DIE POORTE VAN JERUSALEM (Nehemia 3)

Joh 10:27 My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.
 

 

Die volgende poort is die Vispoort.

Mat 4:19 En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.

 

Neh 3:3 En die Vispoort het die seuns van Sénaä gebou; hulle het dit met balke uitgelê en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit.
 

Neh 3:4 En naas hulle het Méremot, die seun van Uría, – (Uria beteken “God is my lig”) -die seun van Hakkos, herstel; en naas hulle het Mesúllam, die seun van Berégja, die seun van Mesesábeël, herstel; en naas hulle het Sadok, die seun van Baäna, herstel.
 

Neh 3:5 En naas hulle het die Tekoïete herstel; maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van hulle HERE nie.
 

 

Die Oupoort en die Efraimpoort

Die volgende poort is die Oupoort maar langs die Oupoort is die Efraimpoort. Efraim beteken “vrugbaar” of “dubbel vrugbaar”. Die Oupoort was aan die begin van n lang vallei genaamd die “Vallei van die Kaasmakers” of die “Tyropean Vallei”. Hierdie vallei hardloop deur die middel van die ou Jerusalem.
 

As Christen mag jy dalk geroep wees soos n skaap of gevang wees soos n vis en jy is nou gered, maar kort daarna wanneer die realiteite van jou nuwe geloof materialiseer, kom jy weer voor twee poorte te staan. Die Oupoort of die Efraimpoort.
 

Jy het gekom deur die Skaappoort of die Vispoort, maar watter poort gaan jy nou kies, die Efraimpoort, en word vrugbaar in jou geloof en wandel met Christus of die Oupoort en gaan terug na jou ou lewe. Weereens die Oupoort was aan die begin van n afgrond n vallei. Valleie in die Bybel stel tye van beproewing voor. So ons gaan deur beproewing. Watter poort gaan ons kies?

Mat 13:20 En by wie op rotsagtige plekke gesaai is—dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem;
 

Mat 13:21 maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir ‘n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik.
 

 

Iets vir Almal

Ussiel beteken “God is my krag”.
 

Neh 3:8 Naas hom het Ussiël, die seun van Harhája, van die goudsmede, herstel; en naas hom het Hanánja, ‘n lid van die salfmengers, herstel; en hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot by die breë muur.
 

Neh 3:9 En naas hulle het Refája, die seun van Hur, owerste van die halwe distrik
Jerusalem, herstel.

Neh 3:10 En naas hulle het Jedája, die seun van Harúmaf, herstel—teenoor sy huis; en naas hom het Hattus, die seun van Hasabnéja, herstel.

 

Malkia beteken “God is my koning”.
 

 

Neh 3:11 ‘n Tweede stuk het Malkía, die seun van Harim, en Hassub, die seun van Pahat-Moab, herstel, ook die Bakoondtoring.
 

Neh 3:12 En naas hom het Sallum, die seun van Hallóhes, owerste van die halwe distrik Jerusalem, herstel, hy met sy dogters.
 

 

Hier kan ons sien dat, maak nie saak wie of wat ons is nie, in die liggaam van Christus is daar n doel vir elkeen van ons.
 

Die Valleipoort en die Aspoort

Die volgende poort waarna jy kom is die Valleipoort, maar hierdie poort ly jou na n ander poort, die Aspoort waar die ashoop van Jerusalem was. Dit is waar die Tyropean, die Hinnon en die Kidron valleie bymekaar kom. Dit is ook die plek waar vervalle Juda hulle kinders aan Molog geoffer het

2 Ki 23:10 Hy het ook Tofet verontreinig wat in die dal van die kinders van Hinnom was, sodat niemand sy seun of sy dogter vir Molog deur die vuur sou laat deurgaan nie.
 

 

Dit was die vullishoop van Jerusalem en dit het dag en nag gebrand, hulle het dit “Gehennon of Gehenna genoem, betekende “die hel”.
 

Jy sien ons gaan deur die Skaappoort of die Vispoort en as ons besluit om vas te hou aan Christus en die kruis, gaan ons deur die Efraimpoort en kies vrugbaarheid, en wanneer ons ou natuur terugkom, – hoe hanteer God dit? Hy laat ons deur die Valleipoort gaan.
 

God gebruik n vallei, Hy gebruik moeilike omstandighede en beproewing om met ons ou natuur af te reken, en wanneer ons aan die einde van die vallei kom, kom ons by die Aspoort. Die beproewinge is moeilik wanneer ons daar deur gaan, maar wanneer dit verby is sien ons van hoeveel gemors en vuilgoed God van ontslae geraak het uit ons lewens.
 

Dit is wat God wil doen Hy wil ons reinig, ons heilig maak en sterk maak in die geloof.

Php 1:6 omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus;
 

 

Jas 1:2 Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,

Jas 1:3 omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.
 

Jas 1:4 Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.
 

 

Die Fonteinpoort

Neh 3:15 En die Fonteinpoort het Sallum, die seun van Kol-Hosé, owerste van die distrik Mispa, herstel; hy het dit opgebou en dit oordek, en hy het sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit, ook die muur van die dam van die waterleiding by die koning se tuin, en tot by die trappe wat van die Dawidstad afloop.
 

