Gawe van profesie


Die volgende deel praat van die liggaam se baie lede en elkeen se onmisbare funksie:

 

Vers 27 – 31 Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen ‘n lid daarvan. 28 En in die kerk is daar mense aan wie God ‘n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars; verder is daar dié wat wonderdade kan doen, dan dié wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee of om ongewone tale of klanke te gebruik. 29 Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? 30 Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? 31 Lê julle toe op die beste genadegawes.

Die liggaam van Christus kan dus nie funksioneer as al die lede nie teenwoordig is nie; daarom moet die gawe van profesie ook funksioneer in die kerk. Ek lees in 1 Tess 5 : 19 – 22 die volgende: “Moenie die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie die uitsprake van dié wat die boodskap van God verkondig, geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is”.

Die gawe van profesie word baie pertinent uitgelig as ‘n baie belangrike gawe, wat ‘n baie belangrike rol moet vervul. Ons moet dus aanvaar dat sommige mense die gawe het, en dat dit ‘n baie belangrike gawe is.

Die gawe van profesie – wat beteken dit? Dit is definitief nie waarsêery nie, dit is wel iets (‘n boodskap) wat God op ‘n spesifieke tyd vir iemand spesifiek wil gee. Dit kan vir ‘n individu of ‘n groep wees, of korporatief, soos vir ‘n gemeente. Dit is ‘n boodskap wat deur ‘n spesifieke persoon oorgedra word, presies soos die Here dit gegee het. Hierdie persoon kan oud of jonk wees.

Joël 2 : 28: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek My Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien.”

Interessant nè? Oud en jonk. Profesie is een van die sogenaamde woord gawes, maar moet nie verwar word met die gawe van prediking nie. Want ‘n prediker kan ‘n boodskap – ‘n preek – bring, maar nie noodwendig profeteer nie. Hoewel die gawe om God se Woord te verkondig (of te wel profesie), altyd aan die Woord getoets kan word, beteken profesie nie net om God se Woord aan te haal nie. ‘n Goeie prediker het die vermoë om dalk goeie lering te gee, en die Woord oop te breek, maar dis nie noodwendig ‘n spesiale Woord van God vir spesifieke mense nie. Dit kan egter sekerlik ‘n element van profesie bevat. Iemand wat egter profeteer, lê hom/haar daarop toe om ‘n spesiale boodskap van God oor te dra, vir sekere omstandighede, ens. Hierdie boodskap moet getoets en bevestig kan word, en lei tot die opbou van die gemeente of die persoon, en kan daarom ook vermaning insluit.

Die persoon met die gawe van profesie, moet baie naby aan God leef, en sy oor moet baie naby aan God se mond wees. Hierdie persoon kan ‘n boodskap op ‘n klomp verskillende maniere ontvang.

1. Dit kan in die vorm van ‘n hoorbare stem wees. Ek het al gehoor van mense wat ‘n fisiese klank gehoor het. Paulus word op die pad na Damaskus deur die Here aangeraak en hy hoor ‘n stem. Daar staan selfs die ander mense het die stem gehoor. 
2. Dit kan ‘n diep indruk in die persoon se gees wees. Joh 10 : 3 “Die skape luister na die Herder se stem.” Fyn ingestel, sal so iemand God se stem hoor. ‘n Spontane indruk wat iemand as God se stem herken. 
3. Dit kan deur eksterne omstandighede, of deur ‘n skrifgedeelte, of onder gebed, tot ‘n persoon kom. En die persoon sal gewoonlik weet vir wie dit is. 
4. Dit kan letterlik deur drome of visioene tot ‘n persoon kom.

En dan kom die moeilike gedeelte. Daar moet iets met dié boodskap gedoen word. Dit moet gedeel word, al maak dit nie altyd sin nie, of al dink die persoon dat hy verkeerd gehoor het, of al pas die omstandighede nie. Soms vra dit waagmoed en durf, dalk moet hierdie persoon voor die gemeente gaan opstaan en sê: “So sê die Here”. Maar, ek dink dit moet met groot nederigheid en beskeidenheid gebeur, onder leiding van die Heilige Gees.

Hoe weet ons of dit wat gesê is, van die Here af kom?

