Leef Ons Werklik Vandag in die Eindtyd? (1 van 5)DEEL 1 (Israel)

Eze 38:8  Ná baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare sal jy ‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as puinhoop daar gelê het—ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid.


Dan 8:23  Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan.

Hos 3:5  Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.

Joe 3:1  Want kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander,

Mat 24:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

2Ti 3:1  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.

1Jn 2:18  Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

So hier sien ons ʼn klomp verskillende uitdrukkings en daar is nog ander, maar al hierdie verse en uitdrukkings verwys na die tyd wanneer die Messias kom om te regeer oor die hele wêreld. So dit is nie die einde van die skepping nie of die einde van die wêreld nie, maar die tyd wanneer Jesus terug kom aarde toe.

MESSIAS (Twee Komste)

Die volgende term waarna ons moet kyk is die woord Messias. Die Messias volgens die Ou Testament Profete is die persoon wat sal kom om die verkose volk Israel sowel as al die nasies van die wêreld te verlos. Ons sien ook in die Ou Testament dat daar twee verskillende beskrywings is vir die Messias, naamlik, Messias die Dienskneg (die Seun van Josef), soos gesien in Jesaja 53, Psalm 22 en Daniel 9 en baie Skrifgedeeltes praat van Messias die heersende Koning (die Seun van Dawid), maar dit is dieselfde persoon. Die Bybels sê vir ons die Messias as dienskneg sou kom as ʼn offer vir ons sonde, die regverdige vir die onregverdige.

Die triomferende Messias kom om te regeer en hieruit sien ons dus duidelik dat daar ʼn eerste en ʼn tweede koms van die Messias is en tussen hierdie twee komste is daar ʼn periode van tyd. Hierdie twee komste van die Messias is al reeds duidelik uit die Ou Testament, lank voor die koms van Jesus. Die Ou Testament sê ook vir ons dat Hy verwerp sou word deur Sy eie mense, die Jode.

DIE GEVOLG VAN DIE VERWERPING VAN MESSIAS

70 AD)

Die gevolg sou wees dat die volk van Israel verstrooi sou word dwars oor die wêreld tussen al die nasies van die wêreld. (Lev 26:31  En Ek sal julle stede puinhope maak en julle heiligdomme verwoes en julle lieflike geur nie ruik nie. Lev 26:32  Ja, Ek self sal die land verwoes, sodat julle vyande wat daarin gaan woon, daaroor verstom sal staan. Lev 26:33  En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.) Hierdie is vervul in die jaar 70AD toe die Romeine Jerusalem en die tweede Tempel verwoes het en die Jode versprei is dwars oor die wêreld. Van dag is daar Jode in elke land van die wêreld.

70 AD – 135 AD

In die jaar 135 AD het die Romeine ook die nasieskap van Israel tot ʼn einde gebring, met ander woorde, die land Israel het nie meer bestaan nie. Gedurende beide hierdie oorloë, 70 AD en 135 AD, het ongeveer 1 000 000 Jode elke keer hulle lewens verloor.

(Lev 26:33  En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.) Baie min mense besef dat Israel ʼn plantryk en vrugbare land was gedurende hierdie tyd en dat dit letterlik oor ʼn bestek van tyd in ʼn woestyn verander het. Gedurende die Ottoman tydperk was daar belasting gehef op enige iemand wat ʼn boom geplant het in die land. Die land was letterlik ʼn woestyn en gedeeltelik muskiet besmette moeras. (Deu 28:64  En die HERE sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde; en daar sal jy ander gode, hout en klip, dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie. )

70 AD – 1948

(Lev 26:33  En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.) Gedurende hierdie periode verloor 13 000 000 Jode hul lewens as gevolg van agtervolging en volksmoord.

GOEIE NUUS VIR DIE HEIDENE

Die Eerste Koms (Die Lydende Messias – Die Seun van Josef)

Die vraag bestaan nou waarom so ʼn lang tydperk tussen die twee komste van Christus? Die antwoord is eenvoudig, Hierdie tydperk is die tyd waar die goeie nuus van verlossing na ons, die heidene gebring is, oor al vyf kontinente van die wêreld. (Isa 49:6  Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.) Onthou die eerste Christene was Jode en as dit nie vir hulle was nie, het ons nie die goeie tyding gekry nie. Paulus was seker die mees bekende Joodse evangelis onder die heidene. So die verspreiding van die Jode oor die hele wêreld is twee-doelig, eerstens om verlossing te bring aan die heidene wat gedurende die tyd na die kruisiging en opstanding van Christus geleef het, en tweedens as ʼn straf vir die res van die Jode wat hulle Messias verwerp het.

