Leer Rom. 5:6-16 dat niemand verlore sal gaan nie en dat almal uiteindelik gered sal word

Rom 5:7
“Want nouliks sal iemand vir ‘n regverdige sterwe vir ‘n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe” 

Rom 5:8
“Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” 

Rom 5:9
“Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.” 

Rom 5:10
“Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is.” 

Rom 5:11
“En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het.”  
Rom 5:12
“Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het “

Rom 5:13
“Want vóór die wet was daar al sonde in die wêreld; maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie.”

Rom 5:14
“Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat ‘n voorbeeld is van Hom wat sou kom.” 

Rom 5:15
“Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die één baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword.”

Rom 5:16
“En nie soos deur één wat gesondig het, is die gawe nie; want die oordeel was uit één tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak.” 

Rom 5:17
“Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.” 

Rom 5:18
“Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.” 

ANTWOORD :
Rom 4:16
Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag; nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal 

Eerstens sien ons dat die redding uit die geloof moet wees SODAT dit volgens die genade kan wees. Ons moet glo dat Christus vir ons gesterf het, dat hy opgestaan het opgevaar het en in die hoogste Hemele vir ons intree. Dit is wat ons almal glo. Maar wat is geloof? Kyk wat sê Heb.

Heb 11:1
Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 

Heb 11:2
Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. 

Ons moet dus hoop op die dinge wat ons nie sien nie met ‘n vaste vertroue. Een van die afleidings wat ons hier kan maak is dat in die Hemel gaan daar nie meer geloof wees nie, net liefde.

Lees IKor 13:131Co 13:13
En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde. 

As ons dan die dinge sien wat ons op gehoop het dan dan hoop ons nie meer daarop nie en is die geloof nie meer nodig nie.

Kom ons gaan kyk nou na ‘n ander kant van die saak.

Gen 7:13
Op daardie selfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die drie vroue van sy seuns saam met hulle in die ark gegaan. 

Gen 7:14 Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte en al die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die aarde kruip, volgens hulle soorte en al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerhande vere— Gen 7:15 van al die vlees waar ‘n lewensgees in was, het twee-twee na Noag in die ark gegaan. 

Gen 7:16
En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. En die HERE het agter hom toegesluit.
 
Die Here het die Ark toegesluit. Dink mooi hieroor. Toe dit begin reën en nie ophou nie moes die ouens daar buite begin te wonder oor Noag se woorde. Hulle moes sekerlik probeer inklim het. Maar die Here het die deur gesluit. Hier gaan dit nie oor God se barmhartigheid nie maar oor Sy Heiligheid. God het dit so bepaal en Hy is Heilig en Sy Woord staan vas.Die Duiwel glo ook in Jesus maar eers toe hy gesien het. Dan is dit te laat. So laat ons glo tot op die dag wanneer ons hier weggeneem word.

Bron:  http://kopkrap.bybelglo.com/almal-gered.html 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.