DIE HEBREEUSE LETTERS (Deel 1 van 4)

Die volgende tabel gee die Hebreeuse letters en hulle betekenisse. (Onthou dat Hebreeus gelees word van regs na links.)

NOMMER

HEBREEUSE LETTER

 

LETTER NAAM

LETTERLIKE BETEKENIS

SIMBOLIESE BETEKENIS

1

(1)

Aleph

Os/Bul

Krag/Sterkte/Leier/Eerste

2

(2)

Bet

Tent/Huis

Huishoue/In/Binne In

3

(3)

Gimel

Kameel

Trots/Om te Verhoog

4

(4)

Dalet

Deur

Pad of Weg/Om in te Gaan

5

(5)

He

Venster/Heining

“Die”/Openbaar Maak/Genade

6

(6)

Vav

Spyker

En/Om By te Tel/Veilig/Haak(Vasmaak)

7

(7)

Zayin

Wapen

 

Sny/Om af te Sny

8

(8)

CHet

Heining/Binne Kamer

Privaat/Om af te Sonder/Om te skei

9

(9)

Tet

Kronkel/Slang

Omring

10

(10)

Yud

Hand

Daad/Werk/Om te Maak

11

(20)

Kaf

Arm/Vlerk/Geslote /Bak/Hand

Om Toe te Maak/Bedek/Toelaat/Krag

12

(30)

Lamed

Staf/stok om ʼn Os Mee te Leer

Steek/Om Nader te Gaan/Tong

13

(40)

Mem

Water

Massief/Oordonder/Chaos

14

(50)

Nun

Vis(Bewegende)

Aktiwiteit/Lewe

15

(60)

Samech

Stut

Ondersteun/Draai

16

(70)

Ayin

Oog

Sien/Om te Weet/Ondervinding

17

(80)

Pe

Mond

Praat/Oop/Woord

18

(90)

Tzadi

Vishoek

Om te Oes/ Begeer

19

(100)

Kof

Agter Kant van die Kop

Agter die Laaste/Minste

20

(200)

Resh

Kop

Persoon/Hoof/Hoogste

21

(300)

Sin

Tande

Opeet/Vernietig/Enkel Letter Naam van God (Shadai)

22

(400)

Tau/Tav

Teken/Kruis

Verbond/Om te Seël

 

Nota:     Die betekenis van die letter He, maar aangesien niemand weet hoe genade lyk nie gebruik die Jode n venster om dit voor te stel.

Die eerste woord waarna ons gaan kyk is die Tetragrammaton of die vier letter naam van God!

 

He                          Vav                        He                          Yud

(Genade)            (Spyker)               (Genade)            (Oop Hand)

Joh 1:16 En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.

Joh 1:17 Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.

 

So hier sien ons God se oop hand van genade vas gespyker aan die kruis in genade. Ons God is ʼn God van groot genade.

Toe Jesus gekruisig is, het Pilatus bo aan die kruis laat skryf “Jesus van Nasaret Koning van die Jode”. Dit was geskryf in drie tale, Hebreeus, Grieks en Latyn wat op sigself ʼn baie interessante betekenis het . Nie te min die Fariseërs was baie kwaad hieroor en het vir Pilatus gevra om dit af te haal en hy het geweier. Die vraag is waarom was die Fariseërs werklik so ongelukkig? Kom ons kyk na wat daar geskryf gestaan het in Hebreeus.

Yeshua HaNazarei Vemelekh HaYhudim

Y eshua                                Jesus

H aNazerei          van Nasaret

V emelekh          die Koning

H aYhudim          van die Jode

Met ander woorde daar het gestaan YHVH, die vier letter naam van God, iets wat ons nie sou raak sien nie, maar wat die Jode dadelik sou optel. So onwetend, het Pilatus die naam van God bo aan die kruis laat skryf en dit het die Fariseërs boos gemaak.

 

Volgende kyk ons na die name van Abram (Abraham) en Sarai (Sarah). Hier moet ek net iets vinnig noem en dit is – daar is geen wonderwerke sonder genade nie:

Sarai (My Heer)                                                                                                                Sarah (Prinses)

 

Yud        Resh      Sin                                                                          He Resh      Sin

Hier sien ons Sarai is kinderloos, maar God verander haar naam deur een van Sy He’s (genade) te vat en vir haar te gee en sy word Sarah. Maar wag dit is nie al nie, die numeriese waarde van Yud is 10 en die van He 5, so God neem die Yud weg en gee haar He. Met ander woorde God neem die Wet weg en gee haar genade en binne een jaar baar sy vir Isak.

Gen 17:15 Verder het God aan Abraham gesê: Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees.

 

Laat ons nou ʼn bietjie kyk na Abraham:

 

Abram  (Verhewe Vader)                                                            Abraham (Vader van Vele)

 

 

Mem     Resh      Bet         Aleph                                                    Mem     He Resh      Bet         Aleph

 

4 letters, die nommer van die skepping                                 5 letters, die nommer van genade

Hier vind ons ʼn baie interessante verskynsel in die naam van Abram:

Aleph en Bet spel Abba (Vader)

Bet en Resh spel Bar (Seun)

Mem beteken water en water word geassosieer met die (Heilige Gees).

