Wat is die tweeledige doel van Jesus se Opstanding uit die dood?

Die Opstanding het ‘n bepaalde doel in die profesieë en in die genade bediening. Kom ons kyk kortliks na beide.

1. Profesie:
God het aan Israel belowe dat die Seun van Dawid as Koning sal heers en ons weet dat bokant die kruis gestaan het “Dit is Jesus, die Koning van die Jode” (Matt. 27:37b). Vroeër in Mattheus 22:41-45 is Jesus in gesprek met die Fariseërs oor die seun van Dawid. Daar was en is geen twyfel dat Christus Dawid se Seun, die middelpunt van die profesieë, was nie. As Jesus nie die Seun van Dawid was nie, sou Sy aanspraak as Messias leeg wees. Dit was belangrik dat Jesus uit Dawid se nageslag gebore word, want God het aan Dawid die belofte gemaak, dat sy Seun die groot Koning sal wees (2Sam. 7:12-16; Jer.23:5).

Dit was ook as Seun van Dawid dat die Nuwe Testament Hom voorstel in Mattheus 1:1 en dis hoe Sy volgelinge Hom aangespreek het (Matt. 15:22; 21:9, 15). 
Die profete en Jesus het voorspel dat Hy sal opstaan. Dawid sê in Ps. 16 “Want U sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u Heilige oorgee om verderwing te sien nie” (Hand. 2:27). Petrus gebruik hierdie gedeelte om aan te toon dat Dawid nie van homself gepraat het nie, maar van Christus. “Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat God vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, en hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie” (Hand 2:30-31). Selfs die apostels praat van Sy verheerliking (1Pet. 1:11) want Christus is opgewek om as Koning op Dawid se troon te sit. Dit is op hierdie feit dat Petrus Israel se oproep tot bekering baseer het (Hand. 3:19-20).

2. Verborgenheid: 
Die boodskap wat in Paulus se sendbriewe is, verskil van dit wat deur die ander apostels verkondig word. Kom ons kyk na vier verborge of nuwe dinge:

*  Regverdigmaking
Slegs in Paulus se briewe lees ons die geheim van sondaars se regverdigmaking deur Christus se opstanding. Hierdie feit is ‘n belangrike deel van ons geloof soos ons lees in Rom. 4:24-25 “maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in Hom wat Jesus, onse Here, uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking.” 

In Rom. 10:9 lees ons “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word.”

*  Identifikasie
Paulus vertel ook aan ons die groot waarheid van identifikasie met Christus Jesus se opstanding in Kol. 2:12 “omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.”

Ef. 2:5-6 “ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus – uit genade is julle gered – en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus.” (Lees ook Ef. 1:3; Kol. 3:1).

Hoeveel groter en hoër is ons seëninge as enige iets wat ooit aan Israel belowe is?

*  Oorwinning oor sondes 
Ons identifikasie met Christus se opstanding het ‘n effek op ons daaglikse lewe, want volgens die mate wat ons in Sy krag wandel en glo, tot daardie selfde mate sal ons oorwinning oor sondes en neigings tot sondes van die ou natuur hê. 

“Sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is” (Fil.3:10-12).

*  Ons waarborg
Jesus se opstanding is ons waarborg dat ons ook sal opstaan. 1Kor. 15:22 “want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle almal in Christus lewend gemaak word.” As Jesus nie opgestaan het nie, kon daar geen sprake gewees het van ‘n posisie aan God se regter hand nie, geen lewe na die dood en dus ook geen sigbare wederkoms nie. Ons geloof sou leeg en nutteloos wees. Die lewe sou net hier op aarde eindig. Paulus sê ons is ellendig as ons net hoop op Christus vir die aardse lewe.

God het Christus uit die dood opgewek, daarom sal ons vir ewig lewe, het ons ‘n hemelse posisie en alle hemelse seëninge.

Bron:  http://kopkrap.bybelglo.com/opstanding.html

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.