Om die persoon en die werk van die Heilige Gees te verstaan


 

Ontvang die Heilige Gees: Jesus self doop met die Heilige Gees

Die Woord daaroor: … Hy wat na my (Johannes) kom, is my meerdere … Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. (Matt.3:11).

Oorsig daaroor: Die Vader het die Heilige Gees gestuur (Joh.14:26) en Jesus is die Een wat ons met die Heilige Gees doop. Vuur het in Bybelse tye verskillende dinge gesimboliseer: Die heerlikheid van God (Dan.7:9); Sy heiligheid (Jes.6:4); Sy aandrang dat slegs Hy aanbid moet word (Heb.12:29); Sy regverdige oordeel en suiwering (1 Kor.3:13, 15); Sy toorn oor die sonde (Ps.18:8), en baie meer. Wanneer ons met die Heilige Gees en met vuur gedoop word, ontvang ons die volheid van wie God is. Dit vervul ons met heilige vrees vir God, want Hy is hoogheilig! Sy Gees word met ‘n doel uitgestort, sodat Sy Naam geëer kan word, nie slegs om ‘n aangename ervaring te hê of goed te voel oor onsself nie!

Oorgawe in gebed: Here Jesus, doop U Kerk met U Heilige Gees, sodat die Kerk U heerlikheid kan aanskou, heilig kan leef, weg kan draai van die boosheid, U Woord kan opsoek, bereid kan wees om vir u Naam te ly en eerbied vir U Naam kan hê.

Die werk van die Heilige Gees: Hy doen die bonatuurlike werk van God in ons

Die Woord daaroor: Die Gees van die Here het vir Simson sterk gemaak en hy het die leeu kaalhand uitmekaar geskeur (Rig.14:6). Dan sal die Gees van die Here kragtig in jou (Saul) werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree en ‘n ander mens word (1 Sam.10:6). (Lees ook: Luk.1:35).

Oorsig daaroor: Wanneer die Heilige Gees besit neem van ons, doen Hy die menslik onmoontlike deur ons. Simson kon ‘n fisiese gevaarsituasie op bo-menslike wyse hanteer en Saul is letterlik in ‘n ander mens verander! Wanneer die Heilige Gees jou ten volle in besit neem, sal jou lewe merkbaar verander. Ons kan dalk baie dinge self vermag, maar wanneer ons deur die krag van die Heilige Gees mense bedien, is dit God wat die werk doen en is dit blywend van aard.

Oorgawe in gebed: Here, ek bid dat U Heilige Gees dag en nag op U Kerk sal rus. Verander my en laat U Gees so in my werk dat ek vreesloos en met my hele hart U koninkryk se doelstellings hier op aarde bevorder.

Wees bedag daarop: Eer die Heilige Gees

Die Woord daaroor: Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg? (Hand.5:3).

Oorsig daaroor: Die Heilige Gees is die Gees van alle waarheid. Daar is geen manier waarop ons die Heilige Gees met enige skelmstreek kan mislei nie. Die Heilige Gees sal ons te alle tye oortuig van enigiets wat nie die Vader behaag nie. As ons doelbewus probeer om die Heilige Gees voor mense te bedrieg, sal dit beslis ‘n impak op onsself hê. Dit is belangrik dat ons as Christene met vrees en eerbied sal leef en voortdurend bedag sal wees op die innerlike stem van die Heilige Gees wat ons in alle waarheid lei, in ons harte, ons verstand, ons denke, ons optrede en veral in ons verhoudings met ander mense.

Oorgawe in gebed: Heilige Gees, ek kies doelbewus om my hart en verstand, my verhoudings en alles wat ek doen, aan U leiding en rigtinggewing oor te gee. Help my asseblief om na U stem te luister en my daarna te skik, veral wanneer ek myself en my optrede wil verdedig. Vervul my met die volheid van die eerbied vir die Here en weerhou my daarvan om ooit téén U te praat. Dankie dat Uself die werk wat U in my begin het, sal klaarmaak.

Die werk van die Heilige Gees: Leer ons om volgens God se wil te bid

Die Woord daaroor: Julle, geliefdes, moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof (Jud.1:20).

