Op soek na ware mans“Jong Afrikanermans glo hulle besit vroue en kinders”
Onlangs het Lulu Xingwana, Suid-Afrika se minister van vroue, kinders en gestremdes, een van die belaglikste stellings gemaak. In ’n internasionale TV-onderhoud het sy in reaksie op Oscar Pistorius wat sy vriendin, Reeva Steenkamp, geskiet het, gesê: “Jong Afrikanermans word grootgemaak in die Calvinistiese geloof, en glo dat hulle ’n vrou en ’n kind besit.”

Onkundig uitlatings
Xingwana se verduideliking van, of sosiale kommentaar op, Pistorius se aksies, is gebaseer op die feit dat hy ’n Afrikaanse man is en dat die meeste Afrikaanse mense hulself as Christene beskryf. Die feit dat mense ’n blokkie op ’n sensusvorm merk wat aandui dat hulle geloof Christelik is, is nie noodwendig ’n akkurate weerspieëling daarvan of die persoon werklik identifiseer met Christelike waardes nie – maar dit was blykbaar nie van belang vir Xingwana of enige van die ander liberale media wat onkundige uitlatings oor sosiaalmaatskaplike toestande maak nie.

Onderdrukte manlikheid en leierskap
Haar opmerkings staan nie geïsoleerd nie, hulle verteenwoordig ‘n wêreldwye beskouing wat bevooroordeeld teenoor Christenskap is. Aangevuur deur feminisme en sekulêre humanisme, het die samelewing verkeerdelik begin glo dat die Bybel en ’n Christelike wêreldbeskouing chauvinisties en onderdrukkend teenoor vroue is. Mans staar geweldige druk in die gesig om vir hulle gesin te voorsien en om hulle gesin se toekoms te rig en te verseker; tog word mans terselfdertyd deur die samelewing oor die kop geslaan om hulle manlikheid te onderdruk en hulself terug te hou in die leiding van hulle gesin.

Vaderlike instink
Die feministe beweging het miljoene vroue (selfs sommige mans) suksesvol oortuig om te glo dat enige vaderlike instink om te beskerm, te rig en te lei, nadelig is. ’n Mens moet maar net kyk na wat die beweging se leiers sê om agter te kom wat hulle hartsingesteldheid is: “Ek voel dat ‘mannehaat‘ ’n eerbare en lewensvatbare politieke beskouing is; dat die onderdrukte die reg het tot klassehaat teenoor die klas wat hom onderdruk.” – Robin Morgan, redaktrise van ‘Ms. Magazine’.

Feminisme nie die oplossing nie
Ek staan geensins manlike dominansie en chauvinisme voor nie (so dikwels in die Midde-Ooste, Afrika, en ja, ook in Afrikaanse huishoudings te vinde). Ek sê wel dat die Bybelse rolle vir mans en vroue deur God ingestel is om die mensdom en die gesin tot voordeel te strek en te seën. Met al die mishandeling van vroue wat ons om ons waarneem, is dit uiters belangrik dat die Kerk sy stem laat hoor en standpunt inneem teen hierdie einste oortuiging dat mans superieur bo vroue is en dat vrouens ‘hulle eiendom’ is. Laat ons egter in gedagte hou dat die liberale sekulêre wêreldbeskouing naamlik dat feminisme ’n oplossing is, slegs ’n vals oplossing is vir die werklike kwessie van die ongelykheid van vroue in ’n sondige samelewing.

Rebellie teen die Woord van God
Feminisme is gebaseer op arrogansie en is die teenoorgestelde van die be-roep op die wedergebore gelowige om ’n dienskneg te wees. Die aksies van die moderne militante feministe is daarop gerig om vroue te laat rebelleer teen die opdrag wat God die mensdom gegee het. Die soort feminisme wat daarna streef om humanistiese oplossings voor te skryf, is in direkte verset teen die Woord van God.

Vroue het gelykmatige toegang
Feminisme was oorspronklik ’n positiewe beweging wat daarop gerig was om vir vroue die basiese regte, wat God vir elke mens bestem het, te verkry. Dit is tragies dat feminisme verby daardie grondbeginsels beweeg het om daarop te fokus om enige teken van verskille in die rolle van mans en vrouens uit te wis. ’n Gelowige vrou, wat aan God gehoorsaam wil wees en in vrede en genade wil wandel, moet onthou dat sy gelykmatige toegang tot alle geestelike seëninge in Christus het. “Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één.” (Galasiërs 3:28).

God se Woord bevat die oplossing
In die laaste dekades het daar ’n samelewing tot stand gekom wat so behep is met politieke korrektheid en so sensitief daaroor is om ‘te na gekom’ te word, dat wellewendheid die pad byster geraak het. Daar is slegs een ras – die menslike ras! Binne hierdie menslike ras is daar manlik en vroulik, verskillende etniese groepe, verskillende kleurgroepe en verskillende nasies. Dit is sondige harte wat ongelykhede veroorsaak. Dit is sondige harte wat veroorsaak dat mans vroue op maniere hanteer wat hulle verkleineer en verneder. Dit is sonde wat een persoon bo ’n ander ag. Dit is sonde wat daarop uit is om versinsels as oplossings voor te hou vir hierdie ongelykhede. Die enigste ware geneesmiddel vir ongelykheid is gehoorsaamheid aan God se Woord.

Behandel ander sodat God daardeur vereer word
Ek glo nie dat God Christene die opdrag gegee het om verkeerde en nadelige kulturele opvattings oor manlikheid en vroulikheid te behou en in stand te hou nie, net so min as wat Hy wil sien dat ons antieke Nabye-Oosterse (of Grieks-Romeinse) opinies oor gestremdheid, ras en sosiale klasse moet aanvaar . Ek glo God het Christenskap, in Christus, ’n verlossende fokus gegee. Ons deel in die goeie nuus dat ons, in Christus, almal gelyk en tog ook uniek in ons rolle, gawes en funksies is. Danksy ons Verlosser is ons almal geliefde kinders wat as waardevol geag word; ons behoort andere op so ’n manier te behandel dat dit Hom vereer.

God se plan
Per slot van rekening, wat ons samelewing vandag benodig, is ware mans wat in wysheid, nederigheid en genade na vore tree; manne van eer wat hulle vrouens liefhet, vroue respekteer, met integriteit optree en daarna streef om aan ander te doen soos hulle aan hulself gedoen wil hê. Wat benodig word, is dat vroue wat gawes en talente het die kans gegun moet word om dit te beoefen tot groter wins vir hulle gesin, die samelewing en die mensdom. Wanneer mans in Christus gewortel is, sal hulle nie deur die sukses en die stem van vroue bedreig voel nie. Wanneer vroue veilig in die Here is, sal hulle nie onderdruk, of wrewelrig voel oor hulle God-gegewe rolle en verantwoordelikhede nie. Wanneer ons, as die kinders van God, deur die Heilige Gees gelei word, sal ons ’n lig vir die wêreld wees – ons sal die wegwysers wees vir God se plan vir die huwelik, die gesin en die samelewing.

 

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.