Jesus Christus: Wie is Hy?

 

Wie is hierdie Man?
Die verbysterde Jode en Fariseërs het Jesus gevra: “Wie is Jy?” (Joh 8:25). Die Apostel Petrus het van Hom gesê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God,” (Matt 16:16) en met sy eerste preek op die dag van Pinkster het hy verklaar: “Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (Hand 2:36.) Keiser Julianus die Afvallige, het met sy laaste woorde op sy sterfbed verklaar: “Jy het oorwin, o Galileër.”

Tot groot voordeel van die wêreld
Wie is hierdie Jesus van Nasaret dus? Wie is hierdie Galileër? Wie is hierdie man wat die eeue uit hulle skarniere gelig het, die kalender in twee verdeel het en die verloop van die mens se geskiedenis verander het? Waar Sy ware volgelinge ook al gegaan het, het hulle die wêreld ten goede verander. Daar is inderdaad nie ’n land waarheen die Christendom geneem is en waar dit nie tot groot voordeel van die inwoners gestrek het nie. Hoe is dit moontlik dat geen man of vrou al ooit op hulle sterfbed spyt was dat hulle ‘n Christen is nie?

Een uitsonderlike lewe bo alle ander
Dr. James Allan Francis, het in 1926 in ’n essay, ‘One Solitary Life’, oor Christus geskryf: “Hier is ’n man wat op ’n onbekende dorpie gebore is, die kind van ’n plattelandse vrou. Hy het op ’n ander dorpie grootgeword. Hy het in ’n timmermanswerkwinkel gewerk totdat hy dertig was. Daarna was Hy vir drie jaar lank ’n rondreisende prediker. Hy het nooit ‘n huis besit nie. Hy het nooit ’n boek geskryf nie. Hy het nooit ’n amp beklee nie. Hy het nooit ’n gesin gehad nie. Hy het nooit ‘n kollege bygewoon nie. Hy het nooit sy voet in ‘n groot stad gesit nie. Hy het nooit verder as twee honderd myl [312 km] van sy geboortedorp gereis nie. Hy net nooit enige van die dinge gedoen wat gewoonlik met faam gepaardgaan nie. Hy het geen geloofwaardigheid gehad, behalwe Sy eie woord nie. Terwyl hy nog ’n jong man was, het die openbare gevoel teen Hom gedraai. Sy vriende het weggehardloop. Een van hulle het Hom verloën. Hy is aan Sy vyande oorhandig. Hy het die bespotting van ’n verhoor ondergaan. Hy is tussen twee diewe op ‘n Kruis vasgespyker.

‘n Kragtige uitwerking
Terwyl Hy sterwend was, het Sy laksmanne oor Sy enigste aardse besitting – Sy bokleed – lootjies getrek. Toe Hy dood is, is Hy in ’n geleende graf neergelê danksy die deernis van ’n vriend. Negentien lang eeue het gekom en gegaan, en vandag staan Hy sentraal in die mensdom en aan die voorpunt van vooruitgang. Ek is in die kol wanneer ek verklaar dat hierdie een Lewe ’n kragtiger uitwerking op die lewe van die mens gehad het as al die leërs wat al ooit opgemars het, al die seemagte wat ooit opgebou is, al die parlemente wat ooit gesit het en al die konings wat ooit regeer het gesamentlik.”

’n Ander Jesus binne sektes
Party mense verkondig dat Hy net ’n profeet was, ’n verligte New Age-ghoeroe, ’n kosmiese Christus, ’n morele filosoof, ’n politieke revolusionêr, Migael die aartsengel, die broer van Lusifer, of ’n geesteskind van God. Baie kultusse glo dat Hy ’n god is, maar nie die Ewige God, of die Verlosser nie, en beslis nie die Here nie.