So in die naam van Abram sien ons die drie-enigheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees.

Die eerste keer wat die letter Mem gebruik is in die oorspronklike Hebreeuse geskrifte was in:

Gen 1:2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

 

Ons het reeds gesien dat vir ʼn wonderwerk om te gebeur moet daar genade wees, so God neem Sy ander He en gee dit vir Abram om Abraham te word. Weereens slegs nadat Abraham geseën is met die genade van God, gebeur ʼn wonderwerk en Isak word gebore. Maar dit is ook belangrik om te let op die posisie van die He (genade). God sit dit tussen die Seun en die Heilige Gees, met ander woorde, Jesus het eers genade gebring en toe vir ons die Heilige Gees gegee. Dit sê ook vir ons dat as ons na God kyk, moet ons Hom in sy genade sien.

Die volgende woord waarna ons gaan kyk is die woord Barak of seën.

 

Kaf         Resh      Bet

Kaf is ʼn bak hand uitgestrek in seëning. Bet en Resh spel Bar (seun). Ons sien dus daar is geen seëning sonder die Seun nie, maar wat is die seëning wat hier mee geseën word. As ons kyk na die woord seëning (Barakah) dan sien ons:

 

He          Kaf         Resh      Bet

Die seëning waarmee die Seun seën is He (genade).

Kom ons kyk nou n bietjie na die belydenis van ons sonde (repentance)

Isa 30:15 Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie

 

Omdraai (Suv)                                                                                   Terugkeer /Repentance (suvbah)

 

Bet         Vav        Sin                                                                          He          Bet         Vav        Sin

Wanneer ons, ons sondes bely keer ons terug na God en Sy genade.

Die volgende een is om gesond te maak of te word(Rapha)

 

Aleph                                    Pe                                           Resh

Os/Offerande                   Mond                                    Hoof of Kop/Leier

Jesus was ons Offer aan die kruis, dus dink aan die Offer, praat van die Offer en jy sal gesond word. As ons nou kyk na die stam woord (root word) kyk sien ons die volgende, die woord (Raphah)

 

He                          Pe                           Resh

En Raphah beteken ontspan. Hier sien ons weer die Aleph word vervang deur He genade. Daarom, dink aan die dinge van God, praat oor die dinge van God en vind rus in Sy genade.

Wat van die woord siek (Kalah)?

 

He                                          Lamed                                  CHet

Genade                                Apparaat om osse mee te leer   Heining

Siekte is om verhoed te word (heining) om te leer van God se genade en op n geesstelike vlak is dit deel van die probleem met die liggaam van Christus vandag.

Luk 24:13 En twee van hulle was dieselfde dag op pad na ‘n dorp wat agt myl van Jerusalem af was, met die naam van Émmaüs.

Luk 24:14 En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het.

Luk 24:15 En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam.

Luk 24:16 Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle Hom nie kon herken nie.

 

Waarom kan mense Jesus vandag nie erken nie?

 

Luk 24:25 En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!

Luk 24:26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?

Luk 24:27 En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

 

Hier sien ons twee “heinings”, onverstandigheid en traagheid, die wat die Woord nie ken nie en ook nie moeite doen om dit te bestudeer nie en die wat die Woord ken maar dit nie wil glo nie (gewoonlik die sogenaamde geleerdes).

 

So wat doen Jesus, Hy begin leer hulle alles in die Geskrifte aangaande Homself en in hierdie geval is dit God wat hulle oë sluit sodat hulle Jesus nie kan erken nie. Maar waarom? Sodat ek en jy vandag die selfde geleentheid en die selfde hoop kan hê om in Jesus te glo as die Emmaus gangers en aan die einde van die pad was hulle harte verbly, nie omdat hulle Jesus fisies gesien het nie, maar omdat hulle Hom in die Skrif kon sien, slegs toe is hulle oë geopen.

 

Daarom het die onverstandiges en die met harte wat traag is ook vandag geen verskoning vir hulle ongeloof en onkunde nie.

 

Deur die dinge van God te bedink en daaroor te praat kan ons rus en geestelike sowel as fisiese gesondheid vind in Sy genade en begin ons meer en meer word soos die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het.

 

2Co 3:18 En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

 

 

Kom ons kyk nou na die laaste woord vir hierdie gedeelte, mediteer (Hagah).

 

He                          Gimel                    He

Genade                                Kameel                 Genade

Die kameel is n middel van vervoer. As ons mediteer oor die genadige Woord van God sal Sy Woord van genade deel word (vervoer word na)van ons wese.

Psa 1:1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;

Psa 1:2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.

Psa 1:3 En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

Psa 1:4 So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi.

Psa 1:5 Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie.

Psa 1:6 Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.

 

Jos 1:8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

 

Joh 1:16 En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.

Joh 1:17 Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.