Staan jou leer teen die regte muur?

Milanie Vosloo

 

Gideon het die afgodsbeeld van goud gemaak en dit in sy tuisdorp, Ofra, neergesit. Dit was nie lank nie of die Israeliete het hulle rug vir God gedraai en hierdie afgod begin aanbid. Rigters 8:27b

 

Die lewe is ‘n leer. ‘n Leer waarteen ons elke dag hortjie vir hortjie uitklim. En ons besluit self  teen watter muur ons ons lewensleer wil laat leuen. Ons kies ‘n lewe van oorvloed en vrede saam met ons Vader of ‘n leë lewe sonder Hom. Hoe hartseer sal dit wees as ons ons hele lewe lank met moeite teen ons leer uitgeklim het en dan … besef dat ons ons leer teen die verkeerde muur neergesit het!

 

Teen watter muur leuen jou lewensleer? Teen die Christus-muur wat sterk en stewig staan, maar soms moeilik is om te klim? Wat soms van jou vra om opofferings te maak en “nee” te sê? Of leuen jou leer teen die “So-maak-ék-muur” waar jy die maklike uitweg neem, kies om jou eie ding te doen en self bo wil kom? Kies jy oorvloed in Christus of teëspoed deur jouself?

 

Suster Basilica het gesê: Dié wat op God vertrou, is nie afhanklik van politieke of ekonomiese toestande nie, maar alleen van God in wie se hande alles rus, wat één woord spreek en die skade en ellende tot niet maak wat ons volgens alle menslike berekenings sou getref het.

 

Kies elke oggend om op jou getroue Vader te steun. Hy sal jou nooit teleur stel nie.

 

Here, ek kies U vandag weer vir my lewe. 

 

Net soos jy is – uitgegee deur CUM

Bron:ekerk.org

Hy sélf gaan jou vooruit

Milanie Vosloo

 

Die Here self het voor hulle uitgegaan. In die dag het Hy vir hulle die pad gewys met ‘n hoë wolk wat voor hulle uitgaan. In die nag was daar ‘n bol vuur in die lug wat vir hulle lig gegee het. Eksodus 13: 21 

 

Ons is almal bang vir die onbekende. Daarom is ons maar altyd versigtig vir enige verandering, draai ons maag as ons by ‘n nuwe werk moet begin, is ons onseker as ons iets moet doen wat ons nie voorheen gedoen het nie en voel ons maar gou onveilig wanneer ons ‘n onbekende roete moet volg. Gelukkig weet God dit. Hy ken die bang-onseker van ons harte en verstaan ons vrese vir die onbekende. Juis daarom belowe Hy op soveel plekke in sy Woord dat Hy sáám met ons op onherbergsame paaie sal loop. Soos Hy destyds die volk met ‘n wolk- en vuurkolom deur die woestyn gelei het, so gaan Hy jou elke dag vooruit. Bid vandag saam met die Psalmdigter, Dawid:

 

As ek begin bang word, besluit ek net daar om op U te vertrou. Ek prys God vir sy belofte dat Hy my sal help. Op Hom vertrou ek sonder om bang te wees… Ek weet dat God aan my kant is. Hy staan by my. Ek prys God omdat Hy belowe het dat Hy my sal help. Ek loof die Here. Hy hou sy woord. Ek vertrou op God; daarom is ek nie bang nie. Psalm 56:4,5a, 10b-12a

 

Gaan my vooruit, Here. Ek volg.

 

Net soos jy is – uitgegee deur CUM

Bron:ekerk.org

Die groot geskenk van nuwe lewe!

Charl Bredell

 

“In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.” (1 Petrus 1:3)

Ons is besig om beter te verstaan wat die “nuwe lewe in Christus” vir elke Jesus-mens is. Mag elkeen besef: ek ís die nuwe mens in wording!