Oorsig daaroor: As ‘n mens lees oor die Heilige Gees se plek in intersesssiegebede, kan ons die Here se gebed tydens Sy laaste aand op aarde beter verstaan: Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil (Matt.26:39). Ons weet nie wat of hoe ons behoort te bid nie (Rom.8:26). Baie mense is bekommerd dat hulle nie die wil van die Here bid nie. As ons met die Heilige Gees vervul is, kan ons soos Jesus met vrymoedigheid ons gebede voor die Here lê, en geduldig wag dat Hy dit op Sy tyd en Sy manier sal beantwoord. Verder kan ons ook bloot die Heilige Gees vra om namens ons in te tree en om ons te leer wat en hoe om te bid, en om Sy woorde in ons mond te lê as ons tot ons hemelse Vader bid.

Oorgawe in gebed: Vader, ons bid dat ons weer nederig en met kinderlike vertroue soos Jesus sal bid: nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. Vergewe ons vir die kere wanneer ons met ‘n hoogmoedige gesindheid aan U bevele wou gee, en U wou verplig om te doen wat ons wou hê. Leer ons weer die eerbiedige vrees vir God en om werklik onder leiding van die Heilige Gees te bid.

Die werk van die Heilige Gees: Hy sal aan jou sê wat jy moet sê

Die Woord daaroor: want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word (Luk.12:12). Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld (Hand.1:8).

Oorsig daaroor: Daar is absoluut geen waarborg dat ons as Christene slegs voorspoed in ons lewens sal ervaar nie. Inteendeel; ons lewe in ‘n gebroke wêreld en slegte dinge gebeur met slegte en goeie mense (Matt.5:45). Die duiwel is begerig om die werk van God in en deur ons lewens te beëindig. Maar daar ís die volle waarborg dat ons ons nie hoef te bekommer oor wat ons sal moet sê, hoe ons sal moet reageer of wat ons sal moet doen wanneer rampe of vervolging ons in die gesig staar nie. Die geheim is egter dat ons in moeilike tye doelbewus sal wag en na die stem van die Heilige Gees binne-in ons moet luister voor ons praat of iets doen. In sulke oomblikke is daar niemand anders as net jyself wat na die Woorde van God kan luister en dit hardop kan uitspreek nie. Ons word met hierdie doel deur die Heilige Gees bemagtig: om die getuies van Jesus Christus se evangelie te wees waar ons ook al is.

Oorgawe in gebed: Hemelse Vader, ek bid vir die goddelike leiding van U Heilige Gees in my lewe, om by elke geleentheid te kan getuig, maar veral in tye wanneer ek voor rampe of vervolging te staan kom. Help my om op U te wag en slegs te antwoord in ooreenstemming met U wil en plan, sodat ander duidelik sal kan sien dat dit U gesag is wat in sulke tye in en deur my werksaam is.

Die Persoon van die Heilige Gees: Hy is volledig God, nie slegs ‘n krag nie

Die Woord hieroor: Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een (1 Joh.5:7 OAV).

Oorsig hieroor: Die Heilige Gees is een van die Persone in die Drie-eenheid, volledig God en in wese een met die Vader en die Seun; nie ‘n deel van die Drie-eenheid nie. Hy is een van die Drie-eenheid, en self volledig God. Dit is die Persoon van die Heilige Gees wat doop, salf en bemagtig. Die Heilige Gees is nie net ‘n krag nie, maar ‘n Persoon wat bemagtig. Partykeer kan ons dink dat die werk van die Heilige Gees, die salwing of die teenwoordigheid van die Here, iets anders is as die Persoon van die Heilige Gees. Daar is nie iets soos salwing vir diens of teenwoordigheid van die Here sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, Hy werk in ons en woon in ons.

Oorgawe in gebed: Vader, openbaar die waarheid aangaande die Persoon en die krag van U Heilige Gees, U teenwoordigheid en salwing aan die Kerk. Help ons om die werklikheid van die Heilige Gees as ‘n Persoon en deel van die Drie-eenheid te verstaan.

Die ontvang van die Heilige Gees: Die stempel van God se genade

Die Woord daaroor: En die Heilige Gees (het) in sigbare gestalte soos ‘n duif op Hom neergedaal. Daar was ook ‘n stem uit die Hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My” (Luk.3:22).