C.S. Lewis het tereg in sy boek, ‘Mere Christianity’, die volgende opmerking gemaak: “Ek poog om hiermee te verhoed dat iemand die dwase dinge kwytraak wat mense dikwels oor Hom sê: ‘Ek is gewillig om Jesus as ’n belangrike morele leermeester te aanvaar, maar ek aanvaar beslis nie Sy aanspraak dat Hy God is nie.’ Dít is die een ding wat ons nié moet sê nie. ‘n Blote mens wat dié soort dinge kwytraak wat Jesus gesê het, sal nie ’n belangrike morele leermeester wees nie. Hy sou eerder ‘n kranksinnige wees – op die vlak van iemand wat beweer hy is ‘n hardgekookte eier – of anders sou hy die duiwel self wees. Jy moet jou keuse maak. Óf hierdie Man wás en ís die Seun van God, of anders was hy ’n mal mens, of selfs erger. Jy kan Hom afmaak vir ‘n dwaas, jy kan op Hom spoeg en Hom duiwelbesete noem; of jy kan aan Sy voete neerval en Hom aanbid as Here en God, maar moenie met enige neerhalende onsin kom dat hy ’n belangrike menslike leraar was nie. Daardie opsie het Hy nie vir ons gelaat nie. Dit was glad nie Sy bedoeling nie.”

’n Ander Jesus binne die leer van die Evangeliese kerk
Daniel Darling het in ‘n aanlynartikel, ‘Counterfeit Christ figures we should stop worshipping’, gesê dat “Jesus deesdae baie gewild is, selfs op ‘n tydstip wanneer die Christendom toe-nemende sosiale marginalisering in die gesig staar.” Hy merk voorts dat “van politieke en sosiale bewegings tot bufferplakkers het ons Jesus as ‘n gelukbringer vir ons gunstelingsaak toegeëien”.

Is dít egter die ware Jesus van die Bybel of ’n Jesus wat ons self geskep het? Christus se doelwit is om ’n volk uit te roep en in hulle gestalte te kry, maar oënskynlik stel ons meer daarin belang om Jesus na ons gelykenis te omskep. Dit as asof ons Jesus goedsmoeds kan omskep in wat ons ook al wil hê Hy moet wees. Spoedig lyk die Jesus, op wie ons aanspraak maak ons aanbid, eienaardig genoeg, soos die mens in die spieël.

In watter opsig kom ons in die versoeking om Jesus te omvorm, soos klei, in wie ons wil hê Hy moet wees? Ek noem ‘n paar van die eensydige Jesus-figure op wat gewildheid verwerf het in die kontemporêre Westerse Christelike kultuur, soos aangetoon deur onder andere Darling:

Die ghoeroe-Jesus
Dit is die Jesus van die Enlightenment en New Age. Deur die geskiedenis heen kom hy voor as ’n belangrike morele leermeester, maar was nie naastenby so radikaal soos die Jesus van die Evangelies nie. Dit is die wyse, minlike figuur wat perfek aansluit by die ander morele leermeesters en gods-diensleiers soos Boeddha, Confucius, Krisna, Vishnu en andere. Dit is ’n veilige Jesus wat net oor goeie, opbouende, opheffende dinge praat en ons nie pla met gevaarlike praatjies oor die koninkryk van God nie. Ghoeroe-Jesus is die “kosmiese terapeut” na wie toe ons kan gaan wanneer ons hom nodig het vir raad en verse-kering. Die probleem met hierdie Jesus is dat hy die opgetekende historiese feite oor Jesus en Sy aansprake misken en nie die gebiedende Christus van die Skrif is nie. Ghoeroe-Jesus vervul nie die diepste versugting van die mens se gees vir verlossing en vrymaking van sonde en die dood nie.

Die sosialistiese Jesus 
Dit is die Jesus van die progressiewe, sosiale agenda wat antikapitalisties is en nie betrekking het op persoonlike verlossing deur die geloof nie. Hoewel dit waar is dat die koninkryk van God goeie nuus vir die armes is, was Christus se koms nie die eerste koms van ‘n Karl Marx nie, maar God se Ewige verlossingsplan en die inhuldiging van ‘n nuwe verbond wat deur die lewe, dood en opstanding van Christus bemiddel is. Die utopiese droom van sosialisme is banaal in vergelyking met die wêreldwye vernuwing wat deur Jesus Christus en Sy koninkryk belowe word.

