  en gee aan die duiwel geen plek nie.) Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik is strandhoof of “beachhead”. Wanneer ʼn leër ʼn ander land vanaf die see binneval, stuur dit eers ʼn mag uit om ʼn strandhoof te stig en te beheer. Hierdie strandhoof is binne vyandelike grondgebied. Wanneer dit gedoen is, kan versterkings ingestuur word terwyl die soldate in die strandhoof dekkings vuur verskap vir die versterkings om te land. ʼn Strandhoof is dus ʼn area van beheer binne vyandelike grondgebied. ʼn Gelowige kan dus van binne deur ʼn demoon beheer word deur middel van ʼn “strandhoof”. Die onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges is nie dat gelowiges nie deur ʼn demoon beheer kan word nie en ʼn ongelowige kan. Die verskil is eerder die mate van beheer wat kan plaasvind. ʼn Ongelowige kan totaal beheer word terwyl ʼn gelowige slegs gedeeltelik beheer kan word, nooit totaal nie. Die algemene teenkanting teen hierdie seining is: “Hoe kan ʼn demoon en die Heilige Gees in dieselfde liggaam woon?” Meeste gelowiges besef dat hulle nog steeds ʼn sondige natuur het. Die Heilige Gees leef saam met die gelowige se sondige natuur en beide is van binne. Die punt is, die gelowige het twee nature, die ou sondige natuur en die nuwe skepping natuur. Die Heilige Gees woon in die nuwe skepping natuur en nie in die ou sondige natuur nie, terwyl die demoon in die ou sondige natuur woon. Die feit dat daar twee nature binne die gelowige bestaan, wys vir ons waarom dit vir die Heilige Gees moontlik is om met ʼn demoon in dieselfde liggaam te kan saamwoon. Laastens, by wyse van definisie, demoniese beheer kan herhaal word. (Mat 12:43  En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Mat 12:44  Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Mat 12:45  Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Luk 11:24  Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus; en as hy dit nie vind nie, sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. Luk 11:25  En hy kom en vind dit uitgevee en versierd. Luk 11:26  Dan gaan hy en neem sewe ander geeste, slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste.)

 

B. Die Simptome van Demoniese Beheer

Hoe kan ʼn mens bepaal of iemand onder demoniese beheer van binne is of nie? Ten einde ʼn balans in perspektief te behou, voor ons na die simptome van demoniese beheer gaan kyk, moet daar eers gesê word: hierdie simptome, in en op sigself is nie bewys dat daar ʼn demoon in iemand teenwoordig is nie aangesien daar baie ander oorsake vir soortgelyke simptome kan wees. Net omdat ʼn persoon een of meer van hierdie simptome het, is dus nie klinkklare bewys dat die persoon ʼn demoon het nie. Daar moet ʼn totaliteit van simptome teenwoordig wees om die moontlikheid van demoniese beheer te kan bewys. Hierdie balans moet altyd gehandhaaf word sodat daar nie oorboord gegaan word na die een of ander kant nie. Die een uiterste beweer daar is geen demone vandag nie terwyl die ander uiterste demone vir alles blameer en agter elke bos uitskop. Beide uiterstes moet vermy word. Altesaam is daar dertien simptome van demoniese beheer.

 

1.         Fisiese Siekte

 

Een van die simptome is fisiese siekte. (Mat 9:32  En terwyl hulle weggaan, bring die mense ʼn stom man wat van die duiwel besete was, na Hom toe. Mat 9:33  En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat. En die skare het hulle verwonder en gesê: So iets is nog nooit in Israel gesien nie!) Nie alle siektes word deur demone veroorsaak nie. ( Act 5:16  En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaargekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en hulle is almal genees.) Hierdie Skrifgedeelte maak ʼn duidelike onderskeid tussen mense met demone en mense wat net gewoonweg siek was.

