DIE HEBREEUSE LETTERS (Deel 2 van 4)

 

Die volgende tabel gee die Hebreeuse letters en hulle betekenisse. (Onthou dat Hebreeus gelees word van regs na links.)

NOMMER

HEBREEUSE LETTER

 

LETTER NAAM

LETTERLIKE BETEKENIS

SIMBOLIESE BETEKENIS

1

(1)

Aleph

Os/Bul

Krag/Sterkte/Leier/Eerste

2

(2)

Bet

Tent/Huis

Huishoue/In/Binne In

3

(3)

Gimel

Kameel

Trots/Om te Verhoog

4

(4)

Dalet

Deur

Pad of Weg/Om in te Gaan

5

(5)

He

Venster/Heining

“Die”/Openbaar Maak/Genade

6

(6)

Vav

Spyker

En/Om By te Tel/Veilig/Haak(Vasmaak)

7

(7)

Zayin

Wapen

 

Sny/Om af te Sny

8

(8)

CHet

Heining/Binne Kamer

Privaat/Om af te Sonder/Om te skei

9

(9)

Tet

Kronkel/Slang

Omring

10

(10)

Yud

Hand

Daad/Werk/Om te Maak

11

(20)

Kaf

Arm/Vlerk/Geslote /Bak/Hand

Om Toe te Maak/Bedek/Toelaat/Krag

12

(30)

Lamed

Staf/stok om ʼn Os Mee te Leer

Steek/Om Nader te Gaan/Tong

13

(40)

Mem

Water

Massief/Oordonder/Chaos

14

(50)

Nun

Vis(Bewegende)

Aktiwiteit/Lewe

15

(60)

Samech

Stut

Ondersteun/Draai

16

(70)

Ayin

Oog

Sien/Om te Weet/Ondervinding

17

(80)

Pe

Mond

Praat/Oop/Woord

18

(90)

Tzadi

Vishoek

Om te Oes/ Begeer

19

(100)

Kof

Agter Kant van die Kop

Agter die Laaste/Minste

20

(200)

Resh

Kop

Persoon/Hoof/Hoogste

21

(300)

Sin

Tande

Opeet/Vernietig/Enkel Letter Naam van God (Shadai)

22

(400)

Tau/Tav

Teken/Kruis

Verbond/Om te Seël

 

Vandag kyk ons bietjie na die skepping en die mens.

Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Gen 1:27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

 

Eph 5:22 Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.

Eph 5:23 Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.

Eph 5:24 Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.

Eph 5:25 Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het

Eph 5:26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

Eph 5:27 sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.

Eph 5:28 So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief;

 

 

Die woord vir mens is Adam

 

Mem(Water)     Dalet(Deur)        Aleph(Os/Leier)

Aleph op sig self beteken ook Adam of mens en ons het reeds gesien dat water dui op die Heilige Gees. Ons sien dus in die woord Adam:- Die mens moet die deur oopmaak vir die Gees, maar Adam het die deur oopgemaak vir die verkeerde gees en sodoende tot n val gekom en dit is vandag nog steeds n probleem onder mense.

Gen 5:2 Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.

 

 

 

Net interessantheid halwe, as ons die woord Adam opbreek na A-Dam kry ons

 

Mem                     Dalet                     Wat bloed beteken

Adam en Eva sondig – God spreuk die vloek uit en Adam noem sy vrou Eva (Havah) –lewend want:

Gen 3:20 En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe.

 

Terloops dit is waarom ons mans nou nog nie vroue kan verstaan nie want ons het geslaap toe God hulle gemaak het, ons weet nie wat Hy alles daar ingebou het nie. (net ʼn grap).

Gen 2:21 Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak.

Gen 2:22 En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens.

 

Reg laat ons kyk na die woorde vir man (Ish) en vrou (Ishah)

Man

 

Sin                          Yud (Hand) Aleph

Vrou

 

He (Genade) Sin                          Aleph

Hier sien ons dat elkeen van die name n element van die naam van God het naamlik Yud He wat Yah spel, n verkorte naam van God. In terme van die man en vrou vehouding of te wel die huwelik, as jy man en vrou Ish en Ishah bymekaar sit dan moet God deel daarvan vorm, want as dit nie die geval is nie en jy neem God weg uit die verhouding uit dan kry jy die volgende

 

Sin                          Aleph                    en dit is die woord Ash of Vuur. As God nie deel vorm van die verhouding nie kan jy maar seker wees daar gaan “vuurwerke” wees!

As ons nou verder kyk na woorde vir man en vrou sien ons dat die woord Ish of man die Yud (Hand) in het en die woord Ishah of vrou die He (Genade), met ander woorde die man is die hand, die een wat werk en die vrou het die genade. God het Eva vir Adam gegee om genade in sy lewe te bring. Dit is dan ook gewoonlik die vrou wat die kalmeerende invloed in die verhouding is.

N beter voorbeeld hiervan kan jy nie kry as in die volgende skrif gedeelte nie.

 

1Sa 25:23 Toe Abígail Dawid sien, het sy gou van die esel afgeklim en voor Dawid op haar aangesig neergeval en na die aarde toe gebuig.

1Sa 25:24 En sy het voor sy voete neergeval en gesê: Op my, my heer, rus die skuld, maar laat u dienares tog voor u ore mag spreek, en luister na die woorde van u dienares.

1Sa 25:25 My heer moet hom tog nie steur aan daardie deugniet van ‘n man, aan Nabal nie; want soos sy naam is, so is hy; sy naam beteken dwaas, en dwaasheid is by hom. Maar wat my betref, u dienares het my heer se jongmanne wat u gestuur het, nie gesien nie.

