Wanneer is Jesus werklik gebore?

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

 

Onder ons gewoon in die oorspronklike taal is dieselfde as die woord Tabernakel

 

Luk 1:5 Daar was in die dae van Herodes, koning van Judéa, ‘n sekere priester met die naam van Sagaría, uit die afdeling van Abía; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet.( Aaron se vrou se naam was ook Elisabet)

Luk 1:6 En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.

Luk 1:7 En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd.

Luk 1:8 En terwyl hy besig was om die priesteramp voor God te bedien in die beurt van sy afdeling,

Luk 1:9 het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand.

 

Watter tyd van die jaar het dit gebeur waarvan hierbo geskryf word? Kom ons kyk verder.

 

1Ch 24:1 Ook die seuns van Aäron het hulle afdelings gehad. Die seuns van Aäron was Nadab en Abíhu, Eleásar en Itamar.

1Ch 24:2 Maar Nadab en Abíhu het in teenwoordigheid van hulle vader gesterwe, en hulle het geen seuns gehad nie, sodat Eleásar en Itamar die priesteramp bedien het.

1Ch 24:3 En Dawid saam met Sadok, uit die seuns van Eleásar, en Ahiméleg, uit die seuns van Itamar, het hulle volgens hulle amp in hul diens ingedeel.

1Ch 24:5 En hulle het hul deur die lot verdeel, die een sowel as die ander; want daar was heilige vorste en vorste van God uit die seuns van Eleásar en onder die seuns van Itamar.

1Ch 24:10 die sewende vir Hakkos, die agtste vir Abía,

 

Daar was 24 beurte van diens afdeling in n jaar wat verrig moes word deur die priesters. Die 8ste beurt soos ons kan sien is gegee aan Abia, en Sagaria was uit die afdeling van Abia (Luk 1:5 en 1Kr 24:10).

 

Kom ons kyk nou na n kalender. Pasga is gewoonlik gedurende die maand van April en dit word dan Israel se eerste maand. Alhoewel ons kalender nie heeltemal ooreenstem met die Joodse kalender nie, laat ons vir n oomblik aanneem dat 1 April is gelyk aan Nisan 1 (Dit is in elk geval baie naby aan mekaar). Daar is 52 weke in ons kalender en in n Joodse Kalender is daar 51 weke.

 

Die 24 beurte is elk 2 weke lank en dit gee altesaam 48 weke. Dit laat 3 weke oor. Daar is drie feeste, soos deur God beveel, waar al die manne na Jerusalem moes gaan om te vier Pasga, Pinkster en die Huttefees. Gedurende hierde feeste, in die tyd van Jesus, was daar ongeveer 2 500 000 mense in Jerusalem en al die priesters moes diens doen gedurende hierdie feeste.Dit maak dus op vir die oorblywende 3 weke. Verder het die priester een week gedien en dan weer later die ander week. Dit is nie op eenslag gedoen nie.

 

Kom ons kyk nou na die beurte van die begin van die Joodse jaar i.e. 1 April of Nisan 1.

 

Die Eerste beurt is die eerste week van April

Die Tweede beurt is die tweede week van April

Die Derde beurt is die derde week van April of Nisan 14 met ander woorde, Pasga en die hele volk en al die Priesters moes in Jerusalem wees)

Die Vierde beurt is die vierde week van April

Die Vyfde beurt is die eerste week van Mei

Die Sesde beurt is die tweede week van Mei

Die Sewende beurt is die derde week van Mei

Die Agste beurt is die vierde week van Mei (Dit was die beurt van Sagaria volgens die indeling van Abia, maar die volgende week was Pinkster so Sagaria moes aanbly in Jerusalem om daardie week ook te dien want al die priesters moes daar wees.)

 

Dit is gedurende hierdie tyd wat Lukas van skryf “En die hele menigte van die volk” want dit is Pinkster of die Fees van Weke en almal is in Jerusalem volgens die bevel van God.

 

Luk 1:10 En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer.

