Engele, Satan en demone (deel 4)

ii.        Heerskappye

Die tweede titel wat ons vind is Heerskappye wat die konsep van om te heers beklemtoon. Hierdie kategorie van Engele heers oor ʼn spesifieke gebied en sluit ook in hoër Engele wat oor laer Engele heers. (Eph 1:21  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Col 1:16  want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.)

 

iii.       Prinsipale

Die derde titel is die van Prinsipale. Hierdie beklemtoon die konsep van heerskappy op die vlak van regering. Engele wat prinsipale is, word gesien as heersers van nasies, terwyl heerskappye ʼn hoër vlak van regering is i.e. hoër Engele oor laer Engele. (Eph 3:10  sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, Eph 3:10 so that now to the rulers and powers in the heavenlies might be known by the church the manifold wisdom of God, Col 1:16  For all things were created in Him, the things in the heavens, and the things on the earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him.) Die Engels beskryf dit ʼn bietjie beter.

 

iv.       Owerhede

Die Vierde titel is die van Owerhede, wat beteken om mag uit te oefen. (Eph 1:21  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. 1Pe 3:22  wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is. )

 

v.         Magte

 

Die vyfde titel is die van Magte, wat beklemtoon koninklike verantwoordelikheid. (Eph 1:21  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Eph 3:10  sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, Col 1:16  want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. 1Pe 3:22  wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is. )

 

vi.       Leërskare

Die sesde titel is Leërskare, die Hebreeuse woord vir leër. Hierdie titel beklemtoon hulle militêre organisasie. (1Sa 1:11  en sy het ‘n gelofte gedoen en gesê: HERE van die leërskare, as U waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd ‘n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die HERE gee al die dae van sy lewe; en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. 1Ki 22:19  Verder sê hy: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leërskare by Hom staan, aan sy regter— en aan sy linkerhand.)

 

vii.                  Legioene

Die sewende titel is Legioene. Net soos leërskare beklemtoon dit ʼn militêre organisasie. Terwyl leërskare die militêre organisasie as ʼn geheel beskryf, beskryf legioen slegs ʼn gedeelte van die leërskare en bestaan uit van 3 tot 6 duisend Engele. (Mat 26:53  Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?)

 

viii.     Die Hoof Prins

Die agtste titel is Die Hoof Prins of Groot Prins. Die hoof prins is ʼn Engel wat die hoof is oor en regeer oor ʼn nasie. (Dan 10:13  maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië. Dan 12:1 En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.)

 

b.        Die Orde van Hemelse Wesens

Daar is drie spesifieke ordes van hemelse wesens: Engele, Serafs en Gerubs

 

i.          Engele

Die orde wat tot dusver beskryf is, is hoofsaaklik die eerste basiese orde van hemelse wesens, die laagste orde, naamlik die orde van Engele. Meeste van wat reeds bespreek is, het te doen met hierdie orde. Somtyds word die term Engele gebruik om al die verskillende ordes van hemelse wesens te beskryf, maar hoofsaaklik is die term van toepassing op die laagste orde naamlik Engele. Van aansien kom hierdie wesens, Engele, voor as jong manne en hulle het nie vlerke soos wat hulle baie keer voorgestel word nie.

 

