Die Tabernakel (11#11)

 

Exo 23:20  Kyk, Ek stuur ‘n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het.

Exo 23:21  Neem jou in ag vir Hom en luister na sy stem; wees nie wederstrewig teen Hom nie; want Hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my Naam is in Hom.

Exo 23:22  Maar as jy terdeë na sy stem luister en alles doen wat Ek sal sê, sal Ek die vyand van jou vyande en die teëstander van jou teëstanders wees.

Exo 23:23  Want my Engel sal voor jou uit gaan en jou bring na die Amoriete en Hetiete en Feresiete en Kanaäniete, Hewiete en Jebusiete; en Ek sal hulle vernietig.

Soos ons kan sien was die Wolk/Vuurkolom deur God belowe.

 

Joh 14:16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

Joh 14:17  die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Joh 14:18  Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

 

Tweedens laat ons kyk wanneer die Wolk/Vuurkolom by Israel aangesluit het

 

Exo 13:20  So het hulle dan van Sukkot af weggetrek en laer opgeslaan in Etam, aan die kant van die woestyn.

Exo 13:21  En die HERE het voor hulle uitgetrek, bedags in ‘n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in ‘n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek.

Exo 13:22  Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie.

 

Dit is interessant om te sien dat die Israeliete gekom het by ʼn plek genaamd Sukkot en vandaar getrek het na die kant van die woestyn/wildernis na plek genaamd Etam en van Etam het hulle oorgegaan die woestyn in en dit was van hier waar die Wolk/Vuurkolom voor die Israeliete begin uittrek het.  Dit leer ons dat wanneer n nuwe gelowige sy woestyn reis begin (ʼn woestyn reis in die Bybel stel die gelowige se reis deur die wêreld voor i.e. die lewe van ʼn gelowige in die wêreld), met ander woorde die oomblik wanneer ons gered word, daardie oomblik, word ons afgesny van hierdie wêreld en begin ons reis deur die woestyn en dit is dan ook presies op daardie oomblik dat die Heilige Gees in ons kom woning maak. Die Nuwe Testament leer dit, en hier sien ons dit in tipe.

Joh 7:39  En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.

Baie belangrik – die enigste voorvereiste om die Heilige Gees te ontvang, is om in die Here Jesus te glo as jou persoonlike Verlosser en Saligmaker – jy hoef nie in tale praat of enige ander snaakse goed te doen nie – glo en aanvaar sleg Jesus as jou verlosser.

Rom 8:9  julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.

Ons sien die Wolk/Vuurkolom was permanent saam met die volk, dit het hulle nie vir een oomblik verlaat nie, selfs gedurende die tye waar hulle ongehoorsaam was en gekla het, was die Wolk/Vuurkolom steeds daar.

Exo 13:22  Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie.

 

Joh 14:16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

Psa 105:39  Hy het ‘n wolk uitgebrei as bedekking en vuur om die nag te verlig.

 

 

Hier sien ons dat die Wolk gedurende die dag skadu gee aan die volk van Israel en gedurende die nag lig. Dit is ʼn baie duidelike beeld van hoe die Heilige Gees ons “afkoel”, vertroos gedurende tyd van swaarkry en dit is dan ook die Heilige Gees wat vir ons “lig” verskaf wanneer ons die Woord van God bestudeer, i.e. die Skrif vir ons openbaar maak.

 

Exo 13:21  En die HERE het voor hulle uitgetrek, bedags in ‘n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in ‘n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek.

God self het die Israeliete gelei, hulle het nie geweet waarheen nie, maar die Wolk/Vuurkolom het die weg aangewys en net so lei die Heilige Gees ons ook.

Rom 8:14  Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.

Psa 23:4  Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

Ons moet altyd onthou, God, deur Sy Gees is altyd met ons om ons te lei, maak nie saak of dit dag of nag is nie:

In dae van lig of donker

In dae van smart of vreugde

In dae mislukking of sukses

In ons jeug of oudag

In al hierdie dae lei die Heilige Gees ons.

Laat ons nou kyk na die beskerming wat die Wolk/Vuurkolom verskaf het:

Exo 14:19  En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan;

Exo 14:20  so het dit dan tussen die leër van die Egiptenaars en die leër van Israel in gekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie.

Toe die Israeliete Egipte verlaat het, het Faro hulle agterna gesit om hulle terug te bring na Egipte en toe die Israeliete hulle self in die mees desperate situasie bevind met die see voor hulle, die berge aan die kante en die Egiptenare agter hulle, beweeg die Wolk/Vuurkolom tussen hulle en die Egiptenare in en die selfde wolk/Vuurkolom wat lig verskaf het aan die Israeliete word ʼn wolk van donkerte vir die Egiptenare.

Dit was toe dat God vir Moses beveel om die water te verdeel en die Israeliete het droogvoets deur die Rooisee getrek. God kon hulle vroeër gered het uit die hand van die Egiptenare maar Hy het gewag tot op die laaste oomblik sodat die Israeliete Sy krag kon ervaar en hulle te laat verstaan dat daar geen situasie is wat Hy nie kan hanteer nie en die selfde geld vir ons. Party keer om ons geloof te toets, wag God vir die regte oomblik om in te tree, selfs al dink ons party keer dat Hy ons verlaat het. Hy is altyd daar en belowe om ons nooit te toets buit ons vermoëns nie. Daarom is dit belangrik vir ons om te sien dat toe die situasie vir Israel heeltemal hopeloos lyk, tree God in en red hulle van hulle vyande op ʼn wonderbaarlike wyse.

