DIE HEBREEUSE LETTERS (Deel 3 van 4)

 

Die volgende tabel gee die Hebreeuse letters en hulle betekenisse. (Onthou dat Hebreeus gelees word van regs na links.)

 

Joh 3:14 En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word,

Joh 3:15 sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Joh 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Joh 3:17 Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

 

Num 21:4 Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek; maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword.

Num 21:5 En die volk het teen God en teen Moses gespreek: Waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos.

Num 21:6 Toe stuur die HERE giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het; en baie mense uit Israel het gesterwe.

Num 21:7 En die volk het na Moses gekom en gesê: Ons het gesondig dat ons teen die HERE en teen u gespreek het. Bid tot die HERE, dat Hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid.

Num 21:8 Daarop sê die HERE aan Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang en sit dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe.

Num 21:9 Toe het Moses ‘n koperslang gemaak en dit op ‘n paal gesit: en as ‘n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly.

 

Vers 6 – Die mense was ongehoorsaam en God stuur slange onder hulle in om hulle te pik, en baie het gesterf. Wat maak die mense toe, tipies mens, vra hulle Moses om God te vra om die slange weg te neem, maar in verse 8 en 9 God gee hulle ʼn ander antwoord en ons sal later meer in diepte daarna kyk. Eers moet ons ʼn paar dinge duidelik maak.

1.            Die koper slang aan die paal is ʼn simbool van Christus.

2.            Koper of brons in die Bybel beteken oordeel.

So in verse 8 en 9 sien ons God neem nie die slange weg nie, in plaas daarvan laat Hy Moses ʼn koper slang maak vir die Israeliete om na te kyk. Wat beteken dit alles. Eerstens het die Israeliete begin sondig en sodoende uit beweeg onder die beskerming van God. (Terloops ek dink nie daar het ewe skielik net slange verskyn nie, nee die Israeliete was in die wildernis en die slange was die heeltyd daar, in hierdie geval het God hulle natuurlik baie vermeerder, maar omdat hulle nie meer onder God se beskerming was nie het die slange hulle begin pik.) Net soos ons ook maar vandag is, vra hulle God om die probleem weg te neem, maar God doen dit nie, Hy gee vir hulle ʼn ander oplossing, die koper slang (wat beteken die slang is veroordeel) om na te kyk (en hier beteken die woord kyk, om te kyk met afwagting), en hulle het gesond geword.

Dit is vandag nog presies die selfde, in hierdie vervalle wêreld, leef ons elke dag tussen die “slange”, die probleme, siektes, versoekings, noem maar op en net soos die Israeliete vra ons telkemale vir God om ons probleme weg te neem, en Hy doen dit nie, want Hy het reeds vir ons die oplossing gegee en die oplossing is – hou jou oë gevestig op Jesus Christus en jy sal lewe! Die slang is reeds veroordeel, toe Jesus ons sonde en siektes en gebreke op Hom geneem het aan die kruis.

Laat ons dan kyk na die Hebreeuse woord vir slang (Nachash)

 

Sin (God)             CHet(Heining)   Nun(Vis/Gelowige)

Hier sien ons dan die slang maak skeiding tussen ons en God.

Die letter (Tav) in ou Hebreeus is ʼn kruis.

Die woord brons slang is (Nachoshet)

 

Tav(Kruis)            Sin(God)              CHet(Heining)   Nun(Vis/Gelowige)

So Nachas beteken slang – sit die Tav/Kruis by en jy het Nachoshet, brons slang wat beteken die slang is veroordeel. In ander woorde God veroordeel nie Sy kinders nie, Hy veroordeel die slang/die duiwel en dit het reeds gebeur met die oorwinning van die kruis.

Kom ons gaan gou terug na die woord slang (Nachas) toe:

 

Die Bybel se vir ons Jesus het gekom om die CHet i.e. skeiding tussen ons en God weg te neem (onthou die voorhangsel wat geskeur het). By die kruis word God en mens weer versoen. So kom ons neem die CHet of skeiding weg en ons sit n Resh aan die einde van die woord, dan kry ons:

 

Resh(Leier)         Sin(God)              Nun(Vis/Gelowige)

En dit spel die woord Nesher of Arend. As jy God as jou Heer en Meester(Leier) aanvaar word die gelowige soos ʼn arend – Arende eet/vernietig slange!

Dit is beter om “gesond te wees as om gesond te raak” – hou jou oë gevestig op Jesus!

Num 21:5 En die volk het teen God en teen Moses gespreek: Waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos.

 

Let hier op wat die Israeliete die manna noem wat God vir hulle uit die hemel gee, hulle noem dit ellendige kos– ons is vandag nog presies dieselfde. Wat doen ons, ons betwyfel die Woord van God maar ons eet al die snert op wat die wêreld ons opdis.

Psa 78:24 en Hy het manna op hulle laat reën om te eet en koring van die hemel aan hulle gegee.

Psa 78:25 Mense het die brood van die engele geëet; Hy het hulle volop padkos gestuur.

 

Joh 6:48 Ek is die brood van die lewe.

Joh 6:49 Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe.

Joh 6:50 Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie.

Joh 6:51 Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.

 

Manna is nie net die Woord nie, maar die Woord wat Christus openbaar.

Rom 8:3 Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,

 

Num 11:9 En as die dou snags op die laer val, het die manna ook daarop geval.

 

Jesus het nie gekom met groot “fan fair” nie, maar soos die manna saam met die vroeë oggend dou.

Joh 6:40 En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

 

Soos met die koper slang in die wildernis, moet ons na Jesus kyk met afwagting en in Hom glo en ons sal gered word en wanneer ons gered is moet ons, ons oë gedurigdeur op hom hou en die “slange” van hierdie wêreld sal ons nie pik nie.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.