Ons sien dus dat terwyl die Evangelie aan ons, die heidene, gebring is, was Israel versprei onder die nasies. Vir 2000 jaar was Israel sonder ʼn land en ʼn koning. (Hos 3:4  Want die kinders van Israel sal ‘n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode.) Vir 2000 jaar was Israel sonder ʼn land en ʼn koning en dit is ʼn historiese feit. Maar dit is nie al nie, ons sien hier dat hierdie profesie tot die letter vervul is, maar net gedeeltelik. Israel is nog steeds sonder offerhande en ʼn efod i.e. Hoë Priester, en offers kan slegs gebring word in die Tempel. Dit wil se ʼn derde Tempel moed en gaan gebou word. Al die Temple voorwerpe is reeds bymekaar, die volle Sanhedrin is in 2008 weer ingestel en priesters word lankal reeds opgelei. Die tydskale vir die voltooiing van die nuwe tempel sodra goedkeuring verkry word, is minder as twee jaar.

Die Tweede Koms (Die Triomferende Messias)

Maar dan! (Hos 3:4  Want die kinders van Israel sal ‘n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode) In 1948 keer Israel terug na die land van hulle voorvaders. (Hos 3:5  Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.) En wanneer sê vers 5 gebeur hierdie terugkeer van Israel na die land van hulle voorvaders? Ja u het reg geraai, in “die laaste van dae”. Hieruit is dit ook duidelik dat die terugkeer van Israel en die tot stand komming van die Joodse staat in 1948 ʼn gedeeltelik terugkeer in ongeloof was en dat daar later ʼn totale terugkeer van die volk van Israel na hulle land in geloof gaan wees. In ander woorde die volk van Israel gaan uiteindelik Christus as hulle Messias aanvaar. Dit is wat vers 5 vir ons se en as vers 4 wel vervul is soos ons gesien het dan moet vers 5 ook vervul word. Dit is baie eenvoudig. Dit is ook ʼn gedokumenteerde feit dat oor die laaste 2000 jaar baie min Jode tot bekering gekom het, maar derduisende het tot bekering gekom oor die laaste 20 jaar. In Kanada en die VSA alleen is daar vandag ʼn beraamde half miljoen bekeerde Jode.

Dit is belangrik om op hierdie stadium uit te wys dat, as gevolg van die feit dat, soos ons reeds gesien het, vir ʼn baie lang periode daar nie ʼn land soos Israel bestaan het nie, het die kerk en veral ons protestante, in plaas daarvan om profesie te bestudeer en te glo, opgekom het met “Replacement Theology”, wat basies verkondig dat God klaar is met Israel en dat die Kerk nou Israel is. Hierdie dwaling het noodgedwonge gelei tot verdere dwaling want die proponente van hierdie teologie het gou besef dat wanneer dit op die Bybel toegepas word en veral op profesie, een en een nie meer twee maak nie en dit het gelei tot die dwaling van “Kingdom Now” teologie wat verkondig dat ons nou in die duisend jarige vrederyk leef en dat ons, die kerk, die wêreld eers vir Christus gaan wen voor Hy terugkeer. Ek het net ʼn paar uiters ooglopende probleme met hierdie teologie, probleme wat voorstanders van hierdie teologie wyer om vierkantig in die oë te staar en nie wil erken nie.

Probleem 1:      Net soos Bybel profesie voorspel het, is daar wel vandag ʼn land Israel en die kerk kan dus nie Israel wees nie.

Probleem 2:      Die 1000 jaar vrederyk het nou al 2000 jaar geword en daar is nog steeds nie vrede nie, oorloë en onruste breek dwars oor die wêreld uit soos nooit tevore nie, kyk maar na internasionale nuus.

Probleem 3:      Die duiwel is veronderstel om gebind te wees, ek wil graag weet wie hou aan om hom los te laat? (Rev 20:2  En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,)

Probleem 4:      Nêrens in die Bybel word daar gepraat van ʼn wêreld wye herlewing aan die einde van die tyd nie, om die waarheid te se die Bybel verkondig presies die teenoorgestelde. En dit is wat besig  is om te gebeur, mense keur nie terug na Christus nie, in teen deel hulle word liewer afvallig. (2Th 2:3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf)

Die Eindtyd vanaf 1882 – ʼn Periode van Reeds 130 jaar.