1. ‘n Boom word aan sy vrugte geken. As dit van God af kom en die waarheid is, sal dit uitkom soos wat dit gesê is. 
2. Dit sal nooit in stryd met die Bybel wees nie, want God gaan nooit terug op Sy Woord nie. Jy soek verniet ‘n profesie dat jy vir vroulief kan los vir poppie. 
3. Wanneer hierdie profesie deur ander gelowiges getoets word, sal almal vrede daaroor hê. 
4. Die gevolg van ‘n profetiese woord sal mense ALTYD nader aan Christus bring. In Jesaja en Jeremia lees ons van ernstige rampe wat belowe word …. as die mense hulle nie bekeer nie. Weereens, dit bring mense nader aan die Here. 
5. Dit sal goeie vrug tot gevolg hê en groei voortbring. 
6. Hoewel dit ‘n ernstige element van vermaning kan bevat, sal dit nie krities, negatief of afbrekend wees nie. En dan moet ons oppas vir satan. Hy probeer God se gawes naboots, en dan kom hierdie profesie nie tot vervulling nie. Dis dan wat mense se geloof begin wankel, en dis ook die rede hoekom die Here waarsku teen die vals profete.

Kom ons beoefen hierdie gawe, as ons dit het. Kom ons toets elke profesie. 1 Tess 5 – “Toets alles, behou wat goed is, en bly weg van wat sleg is.”

Bron:  heuning.co.za

Leef deur die Gees: Eintlike Eindresultaat.

In die brief aan die gemeentes in Galasië, is daar ‘n rykdom van waarhede oor die Heilige Gees: God stuur sy eie Gees tot in ons, sodat Hy altyd in ons is (4:6a); niemand kan glo in Jesus, sonder die Heilige Gees nie (5:5); God se Gees is die enigste Hulp teen ons sondige natuur (5:16); slegs die Gees maak ons werklik vry van die swaar las van reg en verkeerd (5:18); Hy in ons, is volledig verantwoordelik vir die uitnemende kwaliteite wat reeds in ons is (5:22); slegs deur die leiding van die Gees, kan ons radikaal liefdevol teenoor ander wees (6:1).

Hierdie samevatting uit Galasiërs van die Heilige Gees se werk in ons, is allesbehalwe volledig – Hy is nog tot baie meer en groter dinge in staat in elkeen van ons!

Maar dit bly belangrik om reg te dink en korrek te glo, oor presies waarheen God deur sy Gees met elkeen van ons op pad is: Wat wil Hý uiteindelik in en deur elkeen van ons bereik? Wat is die einddoel van die Heilige Gees se werk in ons? En hier is dit dan natuurlik ongelooflik belangrik dat Sý einddoel en mý einddoel uiteindelik presies dieselfde sal wees!

Ons fokusteks gee die antwoord:
“… wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes.” (Galasiërs 6:8)

Die Gees van die Drie-enige God is die eintlike Eindresultaat in elke Jesus-mens se bestaan! Net in ander woorde: God self is die einddoel van elke Jesus-mens se lewe. En die enigste manier waarop ons elkeen se einddoel 100% kan sinkroniseer met God se einddoel vir ons, is deur die voortgaande werk van God se Gees in ons.

Prakties sal dit onder andere kan beteken: Maak meer tyd om op ‘n manier wat vir jou werk, in God se teenwoordigheid te wees. Soek en vind jou innerlike rus by Hom alleen, veral in moeilike tye. Kom vry van enige laste en selfopgelegde pligte in jou verhouding met Hom. Wees oplettend in jou daaglikse lewe om Hom in die klein en groot dinge raak te leef.

Leef dus deur die Gees !!!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

Leef deur die Gees


Hoe die Gees in ons werk, is die groot antwoord:
·         God stuur sy eie Gees tot in ons harte sodat Hy altyd en vir ewig in ons is. “En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur …” (Galasiërs 4:6a)
·         Die Gees is die eksklusiewe Geloofsgewer vir ALMAL. Anders gesê, niemand kan glo in Jesus sonder die Heilige Gees nie. “… deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word.” (Galasiërs 5:5)
·         God se Gees in elke Jesus-mens, is die enigste Hulp in ons grootste stryd, naamlik ons stryd teen ons sondige natuur. En die maklikste verstaan van ons sondige natuur, is ons elkeen se selfsugtige obsessie met onsself. “Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.” (Galasiërs 5:16)
·         Volkome Vryheid is Wie die Gees in ons is. Slegs Hy neem die swaar las van reg en verkeerd heeltemal van ons skouers af. “Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie.” (Galasiërs 5:18)
·         Hy in ons, is die volledige Antwoord vir die uitnemende kwaliteite wat vir ‘n goeie mens bedoel is. Die volledige pakkie kom nét van Hom af! “Die vrug van Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” (Galasiërs 5:22)
·         Alleen deur sy werk in ons, kyk ons radikaal Vrysprekend na ander. Geen afguns, geen afbrekende kritiek, geen status – slegs liefde, slegs omgee, slegs opbouend. “… as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp.” (Galasiërs 6:1)
·         Die Gees van die Drie-enige God is die eintlike Eindresultaat in elke Jesus-mens se bestaan! “… wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes.” (Galasiërs 6:8)