 

Hoor die ongelooflike woorde wat Petrus aan die begin van sy brief gebruik: “uitverkorenes van God; vreemdelinge in die wêreld; deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel met die bloed van Jesus Christus; lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis …”

 

Ons daaglikse uitdaging en geleentheid is om beter te ontdek wat ons reeds as nuwe mense is. Deur die bloed van Jesus aan die kruis en die oorwinning deur die opstanding, ontvang elke Jesus-mens die geskenk van nuwe lewe. Hierdie nuwe lewe is gewaarborg deur Iets en Iemand buite die mens self, en juis daarom is dit permanent en onaantasbaar. God self is die volledige en volmaakte waarborg. Die opoffering en prys wat sy eie Seun vir hierdie nuwe lewe betaal het, is net te groot dat daar enige gebrek of tekort daarin kan wees.

 

Op pad na die finale voltooiing van God se werk in elke Jesus-mens, vind daar ‘n proses van suiwering plaas. Petrus skryf baie realisties oor hierdie pad. Hy noem dit “beproewings”, wat onder andere verwys na die moontlike pyn en teenspoed op ons pad. Ons elkeen se lewenspad het opdraandes en afdraandes, en deur elke ervaring van die negatiewe en die positiewe, het ons geleentheid om te groei of nie. Hoe beter ons besef wie ons reeds in Jesus Christus is, hoe beter groei ons deur hierdie ervaringe. Anders gestel, eers met die ontdekking van die groot geskenk van nuwe lewe, kan ek en jy die uitdagings van die lewe hanteer.

 

Hierdie nuwe lewe begin en eindig by God, wat van ewigheid tot ewigheid is Wie Hy is. In sy onveranderlike en onvoorwaardelike liefde, het Hy elkeen van sy Jesus-mense geskep en uitverkies om deel te vorm van sy ewige plan met alles. Nou is dit vir ons as Jesus-mense om gedurig meer van God in ons, en sy plan met ons, te ontdek.

 

Kom ek nooi jou uit om vandag bietjie vooruit te dink. Waar wil jy graag oor ‘n jaar wees in jou verhouding met Hom in jou? Waarmee sukkel jy die meeste in jou geestelike groei? Hoe sal jy die graagste hierdie nuwe lewe wil belewe? Weet dan: Hy is jou antwoord!

 

Bron: http://doomcharl.blogspot.co.za/

Die nuwe opstandingslewe in Christus

Charl Bredell

 

“Gaan … verkondig … die volle boodskap van hierdie nuwe lewe.” (Handelinge 5: 20)

 

Nadat ons so naby aan Jesus gestap het, dat die stof van sy voete ook op ons gekom het en ons mooi kon luister na wat Hy vir ons geleer het, wil ons nou verder stap. Hy is gekruisig, maar het uit die dood opgestaan. Die Heilige Gees is in volle krag uitgestort om in elke Jesus-mens lewensveranderend teenwoordig te wees. Hierdie Gees van Jesus self, is besig om ‘n opgestane Jesus se lewenswyse sigbaar te maak in elke Jesus-mens. Hierdie nuwe lewenswyse word regdeur die Bybel die “nuwe lewe” genoem. Kom ons ontdek saam in die weke wat kom wat hierdie “nuwe lewe” werklik vandag vir ons beteken.

 

In Psalm 119:25 bid die digter: “… gee my nuwe lewe soos U in u woord beloof het.” In die wysheidsliteratuur van Spreuke lees ons: “… ‘n begeerte wat vervul word, bring nuwe lewe.” (13:12b). Na die ballingskap, hoor die volk Israel: “… julle sal nuwe lewe kry soos groen gras wat uitspruit …” (Jesaja 66:14).

 

In Handelinge 5 word die apostels gevange geneem deur die godsdienstige leiers omdat die apostels siekes gesond gemaak en bose geeste uitgedryf het. Hulle word deur ‘n engel met ‘n wonderwerk uit die tronk bevry, met die opdrag: “Gaan … verkondig … die volle boodskap van hierdie nuwe lewe.” (Handelinge 5: 20) Met hulle verskyning voor die Joodse Raad, antwoord Petrus en die ander apostels: “’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense! Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle Hom vermoor het deur Hom aan die kruis te hang. God het Hom verhoog tot Leidsman en Verlosser aan sy regterhand, sodat Hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan dié wat aan Hom gehoorsaam is.” (Handelinge 5:29 tot 32) Op aanbeveling van die leermeester Gamaliël, word die apostels weer vrygelaat.