Luk 1:11 Toe verskyn daar aan hom ‘n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan.

Luk 1:12 En toe Sagaría hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval.

Luk 1:13 Maar die engel sê vir hom: Moenie vrees nie, Sagaría, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Johannes noem.

 

Luk 1:23 En toe die dae van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan.

Luk 1:24 En ná hierdie dae het Elisabet, sy vrou, ontvang en haar vyf maande lank verberg en gesê:

 

Na sy termyn in die middel van Junie gaan Sagaria dus huistoe. Elisabet word swanger en verberg haarself vyf maande lank. As ons nou kyk na die kalender, bring dit ons na die maand November. Kom ons kyk nou weer na Lukas 1

Luk 1:26 En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na ‘n stad in Galiléa met die naam van Násaret,

Luk 1:27 na ‘n maagd wat verloof was aan ‘n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria.

Luk 1:28 En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet, begenadigde! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue.

Luk 1:29 En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken.

Luk 1:30 En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.

Luk 1:31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

 

Die 6de maand is dus Desember en Maria word swanger deur die Heilige Gees. Maria soos ons weet, is toe na Elisabet en bly by haar 3 maande lank, waarom 3 maande? Want 6+3 =9, sy het gewag vir die geboorte van Johannes. So Johannes is gebore in die maand van April of Nisan i.e rondom die tyd van Pasga.

 

Luk 2:6 En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar;

Luk 2:7 en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.

 

As Maria in Desember swanger geword het, dan is Jesus in September gebore en dit was gedurende die tyd van die Huttefees. Die woord vir fees is “moed” en beteken goddelike afspraak.

 

God kom bly die eerste keer tussen die mense in die tyd van die Huttefees toe die Tabernakel gebou is en Hy kom bly die tweede keer tussen die mense in die tyd van die Huttefees toe Jesus gebore is.

 

Wanner dink julle gaan God vir ewig tussen die mense kom bly? Let wel ons praat nie hier van die wederkoms nie ons praat van die begin van die 1000 jarige Koninkryk, Jesus is dan al klaar op die aarde. (Daar is ander dele in die Bybel wat handel oor die wederkoms – ons kan later daarna kyk)

 

Kom ons gaan net vir n oomblik terug na Luk 2:6-7, Waarom dink julle was die herberge vol, nie net as gevolg van Augustus se senses nie (terloops wanneer dink julle sou Augustus n senses wou hou, sou dit nie sin maak om dit op een van die drie verpligte feeste te hou nie, dan is almal mos bymekaar), maar ook omdat die mense oppad was na Jerusalem vir die Huttefees, want Betlehem is baie naby aan Jerusalem.

 

As ons verder kyk sien ons hulle le Jesus in n krip neer in n stal waar diere aangehou word. Diere gedurende daardie tyd is aangehou in “shukas” dieselfde woord as wat gebruik word vir hutte of tabernakels of tente wat diesdelfde is as wat mense in moes bly gedurende die Huttefees.

 

Die woord vir doeke wat hier gebruik word om Jesus mee toe te draai is dieselfde as die woord wat gebruik word vir die stukke van die priesters se ou ampsklere wat opgeskeur is en in die lampe van die temple buitehof gebruik is.

 

Jesus word dus gebore in Betlehem (huis van brood – Jesus die Brood van die lewe)

word toegedraai in doeke (stukke priesterlike gewaad – Jesus ons Hoe Priester)

 

wat gebruik is om saam met olie aan die brand gesteek te word in die (lampe van die Tempel buitehof – Jesus die lig van die wereld)

 

word neergele in n krip in n (“Shuka”/stal/hut/tabernakel – God weereens soos in die Ou Testament, kom woon tussen die mense in n tabernakel, gedurende die tyd van die Huttefees).

 

Luk 2:8 En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het.

Luk 2:9 En meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig.

Luk 2:10 En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees,

Luk 2:11 dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die Saligmaker wat Christus, die Here, is.

Luk 2:12 En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krip lê.