Só leef ons deur die Gees !!!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

Om die persoon en die werk van die Heilige Gees te verstaan


 

Ontvang die Heilige Gees: Jesus self doop met die Heilige Gees

Die Woord daaroor: … Hy wat na my (Johannes) kom, is my meerdere … Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. (Matt.3:11).

Oorsig daaroor: Die Vader het die Heilige Gees gestuur (Joh.14:26) en Jesus is die Een wat ons met die Heilige Gees doop. Vuur het in Bybelse tye verskillende dinge gesimboliseer: Die heerlikheid van God (Dan.7:9); Sy heiligheid (Jes.6:4); Sy aandrang dat slegs Hy aanbid moet word (Heb.12:29); Sy regverdige oordeel en suiwering (1 Kor.3:13, 15); Sy toorn oor die sonde (Ps.18:8), en baie meer. Wanneer ons met die Heilige Gees en met vuur gedoop word, ontvang ons die volheid van wie God is. Dit vervul ons met heilige vrees vir God, want Hy is hoogheilig! Sy Gees word met ‘n doel uitgestort, sodat Sy Naam geëer kan word, nie slegs om ‘n aangename ervaring te hê of goed te voel oor onsself nie!

Oorgawe in gebed: Here Jesus, doop U Kerk met U Heilige Gees, sodat die Kerk U heerlikheid kan aanskou, heilig kan leef, weg kan draai van die boosheid, U Woord kan opsoek, bereid kan wees om vir u Naam te ly en eerbied vir U Naam kan hê.

Die werk van die Heilige Gees: Hy doen die bonatuurlike werk van God in ons

Die Woord daaroor: Die Gees van die Here het vir Simson sterk gemaak en hy het die leeu kaalhand uitmekaar geskeur (Rig.14:6). Dan sal die Gees van die Here kragtig in jou (Saul) werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree en ‘n ander mens word (1 Sam.10:6). (Lees ook: Luk.1:35).

Oorsig daaroor: Wanneer die Heilige Gees besit neem van ons, doen Hy die menslik onmoontlike deur ons. Simson kon ‘n fisiese gevaarsituasie op bo-menslike wyse hanteer en Saul is letterlik in ‘n ander mens verander! Wanneer die Heilige Gees jou ten volle in besit neem, sal jou lewe merkbaar verander. Ons kan dalk baie dinge self vermag, maar wanneer ons deur die krag van die Heilige Gees mense bedien, is dit God wat die werk doen en is dit blywend van aard.

Oorgawe in gebed: Here, ek bid dat U Heilige Gees dag en nag op U Kerk sal rus. Verander my en laat U Gees so in my werk dat ek vreesloos en met my hele hart U koninkryk se doelstellings hier op aarde bevorder.

Wees bedag daarop: Eer die Heilige Gees

Die Woord daaroor: Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg? (Hand.5:3).

Oorsig daaroor: Die Heilige Gees is die Gees van alle waarheid. Daar is geen manier waarop ons die Heilige Gees met enige skelmstreek kan mislei nie. Die Heilige Gees sal ons te alle tye oortuig van enigiets wat nie die Vader behaag nie. As ons doelbewus probeer om die Heilige Gees voor mense te bedrieg, sal dit beslis ‘n impak op onsself hê. Dit is belangrik dat ons as Christene met vrees en eerbied sal leef en voortdurend bedag sal wees op die innerlike stem van die Heilige Gees wat ons in alle waarheid lei, in ons harte, ons verstand, ons denke, ons optrede en veral in ons verhoudings met ander mense.

Oorgawe in gebed: Heilige Gees, ek kies doelbewus om my hart en verstand, my verhoudings en alles wat ek doen, aan U leiding en rigtinggewing oor te gee. Help my asseblief om na U stem te luister en my daarna te skik, veral wanneer ek myself en my optrede wil verdedig. Vervul my met die volheid van die eerbied vir die Here en weerhou my daarvan om ooit téén U te praat. Dankie dat Uself die werk wat U in my begin het, sal klaarmaak.