 

2.         Geestelike Versteurdheid

ʼn Tweede simptoom is geestelike versteurdheid. (Mat 17:15  Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar; want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water.) Weereens, nie alle geestelike versteurdheid word deur demone veroorsaak nie. Daniel 4:1-37 beskryf ʼn geval van geestelike versteurdheid wat nie deur demone veroorsaak is nie.

 

3.         Diep Depressie

Hierdie is soos ʼn donker wolk van depressie. Meeste mense ondervind normale periodes van depressie. As iemand byvoorbeeld bankrot gespeel het, of ʼn geliefde verloor het ens. Hierdie dinge op sigself, bewys nie demoniese beheer nie. Maar in die geval waar iemand aan depressie ly as gevolg van demoniese beheer, kan dit aangevoel word. Jy kan in ʼn kamer instap en dadelik aanvoel dat daar ʼn donker wolk van depressie oor die kamer hang, dit is die simptoom wat hier van gepraat word.

 

4.        Selfverwyt

Demone hou daarvan om vir mense te lieg en hulle te maak glo dat alles hulle skuld is en sodoende die persoon se gebrek aan selfbeeld te beklemtoon.

 

5.         Selfmoord

Demone probeer soms om die persoon binne wie hulle bly te vermoor en selfmoord kan sodoende dan ook ʼn sistoom van demoniese beheer wees. Iemand wat verskeie pogings tot selfmoord probeer het, kan deur ʼn demoon beheer word, maar op sigself is dit nie ʼn bewys van demoniese beheer nie.

 

6.        Passiwiteit

Passiwiteit kan ook ʼn simptoom van demoniese beheer wees. Iemand wat konstant in ʼn staat van passiwiteit leef, wat blyk of die persoon deur niks of niemand rondom hom of haar geaffekteer of beïnvloed word nie, kan heel moontlik deur ʼn demoon beheer word.

 

7.         Immoraliteit

Demone is onreine geeste. Hulle word gekenmerk deur onreinheid en hulle dryf diegene wat hulle beheer tot dade van immoraliteit en onreinheid.

 

8.        Bitterheid

ʼn Konstante gesindheid van bitterheid teenoor alles en almal, teenoor God, die wêreld ens. Kan ʼn simptoom van demoniese beheer wees.

 

9.        Dwelm Misbruik

Dwelm misbruik en passiwiteit gaan hand aan hand. Hou maar iemand dop wat onder die invloed van dwelms is, so ʼn persoon is weinig bewus van wat rondom hom aangaan. Hierdie is dan ook ʼn moontlike simptoom van demoniese beheer.

10.      Psigiese Krag

Wanneer ʼn persoon psigiese krag het of blyk dat hy of sy weet wat gaan gebeur, is ook ʼn simptoom van demoniese beheer.

 

11.       Dierlike Tendense

Hierdie mense toon dierlike gedrag in baie van die dinge wat hulle doen. Dit is ook ʼn simptoom van demoniese beheer.

 

12.       Ongemak Wanneer Uit Die Bybel Gelees Word

Demone hou nie daarvan om na die Woord van God te luister nie. Dit neig om hulle weg te dryf en ongemaklik te maak. Wanneer iemand kalm is en skielik ongemaklik begin raak wanneer daar uit die Bybel gelees word, kan dit ʼn aanduiding van demoniese beheer wees.

 

13.       Meervoudige Persoonlikhede

Die dertiende simptoom is meervoudige persoonlikhede. Demone het ʼn manier om die persoonlikhede van ander persone aan te neem. Dikwels is daar meer as een demoon wat in ʼn persoon met meervoudige persoonlikhede woon. Op een stadium praat die een demoon en op ʼn ander stadium ʼn ander en sodoende het dit skielike verandering in persoonlikheid tot gevolg.