 

Waar laat dit ons vandag? Dieselfde Heilige Gees is deur God aan elkeen van ons, wat glo in Jesus Christus, gegee. Begeer jy ‘n dieper persoonlike verhouding met ons Here? Wil jy ook graag vry van enige oppervlakkige godsdienstigheid voluit vir Jesus lewe? Is jy gereed om sigbaar meer en meer die nuwe lewe wat alleen deur die opgestane Jesus moontlik is, te lewe?

 

Wees dan meer aan God gehoorsaam as aan mense. Maak elke faset van jou lewe oop vir die Gees van God se nuwe lewe in jou! Laat die Gees van jou lewe ‘n getuie maak van hierdie nuwe lewe.

 

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jesus-mense dien graag nederig soos Hy!

Fokus vir die oomblik op die Een wat aan die Woord is: Jesus, ons reddende en genadige ware Verlosser; die belangrikste Een wat ooit sy voete op ons aarde kom sit het; die lewende Here deur sy Gees teenwoordig vandag … hoe sal jy Hom vir jouself beskryf?
In Matteus 20 is Hy besig om sy volgelinge in te lig oor die doel waarom Hy hier op aarde as mens kom optree het. Hy berei hulle voor om sy werk voort te sit na sy vertrek. Terwyl Hy hier was, het sy volgelinge moeilik verstaan wat Hy alles vir hulle gesê het. Dit was eers na sy vertrek en toe hulle terugdink aan alles wat hulle by Hom gehoor en beleef het, dat dit vir hulle duideliker geword het.

Twee leringe van Jesus staan uit in hierdie uitspraak van Jesus:
1. Die belangrikste Een wat ooit sy voete op ons aarde kom sit het, “het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien”.
Die ma van twee van Jesus se klein binnekring dissipels, onderhandel vir die vernaamste plekke in Jesus se koninkryk. Mense soek erkenning en wil raakgesien word. Jesus draai dit om met sy eie woorde en sy eie voorbeeld. Vir Hom gaan dit nie oor baasspeel en mag nie. Vir Hom gaan dit oor nederigheid en dienswilligheid – twee Gees-gedrewe eienskappe in Jesus-mense.

2. Ons reddende en genadige ware Verlosser, het “sy lewe gegee as losprys vir baie mense.”
Die kernmotivering vir nederigheid en dienswilligheid, vind ons in die opoffering en pyn wat Jesus vir ons Jesus-mense deurgegaan het. Hy is verneder, bespot, valslik veroordeel, gegesel, moes sy eie kruis dra, sterf die vloekdood aan die kruis. Ja, Hy gee sý lewe as losprys vir elkeen wat dit wil glo. Die groeiende verstaan van wat Hy betaal het vir óns redding, word deur die Gees gebruik om ons lewens te verbeter.

Die vernietigende vernedering en die intense pyn van Jesus, motiveer vir my en jou om met ‘n nuwe ingesteldheid Hom te dien in ons daaglikse lewe.

Luister mooi: Jesus in jóú, verbeter jou en ánder se lewens!

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jesus-mense plaas AL hul vertroue op Hom!


In Matteus 21 word Jesus honger en loop verby ‘n vyeboom vol blare, maar sonder vrugte. Hy vervloek net daar op die plek hierdie vrugtelose boom! Hoekom so drasties? Hierdie vrugtelose vyeboom verwys na die Joodse volk. Reeds in die Ou Testament het die Here die volk Israel by herhaling gewaarsku deur verskillende profete dat hulle nie volgens sy wil lewe nie. Nou bevind Jesus Hom self hier tussen die Jode van sy tyd en spreek hierdie drastiese vloek uit oor die Joodse volk. Hy het aarde toe gekom om vir Hom ‘n nuwe volk te kom uitkies met ‘n nuwe toekoms. Ons kan by Jesus self leer wat dit beteken om deel te wees van sy nuwe volk met ‘n nuwe toekoms.