(a).     Migael

Daar is twee Engele wat by naam aan ons bekend is dwars deur die hele skrif. Die eerste een is Migael die Aartsengel. Die woord Migael beteken, “wie soos God is” en Aartsengel beteken “Hoof Engel”. Dit beteken Migael is die een wat in bevel is van al die ander Engele. Hy is nie in bevel van die Serafs en Gerubs nie, maar hy is in bevel van die laagste orde, i.e. die orde van Engele. Die konsep van Aartsengel kan gevind word in twee ander name wat vir Migael gebruik word. Eerstens in Daniel 10:13 word hy genoem een van die vernaamste vorste of “chief prince” (die Engels druk dit beter uit). (Dan 10:13  maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar oorgebly by die konings van Persië. Dan 10:13 But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days; but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me: and I remained there with the kings of Persia.) Tweedens word hy in Daniel 12:1 genoem die groot vors of “great prince”. Daar is net een groot vors en dit is die Aartsengel. Groot vors en eerste prins beteken basies die selfde en is die twee Hebreeuse name wat vir Migael gebruik word. Die Griekse naam is Aartsengel wat beklemtoon dat hy hoof is oor al die ander gewone Engele. (Dan 12:1 En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.) Young’s Litteral Translation sê die volgende: ((YLT) Dan 12:1 `And the head of the kingdom of Persia is standing over-against me twenty and one days, and lo, Michael, first of the chief heads, hath come in to help me, and I have remained there near the kings of Persia; Rev 12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer;)

 

Migael as gevolg van sy posisie het spesifieke verantwoordelikhede. As die Aartsengel, soos ons reeds gesien het, is hy in bevel van die ander Engele. Net soos demone onder die bevel van Satan is, so is goeie Engele onder die bevel van Migael die Aartsengel. As die Aartsengel is dit sy verantwoordelikheid om bevel en beheer uit te oefen oor die ander Engele en die verantwoordelikheid van die Engele is om gehoorsaam te wees aan Migael. Migael het ook die titel van hoof prins. Die terme hoof prins word gebruik vir Engele wat mag het oor spesifieke nasies. As hoof prins is Migael verantwoordelik vir die volk van Israel en dit is waarom dit Migael was wat die liggaam van Moses beskerm het in Judas 9 (Jud 1:9  Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: Die Here bestraf jou!) In Daniel 10:13-21 maak Migael seker dat Daniel die nodige openbaringe aangaande Israel se toekoms ontvang. (Dan 10:14  Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Dan 10:21  Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid; en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Mígael.) In Daniel 12:1 sien ons dat dit Migael is wat vir Israel gaan beskerm gedurende die groot verdrukking en dit is waarom Israel die groot verdrukking sal oorleef. (Dan 12:1 En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.)

 

Ander toekomstige dinge wat Migael gaan doen is die aankondiging van die wegraping en in die middel van die groot verdrukking gaan hy Satan uit die hemel gooi. (1Th 4:16  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Rev 12:7  En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer; Rev 12:8  en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Rev 12:9  En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Rev 12:10  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. Rev 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Rev 12:12  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.

 

(b).     Gabriel

Die tweede Engel wat in die Skrif genoem word, is Gabriel. In Hebreeus beteken Gabriel “die magtige een van God”. Gabriel se hoof taak is om ʼn boodskapper te wees wat openbarings van God vir die mens bring. In Daniel 8:15-27 maak Gabriel aan Daniel openbaar wat met Israel gaan gebeur aan die einde van die tyd as ook die tydskale in terme van die sewe, sewes of die sewentig weke van Daniel. Daarin is ook die tyd van Christus se eerste koms openbaar (Daniel 9:20-27). In Lukas 1:11-20 openbaar hy ook aan Sagaria die komende geboorte van Johannes die Doper en in Lukas 1:26-38 openbaar hy aan Maria die komende geboorte van Jesus. Net soos Migael het Gabriel ook werk om te doen in die toekoms. In Lukas 1:19 lees ons dat Gabriel een van die Engele is wat staan in die teenwoordigheid van God. (Luk 1:19  En die engel antwoord en sê vir hom: Ek is Gabriël wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring.) In Openbaring 8:2 sien ons dat daar sewe Engele is wat staan in die teenwoordigheid van God en Gabriel is een van hulle en dit is hulle wat die trompet/basuin oordele van Openbaring 8 en 9 aankondig of uitstort op die aarde. (Rev 8:2  En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basuine is aan hulle gegee.)

