Stephan Joubert: Reflekteer Oor Sy Geloof

Wat is vir jou die wonderlikste van Christenskap?
As jy eers iets snap van verlorenheid, verstaan jy wat die nuwe lewe wat Christus alleen gee, is. Dat God my gered het om Christus ontwil toe ek teen die Hemel rebelleer het, is te groot vir my verstand. Dat God my en ander mense wat dood was in die gemors van ons eie sonde gered het, en dat Hy ons Sy kinders noem, is te groot om te verstaan. Dat God ons harte deur die Gees se werk verander om Hom ‘Vader’ te noem, maak my opgewonde oor Christenskap. Ons was almal eers gevangenes in die opposisie se doodskampe, maar nou volg ons Jesus as ons Heer! Die wete, saam met Philip Yancey, dat niks wat ek ooit gedoen het, tans doen, of in die toekoms gaan doen, kan veroorsaak dat God my meer of minder liefhet nie. Hy het my lief! Dit is die hoogtepunt!

Wonderwerke gebeur elke dag met Christene. Gee vir ons ’n voorbeeld van iets wat die Here vir jou persoonlik gedoen het.
’n Paar jaar gelede was ek in ’n motorka­ping betrokke. Die ouens het ’n 9 mm-pistool teen my nek gedruk, ek het gehoor hoe die pistool oorgehaal word. Toe weet ek dis klaarpraat met Joubert. Hier gebeur die slottoneel van my lewe. Al wat ek oorgehad het, was een gebed: “Here, ek is nou-nou tuis!” Die ouens het my egter nie geskiet nie en is weg met die motor. Skielik het alles wat ek oor Jesus geglo het, sin gemaak. Ek het besef ek het die Here eintlik binne my eie geriefsones gedien en het toe gekies om Hom dieper die storm in te volg. Daar en dan het ek my voltydse professoraat by Tuks bedank en op die avontuur van my lewe agter die Here begin aanstap. 
Goddank, my gesin was bereid om saam met hulle eggenoot en pa die stormwaters in te swem. Nou nog is ons koppe soms onder en ander kere weer bo, maar Christus is ons Lewensredder! Sy roeping is ondubbelsinnig: om op eietydse, maar Skrif-geankerde maniere, in die kerk en in die nie-Christelike wêreld Koninkryk-saad te saai. 

Jy word daarvan beskuldig dat jy deel van die ‘Opkomende Kerk’ is. Hoe definieer jy die ‘Opkomende Kerk’?
Mag ek eerlik wees, en dit is nie retories bedoel nie, ek is nie meer seker wat ‘Opkomende Kerke’ is nie. Vir die meeste mense wat daarteen gekant is, is dit ’n konkoksie van post-moderne, liberale teologieë en esoteriese handelinge wat onder een sambreel saamgevoeg word. Ek het dit aanvanklik verstaan as ’n manier van kerkwees wat weer ’n hart vir vreemdelinge ontdek en waar die liefde van Christus hande en voete in nuwe verhoudings kry. Nou is hierdie term egter so gekontamineer dat g’n mens dit bykans meer op ’n vriendelike manier kan gebruik nie. Tog, aan die ander kant is daar ‘genuine’ opkomende denkers en kerke wat slegs in die leer van Jesus belangstel ten koste van Sy sterwe en opstanding. 
Dan word Jesus eintlik maar net ’n buitengewone rabbi en nie ook die Seun van God wat gesterf en opgestaan het nie. Sommige ‘emergents’ dreig ook in die rigting van sosiale bevrydingsbewegings. Om hierdie rede het mense soos Dan Kimball, Len Sweet en Erwin McManus, wat oorspronklik deel was van opkomende gestaltes van kerkwees, hulle hieruit onttrek en voel glad nie meer tuis onder hierdie benaming nie.

Wat is die verskil tussen Post-mo­dernisme en die ‘Opkomende Kerk’?
Post-modernisme het ’n sambreelterm geword om almal wat ‘anders’ is as anti-christelike indringers in die kerk te etiketteer. Wanneer daar met post-modernisme bedoel word dat alle absolute waarhede weg is, dan verskil ek ook daarvan. (Tog sê vele moder­niste dit ook). 
Wanneer post-modernisme egter bloot net na die feit verwys dat die morderne era van linkerbrein-aandrywing (logika en beredenering) en magsbehepte ideologie met egte verhoudings en groter nabyheid aan mekaar vervang is, beteken dit iets anders. Helaas, omdat post-modernisme met die soge­naamde ‘Opkomende Kerk’ as Sodom en Gomorra saamgebondel word, is enigeen wat waag om sulke taal te gebruik, by voorbaat skuldig. 