In Jesus se nuwe koninkryk is Hy die enigste hoop op ‘n beter toekoms. En waar Hy volledig verantwoordelikheid neem in sy ryk, gebeur groot dinge: “Julle sal vir hierdie berg sê: ‘Lig jou op en val in die see!’ en dit sal gebeur.” (Matteus 21:21) Met Jesus in beheer en met sy volmaakte standaarde waarvolgens Hy optree, sal alles gebeur wat moet gebeur … en Hy nooi elkeen van ons persoonlik uit om te kom inval by sý magtige dade!

Prakties beteken dit vir elke Jesus-mens:o   maak daagliks seker jy is nie besig om jou eie kop te volg ten koste van Jesus se plan in jou lewe nie;
o   doen moeite en wees meer oplettend van waar Jesus reeds besig is om jou lewe te verbeter; en
o   gee jou volle medewerking met Jesus se Gees in jou.

Hiermee gee ek vir jou die waarborg dat jy presies sal bid en ontvang wat Hy die graagste wil!

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Die stof van Sy voete spat op Jesus-mense


Tydens Jesus se relatiewe kort fisiese optrede hier op aarde, baie lank gelede, het Hy kom wys hoe Jesus-mense lewe. Na sy fisiese vertrek met die hemelvaart, het Hy met die uitstorting van die Heilige Gees ‘n manier geskep om deur meer mense op meer plekke oor alle tye wat kom, sy voorbeeld voort te leef.

Kom ons noem net kortliks wat ons by Jesus leer:
·         Hy breek weg van alle valse vorme van godsdienstigheid en verdienstelikheid deur wetsgehoorsaamheid;
·         Hy vereenselwig Homself met mense wat swaarkry, met mense wat minderbevoorreg is en met mense wat deur die samelewing eenkant gestoot word;
·         Hy kom leer vir sy volgelinge vir alle tye wat sou kom, hoe om werklik bevrydend en met liefde gevul, te lewe;
·         Op ‘n nederige én vernederende manier bewerkstellig Hy eenmalig die redding van alle mense van alle tye wat in Hom glo;
·         Hy leer sy volgelinge dat sy Goddelike terrein, waar Hy alomteenwoordig is, op ‘n misterieuse én fantastiese wyse deur Hom beheer word;
·         Hy kies aktief om voort te leef deur sy Gees in elkeen wat bewustelik kies om in Hom te glo en Hom te dien; en
·         Hy is elke sekonde steeds besig om elkeen wat aan Hom behoort, voor te berei vir die ewigheid wat ons saam met Hom gaan deurbring.

Wat beteken hierdie Jesus-lering vandag vir my en vir jou?
1.      Jesus is ons enigste Verlosser;
2.      Jesus leef voort in ons deur sy Gees; en
3.      Jesus is besig om in ons ‘n beter lewe te skep!

Leef Jesus dus raak in 10 000 plekke …

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jesus-mense leef met skoongewaste harte

Hierin is een van die groot uitdagings vandag, om heeltyd seker te maak waarom doen ons sekere dinge vir die Here en waarmee is ons presies besig in die kerk. Is dit menslike en selfgerigte pogings om God te probeer beïndruk? Doen ons sekere goed omdat ons so geleer is deur ons voorgeslagte, sonder dat ons vra waar dit vandaan kom? Die debatte wat ons in die kerk voer oor wie of wat reg en verkeerd is, oor wie of wat gaan dit regtig? Soort van: “Ek is reg en jy is verkeerd – ek wen hierdie rondte!” Is dit wat Jesus vandag vir sy kerk wil hê?

Jesus kom leer ons van die nuwe hart waarmee sy volgelinge wat in sy stof loop, elke dag beter kan lewe. Waar die Gees van Jesus my lewensingesteldheid omkeer, vra ek in elke situasie wat Jesus sou sê of sou doen. Ja, Hy het ook baie drasties opgetree as dinge verkeerd geloop het. Dink maar aan die reiniging van die tempel. Hy het nie gehuiwer om die godsdienstige leiers van sy tyd aan te vat oor hulle manier van dinge doen nie. Maar die oorheersende optrede van Jesus tydens lewe hier op aarde, was sag en liefdevol. Met deernis en opregte omgee, het Hy sy hart vir ons kom wys.