 

(c).     Ander Engele

 

Die Bybel noem ook ander individuele Engele wat nie by naam genoem word nie maar wel sê wat hulle doen. Soos byvoorbeeld die ander ses Engele wat saam met Gabriel voor die troon van God staan (Rev 8:2). Openbaring 15 en 16 noem ook sewe ander Engele met sewe goue skale vol van die oordeel van God. Dan is daar die vier Engele van die vier winde, (Rev 7:1 En ná hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie.), die Engel van vuur en die Engel van die water (Rev 16:5  En ek het die engel van die waters hoor sê: Regverdig, Here, is U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het;)

 

ii.        Serafs

Die tweede orde van hemelse wesens is die Serafs. Daar word nie in die Bybel baie van hulle gepraat nie. Om die waarheid te sê daar word net in twee boeke na hulle verwys: Jesaja en Openbaring. Serafs is die meervoud van die Hebreeuse woord Seraf, wat beteken “ʼn brandende een” en presies die selfde woord is vertaal slang (serpent) elders in die Ou Testament (Num 21:8  Daarop sê die HERE aan Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang en sit dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Isa 14:29  Wees nie bly, o ganse land van die Filistyne, dat die roede verbreek is wat jou geslaan het nie; want uit die wortel van die slang sal ‘n basilisk voortkom, en sy vrug sal ‘n vlieënde draak wees. Isa 30:6  Godspraak oor die diere van die Suidland. In ‘n land van benoudheid en angs, waar leeuin en leeu uitkom, adder en vlieënde draak, vervoer hulle op die rugge van esels hul rykdomme en op die bulte van kamele hul skatte, na ‘n volk wat geen voordeel bring nie.

 

(a).     In die Boek van Jesaja

Uit die boek van Jesaja 6:2-3 en 6-7 kan vier dinge geleer word aangaande die Serafs. Eerstens is hulle rondom en omring die troon van God. Tweedens, word hulle herken deur die feit dat hulle ses vlerke het of drie pare vlerke. Elke paar het ʼn ander funksie. Die eerste paar is om hulle voete mee te bedek, die tweede paar is om hulle gesigte mee te bedek en die derde paar om mee te vlieg. Derdens loof hulle God voortdurend tot mekaar en se oor en oor: “Heilig, heilig, heilig is Jehova van die leërskare, die hele aarde is vol van Sy glorie. Die vierde ding wat geleer kan word van Serafs is dat ʼn Seraf die sonde van Jesaja reinig. (Isa 6:6  Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met ‘n gloeiende kool in sy hand, wat hy met ‘n tang van die altaar af geneem het, Isa 6:7  en my mond daarmee aangeraak en gesê: Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen.) Hierdie is so veel as wat ʼn mens kan leer van Serafs in die Ou Testament.

 

(b).     In die Boek van Openbaring

Die res wat van Serafs geleer kan word, is in die Nuwe Testament in die boek van Openbaring waar daar na Serafs verwys word in 8 verskillende Skrifgedeeltes. Die eerste Skrifgedeelte is Openbaring 4:6-11. Uit hierdie Skrifgedeelte kan sewe dinge geleer word aangaande Serafs. Eerstens sien ons weer hulle is rondom die troon van God. Tweedens is hulle vol van oë van voor en agter (Rev 4:6  en voor die troon was daar ‘n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter.) Dit simboliseer dat hulle kan sien ver buite die menslike dimensie om so doende God se voorsienigheid te kan uitvoer. Derdens sien ons weer in vers 8 dat hulle ses vlerke het. Vierdens lyk hulle nie almal die selfde nie. Alhoewel hulle almal ses vlerke het, het hulle verskillende gesigte. Daar is 4 kategorieë van Serafs gebaseer op 4 verskillende gesigs karakteristieke:  soos ʼn leeu, soos ʼn mens, soos ʼn bees en soos ʼn arend. Vyfdens het hulle oë al rondom en van binne (voorheen is net genoem van oë van voor en agter). Sesdes loof hulle God aanhoudend en hulle sê die woorde soos opgeteken in Jesaja met ʼn effense variasie: (Rev 4:8  En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!). Sewende in verse 10-11, wanneer hulle sê: “Heilig, heilig, heilig”, is dit ʼn teken vir die 24 ouderlinge om ook die Een wat op die troon sit te aanbid. In hierdie konteks is die Een wat op die troon sit, God die Vader.