 

Hierdie is dan dertien simptome van demoniese beheer, maar nie noodwendig al die simptome nie. Weereens moet daar gewaarsku word dat mens nie nou bewapen met hierdie inligting ewe skielik ʼn “demoon inspekteer” word en aanneem dat mense onder demoniese beheer is net omdat hulle ʼn paar van hierdie simptome manifesteer nie. Daar is ook ander oorsake vir hierdie selfde simptome. Slegs as daar ʼn menigte of ʼn totaliteit van hierdie simptome deur ʼn persoon gemanifesteer word, kan ʼn mens tot die gevolgtrekking kom dat so ʼn persoon onder demoniese beheer is. ʼn Goeie voorbeeld van ʼn persoon met ʼn verskeidenheid van hierdie simptome, is die besetene van Gedera waarvan in Markus 5:1-20 gepraat word. Markus verwys na agt spesifieke simptome: demoniese inwoning (v2), buitengewone fisiese krag (v3), aanvalle van woede (v4-5), ʼn gesplete persoonlikheid (v6-7), ʼn weerstand teen geestelike dinge (v7), oormatige sensitiwiteit en aanvoeling (v7), verandering van stemtoon (v9), en okkulte oordrag (v13) soos die demone van die persoon na die trop varke oor beweeg. Ons sien dus dit was nie as gevolg van een of twee van die simptome nie maar ʼn menigte daarvan dat dit bevestig kon word dat die man onder demoniese invloed was.

 

C.        Die Oorsake Van Demoniese Beheer

Wat veroorsaak dat sekere mense demone het wat in hulle woon? Uit die verskillende Skrifgedeeltes waar demoniese aktiwiteite beskryf word, is dit moontlik om af te lei dat daar vier moontlike oorsake daarvoor is.

 

1.         Oorerwing

Een van die oorsake is oorerwing. Hierdie was waar onder die Wet van Moses aangesien Israel ʼn verbond’s volk was. (Exo 34:6  En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; Exo 34:7  wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.) Moses leer hier dat God die sondes van die vaders besoek aan die kinders tot die derde en vierde geslag. Maar is dit enige sonde of praat Moses hier van ʼn baie spesifieke sonde? Kom ons kyk wat se die Bybel. (Exo 20:3  Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Exo 20:4  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Exo 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;) En soos ons reeds in hierdie studie gesien het, ander gode is niks anders as demone nie. So die aanbidding en verafgoding van demone/ander gode is die sonde wat oorgedra word aan die kinders tot die derde en vierde geslag. Enige vorm van die okkulte is afgode diens want dit behels die verering van ander gode in plaas van die ware God.

 

Die goeie nuus is dat nie van toepassing is op die gelowige van vandag nie aangesien ons nie onder die wet van Moses is nie, maar deur Christus vrygekoop. Daar is wel sogenaamde “Christelike organisasies” wat ʼn groot storie hiervan maak en alles en almal loop en verlos van gebondenheid. Dit is nie Bybels nie, hierdie was net waar, betreffende Israel aangesien hulle in ʼn verbonds verhouding tot God gestaan het. Dit het ook nie betrekking gehad op heidense nasies nie. Wanneer ons Christus aanvaar as ons saligmaker, word ons totaal verlos van alle sonde.

 

Geestelike probleem kan maklik opgepos word wanneer daar voldoen word aan geestelike beginsels van die Wet van Moses. Dan sal daar geen nodigheid wees om die Wet te probeer verduidelik asof dit vandag nog van toepassing is nie. Die Wet van Moses het nie vandag nie en ook nooit in die verlede toepassing gehad op die heidense volke nie en dit sluit ons in, ons is NIE Israel nie. Mense moet hierdie absurde idee wat gebaseer is op “replacement theology” uit hulle koppe uit kry, want dit veroorsaak verwarring en lui tot dwaalleer. Dit het geen Bybelse gronde nie. Geen verbond is ooit met die kerk gesluit nie. Ons word deelgenote aan sekere verbonde wanneer ons gered word as gevolg van die “inenting in die olyfboom”, maar die verbonde behoort nog steeds aan die kerk nie. Dit behoort aan die fisiese “Israel” nageslag van Abraham (Rom 9 – lees dit sorgvuldig en aandagtig)

