Vrystaters verskil skerp oor Belhar

 

Van die afgevaardigdes wou dit egter nie aanvaar nie. Ouderling Kerneels Oosthuizen van Springfontein het selfs aangevoer dat die Duiwel “dierbare kinders van die Here” gebruik het om Belhar op te stel sodat dit verdeeldheid in die kerk kan bring. Hy meen Belhar hoort in “file 13″. Hy wou dit nie terugtrek nie, maar het dit later probeer verduidelik.

Prof Johan van Rensburg het gesê Belhar is in ooreenstemming met die Skrif, maar hy dink nie dit moet ’n belydenisskrif wees nie. Die inhoud van Belhar gaan volgens hom nie oor die Christelike geloof nie, maar oor uitvloeisels daarvan.

Verder was daar ook argumente wat nie oor die inhoud van Belhar gegaan het nie, maar oor lidmate wat moontlik die kerk sal verlaat en gemeentes dan in geldelike krisis sou dompel. Ds Johan Lötter van Vredefort het verwys na lidmate wat uit die Afrikaanse Protestantse Kerk na sy gemeente oorgekom het van wie hy afhanklik is vir ’n salaris.

Aan die ander kant was daar verskeie stemme wat opgegaan het vir Belhar.

Dr Carel van der Merwe van Universitas-Wes het vertel van sy seun wat al agt maande lank sonder werk sit en wat telkens in sy aansoeke weens sy velkleur benadeel word. Hy het uit ’n gedeelte van Belhar aangehaal wat hom duidelik teen ongeregtigheid uitspreek.

Sy boodskap was dat Belhar aan die kerk ’n manier gee om teen sulke onreg standpunt in te neem.

Ds Jean van Biljon van Edenville het Belhar bestempel as God se droom vir Suid-Afrika. Hy het verwys na Belhar se Suid-Afrikaanse en Afrikaanse wortels en gepleit vir die aanvaarding van die belydenisskrif.

Omdat die sinode nie direk oor Belhar gestem het nie, was dit nie duidelik waar die oorwig van menings gelê het nie.

Die sinode het wel die dokumente aanvaar vir die proses waarvolgens gemeentes oor die voorgestelde Artikel 1 moet gaan stem. Volgens die tydraamwerk wat die sinode goedgekeur het, word die derde kwartaal van vanjaar gebruik vir algemene toeligting en voorbereiding in ringe. Kerkrade en gemeentes sal dan in die vierde kwartaal kans kry om te stem. Die hele proses word dan in die eerste kwartaal van 2015 afgehandel, onder meer deur ’n volgende buitengewone sitting van die sinode.

Die volledige besluit van die sinode sowel as die inleidings van prof Johan van Rensburg en ds Jan Lubbe is te kry op die nuwe webwerf van die Vrystaatse NG Kerk by www.ngkerkvrystaat.co.za/dokumente.

Bron:  kerkbode.co.zaNGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Belhar: ‘Daar’s niks om oor te praat’


“Daar’s niks meer om oor te praat nie. Ons wil aangaan.”

Dae nadat die VGK se algemene sinode in Okahandja, Namibië, sy moratorium op regstreekse gesprekke met die NG Kerk oor kerkeenheid opgehef het, het Rapport by ’n paar jong NG teoloë navraag gedoen oor hul siening oor kerkhereniging en die aandrang van die VGK daarop dat Belhar as voorwaarde vir kerkeenheid aanvaar word.

Deur die bank meen hulle: Belhar is ’n versoeningsgeskrif.

“Die algemene gevoel onder jong dominees is dat hulle geen beswaar oor Belhar het nie,” sê Van der Spuy. 

“Dis jammer die VGK klou so aan Belhar as skietgoed teen die NGK. Dis ’n kwessie wat so gou moontlik hanteer moet word.”

Ds. Anriëtte de Ridder (35) van die NGK Stellenberg meen ná die VGK-sinode is hereniging ’n groter moontlikheid. 

“Die herenigingsgesprek moet ’n versoeningsreis wees wat wedersydse begrip bevorder. 

“Ons is reeds een in Jesus; ons moet dit net begin uitleef! Prakties is daar baie kreatiewe maniere waarop ons eenheid kan uitdruk.

“Die VGK-besluit skep hoop en vertroue en maak nuwe moontlikhede oop. Belhar moenie gebruik word as ultimatum nie; eerder as ’n kompas vir hereniging.”

Ds. Maartje van der Westhuizen (28) van Pretoria sê sy “kom al hoe meer agter daar is dalk ’n verskil in siening tussen die jonger en ouer generasie teoloë en lidmate oor kerkhereniging en Belhar”. 

“Onder die oueres is daar ’n vrees vir verdere verlies, van: ‘Wat moet ons nou weer prysgee?’

“Die jonger generasie sien geen emosionele of praktiese obstruksie vir Belhar as belydenisskrif nie. Eerder dat almal op ’n groter vlak hande kan vat.”

Van der Spuy twyfel oor die praktyk van kerkeenheid.

“Ek twyfel sterk of dit gou fisiek gestalte gaan kry. By die onlangse sitting van die noordelike sinode het gesprekke presies soos dié van vier jaar gelede geklink. 

“Die proses duur langer as wat ’n jonger generasie dink dit behoort te duur.”

Bron:  rapport.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.