Oorsig daaroor: Ons sien nie altyd die Heilige Gees fisies op ons neerdaal soos dit met Jesus die geval was nie. In die geestelike sfeer is dit nogtans baie duidelik wat gebeur. Wanneer God die Vader ons die gawe van die Heilige Gees in die Naam van Jesus Christus gee, is dit ‘n teken dat Hy by ons wil woon. Die Heilige Gees is die stempel van Sy genade wat op ons rus. Stel jou vir een oomblik voor dat Hy soos ‘n duif op jou skouer kom sit. Jou optrede sal bepaal of hy ‘veilig’ daar kan bly sit of nie! Net so is dit belangrik om só voor die Here te lewe dat ons die Heilige Gees nie sal te na kom, weerstaan, uitblus of bedroef met ons ongehoorsaamheid en ons sondes nie.

Oorgawe in gebed: Vader, dankie dat U U guns aan Gelowiges betoon deur U Heilige Gees aan ons te gee. Help ons as U Kerk om versigtig en met heilige eerbied vir U te lewe. Help U Kerk om die verantwoordelikheid te besef om U te verteenwoordig in ‘n wêreld wat sonder U lewe.

Die gawes van die Heilige Gees: Is dit sigbaar in die Kerk?

Die Woord daaroor: Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, … ‘n verskeidenheid van bedieninge … ‘n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een om ‘n woord van wysheid te praat … ‘n woord van kennisgeloofgenadegawes van gesondmaking … die krag om wonders te doen … om te profeteer … om tussen die geeste te onderskei … om ongewone tale of klanke te gebruik … om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil (1 Kor.12:4-11).

Oorsig daaroor: Die Heilige Gees gee verskillende gawes aan verskillende mense soos Hy wil. Almal het nie dieselfde gawes nie. Moenie jou gawe met dié van ander vergelyk nie. Moenie dit begeer wat die Heilige Gees aan ander gegee het of dink dat jy superieur is as gevolg van jou gawes nie. Laat ons nederig lewe in die Here se teenwoordigheid en ons gawes gebruik om die Liggaam van Christus te dien en vir die werk van die Here.

Oorgawe in gebed: Vader, help my om die gawes wat U my gegee het, te verstaan en ook hoe om hierdie gawes te gebruik tot voordeel van U Liggaam en tot die bevordering van U koninkryk. Help my om nie hoogmoedig te raak oor my gawes of om die gawes van ander te begeer nie, maar om tevrede te wees met wat ek van U ontvang het.

Om die Heilige Gees se leiding te volg: Leer volharding in tye van beproewing

Die Woord daaroor: Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan teruggekom, en deur die Gees is Hy na die woestyn toe gelei (Luk.4:1).

Oorsig daaroor: Dikwels nadat ons helderheid oor God se roeping en doel vir ons lewens gekry het, kan ons ook, soos Jesus, deur ‘n tydperk van stryd en beproewing gaan. Sulke tye kan ons maklik heeltemal ontnugter en wanhopig maak, indien ons nie in nederige gehoorsaamheid aan die altyd teenwoordige Heilige Gees in ons binneste lewe nie. Laat ons eerlik wees hieroor: feitlik niemand spring hierdie “woestynervaring” of “tyd van beproewing” vry nie. Dit is vandag nog net so deel van ons lewens as wat dit in die lewe van ons Here Jesus Christus was. Tog, deur die vervulling van die Heilige Gees wat Hy van Sy Hemelse Vader ontvang het, kon Hy Satan se pogings weerstaan om Sy Vader in die Hemel te betwyfel. Dit is meer as genoeg versekering om enigiets wat die lewe oor ons bring, te deurstaan.

Oorgawe in gebed: Vader, openbaar asseblief aan elkeen van ons hoe belangrik dit is om ons aan die Heilige Gees oor te gee, veral in tye van stryd en beproewing. Gee ons insig oor hoe om op al die lewe se uitdagings te reageer en met praktiese, Bybelse wysheid daarop te reageer.

Om die Heilige Gees te ontvang: Wag

Die Woord daaroor: Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het … Terwyl Hy ‘n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het” (Hand.1:2, 4).

Oorsig daaroor: Jesus het nie gesê hoe lank hulle moes wag nie, of hoe die “koms van die Heilige Gees” sou wees nie. Hy het hulle slegs beveel om te wag. Na Pinkster is die Heilige Gees weer en weer uitgestort soos op die dag toe hulle dit in die bokamer waargeneem het (Hand.11:15). Deur die krag van die Heilige Gees het Jesus hulle hierdie opdragte gegee. Partykeer wil die Heilige Gees hê dat ons moet wag voordat ons iets doen of sê. As ons op Hom wag, sal ons nie oorhaastige foute maak en deur onwyse optrede skade aan die Here se koninkryk veroorsaak nie. Ons sal die krag van die Here ervaar wanneer Hy werk, eerder as die ramp, verwoesting en mislukking van wanneer ons op ons eie probeer werk.