 

Die tweede Skrifgedeelte is Openbaring 5:6, waar ons sien dat hulle ook rondom die Lam, die Seun van God is. Serafs aan die eenkant omring God die Vader maar aan die ander kant ook die God die Seun. (Rev 5:6  En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar ‘n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde.) Die derde Skrifgedeelte is Openbaring 5:8-10 en 14. Die Serafs sal die Lam dien wanneer die Lam eendag die boekrol met die sewe seëls neem. Met die breek van die seëls begin die groot verdrukking. Die vierde Skrifgedeelte is Openbaring 6:1,3,5 en 7. ʼn Seraf kondig ʼn spesifieke seël oordeel aan. Van die sewe Seël Oordele kondig die vier Serafs die eerste vier oordele aan. In die vyfde Skrifgedeelte Openbaring 7:11-12 sien ons die Serafs sal God prys vir die wat gered word gedurende die groot verdrukking en vir die 144 000 Jode.

 

Die sesde Skrifgedeelte is Openbaring 14:3. Die Serafs gaan die gesang van die 144 000 aanskou in die Messiaanse Koningryk. (Rev 14:3  En hulle het ‘n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd vier en veertig duisend wat van die aarde vrygekoop is.) Die sewende Skrifgedeelte is Openbaring 15:7. ʼn Seraf sal die sewe Skaal Oordele aan die sewe Engele gee. (Rev 15:7  En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid.) Die sewe Skaal Oordele van Openbaring 15 en 16 is by verre die ergste oordele van die hele verdrukking. Die agste Skrifgedeelte is Openbaring 19:4-5 waar die Serafs die aanbidding van God lei.  (Rev 19:4  En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en gesê: Amen, Halleluja! Rev 19:5  En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot!)

 

(c).     Gevolgtrekkings

Van uit Jesaja en Openbaring kan 8 feite aangaande die tweede orde van hemelse wesens, die Serafs, afgelei word.

1.          Hulle word gekenmerk deur onophoudelike aanbidding van God. Hulle aanbid God die Vader en God die Seun

2.         Hulle word gekenmerk deur nederigheid. Dit kan openlik gesien word deur die feit dat twee vlerke hulle voete bedek en dat twee vlerke hulle gesigte bedek, want hulle staan in die onmiddellike teenwoordigheid van God en rondom die troon van God die vader.

3.         Hulle het ʼn bediening van reiniging van God se diensknegte sodat hulle ook God kan dien en aanbid. Dit sien ons in Jesaja 6:6-7 toe die Seraf die lippe van Jesaja die profeet gereinig het.

4.         Hulle lei die aanbidding in die hemel. Wanneer hulle sê heilig, heilig, heilig, volg al die ander inwoners van die hemel na soos die 24 ouderlinge wat dan ook begin om God te aanbid.

5.         Hulle hoof doel is om God se heiligheid en die aanbidding van God te beklemtoon.

6.         Hulle loof God en verklaar die heiligheid van God. Hulle doen dit elke keer op ʼn drievoudige manier deur die woord heilig 3 keer te herhaal. Dit mag heelmoontlik wees as gevolg van die drie-enigheid, Vader, Seun en Heilige Gees, want al drie is heilig.

7.         Hulle verkondig dat die mens reiniging nodig het. Hierdie reiniging kom deur middel van die altaar waar die storting van bloed plaasgevind het. Aangesien reiniging vandag altyd gebeur deur middel van bloed, beteken dit die bloed van die Messias.

8.         Serafs gaan gebruik word vir baie van die oordele van die groot verdrukking. God gaan hulle gebruik om Sy toorn op die aarde uit te stort.

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.