So wanneer die Jode terugkeer na die land Israel, betree ons die eindtyd, nie die einde van die wêreld nie, maar die eindtyd, in ander woorde die einde van die periode tussen die eerste koms en die tweede koms van Christus. Hierdie terugkeer het begin in 1882 toe duisende Jode van veral Rusland begin terugkeer het na Palestina, toe nog deel van die Ottomaanse Ryk. Dit het aangehou tot 1903 en ʼn jaar later het nog Jode begin terugkeer en so was daar verskeie sarsies van Jode wat terug gekeer het oor die jare. So tegnies gesproke leef ons reeds 130 jaar lank in die eindtyd. Natuurlik aan die einde van die eindtyd sal Jesus terugkeer as die Koning van konings en as Regter oor die nasies. Ses honderd jaar voor Christus het Esegiël dit al voorspel en vandag het daar al oor die 3 miljoen Jode vanaf 5 kontinente en 130 lande terug gekeer na Israel. (Eze 36:24  En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.) Vanaf 1882 tot 2012 is daar reeds meer as 180 eindtyd profesieë vervul. Ons sien dus hier, net soos daar oor die drie honderd profesieë vervul is aangaande die eerste koms van die Messias, is daar oor die laaste paar jaar, menige profesie vervul aangaande Sy tweede koms. Die wiskundige waarskynlikheid van so iets is onberekenbaar.

Die voorstanders van “kingdom now” teologie en van “Replacement” teologie moet verse uit verband ruk om sin te probeer maak uit hul teologie en beweer dus dat Jesus al in Sy tyd gepraat het van die eindtyd. Wel kom ons kyk ʼn bietjie na een van die verse wat deur hulle aangehaal word. (Heb 1:1 Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun) Watse eindtye word hier van gepraat? Let op die woord “hierdie” laaste dae, in ander woorde die laaste dae van die tyd waarin Hy, Jesus, geleef het. Dit was die einde van die lang wag periode vir die Messias, die einde van die Ou Testament periode. Ons moet ook verstaan dat elke einde van ʼn tyd ook ʼn nuwe begin is.

Vervulde Profesieë

Kom ons kyk nou na ʼn aantal vervulde profesieë aangaande die eindtye.

Die terugkeer van die Jode na Israel sedert 1882. ʼn Unieke aangeleentheid vir ʼn volk om na meer as 2000 jaar weer tot stand te kom, byna onmoontlik.

Die herlewing van die Hebreeuse taal 1882-1922. (Isa 19:18  In dié dag sal daar vyf stede in Egipteland wees wat die taal van Kanaän spreek en by die HERE van die leërskare sweer; een sal genoem word: Stad van verwoesting.) Hierdie vers is in ʼn Millennia konteks, so gedurende die Millennia sal daar vyf stede in Egipte wees wat die taal van Kanaän (Hebreeus) sal praat. Hebreeus was vir eeue lank ʼn dooie taal. Die taal is na ongeveer 1600 jaar weer lewend gemaak deur Eliëser Ben Jehuda tussen 1858 en 1922 en vandag word dit weer gepraat en is die amptelike taal van Israel. Dit is iets wat nog nooit met enige ander taal gebeur het nie.

Die koop van die land 1882 -1940. (Jer 32:44  Gronde sal hulle vir geld koop en die briewe onderteken en verseël en getuies neem, (3) in die land Benjamin en(4) in die omstreke van Jerusalem en(5) in die stede van Juda en(6) in die stede van die Gebergte en(7) in die stede van die Laeveld en(8) in die stede van die Suidland; want Ek sal hulle lot verander, spreek die HERE.) Hierdie is ʼn gedokumenteerde feit dat die Jode wat teruggekeer het na die land van Israel tussen 1882 en 1940 groot stukke land vir groot somme geld by Arabiere in Kaïro, Beirut en Damaskus gekoop het. Die prys van die grond op daardie stadium was duurder as grond in die VSA en dit was woestyn. Dit is iets om oor te dink vir die wat Israel veroordeel omdat hulle sogenaamd Palestynse grond gebied beset. Die Jode het nie net daardie land met bloed betaal nie, hulle het dit ook met geld gekoop en die Palestyne wil nou grond terug hê wat hulle voorvaders self verkoop het. Die profesie praat van waar die grond gekoop sou word en dit is presies daar waar dit gekoop is. ʼn Groot hoeveelheid van hierdie grond is wat vandag die Wesbank genoem word.

Die herstel van die ou stede. (Amo 9:14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.) Ons is vandag ooggetuies van hoe Israel hul ou stede herbou het en nou bewoon, Tel Aviv/ Jaffe, Jerusalem, Asdod, Haifa, Beercheva, ens.