 

Mense bid dikwels op die manier wat hulle geleer is en volg soms die nuutste “modes” soos “binding the spirits”. Aangesien die Heilige Gees nie Sy eie Woord weerspreek nie, word mense wat bid teen “generational sins” nie deur die Gees gelei nie. Wanneer mense deur die Heilige Gees gelei word sal hulle optree in ooreenstemming met die Woord van God. Al die gebede van die Apostels en die beginsels van die Nuwe Testament, terwyl daar gehandel was met die sondes in verskeie gelowiges se lewens, maak nooit melding van gebed om die bande van oorerwing te verbreek nie. Mense vat ʼn beginsel uit die Wet wat op Israel van toepassing was en pas dit toe op gelowiges vandag. Deur dit te doen devalueer hulle dit wat die bloed van Christus aan die kruis vermag het, ʼn daad wat algehele en onmiddellike verlossing van alle bande met die sonde bring. Die korrekte manier om sonde in die gelowige se lewe te hanteer is die manier wat ons vind in Romeine 6; ons moet erken dat ons sondige natuur en die “ou persoon/ou ek” saam met Christus gekruisig is, die oomblik toe ons geglo het en sodoende is alle bande met die sonde verbreek. Nou moet ons die besluit maak dat ons liggame nie as instrumente van sonde gebruik sal word nie. Dit is die Nuwe Testament patroon, die een wat ons moet volg.

 

2.         Eksperimentering/Proefneming

Die tweede oorsaak is die van eksperimentering. Sommige mense eksperimenteer met okkultiese dinge en die resultaat is dat hulle onder demoniese beheer kom. (1Co 10:14  Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens. 1Co 10:15  Ek spreek soos met verstandige mense; oordeel self wat ek sê: 1Co 10:16  die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? 1Co 10:17  Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. 1Co 10:18  Let op Israel na die vlees: het die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie? 1Co 10:19  Wat sê ek dan? Dat ‘n afgod iets is, of dat ‘n afgodsoffer iets is? 1Co 10:20  Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. 1Co 10:21  Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. 1Co 10:22  Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as Hy?) God verbied enige kontak met die okkulte wêreld en hierdie verbod moet streng nagekom word. Wanneer mense begin eksperimenteer met die dinge van die okkulte wêreld, wat op sigself natuurlik onder demoniese beheer is, dan stel jy jouself bloot daaraan om self onder demoniese beheer te kom. Dit het al in die verlede gebeur en gebeur nog steeds vandag.

 

3.         Oordrag

Die derde manier is oordrag deur kontak met die okkulte. Selfs al het ʼn persoon nog nooit die okkulte self beoefen nie, kan blote kontak deur middel van waarneming of teenwoordigheid demoniese oordrag tot gevolg hê, en as gevolg van hierdie oordrag is daar demoniese beheer. (Mar 5:13  En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat; en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop—daar was omtrent twee duisend—het van die krans af in die see gestorm en in die see verdrink.)

 

4.        Onbelyde Sonde

Die vierde manier is onbelyde sonde. Dit kan gesien word uit die konteks van Efesiërs 4:27 (Eph 4:27  en gee aan die duiwel geen plek nie.) Volgens hierdie vers is dit moontlik vir die gelowige om onder demoniese beheer van binne te wees. Hier word die gelowige gewaarsku om die duiwel nie die geleentheid te gee om ʼn strandhoof (vastrapplek) in sy lewe te kry nie, want dit is altyd ʼn gebied van beheer binne vyandelike gebied. Die konteks van hierdie vers is die van onbelyde sonde en die implikasie is dat sommige onder demoniese beheer gekom het as gevolg van demoniese beheer.

