Rituele wassing/Reiniging (deel 2 van 2)


 

Massa Doop op Pinksterdag

Die Heilige Gees is uitgestort op Pinkster Dag soos beskryf in Handelinge 2. 3000 Jode het tot bekering gekom as gevolg van Petrus se kragtige boodskap en almal is dadelik gedoop in die naam van Jesus Christus. (Act 2:38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Act 2:41  Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring.)

Somtyds word die vraag gevra, waar was die massa mense gedoop? Daar is geen rivier of meer in Jerusalem nie, maar daar was tallose rituele baddens of Mikvah’s in die hele Jerusalem soos opgrawings sedert 1967 tot die huidige reeds bevestig het. Verder moet die volgende in ag geneem word: Petrus het sy prediking begin ongeveer 09:00 in die oggend. (Act 2:15  Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre.) Rondom hierdie tyd in die oggend sou die wierook offer reeds voltooi wees en die daaglikse oggend brandoffer sou toe op die vuur altaar geplaas word.

Op daardie oomblik sou die mense versamel in die voorhowe van die Tempel vir gebed en om die priesters se seën te ontvang. (Num 6:22  En die HERE het met Moses gespreek en gesê: Num 6:23  Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê:

Num 6:24  Die HERE sal jou seën en jou behoed;

Num 6:25  die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;

Num 6:26  die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Num 6:27  So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.

Die Goddelike tydsberekening op die dag van Pinkster was perfek, presies op die tyd toe die groot massa mense op pad was na die Skone Poort (Beautyful Gate) om deel te neem aan die oggend gebede, is hulle gekonfronteer met die wonderwerk van die spreek van tale en met Petrus se Messiaanse boodskap.

Op die Ophel, i.e. aan die suidelike kant van die Tempel Berg voor die Skone Poort waar hierdie gebeurtenis plaasgevind het, is dosyne rituele baddens of Mikvah’s wat dateer uit daardie tyd opgegrawe en in die omliggende area is daar nog baddens. Mens kan dus sien dat die moontlikheid van ʼn massa doop vir 3000 mense op Pinkster dag glad nie ʼn probleem was nie.

Die Betekenis van Pinkster

Pinkster het 50 dae na die Fees van Eerste Vrugte of die Fees na Weke in Hebreeus “Shavu’oth”, plaasgevind. (Lev 23:16  tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring. Deu 16:10 Dan moet jy die fees van die weke hou vir die HERE jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, namate die HERE jou God jou sal seën.) Pinkster was een van die drie groot Tempel feeste wat elke Joodse man verplig was om by te woon. (Deu 16:16  Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die HERE jou God verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die HERE verskyn nie;)

Die Eerste Vrugte van die Graan Oes

Op hierdie dag het die volk van Israel, verteenwoordig deur ʼn afvaardiging, twee gesuurde brode, gebak van die eerste vrugte van die graan oes, as graan offer na die Tempel gebring. (Lev 23:16  tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring. Lev 23:17  Julle moet uit jul woonplekke twee beweegbrode bring; dit moet van twee tiendes van ‘n efa fynmeel wees; gesuurd moet dit gebak word as eerstelinge aan die HERE.) Hierdie was ʼn uitsondering, aangesien graan offers normaalweg geen suurdeeg mag  bevat het nie. (Lev 2:11  Geen spysoffer wat julle aan die HERE bring, mag van iets wat ingesuur is, berei word nie; want van géén suurdeeg of heuning mag julle vir die HERE ‘n vuuroffer aan die brand steek nie. Lev 2:12  As ‘n offer van eerstelinge mag julle dit aan die HERE bring, maar op die altaar mag dit nie as lieflike geur kom nie.) Waarom sou dit wees? In die Bybel is suurdeeg ʼn beeld van die sonde. (Mat 16:6 Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. Mat 16:12  Toe het hulle begryp dat Hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs. 1Co 5:8  Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid.) Deur die brood te bak is die uitwerking van die suurdeeg in die brood geneutraliseer. Hierdie offer is ʼn wonderlike beeld van die Christen kerk wat bestaan uit verloste sondaars. By Pinkster is die gelowiges deur die Heilige Gees verenig in een liggaam, die “liggaam van Christus”. (1Co 12:13  Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.) Daarom kan dus gesê word: (1Co 10:17 Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.)

Wanneer Paulus sê dat hy aan God aanbied mense wat tot geloof gekom het deur sy diens as ʼn offer, dan verwys hy direk na die graan offer by Pinkster. (Rom 15:15  Tog het ek ten dele taamlik gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner, kragtens die genade wat my deur God gegee is Rom 15:16  om ‘n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, ‘n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees.)

Offering van die Eerste Vrugte

Vanaf die tyd van Pinkster is daar begin om die eerste vrugte na die Tempel te bring. (Exo 23:19  Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die HERE jou God bring. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie.  Deu 26:1 En as jy in die land kom wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee en jy dit in besit neem en daarin woon, Lev 23:10  Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.  Deu 26:2  dan moet jy neem uit die eerstelinge van al die vrugte van die land wat jy inbring uit jou land wat die HERE jou God jou sal gee, en dit in ‘n mandjie sit; en jy moet gaan na die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon,) Die offers moes geskied tussen die Pinkster Fees en die Hutte Fees. Volgens tradisie was dit verstaan dat die 7 getuienisse van die Beloofde Land volgens Deuteronomium 8:8 gebring moes word. (Deu 8:8  ‘n land van (1) koring en (2)gars en (3) wingerdstokke en (4) vyebome en (5) granate; ‘n land van (6) olieryke olyfbome en (7) heuning;) Die eienaar moes deur die landerye stap en n stukkie riet of tou om sekere van die vrugte wat vroeg ryp word bind en dan vrywillig uitroep:

“ Kyk, dit is die Eerste Vrugte”.

Die aanbieding van hierdie offerhande het plaasgevind soos voorgeskryf in Deuteronomium 26:1-11. Dit is interessant in hierdie verband dat die gelowiges in die kerk wat deur God ingestel is op die dag van Pinkster, “Eerste Vrugte” in die Nuwe Testament genoem word. (Jas 1:18  Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.)

In Romeine 8 word die resultate van verlossing wat ons al reeds vandag besit “Eerste Vrugte”, genoem want dit is die voorhoede van algehele, toekomstige verlossing. Die verlossing van die liggaam gaan slegs gebeur by die koms van Christus by die wegraping en opstanding. (Rom 8:23  En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.) Die eerste gelowiges van ʼn sekere streek word ook as “Eerste Vrugte” beskryf. (Rom 16:5  Groet ook die gemeente by hulle aan huis. Groet Epénetus, my geliefde, wat die eersteling van Acháje is vir Christus. 1Co 16:15  En ek versoek julle, broeders—julle weet dat die huisgesin van Stéfanas die eersteling van Acháje is en dat hulle hul tot diens van die heiliges gestel het—) Soortgelyk word die voorhoede van die  gelowige oorblyfsel van Israel in Openbaring 14 ook “Eerste Vrugte” genoem. (Rev 14:4  Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam.)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.