Engele, Satan en demone (deel 8)

1.         Intellek

Eerstens het Satan intellek. Byvoorbeeld in Job 1 en 2 debatteer hy met God oor die geregtigheid van Job en toon sodoende intellek. In Matteus 4:6 is hy in staat om Skrifgedeeltes aan te haal. (Mat 4:6  en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ‘n klip stamp nie.)  In Lukas 4:1-12 is hy in staat om ʼn gesprek te voer met Jesus. In 2 Korintiërs 11:3 word hy beskryf as slinks, wat ʼn funksie is van intellek. (2Co 11:3  Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.) In Efesiërs 6:11 skryf Paulus oor die liste van die duiwel en dit is ook ʼn funksie van intellek. Al hierdie voorbeelde wys duidelik dat die duiwel intellek het, die eerste eienskap van persoonlikheid. (Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.)

 

2.         Emosie

Tweedens het Satan emosie. Volgens 1 Timoteus 3:6 het Satan die vermoë om opgeblase/verwaand te wees, dit is om gevul te wees met hoogmoed en dit is ʼn emosie. (1Ti 3:6 Hy moet nie ʼn nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Verder praat Openbaring 12:12 en 17 van die woede van Satan, wat die emosie van humeur is. (Rev 12:12  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Rev 12:17  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.) So, Satan het emosie sowel as intellek.

 

3.         Wil

Derdens het Satan ook ʼn wil. Byvoorbeeld in Jesaja 14:13-14 verklaar Satan vyf keer: “ek wil”. (Isa 14:13  En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. Isa 14:14  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!) In Lukas 4:6-7 sien ons Satan het die mag om die koninkryke van die wêreld te gee aan wie hy ook al wil. (Luk 4:6  En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.) 2 Timoteus 2:26 praat van mense wat vasgevang is in Satan se wil. (2Ti 2:26  en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.) In 1 Petrus 5:8 praat dit van Satan as een wat soek wie hy kan verslind. (1Pe 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.) Hy loop rond op soek na slagoffers en sy keuses word gemaak op grond van sy wil. Dit wat persoonlikheid karakteriseer is die drie eienskappe van intellek, emosie en wil en Satan het al drie hierdie eienskappe.

 

B.  Bewys Deur Die Gebruik Van Die Persoonlike Voornaamwoord.

Die Tweede manier van bewys is deur die gebruik van persoonlike voornaamwoorde. In die Hebreeuse taal is daar nie so iets soos ʼn onsydige woord nie, in ander woorde alles is of manlik of vroulik, alles, selfs dinge wat ons in ons eie taal beskou as onsydig soos stoele, tafels ens is of manlik of vroulik in Hebreeus. (Hebreeus is die oudste taal wat bestaan en dit is ook die taal van God se volk. Ek wonder of God dalk ʼn rede daarvoor gehad het?) In hierdie geval is die Hebreeus derhalwe onoortuigend aangaande Satan. Alhoewel in Grieks kry jy al drie, manlik, vroulik en onsydig. As Satan dus net ʼn ding was of iets, ʼn gedagte of ʼn beginsel en nie ʼn persoonlikheid nie, sou die onsydige konstante gebruik gewees het. Nietemin is die woord wat vir Satan gebruik word in die Griekse Nuwe Testament altyd en sonder uitsondering in die manlike vorm. Daar word altyd na hom vernoem as “hom” of “hy” en nooit “dit” nie. Die Griekse gebruik van die persoonlike voornaam van Satan, die manlike voornaam, toon aan ons die persoonlikheid van Satan in dat daar nie na hom verwys kan word as slegs ʼn onsydige of ʼn ding nie.

 

C.        Bewys Deur Die Dade Van ʼn Persoonlikheid

Die derde manier om Satan se persoonlikheid te bewys is dat hy al die aksies van ʼn persoonlikheid uitvoer. Hy handel nie soos ʼn ding of ʼn entiteit nie, maar soos ʼn persoon. Byvoorbeeld in 1 Johannes 3:8 skryf Johannes “hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel het gesondig van die begin af”. (1Jn 3:8  Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.) Die feit dat Satan “van die begin af sondig” toon die aksie van ʼn persoonlikheid, omdat ʼn “ding” nie kan sonde doen nie maar slegs ʼn persoon. In 1 Kronieke 21:1 sien ons dat hy in staat is om mense te beweeg om dit of dat te doen. (1Ch 21:1 Toe het Satan teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.) In Sagaria 3:1 word hy voorgestel as ʼn “teenstander”, as ʼn aanklaer. (Zec 3:1 Daarna het Hy my Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die Engel van die HERE staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te klae.) In Johannes 8:44 sien ons dat Satan in staat is om te begeer (lust), lieg en moor. (Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.) In Hebriers 2:14 word Satan voorgestel as een met mag en outoriteit. (Heb 2:14  Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel) Al hierdie ding wys duidelik dat Satan die dade van ʼn persoonlikheid uitvoer. Hierdie is nie aktiwiteite van onsydige dinge nie, maar die aksies van ʼn persoonlikheid en daarom is Satan ʼn persoonlikheid.