 

Hier word gepraat van die poel van Siloach waar Jesus later die blinde man genees het. Die poel van Siloach is waar koning Hezekiah se tonnel is, waar water in die ou stad ingebring is. Kom ons kyk nou na die volgende poort, die Fonteinpoort by die poel van Siloach. Dit is waar die water begin vloei!

Joh 7:38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.

Joh 7:39 En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.
 

Isa 44:3 Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.

 

Hierdie vars skoon water het gekom van die poel van Siloach deur die tonnel van Hezekiah en die water is genoem “Chay’mayim – lewende water”, wat volgens Johannes en Jesaja n tipe van die Heilige Gees is.
 

Voordat ons by die Fonteinpoort kan uitkom waar “lewende water vloei”, moet ons teruggaan na die basiese, ons moet teruggaan na God se Woord en God toelaat om ontslae te raak van die gemors in ons lewens wat die “water pype” verstop en verhoed dat “lewende water” vloei.
 

Die Waterpoort

Die volgende poort, die Waterpoort, vind ons aan die anderkant van Hezekiah se tonnel. Dit is n ondergrondse tonnel wat vloei vanaf die Fonteinpoort tot by die Waterpoort.
 

God wil nie net he dat ons n fontein het nie, maar ook n water poel, Hy wil he dat ons geheel en al n Gees vervulde lewe lei, anders is daar net n “sekere hoeveelheid Water/Gees” maar nie genoeg om te doen wat God wil he ons moet doen nie.
 

Maar na die Waterpoort gaan die reis voort en herstelwerk word gedoen, en gedurig deur word vordering gemaak.
 

Die Perdepoort

Neh 3:26 En die tempelbediendes het gewoon op die Heuwel tot teenoor die Waterpoort, teen die ooste, en die toring wat uitsteek.
 

Neh 3:27 Ná hom het die Tekoïete ‘n tweede stuk herstel, van teenoor die groot toring af wat uitsteek, tot by die Heuwel-muur.
 

Neh 3:28 Bokant die Perdepoort…
 

Nou gaan ons na die ooste kan van die oorspronklike ou stad waar die oostelike muur van die Olyfberg geskei word deur die Kidron vallei. Nie ver van daar af nie, aan die ooste kant is die Perdepoort.
 

In Bybelse tyd is perde nie vir vervoer gebruik nie, donkies en kamele is gebruik vir vervoer, perde het net een doel gehad en dit was om oorlog mee te voer. Om strydwaens te trek en Kavelrie soldate in die geveg te dra.
 

Jy kan nie deur die Perdepoort gaan voordat jy nie deur die Waterpoort is nie, en jy gaan geen “water” kry nie tensy jy besef dat daar gemors in jou lewe is wat die pype verstop. Dan moet ons God toelaat om daarvan ontslae te raak. Sleg dan is ons gereed vir oorlog teen die aanslae van die magte van die bose.
 

Die Oospoort

Neh 3:29 Daarnaas het Sadok, die seun van Immer, teenoor sy huis herstel; en ná hom het Semája, die seun van Segánja, die bewaker van die Oospoort, herstel.
 

Die Oospoort is ook bekend as die Gouepoort. Dit is die poort waar deur Jesus gekom het op Palm Sondag. Die argeoloog Dr Jim Fleming is een van die mense wat die Herodiese stene onder die huidige Oospoort ontdek het. Dit beteken dat die huidige Oospoort en die poort waar deur Jesus gekom het op dieselfde plek is. Maar dit is ook aan die ander kant van n sekere punt op die Olyfberg waar die Hoe Priester op Yum Kippur met die rooi vers bul moes staan en gekyk het deur die Oospoort tot in die Aller Heiligste oorkant die Kidron.
 

(Terloops dit beteken dat die oorspronklike posisie van die Tempel van so aard is dat dit nie nodig sal wees om die Al Aksa Moskee af te breek om n nuwe Tempel te bou nie.)
 

Die Oospoort of Gouepoort het altyd te doen met die koms van die Messias. Daar is n profesie in die boek van Esegiel wat se:
 

ze 44:1 Toe het hy my teruggebring na die buitenste poort van die heiligdom wat na die ooste kyk; en dit was gesluit.
 

Eze 44:2 En die HERE het vir my gesê: Hierdie poort moet toegesluit bly, dit mag nie oopgemaak word nie, en niemand mag daardeur ingaan nie, omdat die HERE, die God van Israel, daardeur ingegaan het; daarom moet dit gesluit bly.
 

Een van die Turkse Sultans wat Jerusalem beset het, het geweet van die Joodse tradiese wat se dat die Messias deur die Oospoort moet kom, hy het toe die poort laat seel om te verhoed dat die Messias daardeur kom en vervul sodoende die profesie van Esegiel.
 

Terwyl ons dus die goeie geveg veg, kyk ons ook vorentoe na die wederkoms van ons Verlosser Jesus Christus en dit bring ons by die laaste poort:
 

Die Oordeelspoort

Of die Poort van Oordeel. Wanneer Jesus kom, gaan daar n oordeel wees. Om die waarheid te se daar gaan twee oordele wees, een vir die wat gered is, en een vir die wat nie gered is nie. Almal gaan verskyn voor die oordeels trone van Christus, “thoronos” en “bema”. Die ongereddes verskyn voor “thronos” die oordeel tot verderf – en die gereddes verskyn voor “bema” en word geoordeel om die maat van hul loon te bepaal.
 

Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.