Die werk van die Heilige Gees: Leer ons om volgens God se wil te bid

Die Woord daaroor: Julle, geliefdes, moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof (Jud.1:20).

Oorsig daaroor: As ‘n mens lees oor die Heilige Gees se plek in intersesssiegebede, kan ons die Here se gebed tydens Sy laaste aand op aarde beter verstaan: Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil (Matt.26:39). Ons weet nie wat of hoe ons behoort te bid nie (Rom.8:26). Baie mense is bekommerd dat hulle nie die wil van die Here bid nie. As ons met die Heilige Gees vervul is, kan ons soos Jesus met vrymoedigheid ons gebede voor die Here lê, en geduldig wag dat Hy dit op Sy tyd en Sy manier sal beantwoord. Verder kan ons ook bloot die Heilige Gees vra om namens ons in te tree en om ons te leer wat en hoe om te bid, en om Sy woorde in ons mond te lê as ons tot ons hemelse Vader bid.

Oorgawe in gebed: Vader, ons bid dat ons weer nederig en met kinderlike vertroue soos Jesus sal bid: nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. Vergewe ons vir die kere wanneer ons met ‘n hoogmoedige gesindheid aan U bevele wou gee, en U wou verplig om te doen wat ons wou hê. Leer ons weer die eerbiedige vrees vir God en om werklik onder leiding van die Heilige Gees te bid.

Die werk van die Heilige Gees: Hy sal aan jou sê wat jy moet sê

Die Woord daaroor: want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word (Luk.12:12). Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld (Hand.1:8).

Oorsig daaroor: Daar is absoluut geen waarborg dat ons as Christene slegs voorspoed in ons lewens sal ervaar nie. Inteendeel; ons lewe in ‘n gebroke wêreld en slegte dinge gebeur met slegte en goeie mense (Matt.5:45). Die duiwel is begerig om die werk van God in en deur ons lewens te beëindig. Maar daar ís die volle waarborg dat ons ons nie hoef te bekommer oor wat ons sal moet sê, hoe ons sal moet reageer of wat ons sal moet doen wanneer rampe of vervolging ons in die gesig staar nie. Die geheim is egter dat ons in moeilike tye doelbewus sal wag en na die stem van die Heilige Gees binne-in ons moet luister voor ons praat of iets doen. In sulke oomblikke is daar niemand anders as net jyself wat na die Woorde van God kan luister en dit hardop kan uitspreek nie. Ons word met hierdie doel deur die Heilige Gees bemagtig: om die getuies van Jesus Christus se evangelie te wees waar ons ook al is.

Oorgawe in gebed: Hemelse Vader, ek bid vir die goddelike leiding van U Heilige Gees in my lewe, om by elke geleentheid te kan getuig, maar veral in tye wanneer ek voor rampe of vervolging te staan kom. Help my om op U te wag en slegs te antwoord in ooreenstemming met U wil en plan, sodat ander duidelik sal kan sien dat dit U gesag is wat in sulke tye in en deur my werksaam is.

Die Persoon van die Heilige Gees: Hy is volledig God, nie slegs ‘n krag nie

Die Woord hieroor: Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een (1 Joh.5:7 OAV).

Oorsig hieroor: Die Heilige Gees is een van die Persone in die Drie-eenheid, volledig God en in wese een met die Vader en die Seun; nie ‘n deel van die Drie-eenheid nie. Hy is een van die Drie-eenheid, en self volledig God. Dit is die Persoon van die Heilige Gees wat doop, salf en bemagtig. Die Heilige Gees is nie net ‘n krag nie, maar ‘n Persoon wat bemagtig. Partykeer kan ons dink dat die werk van die Heilige Gees, die salwing of die teenwoordigheid van die Here, iets anders is as die Persoon van die Heilige Gees. Daar is nie iets soos salwing vir diens of teenwoordigheid van die Here sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, Hy werk in ons en woon in ons.

Oorgawe in gebed: Vader, openbaar die waarheid aangaande die Persoon en die krag van U Heilige Gees, U teenwoordigheid en salwing aan die Kerk. Help ons om die werklikheid van die Heilige Gees as ‘n Persoon en deel van die Drie-eenheid te verstaan.

Die ontvang van die Heilige Gees: Die stempel van God se genade

Die Woord daaroor: En die Heilige Gees (het) in sigbare gestalte soos ‘n duif op Hom neergedaal. Daar was ook ‘n stem uit die Hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My” (Luk.3:22).