 

D.       Bewys Deur Sy Handeling as ʼn Morele Verantwoordelike Individu.

Die vierde manier om Satan se persoonlikheid te toon, is in die lig van sy behandeling as ʼn morele verantwoordelike individu. Byvoorbeeld Matteus 25:41 se die volgende: Mat 25:41  Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Satan is bestem vir die poel van vuur. Onsydige dinge word nie in die poel van vuur gewerp nie, maar slegs persoonlikhede. Die feit dat Satan bestem is om in die poel van vuur gewerp te word, wys dat hy behandel word as ʼn morele verantwoordelike wese, wat beteken dat hy ʼn persoonlikheid is. Johannes 16:11 verklaar ook; “die owerste van hierdie wêreld geoordeel is”. (Joh 16:11  en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.) Weereens wys dit vir ons dat hy ʼn morele verantwoordelike wese is, net soos persoonlikhede is.

 

V.        DIE BENAMINGE VAN SATAN

Daar is ʼn menigte benamings vir Satan wat gevind word dwarsdeur die hele Skrif. Hulle sal gekategoriseer word in vier groepe.

 

A.        Die Name van Satan

1.         Satan

Altesaam gee die Bybel vier name vir Satan. Die eerste naam is die mees algemene: Satan. Dit word 19 keer gebruik in die Hebreeuse Ou Testament. Een voorbeeld hiervan vind ons in Sagaria 3:1 (Zec 3:1 Daarna het Hy my Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die Engel van die HERE staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te klae.) Die Griekse vorm van die naam is “Satanas”. Dit word gebruik 36 keer in die Griekse Nuwe Testament. Een voorbeeld hiervan vind ons in Openbaring 12:9. (Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.) Die naam beteken “teenstander”. Hierdie naam beklemtoon Satan as die leier van die mededingende koningryk teen die koninkryk van God.

 

2.        Duiwel

Die tweede naam is Duiwel. Die Griekse woord daarvoor is Diablos, en dit word vyf en dertig keer in die Griekse Nuwe Testament gebruik (Openbaring 12:9). Die woord beteken “aanklaer” of “lasteraar” of “een wat laat struikel”. Hierdie naam toon Satan as een wat beide God en die gelowige laster.

 

3.        Belial

ʼn Derde naam is Belial en gevind in 2 Korintiërs 6:15. (2Co 6:15  En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?). Hierdie naam beteken “waardeloosheid” en gee God se siening van hom nou dat hy gesondig het.

 

4.        Beëlsebub

ʼn Vierde naam is Beëlsebub. Hierdie naam het sy oorsprong in die Hebreeuse woord “Baal Zvuv”, wat letterlik beteken “heer van die vlieë” (lord of the flies). Volgens 2 Konings 1:2,3,6,16 was hy die god van Ekron, ʼn god van die Filistyne. (2Ki 1:2  En Ahásia het deur die tralievenster in sy bo-kamer, in Samaría, geval en siek geword. Toe stuur hy boodskappers uit en sê vir hulle: Gaan raadpleeg Baäl-Sebub, die god van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word.) In die Nuwe Testament word die naam Beëlsebub gevind in Matteus 10:25; 12:24, 27; Markus 3:22; Lukas 11:15, 18, 19. (Mar 3:22  En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê: Hy het Beëlsebul! en: Deur die owerste van die duiwels dryf Hy die duiwels uit.) Die Griekse vorm van die woord is Beelzebul en het ʼn effense ander betekenis. Dit beteken “heer van die koninklike paleis” (lord of the royal palace). Dit was die oorspronklike Filistynse naam van die god, maar die rabbi’s het nooit Beelzebul aanvaar as die heer van die koninklike paleis nie, derhalwe het hulle sy naam verander na Beelzebub om met hom te spot. Hulle het gesê; “hy is nie die heer van die koninklike paleis nie, hy is die heer van die vlieë” en teen die tyd van die Nuwe Testament het dit die van Satan geword.

