Engele, Satan en demone (deel 5)

 (Exo 26:1 En die tabernakel moet jy van tien tentdoeke maak, van fyn dubbeldraad-linne en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, met gérubs; as kunstige werk moet jy dit maak.) In 1 Samuel 4:4 en 2 Samuel 6:2 sien ons God sit op die Gerubs van die verbondsark. (2Sa 6:2  en Dawid het hom klaargemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was, van Báäle-Juda, om die ark van God, waaroor die Naam uitgeroep is, die Naam van die HERE van die leërskare wat op die gérubs troon, daarvandaan te gaan haal.) Volgens 2 Samuel 22:11 gaan die Messias op ʼn Gerub ry met Sy tweede koms. (2Sa 22:11  En Hy het op ‘n gérub gery en gevlieg; ja, Hy het verskyn op die vlerke van die wind.) Hierdie is ʼn pragtige stuk in Hebreeus die verbintenis tussen gevoel en klank is uitstekend, onthou om van regs na links te lees.

רוח

כנפי

על

וירא

ויעף

כרוב

על

וירכב

ruach

canphey

al

vaiyera

vaiyaoph

kerub

al

vayirkab

The wind

The wings of

upon

seen was he and;

fly did and

cherub

upon

rode he

In 1 Konings 6:23-28; 7:29 en 36 word Gerubs gemaak vir die allerheiligste in Salomo se tempel. Hierdie Gerubs het elkeen net twee vlerke. In 1 Konings 8:6-7 bedek Gerubs die ark van die verbond in die tempel. 2 Konings 19:15 en 1 Kronieke 13:6 sê dat God sit bo die Gerubs (2Ki 19:15  En Hiskía het voor die aangesig van die HERE gebid en gesê: HERE, God van Israel, wat op die gérubs troon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde, U het die hemel en die aarde gemaak!) In 2 Kronieke 3:7 sien ons Gerubs is gegraveer op die mure van die tempel. (2Ch 3:7  Ook het hy die huis, die balke, die drumpels en die mure en deure daarvan met goud oorgetrek en gérubs op die mure uitgesny.)

Drie dinge in verband met Gerubs kan geleer word uit 2 Kronieke 3:10-14; eerstens was daar afbeeldings van Gerubs in die aller heiligste van die tempel. Gerubs is geborduur op die voorhangsel wat die heiligdom van die allerheiligste geskei het. Die verbondsark  is met2  Gerubs bedek. In Psalm 18:10 sê dit weereens vir ons dat die Messias ʼn Gerub ry met Sy tweede koms. (Psa 18:10  (18:11) En Hy het op ‘n gérub gery en gevlieg; ja, Hy het gesweef op die vleuels van die wind.) In Psalm 80:1, 99:1 en Jesaja 37:16 sit God bo die Gerubs.

Die boek wat die meeste detail gee van Gerubs is die boek van Esegiël wat verduidelik presies hoe God bo die Gerubs sit. Esegiël 1:5-18 gee ʼn omvattende beskrywing van Gerubs. Eerstens hulle voorkoms is soos die van ʼn mens (v 5), tweedens het elkeen vier verskillende gesigte (v 6) die van ʼn man, ʼn leeu, ʼn os en ʼn arend (v 10). Wat dit aan betref  is hulle soortgelyk aan die Serafs. Derdens het elkeen van die Gerubs in Esegiël 4 vlerke (v 6), 2 aan elke kant van die liggaam. Vierdens is hulle bene reguit (v 7). Vyfdens is die sole van hulle voete soos die sole van ʼn kalf se poot (v 7). Sesdes glinster hulle soos blink gevryfde brons (v 7). Sewende het hulle hande soos ʼn mens onder hulle vlerke aan al vier kante (v 8). Agstes kom hulle voor op vier verskillende maniere, soos blink gevryfde brons, soos brandende kole, soos fakkels en daar is vuur in hulle midde wat tussen hulle beweeg (v 13). Negende beweeg hulle met die spoed van weerlig strale (v 14). Tiendes, die geluid van hulle vlerke is soos die geluid van baie waters, soos die stem van God, soos die geluid van ʼn groot leërmag (v 24). Elfdes, is hulle verbind of naby geassosieer met die Gees van God (Shechinah Glory) (v 26-28). In Esegiël 10:1-22 is die Gerubs betrokke by die vertrek van die Gees van God. In Esegiël 28:14-16 lees ons dat Satan ʼn Gerub was toe hy geskape is, om die waarheid te se hy was die gesalfde Gerub. Net soos Migael die Aartsengel is met mag oor al die ander Engele, so was Satan die Aartsgerub, die een wat aangestel was oor al die ander Gerubs. (Eze 28:14  Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Eze 28:15  Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Eze 28:16  Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!) Omdat Gerubs die hoogste orde van hemelse wesens is en Satan die Aartsgerub was, maak dit hom hoër as Migael.

Die laaste plek waar daar van Gerubs gepraat word in die Ou Testament is in Esegiël 41:18-20, 25. Hierdie gedeelte praat van iets in die toekoms en drie dinge word genoem aangaande Gerubs. Eerstens sal die figure van Gerubs gegraveer word op die mure van die millennium tempel. Tweedens sal hierdie Gerubs net twee gesigte hê, die van ʼn man en die van ʼn jong leeu. Derdens sal figure van hulle ook gegraveer word op die deure van die millennium tempel. In die Nuwe Testament word daar net op een plek van Gerubs gepraat en dit is in Hebreërs 9:5 in ooreenstemming met die leer van die Ou Testament praat dit van die Gerubs wat die genade troon in die Tabernakel oorskadu. (Heb 9:5  en daar bo-op die gérubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie.)

b.        Gevolgtrekkings

Vanuit hierdie skrifgedeeltes is daar sewe gevolgtrekkings aangaande Gerubs wat gemaak kan word. Eerstens is daar drie verskillende tipes of kategorieë van Gerubs; een, die met een gesig en twee vlerke, twee, die met twee vlerke en twee gesigte en drie, die met vier vlerke en vier gesigte. Daar word nooit genoem presies watter tipe Gerub Satan is nie, maar ons weet hy is een van die drie tipes. Tweedens is hierdie wesens naby verbonde aan die troon van God in dat hulle die wesens is wat volgens Esegiël 1 die troon van God dra. Waar die Serafs die troon van God omring, is dit die Gerubs wat die troon bedek en dra en dit is die rede waarom daar geskrywe staan dat God die een is wat bo die Gerubs sit en dit is as gevolg van hierdie nabyheid aan die troon van God wat maak dat hulle van ʼn hoër orde is as die Serafs en die Engele. Derdens word hulle baie naby geassosieer met die Gees van God (Shechinah Glorie). Tot ʼn groot mate reflekteer hulle die Glorie van God (Shechinah Glorie). Hulle was betrokke by die vertrek van die Glorie van God vanaf Israel in 586 B.C. voor die tempel vernietig is deur die Babiloniërs.

Vierdens word die Gerubs nouliks verbind met die teenwoordigheid van God en word hulle ook verbind met die “Shechinah Glorie”, die sigbare manifestasie van God. Vyfdens is Gerubs ook betrokke by God se geregtigheid en mag, terwyl Serafs betrokke is met aanbidding en heiligheid. Sesdes verdedig hulle God se heilige karakter en teenwoordigheid, derhalwe die rede waarom hulle soveel mag benodig. Sewende, het hulle die vermoë om God se wil blitsig uit te voer onder die nasies.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.