 

D.        Die Toets vir Demoniese Beheer

Soos voorheen genoem, kan ʼn mens sekere gevolgtrekkinge maak van die kombinasie van simptome wat bespreek is. Nietemin is daar ook addisionele aspekte betrokke by die toets van geeste, aangesien ʼn kombinasie van die simptome alleen nie bewys dat demoniese beheer uitgeoefen word nie. 1 Johannes 4:1 leer vir ons dat gelowiges die geeste moet toets. (1Jn 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.) Daar is sekere toetse wat uitgevoer kan word om te bevestig of ʼn gees van God of van die duiwel is naamlik:

 

1.         Die Toets van die Inkarnasie/Vleeswording

Die eerste toets is die toets van vleeswording. (1Jn 4:2  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; ʼn 4:3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Die vraag wat gevra moet word is, het die Messias in die vlees gekom? Wat dit beteken is, het God ʼn mens geword in die persoon van Jesus van Nasaret? ʼn Demoon sal die vleeswording ontken. ʼn Negatiewe antwoord kan dan impliseer dat daar ʼn demoon betrokke is.

 

2.         Die Toets van die Heerskappy/Koningskap van die Messias

(1Co 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.) Die vraag wat dan gevra moet word, is; is Jesus die Messias Koning? En in hierdie geval beteken dit nie net enige koning nie, maar koning in die sin van Jehovah van die Ou Testament? Indien daar ʼn ontkenning van Jesus se Koningskap is, kan daar vermoed word dat ʼn demoon betrokke is.

 

3.         Die Toets van die Bloed van die Messias

(1Jn 5:6  Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. 1Jn 5:7  Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;) Indien ʼn persoon negatief reageer op die blote noem van die bloed van die Messias, kan dit ook dui op ʼn demoniese probleem. Hierdie is drie toetse wat uitgevoer kan word om die geeste te toets. Die ontkenning van die Inkarnasie, die ontkenning van die Koningskap van Jesus en ʼn reaksie teenoor die bloed van die Messias. Hierdie toetse moet net uitgevoer word indien daar ʼn sterk vermoede is dat demoniese beheer uitgevoer word, anders sal die toetse nie werk nie. En self wanneer ʼn persoon ʼn demoon het, kan dit wees dat die demoon op daardie stadium ʼn lae profiel handhaaf. Dit maak dit baie moeilik aangesien die demoon steeds daar is, maar homself net nie op daardie oomblik manifesteer nie en dit is dan die persoon hom/haar self wat op daardie stadium in beheer is. Indien die toetse op so ʼn stadium uitgevoer word, sal die persoon die toetse heel moontlik slaag. In so ʼn geval moet daar gewag word tot dat die demoon in beheer is, soos bepaal deur die simptome wat voorheen genoem is, voordat die toetse uitgevoer word. Sou die persoon dan die toetse druip, is dit ʼn goeie aanduiding dat ʼn demoon in beheer is.

 

E.        Die Genesing van Demoniese Beheer

Wat moet gedoen word om iemand te genees van demoniese beheer? Hier gaan ons vinnig vyf dinge noem wat later op uitgebry gaan word wanneer ons praat oor demonisme en die gelowige.

 

1.         Die Ongelowige

Die eerste genesings metode vir demoniese beheer aangaande die ongelowige, is vir die ongelowige om Jesus as sy Verlosser en Salig maker te aanvaar.

 

2.         Die Gelowige

Die tweede genesings metode het betrekking op die gelowige en dit is die belydenis van sonde. Sommige mense/gelowiges, kom onder demoniese beheer as gevolg van onbelyde sonde.

 

Die derde manier van genesing is ʼn gebed van afswering. Sover dit die oorerflikheid van demoniese beheer voor bekering betref, sulke beheer word vir eens en vir altyd verbreek wanneer ʼn persoon tot bekering kom en bevry word van die gesag van Satan. In so ʼn geval is ʼn gebed van afswering nie nodig nie. ʼn Gebed van afswering is net nodig in situasies waar ʼn gelowige terug geval het in die wêreld en betrokke geraak het by okkultisme waarna hy/sy dan onder ʼn sekere element van demoniese beheer gekom het. In terme van alle ander sondes wat gelowiges doen, moet hulle daardie sondes bely om herstel te word tot die gemeenskap van gelowiges en afswering van enige vorm van beheer vorm deel van so ʼn belydenis.

