Lidmaatstoerustingsprogram

2. WERKSWYSE.

Ons onderskei in ’n GESTRUKTUREERDE (formele werkswyse) en ’n ONGESTRUKTUREERDE (informele wyse) werkswyse.

 

Onder GESTRUKTUREERD verstaan ons programme wat meer op die Gemeente as geheel van toepassing is.   Ons dink byvoorbeeld aan programme soos Woordwoema wat deurlopend deur die jaar aangebied kan word.

 

Onder ONGESTRUKTUREERD dink ons aan programme wat meer BEHOEFTE-gerig en dus meer op ’n kleingroep of ’n Bediening gerig is. Dink byvoorbeeld aan ’n bepaalde behoefte wat binne ’n omgee-groep ontstaan en wat meerdere toerusting ten opsigte van die bepaalde behoefte verlang. So ’n program, waarheen die Gemeente ook uitgenooi kan word, sal dus slegs tydens twee of meer geleenthede tydens ’n naweek of oor twee of meer weke aangebied word.

 

 

3. AANBIEDERS.

Die aanbieders van die programme word deur die aard van die betrokke program bepaal. So sal byvoorbeeld in ’n Program oor Finansies van ’n buitestaander gebruik gemaak kan word wat ’n deskundige op die terrein is.

 

4.   PROGRAM.

NETWERK-KURSUS.   Gedurende die naweek van 10 tot 11 September 2010 is die NETWERK-KURSUS aangebied.   Dr Johan van der Merwe van Stellenbosch-gemeente was die kursusleier.   As gemeente wil ons dat die regte mense op die regte plekke vir die regte redes betrokke sal raak.   Die bedoeling was dat lidmate elk hul eie diensbaarheids-profiel sal ontdek, en dan begelei sal word na diens binne ’n bepaalde Bediening in Vishoek.   Dit gaan per slot van rekening om diensbaarheid.

 

Elkeen kon na voltooiing van die kursus sy eie persoonlike styl verstaan (wat gee vir my energie, die antwoord op die “hoe” vraag), ontdek wat sy gawe(s) is (antwoord op die “wat” vraag) en sy passie begryp (die “waar” hy die beste geskik sal wees om te dien). Die DIENAARSPROFIEL word saamgestel deur die styl, gawes en passie met mekaar te verbind.

 

Die Kursus het die kursusgangers gehelp om effektief en vervuld diensbaar te wees binne ’n bepaalde bediening.   Die vrede en opgewondenheid wat die gee omdat ek weet dat ek betrokke is op die plek in die gemeente wat die Here net vir my uitgesoek het!

5. VERITAS KURSUSSE
Die Veritas kursus word die afgelope 3 jaar met groot vrug in ons gemeente aangebied.

6. BEPLANNING.

Tans word ’n datalys saamgestel van lidmate se Dienaarsprofiele.

 

7.   KOORDINEERDER.

Die Pastorale Hulp (ds Kobus van Zyl) is verantwoordelik om in samewerking met die leraars en die Kerkraad die

Lidmaatstoerustingprogram te koördineer.   Sy telefoonnommer is 021 7830634.

Sel 084 7830654.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.