Kinders van Abraham en kinders van die duiwel

 

8:42 Hulle aanspraak word egter verwerp. As God hulle Vader sou wees, sou hulle dadelik erken het dat Jesus van God af kom, deur God gestuur is, en Hom liefhê in stede van Hom te haat. Jesus beklemtoon weer dat Hy nie uit sy eie na hulle toe gekom het nie, maar deur God gestuur is. As hulle God se Gestuurde haat en wil doodmaak, verwerp hulle God ook, en kan hulle geensins geestelike kinders van God wees, ten spyte van hulle daaglikse belydenis van hulle verbintenis aan een God. Hulle verhouding teenoor Jesus loën hulle belydenis.

8:43 Hulle verstaan nie wat Jesus met hulle praat (lalein) nie, dit bly vir hulle net woorde, sonder dat hulle die betekenis van Jesus se boodskap (logos) kan  aanhoor/verstaan, omdat hulle dit nie in geloof aanvaar nie. Hulle ongeloof het hulle sinne so verhard dat hulle onbekwaam daarvoor is (Jesus is die Woord –logos – van God!).

8:44  Hulle verhardheid en moordplanne wys duidelik dat hulle nie kinders van God is nie, maar kinders van die duiwel. Hulle voer gewillig die ‘begeertes’ van hulle vader  uit, veral om dood te maak, want: (i) hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af (vgl. Gen 2:16; 3:4-5; 4:6-8; Rom 5:12); (ii) hy is ‘n leuenaar, wat nou van God se openbaring in Jesus ‘n leuen probeer maak en nie aan die kant van die waarheid staan nie, omdat hy nie in die waarheid staan nie; (iii) hy is die vader van die leuen, deur ‘n leuen te maak van God se waarskuwing aan Adam en Eva (Gen 3:3,4). Dieselfde oordeel  word oor die Jode gevel in Openb.2:9.

[In 2:24 van die apokriewe boek Die wysheid van Salomo’, geskryf in 40 v.C., staan bv. ‘deur die duiwel se jaloesie het die dood in die wêreld ingekom’].

Lynreg daarteenoor staan Jesus en sy werke. Hy het gekom (i) om vir die wêreld die lewe te bring (6:47,68); (ii) om die waarheid te openbaar (8:40); (iii) om die mensdom in staat te stel om deel te word van dié lewe en die liefdeskrag daarvan, deur Jesus lief te hê (8:40,42) . Soos die duiwel die woorde en werke van Jesus teenstaan, so is die Joodse teenstanders van Jesus gewillige instrumente van die duiwel, spesifiek in hulle pogings om  Hom dood te maak. God se openbaringswerk in Abraham en Moses en Christus is aan mekaar verbind. As jy jou van een van hulle losmaak, het jy uit God se openbaringsplan gestap, en jou van God en die waarheid losgemaak.

8:45  Juis omdat Jesus die waarheid praat oor God, God se verlossingsplan, oor Homself, oor die mens en oor God se skepping glo die Jode Hom nie, want hulle word deur die begeertes van die duiwel gelei – hy begeer die dood van Jesus, wat vir mense die ewige lewe bring. Die Jode val in by die duiwel se aard en begeertes: moordgedagtes en verwerping van die waarheid wat Jesus verkondig.

8:46 ‘Wie van julle kan my berispe/teregwys oor sonde?’ Wat het Jesus gesê of gedoen wat die dood verdien?  Sy lewe en sy woorde is dieselfde – Hy lewe die waarheid van God wat Hy verkondig. Waarom glo hulle Hom dan nie? Die regverdigheid van Jesus word aan die Joodse leiers duidelik uitgespel deur niemand minder nie as Pilatus (18:38b; 19:4-6), en deur die eeue aan ons deur die Heilige Gees wat bewys dat die reg aan sy kant is (16:8-10). Met sy uitdaging het Jesus ook iets oor Homself geopenbaar: Hy het aan die mens gelyk geword, maar sonder sonde (Hebr.4:15).

8:47 ‘Wie uit God is, hoor die woorde van God’ soos Jesus uit God is en alles doen wat sy Vader sê. Daarom is Hy sonder sonde; dit geld ook diegene onder sy hoorders wat uit God is (wat weer/van Bo gebore is, 3:3; uit die Gees gebore is, 3:8); hulle hoor die woorde van God. Maar die Jode gee hulleself oor aan die vader van leuens, verhard hulleself teen die waarheid, en wys so wie hulle vader is (1 Joh 4:4-6). Daar moet ‘n geestelike verwantskap met God bestaan voordat iemand die woorde van God kan aanvaar en gehoorsaam. Die Jode luister nie omdat hulle  nie kinders van God is nie. Met dié beskuldiging roep Hy hulle weereens tot bekering, om te besef waarmee hulle besig is.

Bron:  bybelkennis.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.