Wingerde en wyn. (Amo 9:14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.) Die tweede deel van die vers praat van wingerde wat geplant sou word en dat hulle die wyn daarvan sal drink. Maar waarom is dit belangrik dat so iets genoem word of geprofeteer word. Toe die Jode begin terugkeer na die land na 1882, was meeste van hulle intellektuele, maar hulle het besef dat as hulle ʼn bestaan wil maak in die woestyn land, hulle eers die grond sou moes bewerk en dit is presies wat hulle gedoen het. Vandag is Israel die tuin van die Midde Ooste. Gedurende daardie tydperk het baron Von Rothschild voorgestel dat hulle wyn verbou aangesien die toestande ideaal is vir wynbou en het wingerd stokke vanaf Bordau in Frankryk  na Israel gestuur en vandag maak Israel van die beste wyne in die wêreld. Wynbou is vandag ʼn belangrike deel van Israel se landbou sektor.

Vrugte tuine en boorde. (Amo 9:14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.) Israel is vandag ʼn groot uitvoerder van vrugte.

Vreemde Wingerde. (Isa 17:10  Want jy het vergeet die God van jou heil en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. Daarom lê jy lieflike tuine aan en beplant dit met uitlandse wingerdstokke;) Hier moet mens eers verduidelik. Die eerste Jode wat terug gekeer het na Israel was ateïste en sosialiste en hulle het nie teruggekeer Israel toe om profesie te vervul nie, hulle het immers nie eens geglo aan die Bybel nie, maar tog het hulle profesie vervul, of hulle nou daarvan wou weet of nie. Hulle het suiwer ʼn politieke motief gehad, ʼn land van hulle eie aangesien hulle dwars oor die wêreld verdruk en gehaat is. So het hulle plante en wingerde van dwars oor die wêreld saam gebring en geplant. Ons het reeds gesien dat die wingerde vanaf Frankryk gekom het. Hierdie vers is dus letterlik vervul. Boonop was al die omringende lande en Israel self op daardie stadium bewoon deur Moslems en Moslems gebruik nie alkohol nie, so daar was geen wingerde te vinde in die Midde Ooste nie, hulle moes dit dus van elders af inbring.

Die woestyn blom. (Eze 36:34  En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit ‘n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. Eze 36:35  En hulle sal sê: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden; en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon.) Behalwe die vrugte en groente en wyn is Israel vandag ook ʼn groot uitvoerder van blomme.

Die tot stand komming van die staat Israel 14 Mei 1948. (Isa 66:8  Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n land op een enkele dag gebore? Of word ‘n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar.) Vir al die jare vanaf 1882 het daar weer Jode in Israel gebly maar dit was nie hulle eie land nie, maar die vervolging van die 2de Wêreld Oorlog was die motivering vir nog meer Jode om terug te keer na die land en die staat Israel tot stand te bring.

Die tot stand komming van die staat van Israel gedurende ʼn tyd van oorlog. (Isa 66:8  Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n land op een enkele dag gebore? Of word ‘n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar.) Hier word die tot stand komming van Israel vergelyk met geboorte en die pyn wat daarmee saam gaan, in die Engelse vertaling sien ons: “for as soon as Zion travailed”. Vanuit die geskiedenis weet ons dat daardie pyn, die pyn van oorlog was. Israel was aangeval deur haar buurlande wat haar wou vernietig en die land se tot stand komming wou verhoed. Die oorwinnings gedurende hierdie oorloë gedurende die bestaansjare van Israel was wonderwerke op sigself, gedurende die eerste oorlog het die jong Israeliese weermag behalwe gewere vir die soldate net een kanon gehad, niks anders nie terwyl hulle vyande toegerus was met, kanonne, tenks en vliegtuie, tog het hulle hul vyande oortuigend verslaan. Hierdie veldslae word nie deur Amerikaanse Militêre Akademies bestudeer nie aangesien dit geen taktiese of strategiese sin maak nie, die enigste verduideliking vir die oorwinnings is wonderwerke.

