Engele, Satan en demone (deel 15)

Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Eph 6:14  Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, Eph 6:15  en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Eph 6:16  Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. Eph 6:17  En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God— Eph 6:18  terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges  1Jn 2:14  Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het.

Wat presies is die wapenrusting van God. Die wapenrusting van God is die Skrif. Hoe meer die Skrif bestudeer en gememoriseer word en oor nagedink word, hoe meer word gelowiges beskerm en hoe meer word hulle bewapen. Om presies te weet wat die Woord sê oor enige spesifieke punt, help in die geveg teen Satan. By die versoeking van Jesus, was Jesus in staat om Satan teen te staan in al drie versoekinge deur middel van die korrekte aanhaling van die Skrif. Dit was die wapenrusting van God vir Jesus en dit is ook die wapenrusting van God vir die gelowige.

B.        Die Krag van die Gelowige

Die gelowige se tweede verdedigings meganisme is dat hy die krag het om Satan te weerstaan, en gelowiges word drie keer gesê om so te doen. (Jas 4:7  Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. 1Pe 5:9  Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Eph 6:10  Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Eph 6:11  Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.) Gelowiges word nooit in die Bybel vertel om rond te gaan en Satan te bestraf nie en ook nie om hom te bind nie, maar om hom te weerstaan. Weereens, die beste manier om Satan te weerstaan is deur middel van Die Woord en hoe om dit reg aan te wend in enige spesifieke versoeking wat jy ook al mee gekonfronteer mag word.

C.        Die Gelowige se Waaksaamheid

Die gelowige se derde verdedigings meganisme is om waaksaam te wees. Ons moet waaksaam wees deur Satan se werke te erken en gereed te wees vir hom. (1Pe 5:8  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.)

D.        Die Gelowige se Voorbidder

Die vierde verdediging vir gelowiges is nie aktief nie maar passief; die voorbidding van die Messias. Hy doen voorbidding vir gelowiges teen die “bose een”. (Joh 17:15  Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. Rom 8:34  Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Heb 7:25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.

E.        Die Gelowige se Beginsels

Die vyfde verdedigings meganisme vir gelowiges bestaan uit drie beginsels wat in gedagte gehou moet word in die hantering van Satan en geestelike oorlogvoering. Die eerste beginsel is dat gelowiges nie minagtend oor Satan moet praat nie. (Jud 1:8  Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromerye die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Jud 1:9  Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: Die Here bestraf jou!) Nie eens die goeie Aartsengel Migael het gedurf om ʼn lasterlike oordeel teen Satan uit te spreek nie. Hy het die hele aangeleentheid net aan die Here oorgegee. So niemand behoort rond te gaan om Satan te laster, hom te bind of sy naam te noem nie. Gelowiges is nie veronderstel om lasterlik oor hom te praat nie. Die tweede beginsel vir gelowiges in hul hantering van Satan en geestelike oorlogvoering is om altyd in gedagte te hou dat Satan deur God gebruik word om gelowiges te onderrig/leer. Satan mag toegelaat word om sekere fisiese probleme te veroorsaak om ʼn les te leer. Byvoorbeeld, Satan was toegelaat om Job skade aan te doen sodat hy meer kon leer oor die soewereine natuur van God. (Job 1-2) Satan was toegelaat om Paulus skade aan te doen om hom nederigheid te leer en dat God se krag in sy lewe nog groter gemaak is deur sy swakheid. (2Co 12:7  En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. 2Co 12:8  Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk. 2Co 12:9  En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. 2Co 12:10  Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. 2Co 12:11  Al roemende het ek dwaas geword. Julle het my daartoe genoodsaak. Want ek moes deur julle aanbeveel geword het; want ek het niks by dié uitnemende apostels agtergestaan nie, al is ek niks nie. 2Co 12:12  Die kentekens tog van ‘n apostel is onder julle verwerklik met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade. 2Co 12:13  Want wat is daar waarin julle oortref word deur die ander gemeentes, behalwe dat ek persoonlik julle nie lastig geval het nie? Vergeef my hierdie onreg. 2Co 12:14  Kyk, vir die derde keer is ek gereed om na julle te kom; en ek sal julle nie lastig val nie, want ek soek nie julle goed nie, maar julle self; want dit is nie die kinders wat vir die ouers moet opgaar nie, maar die ouers vir die kinders. 2Co 12:15  En ek sal baie graag uitgee, ja, myself weggee vir julle siele, al word ek, terwyl ek julle oorvloediger liefhet, minder bemin. 2Co 12:16  Maar laat dit so wees! Ek het julle nie beswaar nie, maar omdat ek slim was, het ek julle met lis gevang.)  Die derde beginsel vir gelowiges in die hantering van Satan is dat hy soewerein beperk is. Hy is nie almagtig nie en selfs die mag wat hy het, kan nie gebruik word sonder God se toestemming nie. God sal Satan soewerein beperk; God sal nooit toelaat dat Satan te ver gaan nie. (Job 1:12  Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE. Job 2:6  En die HERE sê aan die Satan: Kyk, hy is in jou hand; spaar net sy lewe.)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.