Oorsig daaroor: Ons sien nie altyd die Heilige Gees fisies op ons neerdaal soos dit met Jesus die geval was nie. In die geestelike sfeer is dit nogtans baie duidelik wat gebeur. Wanneer God die Vader ons die gawe van die Heilige Gees in die Naam van Jesus Christus gee, is dit ‘n teken dat Hy by ons wil woon. Die Heilige Gees is die stempel van Sy genade wat op ons rus. Stel jou vir een oomblik voor dat Hy soos ‘n duif op jou skouer kom sit. Jou optrede sal bepaal of hy ‘veilig’ daar kan bly sit of nie! Net so is dit belangrik om só voor die Here te lewe dat ons die Heilige Gees nie sal te na kom, weerstaan, uitblus of bedroef met ons ongehoorsaamheid en ons sondes nie.

Oorgawe in gebed: Vader, dankie dat U U guns aan Gelowiges betoon deur U Heilige Gees aan ons te gee. Help ons as U Kerk om versigtig en met heilige eerbied vir U te lewe. Help U Kerk om die verantwoordelikheid te besef om U te verteenwoordig in ‘n wêreld wat sonder U lewe.

Die gawes van die Heilige Gees: Is dit sigbaar in die Kerk?

Die Woord daaroor: Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, … ‘n verskeidenheid van bedieninge … ‘n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een om ‘n woord van wysheid te praat … ‘n woord van kennisgeloofgenadegawes van gesondmaking … die krag om wonders te doen … om te profeteer … om tussen die geeste te onderskei … om ongewone tale of klanke te gebruik … om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil (1 Kor.12:4-11).

Oorsig daaroor: Die Heilige Gees gee verskillende gawes aan verskillende mense soos Hy wil. Almal het nie dieselfde gawes nie. Moenie jou gawe met dié van ander vergelyk nie. Moenie dit begeer wat die Heilige Gees aan ander gegee het of dink dat jy superieur is as gevolg van jou gawes nie. Laat ons nederig lewe in die Here se teenwoordigheid en ons gawes gebruik om die Liggaam van Christus te dien en vir die werk van die Here.

Oorgawe in gebed: Vader, help my om die gawes wat U my gegee het, te verstaan en ook hoe om hierdie gawes te gebruik tot voordeel van U Liggaam en tot die bevordering van U koninkryk. Help my om nie hoogmoedig te raak oor my gawes of om die gawes van ander te begeer nie, maar om tevrede te wees met wat ek van U ontvang het.

Om die Heilige Gees se leiding te volg: Leer volharding in tye van beproewing

Die Woord daaroor: Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan teruggekom, en deur die Gees is Hy na die woestyn toe gelei (Luk.4:1).

Oorsig daaroor: Dikwels nadat ons helderheid oor God se roeping en doel vir ons lewens gekry het, kan ons ook, soos Jesus, deur ‘n tydperk van stryd en beproewing gaan. Sulke tye kan ons maklik heeltemal ontnugter en wanhopig maak, indien ons nie in nederige gehoorsaamheid aan die altyd teenwoordige Heilige Gees in ons binneste lewe nie. Laat ons eerlik wees hieroor: feitlik niemand spring hierdie “woestynervaring” of “tyd van beproewing” vry nie. Dit is vandag nog net so deel van ons lewens as wat dit in die lewe van ons Here Jesus Christus was. Tog, deur die vervulling van die Heilige Gees wat Hy van Sy Hemelse Vader ontvang het, kon Hy Satan se pogings weerstaan om Sy Vader in die Hemel te betwyfel. Dit is meer as genoeg versekering om enigiets wat die lewe oor ons bring, te deurstaan.

Oorgawe in gebed: Vader, openbaar asseblief aan elkeen van ons hoe belangrik dit is om ons aan die Heilige Gees oor te gee, veral in tye van stryd en beproewing. Gee ons insig oor hoe om op al die lewe se uitdagings te reageer en met praktiese, Bybelse wysheid daarop te reageer.

Om die Heilige Gees te ontvang: Wag

Die Woord daaroor: Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het … Terwyl Hy ‘n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het” (Hand.1:2, 4).

Oorsig daaroor: Jesus het nie gesê hoe lank hulle moes wag nie, of hoe die “koms van die Heilige Gees” sou wees nie. Hy het hulle slegs beveel om te wag. Na Pinkster is die Heilige Gees weer en weer uitgestort soos op die dag toe hulle dit in die bokamer waargeneem het (Hand.11:15). Deur die krag van die Heilige Gees het Jesus hulle hierdie opdragte gegee. Partykeer wil die Heilige Gees hê dat ons moet wag voordat ons iets doen of sê. As ons op Hom wag, sal ons nie oorhaastige foute maak en deur onwyse optrede skade aan die Here se koninkryk veroorsaak nie. Ons sal die krag van die Here ervaar wanneer Hy werk, eerder as die ramp, verwoesting en mislukking van wanneer ons op ons eie probeer werk.

