Pastorale brief oor die belydenis van Belhar en die kerkherenigingproses

Oor die herenigingsproses van die NG Kerkfamilie het die sinode onder andere besluit dat ons graag sal wil sien dat die NG Kerk in Afrika (NGKA) en die Reformed Church in Africa (RCA) ook deel word van die fasiliteringsproses vir hereniging wat daar tans deur die World Communion of Reformed Churches (WCRC) tussen die NG Kerk en die VG Kerk plaasvind. By die Algemene Sinode se Moderamenvergadering wat op 2 November plaasgevind het, is hieroor soos volg besluit:

 

“Die Dagbestuur (van die Moderamen van die Algemene Sinode) neem leiding om te poog om die Moderature van die 4 kerke so vroeg as moontlik in 2012 byeen te kry. Hierdie vergadering moet ‘n byeenkoms van verteenwoordigers van die 4 kerke reël om die volgende te doen…” (waarna daar dan bepaalde praktiese prosesvoorstelle volg).

 

Ons werk op die oomblik hard aan die proses waarby verskillende kerke en leiers betrokke sal wees. Ons kan dus nie nou al in detail uitspel hoe die kerke in die NG Kerkfamilie met mekaar sal verenig nie.  Ook nie hoe die Belydenis van Belhar binne hierdie proses hanteer sal word nie. Daarom vra ons lidmate se geduld, begrip en voorbidding en ook hulp wanneer die proses op plaaslike vlak prakties in werking sal kom. 

 

Die Moderamen gee tans deur middel van verskeie taakspanne aandag aan hoe die prosesse rondom die sake gestruktureer moet word. Dit is duidelik dat dit ingewikkeld en sensitief is. Die uitdaging is ook om dit te doen op ‘n wyse wat soveel as moontlik rolspelers die kans gee om deel te neem aan die proses. Dit is ook ons verantwoordelikheid om dit te doen met die heel beste inligting, studiemateriaal en gespreksgeleenthede. Die Moderamen sal, sodra die taakspanne hulle werk voltooi het, deur die sinodes met gemeentes en lidmate kommunikeer.

 

Daar moet geen twyfel by sinodes of gemeentes bestaan dat hulle in hierdie proses rondom hereniging en Belhar getoets sal word nie. Wanneer, weet ons nog nie. Hoe die proses gaan verloop, moet ons nog met die verskillende rolspelers uitklaar – en natuurlik met die bemiddeling van die WCRC, soos wat ons met mekaar ooreenkom. Ons wil dus vra dat daar nie nou individuele prosesse aan die gang gesit word voordat die sinodes by die Moderamen daaroor ooreengekom het nie.

 

Die twee sake is geweldig belangrik vir die NG Kerk en ook vir elke gemeente en lidmaat. Alhoewel ons in ‘n tyd lewe waar mense graag vinnig besluite wil neem en resultate wil sien, vra hierdie saak begrip en groot geduld.

 

‘n Baie geseënde Kerstyd word elkeen toegewens. Reis versigtig en veilig – en mag die vrede van die teenwoordigheid van God julle vervul.

 

Vriendelike groete

 

Dagbestuur van die Moderamen van die Algemene Sinode:

Nelus Niemandt, Braam Hanekom, Johann Ernst, Nelis van Rensburg, Elize Bezuidenhout en Kobus Gerber

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.