Die polities-korrekte Jesus
Dit is die polities-korrekte Jesus wat so in die mode is onder baie goedgesinde, progressiewe, liberale evangeliese Christene. Dit is die Jesus waarin ons almal soms in versoe-king kom om te aanvaar. Hy vervang die sogenaamde “kwaai God van die Ou Testament” met ’n merendeels vreedsame, genesende, billike Jesus wat nie kontroversieel is nie. Hy is aangenamer as die Apostel Paulus, wat blykbaar net nie ons een-en-twintigste-eeu se sosiale norme kan begryp nie. Hy is die verdraagsame, “gawe” Jesus wat onvoorwaardelik liefhet, wat hoog aangeslaan word deur morele humaniste. Daar is net een probleem met hierdie polities-korrekte Jesus; anders as die Christus van die Skrif wat ons met ’n opofferende liefde lief het en van ’n “onbreekbare wet” gepraat het; wat nie gekom het om “een jota of een titteltjie van die wet” ongeldig te maak nie, maar om die Wet “te vervul”. Die ware Jesus het kontroversiële dinge oor die huwelik, die hel, oor berou, oordeel en Sy komende koninkryk gesê, met vereistes daaraan gekoppel.

Die ‘He-man’-Jesus
Hierdie Jesus het gekom om mans te help om hulle manlikheid te herwin in reaksie op ’n manlikheidskrisis. Dit is die Jesus van Braveheart, Rambo, John Wayne en grootwildjagters. Christelike manlikheid word egter nie gedefinieer deur grootpratery en verweerkuns nie. Die Jesus van die Skrif was taai sowel as teer, ’n man wat tereggewys en gekoester het.

Hy het nie gekom om mans in ’n hiper-manlikheidskonteks te laat inpas nie, maar om hulle in mans te verander wat hulle unieke doel vir die koninkryk vervul as dienende leiers binne die huisgesin, die Kerk en die gemeenskap. Daar is slegs genesing vir vaderloosheid en verwronge manlikheid wanneer mans verander word deur hulle gevalle aard van Adam neer te lê om Jesus Christus van Nasaret, die Galileër te volg.

Die patriotiese Jesus
Dit is die Jesus van patriotiese nasionale vernuwing, wat ’n herlewing van tradisionele waardes en ’n terugkeer na die sogenaamde “glorieryke dae” van gister inlui. Hierdie Jesus stel altyd teleur omdat hy bevrediging wil vind in korttermynoorwinnings in plaas van die langtermynuitgangspunt van die koninkryk van God. In teenstelling hiermee stel Jesus van Nasaret net nie belang daarin om Suid-Afrika, Amerika, of enige ander nasie na ‘n vals era van vergange waardes te herstel nie. Hy het gesterf en weer opgestaan om die hele skepping van die vloek van sonde te herstel en vernuwe. As Christene sien ons uit na daardie Hemelse stad wie se bouer en skepper God is.

Die dr. Phil-Jesus
Hy is die tawwe wysgeer en die gewer van goeie raad. Evangeliese Christene blyk baie van hierdie Jesus te hou. Hy het die oplossing vir al hulle probleme. Vir hulle kom hy naby die Christus van die Bybel, wat die antwoord op ons diepste versugting is. Tog verruil hy ‘n strewe na Christus en die beeld van Christus in ons, vir ‘n strewe na beginsels. Jesus Christus van die Skrif word eerder ’n middel tot ‘n doel in ‘n vyf-stappe-rehabilitasie-program as die sentrale fokus van ons aanbidding. Hierdie Jesus, wat jou huwelik sal herstel, jou volgende werksonderhoud gaan skep en verseker dat jou kinders dit tot op universiteit gaan maak, is op die ou end ’n teleurstellende godheid wat ’n sedelike moralistiese, terapeutiese deïsme verkondig wat magteloos is om te verlos. Die ware Jesus Christus van Nasaret lei ons nie na ’n stel beginsels toe nie, maar na Homself !