Word toepaslikheid/relevantheid met die ‘Opkomende Kerk-bewe­ging’ verwar?
Beslis! Daar’s ’n reuse verskil tussen eietydse profete van God wat in eietydse taal, simbole en gedrag bekendmaak, en dwaalleraars wat sonder enige vrug op hul bedie­nings net verwarring saai. 
Omdat baie gelowiges nie hierdie onderskeid snap nie, word die onkruid soms saam met die koring uitgeruk. Dalk het ons vergeet wat Jesus hieroor in Matteus 13 leer om mekaar met die liefde van Christus aan te hoor en om eers ’n paar myl in mekaar se skoene af te lê. Nog ’n Bybelse meetinstrument is om na die vrug op mense se bedie­nings te gaan kyk.

Is dit korrek om te sê dat Rob Bell en Brian McClaren deel van die ‘Opkomende Kerk-beweging’ is op grond van die onortodokse en kontroversiële dinge wat hulle sê?
Dit lyk asof Brian McLaren in sy nuutste pu­blikasies al hoe meer op die roete van be­vrydingsteoloë stap. Op sy beurt het Rob Bell se ‘Love Wins’ ons, na my mening, nie ’n guns gedoen nie. Hulle is nie hier om hulleself te verdedig nie, maar ek sou graag ’n dag saam met Rob wou deurbring en sy eksegese wou toets. 
Die tema wat Jesus die derde meeste in sy preke aanspreek, is juis die komende eind­oordeel. Dit is nie vir Jesus ’n metafoor nie, maar ’n fisiese realiteit. Ook sou ek vir Bell wou vra hoekom hy gedurig in ‘Love Wins’ op die feit dat God se liefde en die ewige straf wedersyds uitsluitend is, sinspeel. God definieer Self die aard van Sy liefde. Hiervolgens is straf Sy allerlaaste opsie. God se groot antwoord op die ewige oordeel is juis om hier en nou Christus as Antwoord te stuur. God se liefde sê die ewige straf is nie van toepassing op elkeen wat Christus bely nie. 

Hoekom, dink jy, is mense van mening dat jy deel van die ‘Opkomende Kerk-beweging’ is?
Ek ver­kies om nie mense by die naam aan te haal nie, dan speel ek saam in die spel van ’n oog vir ’n oog. ’n Paar jaar gelede het ek ie­wers gesê: ‘Waarheid is in alle godsdiens­te te vind’. Hierdie sinsnede is uit verband geruk as sou ek dit teenoor die unieke redding van Jesus gestel het. Al wat ek bedoel het, is dat algemene waarhede, soos die feit dat die huwelik heilig is of dat moord en diefstal verbode is, in alle godsdienste juis goeie aanslui­tingspunte vir ons as Christene in gesprekke met nie-Christene is. 
Vorige kontakte met oorsese spre­kers, soos Ron Martoia, is gebruik om ’n ‘conspiracy­ theory’ van ons twee se si­ni­stere plan­ne om kerke te infiltreer, op te tower. Al het ek oor die afgelope drie jaar letterlik geen kontak meer met Martoia nie, en al het ek geen insae in enigiets wat hy sedert ’n paar sporadiese optredes ongeveer vier jaar gelede gedoen het nie, word sulke stories steeds lewend gehou. 
Tussendeur word stukkies en brokkies uit my boeke en ander publikasies, wat die Evangelie onbeskaamd bely, beskryf, daaroor gereflekteer en leweloos uit konteks geruk. Nogtans is my teologie elke dag in die dagblad ‘Beeld’ te sien waar ek ’n rubriek het. Of op e-kerk se webblad en in al my boeke en preke. Ek moet bely ek het gekies om nie sulke verdagmakers se geskrifte of webblaaie te lees of om debat met hulle te voer nie. Wanneer iemand my soms vertel watter spookbeelde daarin opgetower word, en met watter venyn dit gedoen word, skud ons maar net ons koppe oor sulke ‘never ending stories’. ‘Vriendelike vuur’ is so tragies! Volgens Matteus 7 het dit ook konsekwensies voor God!

Glo jy in die onfeilbaarheid van die Woord van God (die Bybel)?
Die Bybel is die énigste Boek wat ek nog ooit gelees het waarvan die Outeur élke slag persoonlik by my aanwesig is. Die Bybel is God se enigste amptelike Verhaal; dit is Sy Skriftelike Wil en Sy unieke stem. Die Bybel is my hele lewe. Dit is die Brood van die Lewe waarop ek my geloof bou.