 

B.        Die Titels van satan

1.         Môrester. Seun van die Daeraad

Die eerste titel is oggendster, seun van die daeraad. (Isa 14:12  Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!) Dit is uiters teleurstellend dat die King James weergawe van die Bybel dit vertaal het as die naam “Lucifer”. Lucifer is die Latynse vertaling van die Hebreeuse woord wat môrester beteken. Die korrekte vertaling in Engels behoort nie Lucifer te wees nie, aangesien dit nooit ʼn Bybelse naam of titel vir Satan is nie. Die korrekte titel is “môrester, seun van die daeraad”. Die Hebreeus beklemtoon hom as “die blink of skynende een” (the shining one). Dit beklemtoon hoe hy was in sy oorspronklike staat/toestand. Volgens Esegiël 28 was hy die skynende een, bedek met edel gesteentes en kan hy steeds volgens 2 Korintiërs 11:14 voorkom as ʼn engel van die lig. (2Co 11:14  En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.) Dit is baie belangrik want dit is in hierdie vorm wat hy baie mense mislei, selfs die geleerdes van die kerk wat hom nou slegs as ʼn bose beginsel beskou of selfs sy bestaan bevraagteken. Dit is presies wat hy wil hê mense van hom moet dink.

 

2.        Die Vernietiger

ʼn Tweede titel is: “die vernietiger”. Hierdie titel word gevind in Openbaring 9:11, waar beide die Griekse en Hebreeuse vorms van die woord gegee word. Die Hebreeuse vorm is Abbadon, en die Griekse vorm is Apollyon. (Rev 9:11  En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy naam in Hebreeus is Abáddon, en in Grieks het hy die naam van Apóllion.) Beide die Hebreeuse en Griekse woord beteken “vernietiger”, want hy is die vernietiger van beide fisiese en geestelike lewe. Daar is ʼn moontlikheid dat Openbaring hier praat van hoof demoon eerder as Satan, maar indien dit verwys na Satan en nie na ʼn demoon nie, stel dit Satan voor as ʼn vernietiger.

 

3.        Die Prins/Owerste Van Hierdie Wêreld

ʼn Derde titel van Satan is: “die prins van hierdie wêreld” (Joh 12:31  Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Joh 14:30  Ek sal nie veel meer met julle spreek nie; want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks nie. Joh 16:11  en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is.) Die Griekse term vertaal “wêreld” as “kosmos” en kosmos is die Satan se eweknie van God se koningryk en heerskappy. Hy is die prins/owerste van die kosmos net soos die Messias die prins is van die koningryk van God. Hierdie titel stel Satan voor in die uitvoering van sy vyfde “ek wil” om soos God te wees. Dit is ʼn verwysing na die uitvoering van sy valse program.

4.        Die Prins/Owerste Van Die Magte Van Die Lug

Sy vierde titel is: “die prins/owerste van die magte van die lug” (Eph 2:2  waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,) en hierdie titel beklemtoon twee dinge. Eerstens verwys dit na Satan in sy derde en huidige woonplek, die atmosferiese hemele. Tweedens verwys dit na hom as die een in gesag oor die ander engele wat saam met hom geval het. Hy is die owerste van die magte, die ander magte of gevalle engele.

 

5.        Die God Van Hierdie Wêreld/Eeu

Die vyfde titel van Satan is: “die god van hierdie wêreld/eeu” (2Co 4:4  naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.) Die Griekse woord wat hier gebruik word, is nie “kosmos” nie maar “aion”, wat beteken “eeu” (age). Dit beklemtoon die sisteem van filosofie wat teenstrydig is met God; hierdie sisteem van filosofie is die gees van hierdie eeu en die kosmos (zeitgeist). Wanneer Efesiërs 2:2 sê: “die loop van hierdie wêreld”, is die Grieks die “aion” van hierdie “kosmos” (Eph 2:2  waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,) Satan is die prins/owerste van hierdie wêreld/kosmos en hy propageer ʼn filosofie in die kosmos wat kenmerkend is van hierdie eeu. Volgens Galasiërs 1:4 is gelowiges verlos van hierdie teenwoordige bose eeu, verlos van die sisteem van filosofie wat die gees van hierdie eeu is. Die titel beklemtoon die sataniese filosofie in die uitwerking van sy beheer van die kosmos/wêreld.

