Sinodenuus 4

Na aanleiding van die gesprek oor Geslag en Diversiteit verklaar die Sinode:

Jesus is die Heer en Hoof van die huis, kerk en samelewing.

Onder Hom staan vrou, man en kind op gelyke vlak. Elkeen is profeet, priester en koning. Ons word geroep om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees en mekaar te dien in liefde.

Ons verset ons teen elke vorm van magsmisbruik en geweld, in die huis, kerk of samelewing, hetsy ekonomies, fisies, emosioneel of seksueel. Ons verset ons ook teen enige ideologie wat dit regverdig en onderhou.

 

DIE DOOP

Die sinode het besluit om hieroor ‘n versoek aan die Algemene Sinode te rig. Dit kom in breë daarop neer dat die Algemene Sinode se Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (ATLAS) gevra word om die hele saak van die moontlike erkenning van ‘n “geloofsdoop” ter aanvulling van die verbondsdoop te ondersoek.

 

Wanneer ons oor die doop praat, is die groot uitdaging deurentyd om die doop nie in isolasie te sien nie, maar in samehang met die totale spektrum van geloofsoortuigings in ons Gereformeerde verstaan van die Evangelie. Die wyse waarop ons oor die sakramente dink, het byvoorbeeld ook betrekking op hoe ons oor God dink, oor hoe ons oor Sy teenwoordigheid in die brood en wyn – en die doop dink.

 

Hierdie besluit verander op hierdie stadium tegnies nog niks aan die status quo nie, behalwe net dat dit ons as kerk intussen net nog meer sensitief sal maak vir die legitimiteit van lidmate se geloofservarings en behoeftes en dat meningsverskil op ‘n eg pastorale wyse hanteer sal word.

 

DIE BEDIENING VAN BEVRYDING

Die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (SKLAS) se volledige aanbeveling is as tweede aanhangsel hierby aangeheg.

 

Enkele van die punte in hierdie aanbeveling is die volgende:

* Die Sinode bely met blydskap die oorwinning van Jesus Christus oor al die manifestasies van

die duiwel, bose magte, boosheid en kwaad in hierdie wêreld.

* Die Sinode aanvaar dat hierdie oorwinning in baie gevalle nog nie ten volle sigbaar is nie, dat

ons dikwels oorweldig is deur hierdie boosheid wat groter is as onsself, ook juis weens die swakheid van die mens, die verleiding van die sonde en die gebroke werklikheid.

* Die Sinode aanvaar daarom dat ons as kinders van God nog steeds in ’n geestelike stryd gewikkel is teen die boosheid in al sy manifestasies in die wêreld, maar veral teen die kwaad wat in elke mens skuil.

* Die Sinode moedig daarom alle gelowiges aan om deur die krag van die Heilige Gees (in die gees van die oorwinning van Jesus) die boosheid die stryd aan te sê, deur spesifiek te fokus op die genadige verlossingswerk van Christus, sodat die kerk die ware kenmerke van Evangeliese gehoorsaamheid (liefde, genade, vergifnis en versoening) sal vertoon.

* Die Sinode aanvaar die werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, sowel as vir lidmate wat nie aan die bestaan van die duiwel en demone glo nie, maar die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.

 

 

Belangrike sake word ook deur middel van VrydagNuus aan gemeentes en ander belangstellendes gekommunikeer. By www.ngkerk.org.za/wesensuidkaap/nuus.asp is VrydagNuus aanlyn beskikbaar.

 

Vriendelike groete

 

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.