Oorgawe in gebed: Vader, maak my asseblief bereid om te wag vir U perfekte tyd. Vergewe my vir kere dat ek buite U perfekte tydsberekening en op my eie gehandel het. Leer ons as U Kerk om meer en meer op U leiding te wag.

Die werk van die Heilige Gees: Om vrymoedig die Woord van die Here te verkondig

Die Woord daaroor: Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig (Hand.4:31).

Oorsig daaroor: Wanneer daar iets bonatuurliks gebeur, soos hier, is dit belangrik om presies vas te stel wat gebeur het. Toets alle dinge (1 Tess.5:21). As die Heilige Gees uitgestort word, is dit met een doel, en dit is om die Woord van God bekend te maak en om Christus aan die wêreld te openbaar. Die Heilige Gees sal altyd die Woord van God bevestig, getuienis lewer oor Jesus Christus en die Vader bekendmaak. En wanneer die Gees van God ons bekragtig, sal ons nie meer huiwerig of bang wees om onder alle omstandighede die waarheid met vrymoedigheid te praat nie.

Oorgawe in gebed: Vader, ek dank U dat U my so bemagtig het om met vrymoedigheid teenoor enigiemand oor U te praat, te getuig en te verklaar wie U is. Ek bid veral vir die Kerk vandag, dat sy suiwer sal wees in al haar weë, dat sy die waarheid met vrymoedigheid en soveel gesag sal kan onderskei, praat en verkondig dat U Naam te alle tye verheerlik sal word.

Die vrug van die Heilige Gees: Is dit sigbaar in my lewe?

Die Woord daaroor: Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal (Gal.5:22-25).

Oorsig daaroor: As ons met die Heilige Gees vervul is, moet die vrug van die Gees ook in ons gesien kan word. Die vrug van die Gees is net so belangrik as die gawes van die Gees. (Kyk by 14 Februarie 2010).

Oorgawe in gebed: Vader, Seun en Heilige Gees, ek begeer om die vrug van die Gees in my lewe te hê. Wys my asseblief hoe ek moet groei. My begeerte is om in gehoorsaamheid aan U Heilige Gees te lewe sodat ek die vrug van die Gees kan dra waardeur die wêreld kan sien dat die Here waarlik ‘n mens se lewe kan verander.

Die werk van die Heilige Gees in die Kerk: Leiers

Die Woord daaroor: Nou, broers, soek sewe mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel (Hand.6:3).

Oorsig daaroor: Dit is belangrik om nie net vakatures in die Kerk te vul nie, maar om persone met ‘n goeie reputasie en vol van die Heilige Gees en wysheid te soek. Hoe dikwels faal die Kerk nie in hierdie soeke nie en stel dan belangrike, welgestelde of invloedryke persone aan om die Kerk te lei. Is ons bereid om die werk met minder mense te doen maar met die versekering dat hulle ‘n intieme verhouding met die Here het?

Oorgawe in gebed: Vader, ons bid vir elke persoon in die kerklike leierskap landswyd, dat U hulle harte sal aanraak met die oortuiging om hulle lewens waar nodig te verander sodat hulle “‘’n goeie reputasie sal hê”, waarlik met die Heilige Gees vervul kan wees en wysheid kan hê omdat hulle U Woord ken en dit liefhet.

Die werk van die Heilige Gees: Die bevestiging van God se werk

Die Woord daaroor: Daarby het God ook saam getuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos Hy dit toebedeel het volgens Sy wil (Heb.2:4). Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied (Hand.8:18-19).

Oorsig daaroor: Hoe dikwels wil ons nie die tekens, wonders en gawes van die Heilige Gees hê nie, maar ons soek nie die Gees self nie. Soek ons waarlik na God in ons najaag van hierdie dinge? Geen wonder dat baie wegdwaal in die proses om vir ander te bewys hoe geestelik hulle is nie. Ons gee geboorte aan ‘n geslag wat ryk en beroemd wil wees eerder as mense wat bereid is om hulle lewens af te lê en Christus op so ‘n manier te verkondig dat niemand hulle onthou nie, maar wel die boodskap wat hulle van die Heilige Gees ontvang het.

