INLIGTING EN TOESTEMMING OOR DIE VERSAMEL, STOOR EN GEBRUIK VAN PERSOONLIKE INLIGTING VAN MINDERJARIGES

  WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING, No 4,2013

  Suid-Afrikaanse wetgewing is onlangs ingestel om die gebruik en verspreiding van persoonlike inligting van mense te reguleer. Hierdie wet staan bekend as die POPI (Protection of Personal Information) wet. Vir meer inligting hieroor, besoek gerus die webtuiste: https://www.kerkargief.co.za/inligtingswet/#popia. Die Kerk as gebruiker van inligting van lidmate is ook aan hierdie wetgewing onderhewig en moet dus nou skriftelike/elektroniese toestemming van elke lidmaat verkry alvorens hulle inligting versamel, gestoor of gebruik mag word. Die doel van hierdie skrywe is dus:

  1. Om alle lidmate in te lig oor die toepassing van die wet in kerkverband, en

  2. Om skriftelike/elektroniese toestemming van elke lidmaat, van NG Vishoek, te verkry dat u persoonlike inligting versamel, gestoor en gebruik mag word vir die doeleindes soos aangedui alvorens dit vir die kerk se bedieninge gebruik mag word. As u nie NG Kerk Vishoek skriftelik/elektroniese toestemming gee nie mag die gemeente nie meer enige inligting van u (of u minderjarige kinders) stoor nie.

  INLIGTING:
  NG Kerk Vishoek hanteer alle belydende, sowel as dooplimate se persoonlike inligting met groot verantwoordelikheid sodat elke lidmaat se identiteit beskerm word. Tans gebruik die kerk die rekenaarprogram Winkerk as databasis vir hierdie inligting. Hierdie stelsel koppel verskillende gemeentes aan mekaar sodat lidmaatskap tussen gemeentes maklik oorgedra kan word, sou dit nodig wees. Vêrder bestaan daar ook ‘n harde kopie weergawe van hierdie inligting wat in die kluis in die beveiligde kerkkantoor bewaar word. Epos adresse en selfoonnommers van lidmate word gebruik in elektroniese kommunikasie tussen die kerk en haar lidmate. Die rekenaar van die kerk word deur ‘n goeie antivirus program beskerm en die bedryfstelsel word gereeld opdateer.

  U inligting word deur die skriba gebruik vir kontroledoeleindes. Die leraar kry toegang daartoe vir pastorale werk. Beperkte inligting (bv. naam, adres, kontakbesonderhede) word aan kerkraadslede, dienswerkers, kategete, kleingroepleiers en leiers van die onderskeie bedieninge verskaf, indien nodig.
  Sosiale media groepe soos WhatsApp, E-posse, Facebook en NG Vishoek se Nuusbrief word vir die uitstuur van boodskappe en inligting oor gemeente gebeure gebruik, asook om die bedieninge te koördineer.

  TOESTEMMING OOR DIE VERSAMEL, STOOR EN GEBRUIK VAN PERSOONLIKE INLIGTING VAN MINDERJARIGES
  Ek het die inligtingstuk gelees en gee toestemming dat NG Vishoek die volgende persoonlike inligting van my kind/ers versamel, stoor en mag gebruik mag word na aanleiding van die POPI wetgewing: Volle name en van, ID-nommer, geslag, familie verwantskappe, fisiese adres, E-pos adres, landlynnommer, selfoonnommer, datum van doop of datum van belydenis.
  Die doel met die insameling, stoor en verwerking of gebruik van hierdie inligting moet met ‘n werksaamheid, aktiwiteit of bediening van die gemeente verband hou (soos bv. gebedsversoeke, meelewing met gemeentelede wat siek of hartseer is, verjaarsdae en doopherdenkings wat op die aankondigings verskyn).

  Ek gee ook toestemming dat my kind se inligting moontlik gebruik kan word op:

  • WhatsApp groepe (van my keuse en ek het die opsie om dit enige tyd te verlaat)

  • Weeklikse Nuusbrief via epos (ek het die opsie om dit enige tyd te verlaat)

  • Aankondigings (verjaarsdae/huweliksherdenkings of moontlike gebedsversoeke)

  • Moontlike plasings op die NG Vishoek se webtuiste en sosiale media platforms

  Deur my/ons besonderhede hier onder in te vul en op die "Stuur" knoppie te kliek dien as my/ons elektroniese handtekening en bevestiging dat ek/ons die bogenoemde inligting aanvaar en sodanige toestemming verleen om my/ons kind se inligting ooreenkomstig te stoor en verwerk. Ek/ons is bewus daarvan dat 'n epos met my/ons aanvaarding outomaties aan die Inligtingsoffisier van NG Vishoek gestuur gaan word vir wetlike rekord doeleindes, en dat die datum wanneer die e-pos gestuur is, die amptelike datum is waarop ek/ons toestemming gee. Ek/ons bevestig verder dat ek/ons dien as wettige ouer/s of voog/de van die minderjariges is.

  Besonderhede van ouers/voogde:

  Besonderhede van kinders:

  Please prove you are human by selecting the key.