 

6.        Die Bose Een

Die sesde titel van Satan is: “die bose een” (Matteus 6:13; Johannes 17:15; 2 Tessalonisense 3:3; 1 Johannes 5:18-19)  Mat 6:13  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Griekse woord is “poneiros”, wat sy bose natuur beklemtoon. In sy natuur is hy die bose een; die een wat elders die oorsprong van die bose is.

 

7.         Die Gesalfde Gerub

Die sewende titel is: “die gesalfde gerub wat bedek/beskut” (Eze 28:14  Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.) Hierdie titel beklemtoon twee dinge. Eerstens onthul dit aan watter orde van engele hy behoort, hy is ʼn gerub. Tweedens beklemtoon dit sy unieke posisie: hy was “die gesalfde gerub wat beskut”. Onder gerubs dra die troon van God, hulle is onder die troon en daarom word God soms beskryf as die Een wat bo die gerubs sit. Maar Satan, op een stadium, was die beskuttings gerub. Hy was die een wat gedien het as die bedekking oor die troon van God. Al die ander gerubs was onder die troon, maar Satan as die gesalfde gerub was oor God se troon.

 

8.        Die Prins/Owerste Van Die Demone

Sy agste titel is: “die prins/owerste van die demone” (Mat 12:24  Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle: Hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beëlsebul, die owerste van die duiwels, nie.). Hierdie titel beklemtoon sy mag en heerskappy oor die een derde engele wat saam met hom geval het.

 

9.        Die Koning Van Tirus

 

Sy Negende titel is: “die koning van Tirus” (Eze 28:12  Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.) Die beeld wat in Esegiël geskep word, is dat hy in beheer is van al die koningryke van die aarde.

 

10.      Die Koning Van Babilon

Sy tiende titel is: “die koning van Babilon” (Isa 14:4  dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel en sê: Hoe het die drywer nou opgehou, opgehou die verdrukking! Isa 14:12  Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies! Isa 14:14  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!)  Jesaja beklemtoon ook sy beheer oor die nasies.

 

C.        Beskrywings Van Satan

Die derde kategorie onder die benamings van Satan is die beskrywings van Satan en daar is ʼn totaal van vyf beskrywings.

 

1.         Die Aanklaer Van Ons Broeders/Gelowiges

Eerstens word hy genoem: “die aanklaer van ons broeders” (Rev 12:10  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.) Wanneer ʼn gelowige verval in ʼn toestand van onbelyde sonde, op een of ander tyd sal Satan voor die troon van God verskyn en daardie gelowige beskuldig van daardie sonde. Dit is waarom gelowiges steeds die bediening van Christus as ons advokaat/voorstander/tussenganger benodig. So wanneer Satan enige gronde het om ʼn gelowige voor God aan te kla, kan Christus ons verlosser sê: “reken daardie sonde aan my toe, Ek het reeds daarvoor betaal toe ek vir daardie persoon aan die kruis gesterf het”. Satan is die aanklaer van die gelowiges, hy is die aanklaer van die heiliges. Twee voorbeelde van Satan as die aanklaer van die broeders kan gevind word in die boek van Job. (Job 1:9  En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees? Job 1:10  Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land. Job 1:11  Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het—waarlik, hy sal U in u aangesig seën!) Hier kla hy Job aan deur te beweer dat Job net regverdig voor God is nie omdat God hom geseën het; hy kla Job dus aan van verkeerde motiewe en hy doen weer so in Job 2:4-5, waar hy beweer dat ʼn mens enige iets sal doen om sy lewe te red en dat dit Job insluit. (Job 2:4  Toe het die Satan die HERE geantwoord en gesê: Huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe; Job 2:5  maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan—waarlik, hy sal U in u aangesig seën!) Satan is nie slegs die aanklaer van individuele gelowiges/heiliges nie, maar hy is ook die aanklaer van Israel as ʼn volk. (Zec 3:1 Daarna het Hy my Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die Engel van die HERE staan, en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te klae. Zec 3:2  Toe sê die HERE aan die Satan: Mag die HERE jou bestraf, o Satan! Ja, mag die HERE, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf! Is hierdie een nie ‘n brandhout wat uit die vuur geruk is nie?

 

2.        Die Engel Van Die Lig

Die tweede beskrywing is: “die engel van die lig” (2Co 11:14  En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.) Hierdie beskrywing beklemtoon sy misleidende karakter. Dit ook is die uitwerking van sy vyfde “ek wil”: “ek wil my gelykstel met die Allerhoogste”. Satan het ʼn valse program daar gestel en verskyn/manifesteer homself as ʼn valse engel van die lig. In realiteit is Satan ʼn “engel van die duister” maar hy stel homself voor en verskyn as ʼn “engel van die lig” want hy wil die mensdom mislei. Dit is sy beste manier van misleiding.