Ons as gelowiges, die Nuwe Testament kerk het die Heilige Gees in ons.

Eph 1:13  in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,

Eph 1:14  wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

Eph 4:30  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.

Ons is geseël met die Heilige Gees en daardie seël bly met ons tot die dag van ons verlossing – die wegraping van die kerk.

Est 8:8  Skryf julle maar, wat die Jode betref, soos julle dit goedvind uit naam van die koning, en verseël dit met die seëlring van die koning; want ‘n geskrif, in naam van die koning geskrywe en verseël met die seëlring van die koning, kan nie herroep word nie.

Ons is geseël deur die Koning van konings en die Heer van alle here en dit bly by ons.

Natuurlik sal die satan ons versoek om ons te kry om te sondig, want ons is swak in die vlees, maar ons moet hom weerstaan, want hy sal ons nooit weer slawe van die sonde kan maak nie, want ons dra die seël van die Heilige Gees in ons (dit gee ons nie toestemming om te sondig nie, as ons so dink is ons nie gered nie). As ons wel sondig bedroef ons die Heilige Gees en mag dalk tugtiging van God verwag, maar ons sal nooit ons verlossing verloor nie. Die seël van die Heilige Gees beskerm ons.

Die Wolk/Vuurkolom het die lewe en wandel van die Israeliete beheer.

Num 9:17  En so dikwels as die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek; en op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laer opgeslaan—

Num 9:18  volgens die bevel van die HERE het die kinders van Israel weggetrek en volgens die bevel van die HERE laer opgeslaan; al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het, het hulle in die laer gestaan.

Num 9:19  En as die wolk baie dae oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel die diens van die HERE waargeneem en nie weggetrek nie.

Num 9:20  Maar somtyds was die wolk net ‘n paar dae oor die tabernakel—volgens die bevel van die HERE het hulle laer opgeslaan, en volgens die bevel van die HERE het hulle weggetrek.

Num 9:21  En somtyds was die wolk daar van die aand tot die môre—as die wolk in die môre optrek, het hulle weggetrek; of by dag of by nag—as die wolk optrek, het hulle weggetrek;

Num 9:22  of ná twee dae of ‘n maand of langer—as die wolk lank oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel in die laer gestaan en nie weggetrek nie; en as dit optrek, het hulle weggetrek.

Num 9:23  Volgens die bevel van die HERE het hulle laer opgeslaan, en volgens die bevel van die HERE het hulle weggetrek. Hulle het die voorskrif van die HERE in ag geneem volgens die bevel van die HERE deur die diens van Moses.

 

Hier sien ons wanneer die Wolk/Vuurkolom stil gestaan het bo die Tabernakel, het die Israeliete in hulle kamp gebly, maar wanneer die Wolk/Vuurkolom opgelig het, was ʼn trompet geblaas en dan moes hulle oppak en uit beweeg. Dit het gebeur maak nie saak of dit dag of nag was nie en of dit vir hulle geleë was of nie. Hulle het nooit geweet hoe lank hulle op ʼn plek gaan bly nie of wanneer hulle weer gaan trek nie en waarheen hulle volgende gaan nie of hoe lank hulle gaan trek nie en sodra die Wolk/Vuurkolom gaan stil staan moes hulle die Tabernakel onder die kolom opslaan soos God beveel het.

Sodra die Tabernakel opgeslaan is, het die Wolk/Vuurkolom af gekom en daarop gaan rus, vir hoe lank het hulle nie geweet nie, so hulle moes die Wolk/Vuurkolom gedurig dophou. In 40 jaar het hulle 41 keer getrek.

Ons moet verstaan dat die Heilige Gees ons lei, waar ons moet bly, waar ons moet werk ens. Die Heilige Gees se al hierdie dinge vir ons as ons die moeite doen om te luister.

Act 16:6  En hulle het deur die land Frígië en Galásië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig.

Act 16:7  En toe hulle by Mísië kom, het hulle probeer om na Bithínië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie.

Act 16:8  So het hulle dan Mísië verbygegaan en na Troas afgekom.

Act 16:9  En Paulus het ‘n gesig in die nag gesien—daar staan ‘n Macedóniër wat hom smeek en sê: Kom oor na Macedónië en help ons!

Act 16:10  En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedónië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig.

 

N volgende belangrike punt is, moet nie die Heilige Gees beproef nie!

Exo 23:20  Kyk, Ek stuur ‘n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het.

Exo 23:21  Neem jou in ag vir Hom en luister na sy stem; wees nie wederstrewig teen Hom nie; want Hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my Naam is in Hom.

Exo 23:22  Maar as jy terdeë na sy stem luister en alles doen wat Ek sal sê, sal Ek die vyand van jou vyande en die teëstander van jou teëstanders wees.

Exo 23:23  Want my Engel sal voor jou uit gaan en jou bring na die Amoriete en Hetiete en Feresiete en Kanaäniete, Hewiete en Jebusiete; en Ek sal hulle vernietig.

En die selfde geld vir ons!

Act 7:51  Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle.

 

Eph 4:30  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.

 

1Th 5:19  Blus die Gees nie uit nie.

Moet nie die Heilige Gees bedroef nie en moet nie die Heilige Gees blus nie.

Exo 23:20  Kyk, Ek stuur ‘n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het.

 

Laastens sien ons dat die Wolk/Vuurkolom die waarborg was dat die Israeliete die beloofde land sou bereik en net so lei die Heilige Gees ons na die ewige lewe en ons gaan binne kort daar wees.

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.