Hoe lyk jou hart? Hoeveel beïnvloed jou innerlike jou daaglikse optrede? Hoekom gaan jy kerk toe, of waarom doen jy dinge vir die Here? Wat beleef ander mense as hulle met jou te doen kry?

Jesus wil jou baie graag laat leef met ‘n skoongewaste hart …

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jesus-mense leef ander se seerkry raak


Die wrede moord op Johannes die Doper, ontstel Jesus so, dat Hy Homself afsonder op ‘n stil plek – sy hart is gebreek, Hy treur en wil alleen wees. Jesus verstaan die hartseer wat met dood gepaard gaan. Hy verstaan ons hartseer, en Hy gee ons ook ‘n Gees-vervulde hart om saam met ander te huil met die verlies van ‘n dierbare. Ons kan daar wees vir mekaar in hartseer tye. Met Jesus se Gees in ons, is Hy by elkeen wat self hartseer is, of wat ander ondersteun wat hartseer is.

Siekte ontneem so baie mense van lewenskwaliteit. Jesus het ‘n hart vir siek mense. Hy verstaan die onsekerheid wat met siektetoestande gepaard gaan. In sy tyd op aarde was daar glad nie die mediese kennis en behandeling van vandag beskikbaar nie. Vandag sien ons God se hand in die mediese professie en gebruik Hy die medici om lewenskwaliteit vir siek mense terug te gee. Maar terselfdertyd beteken dit dat Jesus-mense mekaar en vir ander nie-Jesus-mense, liefdevol ondersteun tydens alle vorme van siekte.

Eers die dood van ‘n geliefde, daarna ‘n klomp siekes wat genees word, en dan ‘n baie groot skare honger mense in die middel van nêrens. Die Jesus-hart gee met ‘n wonderwerk kos vir die honger skare: vyf brode en twee visse voed meer as 5000 mense. Maar uiteindelik leer ons Jesus werklik ken as die Brood van die Lewe. Met ‘n Jesus-hart kan ons elke dag brood en Brood uitdeel in ‘n fisies en geestelik honger wêreld!

Met ‘n Jesus-hart loop ons deur die stof strate van ons daaglikse doen en late, en kry ons mense“innig jammer” wat hartseer, siek en/of honger is – om dan ook vir hulle Jesus te bring!

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jesus-mense reageer op Sy influistering


2. “Kom agter My …” (Matteus 4:19)
Ook vertaal met “volg My”. Hoe ons dit ook al sê, die keuse is om ons Leier te volg in alles wat ons by Hom kan leer. Hy wys nie net die pad nie, Hy ís die enigste Pad!

3. “Gaan verkondig …” (Matteus 10:7)
Ons het IETS om te vertel en IEMAND om oor te vertel. Ons kan nie stilbly nie, by ons mond kom die woorde uit waarvan ons Jesus-harte oorloop. Elkeen van ons word vol gemaak van sy liefde en genade, dat dit oorloop en oorspoel en oorstroom na almal wat ons paaie kruis.

4.
“Kom na My toe …” (Matteus 11:28)
Die mees gerusstellende aanmoediging van Hom. Baie spesifiek en gefokus gerig aan elkeen wat swaar kry en moed opgee. By Hom en slegs by Hom, is daar altyd rus en vrede. Soek en vind dit net op die regte Manier en die enigste Plek.

5.
“… homself verloën …” (Matteus 16:24)
Letterlik in die Grieks behoort elke Jesus-volgeling, homself “afsweer/ontken”. Kies om van jouself gestroop te word om vir Hom plek te maak in jou lewe. Hierdie selfverloëning kry nooit klaar nie en maak plek vir God-verheerliking.

6.
“God liefhê …” (Matteus 22:37)
Geen inspanning, geen verdienste, geen prestasie, geen vergelyking met ander – nee, God se Gees skryf liefde op Jesus-harte. En só word liefde ons uitstaande eienskap tot eer van Hom!

7.
“Moenie bang wees nie.” (Matteus 28:10)
Die uit-die-dood-opgewekte-reeds-gekruisigde-Jesus se eie woorde, steeds vandag aan elke liewe kind van Hom!

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/