Verduidelik wat jou mening/siening oor die Maagdelike Geboorte is.
’n Paar jaar gelede was ek in die spervuur omdat ek ’n paar teoloë, wat meen ons moet Jesus se geboorte in verband bring met die sogenaamde bonatuurlike verwekkings van bekende Romeinse kei­sers of Griekse filosowe, in ‘Beeld’ aangevat het. Toe het ek reeds daarop gewys dat die kerkvader Tertullianus in die tweede eeu reeds gesê het ons moet appels met appels vergelyk. 
In die geval van die sogenaamde bui­tengewone verwekkings van figure, soos byvoorbeeld Plato of Aleksander die Grote, het ’n mitiese godheid altyd ’n man se liggaam aangeneem of oorgeneem, maar in Jesus se geval, is daar geen vorm van seksualiteit ter sprake nie. Jesus is deur die Gees in Maria verwek. 

Ons het onlangs Paasfees gevier. Wat is jou mening oor Jesus se Opstanding uit die dood?
Paulus is op rekord dat as Jesus nie op­gestaan het nie, is ons geloof nutteloos. Die Kruis is kaalgestroop en die graf is dolleeg. So eenvoudig en so aangrypend soos dit.

Glo jy dat ’n mens weergebore moet word om die Koninkryk van God in te gaan soos Joh 3:3 sê?
Of ek dit nou wedergeboorte, bekering, omdraai, of my hart vir die Here gee, noem – die feit is, as ek nie op een of ander manier my ou mens aflê, kruisig, begrawe, of aan myself sterf nie, is ek dood in God se oë, selfs al haal ek asem. 
As ek nie op een of ander manier Jesus se lewegewende woorde hoor wanneer ek as genade-bedelaar voor Hom wat vir my sê: “Jou son­des is vergewe” staan nie, dan help my godsdiens niks. Ek weet egter dat iemand wat in Christus is, van kop tot tone ’n splinternuwe mens is. Paulus sê in 2 Kor 5:16 ons as gelowiges is nuwe skeppings. Dis daar, aan Jesus se voete, waar nuwe lewe eks­klusief begin! 

Sien jy die Heilige Gees as deel van die Godheid? Verduidelik die rol van die Gees in die lewe van Christene.
Die Gees is die derde Persoon van die Drie-Eenheid. Hy verander Sy Kerk in lewende tempels van God. Hy is die eerste Offer van God wat sorg dat die res van die oes by die Wederkoms ons erfdeel word. Die Gees heilig ons en werk die lewe van Jesus in ons uit. Hy maak ons deel van die Kerk; die Gees lei ook vir my, as gelowige, dag na dag in die waarheid. Hy tel my op as ek struikel. Hy pleit vir my by die Vader.

Is die hel ’n werklikheid?
Die hel breek by die Wederkoms aan. Nadoods is nie-gelowiges volgens die Nuwe Testament bewustelik in die doderyk of hades waar hulle, soos die ryk man van Lukas 16, aangehou word tot op die laaste dag. Dan word hulle finaal oorgeplaas na gehenna, of die hel, soos wat ons dit ken. Dis ’n realiteit, maar dis egter nie bemar­kingsmateriaal waarmee Christene mense tot bekering roep nie. Christus het dit nooit gedoen nie; daarom dat verwysings na die doderyk net tien keer in die Nuwe Testament voorkom, en verwysings na die hel net twaalf keer. Jesus is dus nie blote ‘Brandverseke­ring’ teen die ewige dood nie; Hy is die Goeie Herder wat ware en Ewigdurende Lewe uitdeel.

Wat is jou mening oor die Wederkoms?
Die wêreld se uurglas loop leeg. Die einde kom. Ek dink egter nie dis ons werk om te probeer uitwerk wanneer presies daardie dag is nie. Nog elkeen deur die loop van die geskiedenis wat die Wederkoms se datum probeer voorspel het, of gemeen het hulle is deel van die terminale ge­nerasie, was tot op hede 100% verkeerd. 
Dis nie my werk om te bereken wanneer die Here kom nie. Dis my roeping om gereed te wees as Jesus terugkom.

Wat, volgens jou, is die toestand van die Kerk vandag wêreldwyd?
Die Kerk het twee gesigte. Bo-op die radarskerm gaan dit sleg met vele Westerse kerke. Hordes kerke krimp, stry en baklei. 
Aan die anderkant is daar ’n lewende beweging van aan-die-brand-navolgers van Christus onder die radarskerm aan die gebeur. Om elke hoek en draai is die Here stilweg besig om deur jong kerkplanters, of Geesvervulde leraars wat die Lig gesien het, kragtig te werk. Net in die Pretoria-omgewing, waar ek ’n pad saam met ’n paar dinamiese kerkplanters stap, sien ek om elke hoek en draai fenomenale groei en ook transformasie plaasvind.     
Nuwe geloofsbewegings soos Kruispad, Third Place, Echo of Enroute is aan Christus uitverkoop. Dit gebeur ook regdeur Afrika en in Asië. Christus hou Self Sy Kerk in stand.

Bron:  www.juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.