Bybelwaardes kan saamsnoer’n Basiese vraag is of die Westerse kultuur primêr deur die Christelike geloof en waardes beïnvloed en gevorm is. 

Die omgekeerde kan ook gevra word: In watter mate is ons verstaan van die Bybel deur die kultuur beïnvloed? 

Die evangelie het aanvanklik versprei in ’n ontwikkelde Romeinse beskawing met sterk Griekse filosofiese en gods­diens­tige invloede. 

Veral Plato se sterk onderskeid tussen die geestelike (die “goeie”) en die natuurlike/fisieke (wat as boos en sleg beskou is) het oor die eeue Westerse teologie en spiritualiteit sterk beïnvloed.

Dit is ook nie so eenvoudig as om bloot te sê die “beskaafdheid” van die Weste is die vrug van die evangelie nie. 

’n Land soos Japan kan immers as hoogs beskaaf geklassifiseer word terwyl daar maar ’n baie klein persentasie Christene aanwesig is. 

En wat sê mens van ’n land soos Rwanda, met ’n Christenbevolking van ongeveer 90%, waar daar ’n skrale 20 jaar gelede ’n miljoen mense in ’n barbaarse “etniese suiwering” uitgewis is? 

Wat sal mens van Suid-Afrika met sy ongeveer 80% Christene sê? 

Alles in ag genome dink ek ’n mens kan wel sê daar is vele positiewe eienskappe in die Westerse beskawing aanwesig wat die regstreekse of onregstreekse vrug van die Christelike evangelie is. 

Selfs in die kultuur van Wes-Europese lande wat ’n sogenaamde post-Christelike era betree het, is daar steeds baie van hierdie Christelike fondamentstene wat mense se gedrag, verhoudings en werketiek ten goede beïnvloed. 

Aan die ander kant moet mens die animistiese godsdienstige agtergrond van Afrika in gedagte hou as jy iets van sy kultuur wil verstaan. 

Dit beteken egter nie dat ons die Westerse kultuur per definisie as Christelik en die Afrikakultuur noodwendig as minderwaardig en heidens moet beskou nie! 

Trouens, daar is heelwat kulturele kenmerke in Afrika wat van nature veel nader aan die Midde-Oosterse kultuur van Bybelse tye is, soos die sterk gemeenskapsentiment vergeleke met Westerse individualisme.

Hoewel daar in enige kultuur gebruike is wat ondubbelsinnig as onbybels en sondig bestempel kan word, is kultuur in die algemeen nie iets wat summier as “reg” of “verkeerd” bestempel kan word nie. 

Ek sou graag deel van ’n kultuur wou wees wat as suiwer “Bybels” bestempel sou kon word. 

Ek het egter ’n vermoede dat dít eers op die “Nuwe Aarde” sal verwesenlik. 

Intussen moet Christene probeer ruimte maak vir verskillende kulturele uitdrukkings en besef dat nie alles wat “Westers” is, ook “Christelik” is nie, en nie alles wat as “tipies Afrika” bestempel kan word, noodwendig onbybels en sleg is nie. 

Dit is juis rondom gemeenskaplike Bybelse waarhede en waardes dat mense van verskillende kulture mekaar kan vind.

Bron: http://www.beeld.com/Rubrieke/Gasrubriekskrywers/Bybelwaardes-kan-saamsnoer-20120115

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.