1Sa 25:26 En nou, my heer, so waar as die HERE leef en u siel leef, dit is die HERE wat u teruggehou het om in bloedskuld te geraak en u met eie hand te help; mag dan nou u vyande en die wat onheil soek teen my heer, soos Nabal word.

1Sa 25:27 En laat nou hierdie geskenk wat u dienares vir my heer gebring het, aan die jongmanne gegee word wat op my heer se voetspore rondtrek.

1Sa 25:28 Vergeef tog die oortreding van u dienares, want die HERE sal sekerlik vir my heer ‘n bestendige huis stig, omdat my heer die oorloë van die HERE voer en in u hele lewe in u geen kwaad gevind is nie.

1Sa 25:29 As ‘n mens opstaan om u te agtervolg en u lewe te soek, mag die siel van my heer dan saamgebind wees in die bondeltjie van die lewendes by die HERE u God; maar mag Hy die siel van u vyande uit die holte van die slinger wegslinger.

1Sa 25:30 En as die HERE aan my heer sal doen volgens al die goeie wat Hy aan u beloof het, en u aanstel as vors oor Israel,

1Sa 25:31 dan sal daar vir u geen struikelblok en vir my heer geen gewetenswroeging wees dat u sonder oorsaak bloed vergiet het en my heer homself hulp verskaf het nie; en as die HERE goed sal doen aan my heer, moet u aan u dienares dink.

1Sa 25:32 Toe sê Dawid vir Abígail: Geseënd is die HERE, die God van Israel, wat jou vandag my tegemoet gestuur het!

1Sa 25:33 En geseënd jou verstandigheid en geseënd jy self wat my vandag teëgehou het om in bloedskuld te geraak en my met eie hand te help.

1Sa 25:34 Maar so waar as die HERE, die God van Israel, leef wat my verhinder het om aan jou kwaad te doen—as jy my nie gou tegemoetgekom het nie, voorwaar, daar sou van Nabal niemand wat manlik is, tot die môrelig oorgebly het nie!

1Sa 25:35 En Dawid het uit haar hand aangeneem wat sy vir hom gebring het, en vir haar gesê: Gaan op in vrede na jou huis! Kyk, ek het na jou geluister en jou in guns aangeneem.

1Sa 25:36 Toe Abígail by Nabal kom, het hy juis ‘n maaltyd in sy huis aangerig soos die maaltyd van ‘n koning; en Nabal se hart was vrolik in hom, en hy was baie dronk; daarom het sy hom niks, klein of groot, meegedeel totdat dit die môre lig word nie.

1Sa 25:37 Maar die môre vroeg toe die wyn Nabal verlaat het, deel sy vrou hom dié dinge mee. Daarop het sy hart in sy binneste gesterwe en was hy soos ‘n klip.

1Sa 25:38 En ná omtrent tien dae het die HERE Nabal getref, sodat hy gesterf het.

1Sa 25:39 Toe Dawid hoor dat Nabal dood was, sê hy: Geseënd is die HERE wat die regsaak, in die smaad my aangedoen, teen Nabal verdedig het en sy kneg teruggehou het van die kwaad, terwyl die HERE die kwaad van Nabal op sy eie hoof laat neerkom het. En Dawid het by Abígail aansoek laat doen om haar vir hom as vrou te neem.

1Sa 25:40 Toe het die dienaars van Dawid by Abígail gekom in Karmel en met haar gespreek en gesê: Dawid stuur ons na u om u vir hom as vrou te neem.

1Sa 25:41 En sy het opgestaan en met haar aangesig na die aarde gebuig en gesê: Hier is u dienares as slavin om die voete van my heer se dienaars te was.

 

Hier is dit die vrou wat David kalmeer en sy praat ʼn taal wat David kan verstaan. Saam komplimenteer die man en die vrou mekaar. Salomo se ʼn sagte tong breuk die been. Die man is die kop en die vrou die nek i.e. die man is die hoof, maar die vrou is die invloed.

Isa 61:10 Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier met haar juwele.

 

Volgende kyk ons na die woorde bruid en bruidegom, maar eers moet ons vinnig kyk na die woord krag (Koach)

Deu 8:18 Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het, soos dit vandag is.

 

Krag (Koach)

 

CHet Kaf

Bruidegom (Chatan)                                                                       Bruid (Kallah)

 

Nun(Vis                /              Tav(Kruis/           CHet(Heining) He(Genade)       Lamet(leer)        Kaf(Bak (Gelowige)                Offer)                                                                                                                                   Hand)

Pro 31:20 Kaf. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige.

 

Al hierdie verse in Pro 31 begin met ʼn letter van die Hebreeuse alfabet in volgorde en hier sien ons vers 20 begin met die letter Kaf en die teken vir die letter Kaf is ʼn bakhand uitgesterk in seëning. N deugsame vrou(Bruid) is daarom ʼn vrou wat altyd ʼn seëning is, ʼn vrou wat graag leer van die dinge van God en ʼn vrou met grasie.

Vir die man (Bruidegom) is dit ʼn gelowige lewe wat ingeperk is tot opoffering. Al twee moet bereid wees om te deel in die huwelik anders sal dit nooit werk nie. Die vrou moet haar man ondersteun en die man moet haar lief hê soos Jesus die kerk lief het. Die man moet bereid wees om sy lewe af te lê vir sy bruid, en Christus moet altyd die senter van hierdie verhouding wees. In so n verhouding is daar dan krag (Koach).

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.