 

ʼn Vierde vorm van genesing is die verwydering en vernietiging van alle okkultiese voorwerpe, soos ons sien in Handelinge 19:19. (Act 19:19  en verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke bymekaargebring en voor almal verbrand; en hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit vyftig duisend silwerstukke was.) As iemand enige okkultiese voorwerpe in sy huis het soos byvoorbeeld Ouija borde, moet dit verwyder word.

 

Die vyfde metode is weerstand, weerstaan die duiwel en hy sal van jou weg vlug.

 

F.        Die Uitdryf van Duiwels/Demone

Die beste genesing vir demoniese beheer is uitdrywing en hier is drie punte waarna ons gaan kyk.

 

1.         Voorbeelde van Uitdrywing

Die feit dat demone uit mense uitgedryf kan word, word baie duidelik in die Bybel geleer. Die eerste voorbeeld is Jesus Homself. In die Evangelie van Markus alleen lees ons van verskeie kere waar Jesus duiwels uitgedryf het: Mark 1:23-27, 32-34, 39; 3:11-12; 5:1-20; 7:25-

30; 9:17-29.

 

Die tweede voorbeeld is die van die Twaalf Apostels. (Mat 10:1 En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Mar 3:14  En Hy het twaalf aangestel, sodat hulle saam met Hom kon wees en Hy hulle kon uitstuur om te preek Mar 3:15  en mag te hê om siektes te genees en die duiwels uit te dryf.)

 

Derdens, behalwe die Twaalf Apostels, het ander dissipels soos die sewentig ook demone uitgedryf. (Luk 10:17  En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam.

 

Vierdens is daar rekord in die Evangelies van ander gelowiges wat nie die heeltyd vir Jesus op sy reise deur die land gevolg het nie, het ook duiwels uitgedryf. (Mar 9:38  Toe antwoord Johannes Hom en sê: Meester, ons het iemand gesien wat in u Naam duiwels uitdryf en wat ons nie volg nie; en ons het hom belet, omdat hy ons nie volg nie. Mar 9:39  Maar Jesus sê: Moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat ‘n krag in my Naam sal doen en gou van My sal kan kwaadspreek nie;) In die boek van Handeling sien ons Petrus: (Act 5:15  sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. Act 5:16  En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaargekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en hulle is almal genees.), Pillipus (Act 8:6  En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Act 8:7  Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met ‘n groot stem skreeu; en baie wat lam en kreupel was, het gesond geword.) en Paulus (Act 16:16  En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom ‘n slavin met ‘n waarsêende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Act 16:17  Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Act 16:18  En dit het sy baie dae lank gedoen; maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê: Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan.) het ook duiwels uitgedryf. Uit hierdie voorbeelde sien ons dus hard en duidelik dat mense wel met duiwels besete kan wees en dat hierdie duiwels uitgedryf kan word.

2.         Die Metodes van Uitdrywing

 

Wat is die metodes van uitdrywing? Altesaam is daar vyf maniere waarop duiwels uitgedryf kan word.

 

Die eerste manier is in die naam van Jesus Christus. (Luk 10:17  En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam.

 

Tweedens is deur die krag van die Heilige Gees. ʼn Mens moet nooit die fout begaan om demone in jou eie naam te probeer uitdryf nie, maar in die naam van Christus en ook nie deur eie krag nie maar deur die krag van die Heilige Gees. (Mat 12:28  Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom.)

 

Derdens moet dit gedoen word deur ʼn eenvoudige woord en dit is met ʼn bevel. (Mat 8:16  En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ‘n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak, Mar 5:8  Want Hy het vir hom gesê: Onreine gees, gaan uit die man uit!) Daar is geen nodigheid om deur lang uitgerekte rituele te gaan nie, dit het geen Bybelse gronde nie. Dit is genoeg om ʼn duiwel of demoon te beveel met ʼn eenvoudige woord en daardie woord is, “Gaan uit in die naam van Jesus Christus”.