Die verowering van die berg Sion 7 Junie 1967. (Psa 126:1 ‘n Bedevaartslied. Toe die HERE die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Psa 126:2  Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel; toe het hulle onder die heidene gesê: Die HERE het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Psa 126:3  Die HERE het groot dinge aan ons gedoen: ons was bly! ) In November 1947 besluit die Verenigde Nasies dat Israel ʼn staat moet word maar dat Oos Jerusalem en die Tempel berg nie deel van ʼn Joodse staat sou wees nie, maar internasionale grondgebied. ʼn Dag na die staat van Israel tot stand gekom het op 15 Mei 1948, breek oorlog uit tussen Israel en sy buurstate en Jordanië, teen die wil van die Verenigde Nasies, verower Oos Jerusalem en die Tempel Berg. Die stad word in twee gedeel deur ʼn muur en die Jode word verhoed om by die Tempel muur te gaan aanbid. So Sion was nie aanvanklik deel van die staat van Israel nie, maar die Psalm digter sê vir ons dat die Here Sion se lot sou verander en dat dit soos ʼn droom sou wees. En in 1967 breek die 6 daagse oorlog uit (in ses dae het God die aarde geskape en op die sewende dag het Hy gerus). Weereens vir die tweede keer probeer Israel se vyande haar vernietig maar weer word hulle verslaan en die Berg Sion word verower. Net soos die Psalm digter dit voorspel het. Die vreugde van die Joodse soldate en volk vas ongekend, dit was soos ʼn droom wat waar geword het.

Die doel van Israel se vyande, die totale vernietiging van die staat van Israel. Hier moet ons die hele Psalm lees want dit is presies wat daar gebeur het gedurende die oorloë van 1948-1949, 1967 en 1973, en dit was dieselfde nasies wat hier in die Psalm genoem word. Drie keer het hulle probeer om Israel te vernietig. En hulle doelwitte is vandag nog steeds dieselfde, nog niks het verander nie. So weereens is hierdie profesie letterlik vervul.

(Psa 83:1 ‘n Lied. ‘n Psalm van Asaf. (83:2) o God, hou U nie stil nie, swyg nie en rus nie, o God!

Psa 83:2  (83:3) Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op.

Psa 83:3  (83:4) Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes.

Psa 83:4  (83:5) Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.

Psa 83:5  (83:6) Want hulle het van harte saam raad gehou; teen U sluit hulle ‘n verbond:

Psa 83:6  (83:7) die tente van Edom en die Ismaeliete, Moab en die Hagareners,

Psa 83:7  (83:8) Gebal en Ammon, en Amalek, Filistéa saam met die inwoners van Tirus.

Psa 83:8  (83:9) Ook het Assur by hulle aangesluit; hulle is ‘n arm vir die kinders van Lot. Sela.

Psa 83:9  (83:10) Maak met hulle soos met Mídian, soos met Sísera, soos met Jabin by die spruit Kison:

Psa 83:10  (83:11) hulle is verdelg by Endor, hulle het mis geword vir die grond.

Psa 83:11  (83:12) Maak hulle, hul edeles, soos Oreb en Seëb, en al hulle vorste soos Seba en Salmúna,

Psa 83:12  (83:13) wat sê: Laat ons die woninge van God vir ons in besit neem!

Psa 83:13  (83:14) My God, maak hulle soos strooi, soos stoppels voor die wind.

Psa 83:14  (83:15) Soos vuur wat ‘n bos verbrand, en soos die vlam wat berge aan die brand steek—

Psa 83:15  (83:16) vervolg hulle só met u storm en verskrik hulle met u stormwind.

Psa 83:16  (83:17) Oordek hulle aangesig met skande, dat hulle u Naam kan soek, o HERE!

Psa 83:17  (83:18) Laat hulle beskaamd staan en verskrik wees vir ewig, en laat hulle rooi van skaamte word en omkom;

Psa 83:18  (83:19) sodat hulle kan weet dat U, wie se Naam HERE is, alleen die Allerhoogste is oor die hele aarde.

Die alliansie van Israel se vyande: Die Arabiese Bond is gevorm in 1945 nog voor die bestaan van Isrsael, met die doel om te verhoed dat Israel weer ʼn staat word. Hierdie doelwit het later verander in die totale vernietiging van die staat Israel. (Psa 83:2  (83:3) Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op. Psa 83:3  (83:4) Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes. Psa 83:4  (83:5) Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.)

Die nasies van die Arabiese Bond: verse 6 en 7, Edom, Moab en Ammon is Jordanie.

Vers 6, “die Ismaeliete”, is Saudi Arabie en Yemen.

Vers 6die Hagareners”, is Sirie.

Verse 7 en 8, Gebal en Tirus, is Libanon.

Vers 8, Amalek is Egypte.

Vers 8, Filistea is die Gaza Strook.

Vers 9, Assur, is Noord Irak

Alhoewel daar vandag meer lande deel vorm van die Arabiese Bond, is die lande wat deur die Psalm genoem word al die oorspronklike stigters lede van die Bond.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.