Die voorspoed-Christus
Hierdie Jesus is die dr. Phil-Jesus se spandabelrige neef. Hy maak nie net beloftes van ’n lewe van oorvloed nie, maar ook van rykdom en ’n welvarende lewe. Die rykes, diegene wat in ivoortorings woon, waar vervolging en probleme skaars is, word veral na Hom toe aangetrek. Hy is die antwoord op ’n skuldige gewete vir diegene wat in afgodery, hebsug, selfsug en oorvloed leef. Op die een of ander manier is hy, vreemd genoeg, verwyderd van die sukkelbestaan van die meeste ander Christene wêreldwyd. Die voorspoed-Jesus, is ‘n verraderlike dwaalleer wat op die armes teer om hulle geld af te rokkel en teleurstelling en ruïnering veroorsaak wanneer die beloofde voorspoed nie ‘n werklikheid word nie. Die ware Christus van die Skrif belowe nie privaatvliegtuie en duur vakansiehuise nie, maar die teenwoordigheid van God te midde van moeilike omstandighede, en ’n selfverloënende getrouheid in ‘n gevalle wêreld. Voorts bied die Christus van die Skrif ‘n baie beter  “toekomstige opgawe op belegging” as die korttermynskatte van enige aardse koninkryk.

Die post-kerk-Jesus
Die post-kerk-Jesus laat jou toe om Hom te aanbid sonder al die doenighede van die institusionele kerk. Diegene wat uitgebrand is deur die kerk wat te polities of wetties is, word na hom aangetrek. Hierdie Jesus lok diegene wat moeg is vir ’n Evangelie wat meer soos tradi-sionalisme klink as die Evangelie van Christus. Die ware Jesus van die Bybel bied Sy volgelinge egter nie die opsie om Hom te volg sonder om deel van die Kerk te wees nie. Die einste handeling van wedergeboorte deur geloof, doop die gelowige in Sy Liggaam. Christus het Sy Bruid lief en bied geen pad wat vrug dra buiten die gemeenskap van die gelowiges nie.

Die beste Vriend-Jesus
Die beste-Vriend-Jesus is een wat goed pas binne ons hedendaagse, selfaanbiddende jeugkultuur. Hy sinspeel op die waarheid van die ware Christus, wat persoonlike verlos-sing bied en ‘n Vriend van sondaars is. Hierdie Jesus, van die moderne aanbiddingsliedjies, klink meer soos ’n ekskêrel wat behoeftig en vasklouerig is, as die regverdige Vors in die boek Openbaring. Hy het ook oënskynlik geen verbintenis met 2 000 jaar van Kerkgeskiedenis en die gewigtigheid van Christen-ortodoksie nie. In plaas daarvan is hy ‘n ligte, prettige, persoonlike en private Jesus wat losstaan van die komende Koning van regverdigheid en gereg wat in die Skrif beskryf word. Hy keur sonder voorbehoud ons lewenstyl goed. Hy is die Jesus van pop-evangeliese Christendom wat baie min voorbereiding vir moeilike tye, en min ankerplek vir die komende kulturele storms bied.

Wettiese Jesus
Laastens, meng hierdie Jesus net soos die Fariseërs, reëls oor kleinlike sake met ortodoksie. Hierdie Jesus wat deur party vermy word, is aantreklik vir ander omdat hy ’n eenvoudige lys van reëls bied waarvolgens hulle kan leef. Hy laat sy volgelinge toe om die daaglikse praktyk van berou, vergifnis en die Heilige Gees se heiligmakende werk te ignoreer vir ’n kontrolelys-Christenskap. Die probleem is dat sy evangelie nie diegene wat verlore is, kan red nie. Dit bied ’n lewelose godsdiens wat uiterlike verandering nastreef ten koste van innerlike vernuwing en genade. Net die ware Christus, Wie se lewe, dood en opstanding persoonlike verlossing bied – het die krag om lewes te ver-ander en Sy kinders na Hom toe te bring.

Ter afsluiting
Elkeen van hierdie Jesus-figure bied slegs ’n gedeeltelike blik op die ware Jesus van die Bybel deur net sekere aspekte van Sy karakter te beklemtoon. Dit weerhou Christene daarvan om in aanbidding aan die voete van die ware Christus die Seun van God, die Verlosser van die wêreld te kniel. Enige weergawe van Christenskap wat toelaat dat ons Jesus aanpas by wat ons pas, hoe aantreklik ook al, sal tot ‘n geestelike doodloopstraat lei. In plaas daarvan moet ons ware vreugde en verlossing vind deur ons hart in aanbidding en gehoorsaamheid aan die oorspronklike Jesus van die Skrif te wy.

PAUL DANIEL is stigter en hoofpastoor van Gateway Christian Family Church Durbanville. kontak hom by candice@gatewaycfc.co.za

Bron: juig.co.za