Oorgawe in gebed: Vader, maak my asseblief bereid om te wag vir U perfekte tyd. Vergewe my vir kere dat ek buite U perfekte tydsberekening en op my eie gehandel het. Leer ons as U Kerk om meer en meer op U leiding te wag.

Die werk van die Heilige Gees: Om vrymoedig die Woord van die Here te verkondig

Die Woord daaroor: Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig (Hand.4:31).

Oorsig daaroor: Wanneer daar iets bonatuurliks gebeur, soos hier, is dit belangrik om presies vas te stel wat gebeur het. Toets alle dinge (1 Tess.5:21). As die Heilige Gees uitgestort word, is dit met een doel, en dit is om die Woord van God bekend te maak en om Christus aan die wêreld te openbaar. Die Heilige Gees sal altyd die Woord van God bevestig, getuienis lewer oor Jesus Christus en die Vader bekendmaak. En wanneer die Gees van God ons bekragtig, sal ons nie meer huiwerig of bang wees om onder alle omstandighede die waarheid met vrymoedigheid te praat nie.

Oorgawe in gebed: Vader, ek dank U dat U my so bemagtig het om met vrymoedigheid teenoor enigiemand oor U te praat, te getuig en te verklaar wie U is. Ek bid veral vir die Kerk vandag, dat sy suiwer sal wees in al haar weë, dat sy die waarheid met vrymoedigheid en soveel gesag sal kan onderskei, praat en verkondig dat U Naam te alle tye verheerlik sal word.

Die vrug van die Heilige Gees: Is dit sigbaar in my lewe?

Die Woord daaroor: Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal (Gal.5:22-25).

Oorsig daaroor: As ons met die Heilige Gees vervul is, moet die vrug van die Gees ook in ons gesien kan word. Die vrug van die Gees is net so belangrik as die gawes van die Gees. (Kyk by 14 Februarie 2010).

Oorgawe in gebed: Vader, Seun en Heilige Gees, ek begeer om die vrug van die Gees in my lewe te hê. Wys my asseblief hoe ek moet groei. My begeerte is om in gehoorsaamheid aan U Heilige Gees te lewe sodat ek die vrug van die Gees kan dra waardeur die wêreld kan sien dat die Here waarlik ‘n mens se lewe kan verander.

Die werk van die Heilige Gees in die Kerk: Leiers

Die Woord daaroor: Nou, broers, soek sewe mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel (Hand.6:3).

Oorsig daaroor: Dit is belangrik om nie net vakatures in die Kerk te vul nie, maar om persone met ‘n goeie reputasie en vol van die Heilige Gees en wysheid te soek. Hoe dikwels faal die Kerk nie in hierdie soeke nie en stel dan belangrike, welgestelde of invloedryke persone aan om die Kerk te lei. Is ons bereid om die werk met minder mense te doen maar met die versekering dat hulle ‘n intieme verhouding met die Here het?

Oorgawe in gebed: Vader, ons bid vir elke persoon in die kerklike leierskap landswyd, dat U hulle harte sal aanraak met die oortuiging om hulle lewens waar nodig te verander sodat hulle “‘’n goeie reputasie sal hê”, waarlik met die Heilige Gees vervul kan wees en wysheid kan hê omdat hulle U Woord ken en dit liefhet.

Die werk van die Heilige Gees: Die bevestiging van God se werk

Die Woord daaroor: Daarby het God ook saam getuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos Hy dit toebedeel het volgens Sy wil (Heb.2:4). Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied (Hand.8:18-19).

Oorsig daaroor: Hoe dikwels wil ons nie die tekens, wonders en gawes van die Heilige Gees hê nie, maar ons soek nie die Gees self nie. Soek ons waarlik na God in ons najaag van hierdie dinge? Geen wonder dat baie wegdwaal in die proses om vir ander te bewys hoe geestelik hulle is nie. Ons gee geboorte aan ‘n geslag wat ryk en beroemd wil wees eerder as mense wat bereid is om hulle lewens af te lê en Christus op so ‘n manier te verkondig dat niemand hulle onthou nie, maar wel die boodskap wat hulle van die Heilige Gees ontvang het.

