Gebedsgroep

Die intersessie groepie kom elke Maandagaand bymekaar om in te tree by die Vader vir sake wat op ons harte geplaas word. Die belangrikste Een teenwoordig is die Heilige Gees wat getrou ons lei en sake aan ons openbaar. Sy teenwoordigheid word tasbaar ervaar en ons word wonderbaarlik skrif uit die Woord gegee wat bevestigende antwoorde bied.

Dit is wel ‘n dienslewering, maar almal teenwoodig word gevoed, gerig en bemoedig.

Sake wat voorkom word deur ons kontak met mekaar en die kerkraad voorgehou om te bepeins en op te dra. Individuele behoeftes en die gemeente-bedrywighede word op die kerk kalender gevolg. Die Vishoek-vallei in die bree asook ons land se uitdagings word opgedra. Wanneer ons uitmekaar gaan, gaan ons voort op ons eie om sake in dieselfde Gees op te dra soos dit in ons elkeen se program kan pas, maar bly gedurig met mekaar in kontak.

Intersessie = Tree in die bresse in gebed.

Ons almal het die verantwoordelikheid om in te tree in gebed by die Vader.

Jes 59:16 “Hy sien dat daar niemand tussenbeide tree nie, Hy is verbaas daaroor. Daarom tree Hy self op en laat Hy self sy geregtigheid geld.”

Gal 6:2 “Dra mekaar se laste, en gee op die manier  uitvoering aan die wet van Christus.”

1Tim 2:1 ,2 “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.”

In Esegiel 22: 30  praat die profeet namens God: (Die Bybel in praktyk voetnotas) “In Sy liefde soek God iemand wat vir die stad in die bres sal tree – iemand soos Moses wat vir die volk gebid het.

God het behae in die gebede van sy volk/kinders  volgens 2 Kron 7: 14 “ …en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose wee af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.”

God roep ons as Christene om in te tree in gebed. Hy verwag nie dat ons perfek moet wees nie, maar Hy soek net na gewillige harte wat die begeerte het om God se wil te sien verwesenlik word.

Ons weet dat ons uit onsself niks kan vermag nie en reken op die Here se onderskraging

Rom 8:26 – 34

26: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gese word nie.

27: En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.

28: Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is.

29: Die wat Hy lank tevore gekies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van die Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.

30: Die wat hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En die wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En die wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.

31: Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees?

32: Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?

33: Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry.

34: Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.”

In eensgesindheid en met ‘n bewustheid van God se teenwoordigheid wag ons op Hom in die Gees en in gebed bring ons die sake voor Hom.

Wie kan almal deel uitmaak van die groep om te bid?

Joh 1:12 “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, die wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God genoem te word.”

En dan kan ons met vrymoedigheid na die genadetroon gaan.  Hebr 4:16

“As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.” Jak 1: 5

En wanneer ons van Hom wysheid vra, verander Hy ons fokus sodat ons Sy perfekte wil kan weet.

Rom 12:2 “ Julle moenie aan hierdie sondige  wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

 

 “Die stryd is nie teen vlees en bloed nie”

Paulus  beklemtoon ons gesag in gebed in 2 Kor 10:3-5 “Natuurlik leef ons in ‘n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mense nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.”

AMEN