 

Die Huttefees is n tyd van goeie tyding vir almal.

Deu 16:13 Die huttefees moet jy sewe dae lank hou as jy van jou dorsvloer en jou wynpers insameling hou.

Deu 16:14 En jy moet vrolik wees op jou fees, jy en jou seun en jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet en die vreemdeling en die wees en die weduwee wat in jou poorte is.

Deu 16:15 Sewe dae lank moet jy vir die HERE jou God fees hou op die plek wat die HERE sal uitkies; want die HERE jou God sal jou seën in al jou inkomste en in al die werk van jou hande; en jy moet net maar vrolik wees.

 

Iets om in gedagte te hou, die herders was in die veld met hulle skape, vervolgens is n paar fotos van Jerusalem gedurende Desember:

 

 

Soos julle kan sien dit is baie onwaarskynlik dat die herders die tyd van die jaar buite sou wees met hulle skape.

 

Kom ons gaan voort met die verse uit Deut 16. Almal moes vrolik wees, nou kom ons kyk na een van die liedere wat hulle gesing het gedurende die Huttefees. Psalm 118. Die Jode, terloops glo dat Psalm 118 te doen het met die koms van die Messias.

Psa 118:14 Die HERE is my sterkte en psalm, en Hy het my tot heil geword.

 

As ons kyk na die oorspronklike vertaling van hierdie laaste gedeelte dan se dit: “Die Here het my Heil/Yashua (Verlosser) geword. Yashua beteken verlosser, maar Yashua, was ook Jesus se regte naam.

 

En waar is Jesus op hierdie stadium? Onthou Hy is pas gebore in Betlehem in n stal of liewer, shuka/hut/tent/tabernakel, almal dieselfde woord.

 

Psa 118:15 ‘n Stem van gejubel en van heil is in die tente van die regverdiges: die regterhand van die HERE doen kragtige dade.

 

Hy, ons “Heil”, is in die tent, die hut, die Shuka, die tabernakel.

 

Psa 118:24 Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Wanneer hierdie vers gesing is in die Tempel het al die Jode geskree “Red nou, Red nou!”

 

Psa 118:25 Ag, HERE, gee tog heil; ag, HERE, gee tog voorspoed!

Psa 118:26 Geseënd is hy wat kom in die Naam van die HERE! Ons seën julle uit die huis van die HERE.

Psa 118:27 Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.

Psa 118:28 U is my God, en ek wil U loof; o my God, ek wil U verhoog.

Psa 118:29 Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

 

Om hierby aan te sluit lees ons in Lukas, want terwyl die Jode Psalm 118 in Jerusalem sing, sing die engele in Betlehem:

 

Luk 2:13 En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê:

Luk 2:14 Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ‘n welbehae!

 

Luk 2:21 En toe agt dae vervul was, dat hulle die Kindjie sou besny, het hulle Hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot.

Luk 2:22 En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle Hom na Jerusalem gebring om Hom aan die Here voor te stel,

Luk 2:23 soos geskrywe is in die wet van die Here: Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word;

Luk 2:24 en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here: ‘n paar tortelduiwe of twee jong duiwe.

 

Op die agste dag van die Huttefees is Jesus gebring om besny te word in die Tempel en stort Hy sy bloed (die besnydenis) as bevestiging van Sy verbond met Abraham. Die 8ste dag van die Huttefees is ook bekend as Simchat Torah en beteken om in vreugde fees te vier oor die Torah, of Woord van God. Op hierdie dag dans die Jode letterlik met die boekrolle van die Torah. Gedurende hierdie tyd het hulle onwetend goeie rede gehad om vrolik te wees want die Woord het Vlees geword – Jesus is gebore.

 

Laastens na haar reinigings periode bring Maria twee duiwe as n offer, maar die regte offer volgens Levitikus 12 is n lam, slegs as jy baie arm is mag jy duiwe bring. Wel onwetend bring Maria wel n lam, sy bring Jesus, die Lam van God.

 

Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.