Oorgawe in gebed: Vader, vergewe ons as U Kerk, dat ons eerder roem en rykdom najaag en nie ‘n suiwer en heilige begeerte het dat U koninkryk moet gedy nie, dat ons ons eie naam verdedig, eerder as U Naam. Vergewe ons, Heilige Gees, dat ons U nie soek vir wie U is nie, maar vir dit wat ons van U kan kry om sodoende mense daarmee te beïndruk. Vergewe ons, Here Jesus, dat ons nie die Vader liefhet soos U ons geleer het deur Sy koninkryk aan ‘n sterwende wêreld te verkondig nie.

Die werk van die Heilige Gees: Hy vermenigvuldig menslike pogings bonatuurlik

Die Woord daaroor: In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk ‘n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe (Hand.9:31).

Oorsig daaroor: Vermenigvuldiging en die vrugte op ons pogings gebeur nie as gevolg van ons eie inspanning nie. Hoeveel van die “programme” wat ons vir die jeug of die jong volwassenes van stapel stuur, dra werklik vrugte? As ons soos die vroeë Kerk in eerbiedige vrees vir die Here lewe, en ons aan die stem van die Heilige Gees onderwerp, sal ons die werk van God deur die krag van God kan doen. Dan sal “siele wen” en “koninkrykswerk” ons aanvuur om met onblusbare energie voort te gaan, en ander aan te trek tot dieselfde lewenskragtige toewyding aan God en Sy werk.

Oorgawe in gebed: Vader, vergewe ons as U Kerk dat ons nuwe idees op die proef stel in ons pogings om mense te oorreed om by kerklike aktiwiteite betrokke te raak sonder dat ons die leiding van die Heilige Gees vra. Vergewe ons dat ons dikwels eerder daarop fokus om mense te vermaak as om U bekend te stel as die Een wat lewens verander. Heilige Gees, ons vra U om ons te lei, sodat die Kerk in ons nasie, die Vader kan verheerlik deur die Seun.

Die Persoon van die Heilige Gees: Sewevoudige Gees van God

Die Woord daaroor: …vlak voor die troon het sewe fakkels helder gebrand. Dit is die sewe Geeste van God. (Op.4:5). Die Gees van die Here sal op Hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here (Jes.11:2).

Oorsig daaroor: Die Heilige Gees se teenwoordigheid voor die troon van God word gesimboliseer as sewe fakkels. Die kruisverwysing na hierdie vers word gevind in Jesaja 11:2. As ons met die Heilige Gees vervul is, ontvang ons die volheid van die Gees van God en sal Hy ons Sy wysheid, insig, raad, krag, kennis en eerbied vir die Here gee. As ons bid om met die Heilige Gees vervul te word, moet dit wees om God te eer en om Sy werk te doen. Die Persoon van die Heilige Gees (Jes.11:2) werk deur ons d.m.v. Sy gawes (2 Kor.1-11). Dit behoort in ons lewens sigbaar te wees deur die vrug van die Heilige Gees (Gal.5:22).

Oorgawe in gebed: Heilige Gees, ons bid dat U aan ons, die Kerk, sal openbaar wie U is en wat U deur en in ons wil doen.

Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees: Leef heilig

Die Woord daaroor: Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie (1 Kor.6:19).

Oorsig daaroor: Andrew Murray het geskryf: Dit is die liggaam wat die tempel van die Heilige Gees is (1 Kor.6:19). As ons met die Gees van God vervul is, sal dit ook in die liggaam na vore kom. As ons deur die Gees ‘n einde maak aan ons sondige praktyke, sal ons lewe (Rom.8:13). Die Gees word spesifiek gegee om ons toe te rus vir dienswerk. Dit is Sy inwoning in die liggaam wat dit lewend maak en laat deel in die opstandingslewe. Toon jou lewe die teenwoordigheid van die Heilige Gees?

Oorgawe in gebed: Vader, ons bely dat ons steeds die weë van die vlees navolg, of dit is om te ooreet of na gewelddadige, immorele films te kyk of twyfelagtige boeke te lees ensovoorts. Vergewe ons dat ons nie ons liggame met eerbied behandel as die tempel van die Heilige Gees nie.

Bron: http://www.jwipn.com/pdf/Persoon_en_werk_vd_Heilige_Gees.pdf

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.