Engele, Satan en demone (deel 2)

 

b.        Die Tyd van Hulle Skepping

Die tweede ding omtrent die skepping van Engele is die tyd wanneer dit gebeur het. Engele het reeds bestaan toe God die hemel en die aarde geskape het. (Job 38:4  Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het in Genesis 1:1. (Job 38:5  Wie het sy afmetinge bepaal? —jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan? Job 38:6  Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê? Job 38:7  Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?) So Engele is geskape voor die skepping van die materiële heelal. Die bestaan van Engele gaan die bestaan van die heelal vooraf met ʼn onbepaalde tyd. Hulle gaan ook die bestaan van die mens vooraf met ʼn onbepaalde tyd en dit is nie moontlik om te bepaal hoe lank voor Genesis 1:1, die hulle geskape is nie, maar dat hulle wel geskape is, is ʼn feit.

c.         Die Mag van Teenstrydige Keuse

Die derde ding omtrent die skepping van Engele, is hulle toestand toe hulle geskape is; hulle is heilig geskape met die mag van teenstrydige keuse (Mar 8:38  Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Jud 1:6  En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;) Die mag van teenstrydige keuse beteken die vermoë om te kan kies strydig met jou natuur. Hulle het die vermoë gehad om, al was hulle heilig geskape, onheilige keuses te maak, wat een derde van hulle uiteindelik gedoen het en demone geword het. Die ander twee derdes is later bevestig in hulle heiligheid en kan nie meer sondig nie, hulle het nie meer die mag van teenstrydige keuse nie.

d.         Hulle Posisie/Status

Die vierde ding omtrent die skepping van Engele is hulle posisie of status. Twee aspekte moet uitgewys word: een hulle is minderwaardig aan die Messias in terme van Sy Goddelikheid (Heb 1:4  terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam geërf het as hulle. Heb 2:2  Want as die woord deur engele gespreek, onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, Heb 2:3  hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid veronagsaam wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het,) en hulle is ook minderwaardig aan Hom in sy menslikheid (Heb 2:5  Want aan die engele het Hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek, nie onderwerp nie; Heb 2:6  maar iemand het êrens getuig en gesê: Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek? Heb 2:7  U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Heb 2:8  Alle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie;) Hulle is minderwaardig aan die God-Man, die Here Jesus ons Messias.

Tweedens is hulle meerderwaardig aan die gewone mens aangesien hulle hoër wesens is as die mens. (Psa 8:4  (8:5) wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? Psa 8:5  (8:6) U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Heb 2:5-7, 2Pe 2:11  terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voorbring nie.)

4.        DIE HOEVEELHEID ENGELE

Hoeveel Engele is daar? Daar is verskeie skrif gedeeltes wat vir ons aanduidings gee aangaan de die hoeveelheid engele. (Deu 33:2  En hy het gesê: Die HERE het gekom van Sinai en vir hulle opgegaan van Seïr af; Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van heilige tien duisende af; aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle. 2Ki 6:17  En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa. Psa 68:17  (68:18) Die waens van God is tien duisende, duisend maal duisende; die Here is onder hulle; dit is Sinai in heiligheid. Dan 7:10  ‘n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. Mat 26:53  Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie? (ʼn legioen bestaan uit van 3 tot 6 duisend man) Luk 2:13  En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê: Rev 5:11  Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende; (Die beste antwoord op hoeveel Engele daar is, word gegee in:) Heb 12:22  Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele, (Die Engels vertaal dit beter) Heb 12:22 but ye are come unto mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable hosts of angels,

Hoeveel Engele is daar? Daar is menigtes en menigtes van Engele. As gevolg van die konsep van “beskerm engel”, is daar altyd ten minste soveel engele as wat daar mense op die aarde is. Dit kan ook beteken dat daar soveel Engele is as mense wat bestaan het en nog gaan bestaan.

5.   DIE VERBLYFPLEK, SFEER EN VOORKOMS VAN ENGELE

In hierdie studie word daar gekyk na die verblyfplek van die Engele, die sfeer waarin hulle werksaam is en hulle voorkoms.

a.         Die Verblyfplek van Engele

Waar woon die Engele? Die Engele woon in die hemel. Dit is waar hulle bly volgens: (Mat 18:10  Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Mat 24:36  Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Mar 12:25  Want wanneer hulle uit die dode opstaan, trou hulle nie en word hulle nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele wat in die hemele is. Mar 13:32  Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader. Luk 22:43  En ‘n engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk. Gal 1:8  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees! 2Th 1:7  en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele Jud 1:6  En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;) Dwarsdeur die hele Skrif word daar verwys na Engele in die hemel, so dit is, kan dus afgelei word dat Engele in die Hemel woon.

b.        Die Sfeer van Engele

Die sfeer van Engele verwys na die gebied of area waar hulle werksaam is. Terwyl hulle in die hemel woon, is hulle werksaam op meer plekke as net in die hemel en om meer spesifiek te wees, hulle is werksaam in twee ander sfere. Die tweede sfeer is die hemelruim of atmosfeer of wat soms verwys word na as die tweede hemel. (Eph 3:10  sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word,)