 

3.        Die Versoeker

Die derde beskrywing is: “die versoeker” (Mat 4:3  En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. 1Th 3:5  Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid tevergeefs sou wees nie.) Die Griekse woord is peirazon. Hierdie is ʼn teenwoordig deelwoordelike vorm van die woord en beskryf hom in sy huidige aktiwiteit waar hy rondgaan en mense versoek. Dit beklemtoon Satan as een wat oorhaal/oorreed tot die bose en mense toets in ʼn morele geveg. Hy versoek mense om dade van sonde te pleeg, in die besonder, sonde van onsedelikheid.

 

4.        Die Verleier

Die vierde beskrywing van Satan is: “die bedrieër” (Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.) Die Griekse vorm van die woord is planon. Hierdie is ook ʼn teenwoordig deelwoordelike van die Griekse woord wat beskryf wat hy aanhoudend besig is om te doen i.e. om gedurigdeur rond te gaan en te verlei. Weereens is dit die uitvoering van sy vyfde “ek wil”: “ek wil my gelykstel met die Allerhoogste”.

 

5.        Die Gees Wat Nou In Die Kinders Van Ongehoorsaamheid Werk

Die vyfde beskrywing is: “die gees wat nou werk in die kinders van ongehoorsaamheid” (Eph 2:2  waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,) Hierdie spesifieke beskrywing beklemtoon twee dinge: eerstens; Satan is ʼn geestelike wese en tweedens; as ʼn geestelike wese, werk hy tussen die kinders van die mens, maar spesifiek tussen ʼn sekere segment van die kinders van die mens: “die kinders van ongehoorsaamheid”; dit is, tussen ongelowiges. Op een stadium was almal deel van daardie kategorie, maar nou is gelowiges gered vanuit die koningryk van die duister na die koningryk van die lig van die Seun van God. Satan werk nie meer in gelowiges nie, maar hy werk wel teen ons.

 

D.       Die Dierlike Voorstellings Van Satan

Die vierde kategorie onder die benaminge van Satan is dierlike voorstellings, waarvan daar drie is.

 

1.         Die Slang

Die eerste dierlike voorstelling is: “die slang” (Genesis 3:1, 2, 4, 13, 14; 2 Korintiërs 11:3; Openbaring 12:9, 15; 20:2) Gen 3:1 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? 2Co 11:3  Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Hierdie voorstelling van die Satan beklemtoon twee dinge. Eerstens, beklemtoon dit die heel eerste verwysing na Satan in die Skrif (Gen 3) waar hy verskyn het as ʼn slang of waar die slang deur hom in besit geneem is om Eva te verlei. Tweedens beklemtoon hierdie voorstelling van Satan, sy sluheid. Net soos die slang die mees subtiele/listigste van alle wesens was wat God gemaak het (Gen 3:1a Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het), net so is Satan die mees listige van alle persoonlikhede in ʼn sondige toestand.

 

2.   Die Draak

Die tweede voorstelling van die Satan is: “die groot rooi draak” (Openbaring 12:3, 4, 7, 9, 13, 17) (Rev 12:3  En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone;) Die Griekse vorm van die woord is “drakon” wat soortgelyk is aan die Engelse woord “dragon” behalwe dat die Grieks ʼn “k” klank aan die einde het en die Engels ʼn “g” klank. Wanneer die Satan die “groot rooi draak” genoem word, beklemtoon dit hom in sy krag en bloeddorstigheid. Alhoewel Bybel vertolkers, se verklaring dat die algemene beeld van die Satan ʼn rooi pak met ʼn stert is, nie waar is nie, is daar tog ʼn mate van waarheid daaraan verbonde in terme van die bogenoemde Skrifgedeelte waar hy as ʼn rooi draak met ʼn stert beskryf word, daar word egter nie gepraat van ʼn steekvurk nie. Natuurlik is dit nie hoe hy werklik lyk nie dit is soos reeds gesê slegs ʼn voorstelling van sy krag, bloeddorstigheid en grimmigheid.

 

3.        ʼn Brullende Leeu

Die derde voorstelling is die van: “ʼn brullende leeu” (1Pe 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.) Die klemtoon hier is op sy vernietigings lus; hy is uit daarop om te vernietig.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.