 

Vierdens moet dit deur geloof gedoen word. Die gelowige moet glo dat hy die gesag en krag deur Jesus Christus het om dit te doen. (Mat 17:18  Daarop bestraf Jesus hom; en die duiwel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. Mat 17:19  Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Mat 17:20  En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.)

 

Vyfdens is daar sekere tipes demone wat nie net uit beveel kan word nie, veral demone wat menses stom maak. In die geval van stom demone is die metode gebed. Die demoon moet deur gebed uitgedryf word. (Mar 9:29  En Hy sê vir hulle: Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie.) So terwyl sommige demone uit beveel kan word in die naam van Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees, met die Woord, op gronde van geloof, kan ander net uitgedryf word deur middel van die gebede van gelowiges.

 

3.         Uitdrywing met Betrekking tot Ongelowiges en Gelowiges

Soos vroeër uitgewys, beide ongelowiges en gelowiges kan deur demone beheer word. So wat is die verskil tussen die gelowige en ongelowige wanneer dit kom by die uitdrywing van demone?

 

a.         Die Ongelowige: Die ongelowige het hoegenaamd geen geestelike gesag nie. In die geval van ʼn ongelowige, moet iemand wat ʼn gelowige is die duiwel uit dryf deur hom uit te beveel in die naam van Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees en op grond van geloof en in sekere gevalle, soos reeds gesien, moet die demoon uitgedryf word deur middel van gebed.

 

b.         Gelowiges: Die verskil tussen die gelowige en die ongelowige is die feit dat die ongelowige totaal en al deur ʼn demoon beheer kan word terwyl ʼn demone slegs gedeeltelike beheer van ʼn gelowige kan kry. Daar is altyd ʼn deel van die gelowige wat onder konstante beheer van God is. Omdat iemand ʼn gelowige is, is dit nie nodig vir ʼn ander gelowige om die demoon uit te dryf nie, die gelowige kan die demoon self uitdryf. Dit is waarom wanneer dit oor Satan gaan, word die gelowige beveel om een ding te doen en dit is om die duiwel te weerstaan. (Jas 4:7  Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. 1Pe 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. 1Pe 5:9  Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.) en Efesiërs 6:10-18. Gelowiges word ʼn totaal van vyf keer in hierdie Skrif Gedeeltes beveel om die Satan te weerstaan. As die gelowige die duiwel weerstaan kan hy hom self uitdryf en die manier om dit te doen vind ons in die Efesiërs 6:10-18. (Eph 6:10  Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Eph 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.) So die metode is, “word kragtig in die Here”, en om dit te doen beteken ons moet die “die volle wapenrusting van God aantrek”. Om die volle wapenrusting aan te trek beteken die gelowige moet verstaan wat sy posisie in Christus is. Om posisionele waarheid te verstaan. As gevolg van wat die gelowige posisioneel in Christus is, deur die doop van die gelowige (nie die baba nie) in die liggaam van Christus in, het hy gesag. Die probleem is gelowiges weet nie altyd wat die gesag is wat hulle in Christus het nie en vaal dan daarin om dit uit te oefen. Gelowiges moet leer van hulle posisie in Christus en die gesag wat daarmee saamgaan.

 

Daar is drie en dertig dinge wat waar is aangaande ʼn gelowige in Jesus Christus. Die oomblik wanneer iemand glo, word hy deur die Heilige Gees gedoop in die liggaam van Christus in en drie en dertig dinge gebeur met hom op daardie oomblik. En al drie en dertig dinge, dra ʼn mate van gesag. Dit is dus van uiterste belang dat ʼn gelowige sy posisie in Christus bestudeer en verstaan om sodoende die gesag wat daarmee saam kom te kan toepas.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.