Die derde sfeer of plek van werksaamheid is die aarde. Engele is God se agente om Sy wil op aarde te laat geskied en as gevolg daarvan het hulle spesiale bedieninge en funksie wat hulle op aarde vervul. Die volgende is voorbeelde van spesiale beheer wat deur Engele uitgevoer word op aarde: Rev 8:1 En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent ‘n halfuur lank. Rev 8:2  En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basuine is aan hulle gegee.) Wanneer hulle die trompette blaas ontstaan daar groot fisiese gebeurtenisse op aarde. (Rev 14:8  En ‘n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.) Verder in die Skrif gedeelte sien ons dat hierdie Engel mag het oor vuur op die aarde. (Rev 16:5  En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;) Hierdie Engel het mag oor water. Al hierdie verse wys vir ons dat een van die sfere van die Engele die aarde is. So terwyl hulle ʼn funksie in die hemel het (die derde hemel), is hulle ook werksaam in die ruimte/atmosfeer (die tweede hemel) en dan natuurlik op die aarde.

c.         Die Voorkoms van Engele

Die derde punt wat bespreek moet word, is die voorkoms van Engele. Die Bybel gee vir ons verskeie beskrywings van gevalle waar Engele aan mense verskyn het. Aangaande die voorkoms van Engele is daar drie aspekte waarna ons gaan kyk.

i.          Die Sigbaarheid van Engele

Eerstens moet ons kyk na die maniere van sigbaarheid. Daar is drie hoof maniere waarop Engele aan mense verskyn het. Partykeer verskyn hulle in ʼn droom soos met Jakob. (Gen 28:12  En hy het gedroom daar is ‘n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het.) ʼn Tweede manier waarop Engele aan mense verskyn het, was in visioene. ʼn Visioen ontstaan en sekere mense sien Engele in hierdie visioene soos Daniel, Sagaria en Johannes in die boek van Openbaring. ʼn Derde manier waarop Engele aan mense verskyn het, was doodgewoon net aan mense te verskyn, soos die Engele wat aan Abraham verskyn het en die Engele wat verskyn het by die graf van Jesus.

ii.        Die Vorm van Engele

Die tweede ding aangaande die verskyning van Engele is hulle vorm; Engele verskyn altyd as jong mans. (Gen 18:1 Daarna het die HERE aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Gen 18:2  Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. (ook verse 16,  22, 19:1-22) Mar 16:5  En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle ‘n jongman, met ‘n lang wit kleed om, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. Luk 24:4  En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. Act 1:10  En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, Act 1:11  wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.) Nêrens in die skrif verskyn Engele in die vorm van vroue, kinders, kupies of ou mans nie. (Jammer dames)

iii.       Die Effek van Engele

Die derde ding aangaande die verskyning van Engele is hulle effek. Die hoof effek wat deur hulle verskyning veroorsaak word, is vrees. (Dan 10:4  En op die vier en twintigste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Hiddékel, Dan 10:5  het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek ‘n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufas. Dan 10:6  En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van ‘n menigte. Dan 10:7  En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie; nogtans het ‘n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Dan 10:8  Toe het ék alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. Dan 10:9  En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde, geval. Mat 28:2  En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Mat 28:3  En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. Mat 28:4  En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Mat 28:5  Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Mat 28:6  Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het; Luk 1:11  Toe verskyn daar aan hom ‘n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. Luk 1:12  En toe Sagaría hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval.

6.        DIE PERSOONLIKHEID VAN ENGELE

Party beweer dat Engele nie werklike persoonlike wesens is nie, maar dat hulle slegs manifestasies of magte is. Die drie hoof attribute van persoonlikheid is; intellek, emosie en wil. Mense het persoonlikheid want hulle het al drie attribute, intellek, emosie en wil, maar dit kan ook bewys word dat Engele oor hierdie selfde drie attribute beskik en dus ook persoonlikheid het.

a.        Die Intellek van Engele

Eerstens kan dit gesê word dat Engele oor intellek beskik. (2Sa 14:20  Om die saak ‘n ander voorkoms te gee, het u dienaar Joab hierdie ding gedoen. Maar my heer is wys soos die wysheid van ‘n engel van God om alles te weet wat op die aarde gebeur.) Om wysheid te kan hê beteken dat jy intellek moet hê. In Psalm 148:2 lees ons Engele het die vermoë om lof te kan bring, nog ʼn karakteristiek wat intellek verg (Psa 148:2  Loof Hom, al sy engele, loof Hom, al sy leërskare!). In Mat 24:36 lees ons Engele het die vermoë om dinge te weet en dit ook verg intellek (Mat 24:36  Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. ) en in Mat 28:5 leer ons Engele het die vermoë om te kommunikeer wat ook natuurlik intellek verg (Mat 28:5  Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is). In Eph 3:10 leer die Engele van God se program vir die kerk en die feit dat hulle leer beteken hulle het intellek (Eph 3:10  sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word,). In 1 Pet 1:12 lees ons Engele begeer om dinge te weet wat aan ons geopenbaar is. (1Pe 1:12  Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is—dinge waarin die engele begerig is om in te sien.) Weereens wys hierdie begeerte na kennis vir ons dat Engele oor intellek beskik.

b.       Die Emosie van Engele

Tweedens, Engele het emosie. In Job en Lukas lees ons die volgende; (Job 38:7  Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het? Luk 15:10  So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.) Om vreugde te kan toon moet jy emosie hê, dus kan ons sien dat Engele emosie het.

c.         Die Wil van Engele

Derdens het Engele ʼn wil. In  Lukas lees ons Engele loof God en beoefen sodoende hulle wil. (Luk 2:13  En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê:) In Hebreërs lees ons Engele  aanbid God, wat weereens ʼn beoefening is van die wil (Heb 1:6  En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.) en laastens lees ons in Judas dat party Engele gekies het om hulle eie woning te verlaat (Jud 1:6  En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;), weereens ʼn uitoefening van die wil, en daarom kan ons dus met sekerheid sê dat Engele persoonlikhede het en nie net manifestasies van een of ander mag is nie.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.