Oorgawe in gebed: Vader, vergewe ons as U Kerk, dat ons eerder roem en rykdom najaag en nie ‘n suiwer en heilige begeerte het dat U koninkryk moet gedy nie, dat ons ons eie naam verdedig, eerder as U Naam. Vergewe ons, Heilige Gees, dat ons U nie soek vir wie U is nie, maar vir dit wat ons van U kan kry om sodoende mense daarmee te beïndruk. Vergewe ons, Here Jesus, dat ons nie die Vader liefhet soos U ons geleer het deur Sy koninkryk aan ‘n sterwende wêreld te verkondig nie.

Die werk van die Heilige Gees: Hy vermenigvuldig menslike pogings bonatuurlik

Die Woord daaroor: In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk ‘n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe (Hand.9:31).

Oorsig daaroor: Vermenigvuldiging en die vrugte op ons pogings gebeur nie as gevolg van ons eie inspanning nie. Hoeveel van die “programme” wat ons vir die jeug of die jong volwassenes van stapel stuur, dra werklik vrugte? As ons soos die vroeë Kerk in eerbiedige vrees vir die Here lewe, en ons aan die stem van die Heilige Gees onderwerp, sal ons die werk van God deur die krag van God kan doen. Dan sal “siele wen” en “koninkrykswerk” ons aanvuur om met onblusbare energie voort te gaan, en ander aan te trek tot dieselfde lewenskragtige toewyding aan God en Sy werk.

Oorgawe in gebed: Vader, vergewe ons as U Kerk dat ons nuwe idees op die proef stel in ons pogings om mense te oorreed om by kerklike aktiwiteite betrokke te raak sonder dat ons die leiding van die Heilige Gees vra. Vergewe ons dat ons dikwels eerder daarop fokus om mense te vermaak as om U bekend te stel as die Een wat lewens verander. Heilige Gees, ons vra U om ons te lei, sodat die Kerk in ons nasie, die Vader kan verheerlik deur die Seun.

Die Persoon van die Heilige Gees: Sewevoudige Gees van God

Die Woord daaroor: …vlak voor die troon het sewe fakkels helder gebrand. Dit is die sewe Geeste van God. (Op.4:5). Die Gees van die Here sal op Hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here (Jes.11:2).

Oorsig daaroor: Die Heilige Gees se teenwoordigheid voor die troon van God word gesimboliseer as sewe fakkels. Die kruisverwysing na hierdie vers word gevind in Jesaja 11:2. As ons met die Heilige Gees vervul is, ontvang ons die volheid van die Gees van God en sal Hy ons Sy wysheid, insig, raad, krag, kennis en eerbied vir die Here gee. As ons bid om met die Heilige Gees vervul te word, moet dit wees om God te eer en om Sy werk te doen. Die Persoon van die Heilige Gees (Jes.11:2) werk deur ons d.m.v. Sy gawes (2 Kor.1-11). Dit behoort in ons lewens sigbaar te wees deur die vrug van die Heilige Gees (Gal.5:22).

Oorgawe in gebed: Heilige Gees, ons bid dat U aan ons, die Kerk, sal openbaar wie U is en wat U deur en in ons wil doen.

Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees: Leef heilig

Die Woord daaroor: Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie (1 Kor.6:19).

Oorsig daaroor: Andrew Murray het geskryf: Dit is die liggaam wat die tempel van die Heilige Gees is (1 Kor.6:19). As ons met die Gees van God vervul is, sal dit ook in die liggaam na vore kom. As ons deur die Gees ‘n einde maak aan ons sondige praktyke, sal ons lewe (Rom.8:13). Die Gees word spesifiek gegee om ons toe te rus vir dienswerk. Dit is Sy inwoning in die liggaam wat dit lewend maak en laat deel in die opstandingslewe. Toon jou lewe die teenwoordigheid van die Heilige Gees?

Oorgawe in gebed: Vader, ons bely dat ons steeds die weë van die vlees navolg, of dit is om te ooreet of na gewelddadige, immorele films te kyk of twyfelagtige boeke te lees ensovoorts. Vergewe ons dat ons nie ons liggame met eerbied behandel as die tempel van die Heilige Gees nie.

Bron: http://www.jwipn.com/pdf/Persoon_en_werk_vd_Heilige_Gees.pdf

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Gevul met dié Lig en dié Skat

Wel, dit is waar op grond van die Bybel se boodskap, die geloof wat ons bely en die Heilige Gees wat in ons getuig.

Die waarheid van die Godstad het met God self te doen, en meer spesifiek met die betekenis van sy teenwoordigheid. Hy is in die stad, Hy is die belangrikste Een in die stad, sy teenwoordigheid maak die stad vol, Hy kies hoe en waar en wanneer Hy in die stad is, Hy kies die inwoners met sy eie hand uit, Hy bepaal die ervaring om in die stad te wees vir die inwoners, Hy is die Alles in die Godstad!

Wat kan die inwoners verwag omdat Hy die Alles in die Godstad is? Elke Jesus-mens kan ontdek dat Hy is:
·         Teenwoordig … want sonder Hom kan ons nie ‘n sekonde van ons lewe nie;
·         Omgee … want sonder Hom kan daar nie liefde in ons wees nie;
·         Slimheid … want Hy gee ons gesonde verstand om ons lewe mee te lewe;
·         Versorger … want Hy weet wat ons elkeen regtig nodig het;
·         Trooster … want Hy ken ons diepste hartseer;
·         Toekoms … want Hy sal daar wees in die onsekerheid oor wat wag;
·         Alles … want Hy laat ons nooit in die steek nie.

Daarom kan ons elkeen net vashou, vashou aan … die sterkste, slimste, beste, liefste, mooiste, grootste, nabyste EEN, ware EEN, lewende EEN!!!

Kom ons sê net opreg: “Enigste Lig in my lewe, dankie dat gereinigde ek U in alles kan aanbid.”

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Gebou met Aantrekkingskrag


“Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.” (Galasiërs 5:25) Die Een wat in elke Jesus-mens is, is besig met die bouwerk in jou. En doel met sy Gees-werk in jou, is sy eie eer. En wanneer ons in Openbaring 21 lees hoe beeldskoon en pragtig en luuks die stad beskrywe word, dan is dit simbolies God se doel met elkeen van ons: beeldskoon van binne en buite, pragtige unieke persoonlikheid en al die mooiste eienskappe om almal rondom ons se lewens te verryk. Hy herbou jou lewe sodat jy al hoe meer “na Hom lyk”, bedoelende al hoe meer lewe soos wat Hy wil hê jy behoort te lewe.Hierdie Gees-gedrewe bouwerk hou nooit op nie. Tog is dit ons geleentheid om net al hoe meer in Hom te ontdek waarmee Hy in ons besig is, naamlik om ons totaal en al oor te maak en volledig nuut te laat lewe“… sal die Gees julle op ‘n splinternuwe manier laat leef.” (Romeine 8:10, Die Boodskap) En hoe langer en hoe meer word elke Jesus-mens so aantreklik en aanloklik dat ander ook soos ons wil wees. Die mooi en die goeie in ons, wat slegs deur die Gees se werk sigbaar word, lok ander vreemdelinge nader aan die Godstad om ook inwoners te word.

Hiervoor is die baie poorte van die Godstad nóú oop in alle windrigtings vir enige een om in te kom. Die aanskoulikheid van die Godstad lok alle verlorenes om nader te kom en te keuse te maak om in te kom. Hier is geen sprake van lang lyste vereistes om ‘n inwoner van die stad te word nie. Die engele by die poorte is daar om diegene wat reeds inwoners is, te beskerm. Dis al die pad die moeite werd om binne die Godstad te kom lewe … is jy in, of is jy nog op pad?Inwoner van die Godstad, jy kan meer geliefd wees wanneer jy bly sê: 
Herbouer in my lewe, dankie vir U puik Gees-werk in my!”

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Hy wíl saam met jou gaan!


Hy wag as’t ware in sy liefdevolle goedheid dat ons na Hom sal roep en weer na Hom sal terugkeer. En wanneer ons erken dat ons nie sonder Hom wíl leef nie, sal ons gou hoor hoe Hy ons — soos vir Moses destyds — antwoord:

 


“Goed”, het die Here vir hom gesê, “Ek sal dan maar saam met julle gaan, soos jy gevra het. Ek sal maak soos jy vra, want Ek ken jou baie goed.” — Eks 33:17


God wíl elke dag van jou lewe saam met jou leef. Hy wil deel van jou dinkwêreld wees as jy wakker word, saam met jou al jou uitdagings hanteer, jou hand vashou wanneer jy wonder wat om te doen en vanaand … dan wil Hy jou sagkens op jou voorkop soen sodat jy in vrede kan gaan slaap.


O Gees van God, leef in my, deur my, saam met my … heeldag lank.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.