Algemene Sinode 2013 – Dag 1

 

 

Hierdie saal dateer uit die laat 1800’s en was oorspronklik as ’n mark vir die volstruisvere-bedryf gebou. Later is hierdie saal vir verskeie ander doeleindes aangewend, onder andere dan as konferensie-saal, funksie-venue en veral, na die installering van die nuwe orrel in 1999, vir musiekuitvoerings (sien foto).

 

Van gisteraand af, met die indrukwekkende openingseremonie, is ons meegesleur deur die musiekbegeleidingspan, waarvan die massiewe orrel (aanspraak word gemaak as die grootste losstaande pyporrel in die land) ’n prominente deel vorm. Vanoggend het die sinode ook op ’n aangrypende wyse die voorreg gehad om met hierdie begeleiding die Onse Vader te sing.

 

Vandag word gewy aan ’n waarderende gesprek van die NG Kerk. Ons behoort aan ’n besondere kerktradisie en veral in die lig van soveel kritiek wat in die afgelope jare as gevolg van ’n verskeidenheid van redes teen die kerk opgestapel is, is dit nog steeds die kosbare geloofstuiste van meer as ’n miljoen lidmate in Suider-Afrika. En, natuurlik ook deel van die groter NG Kerkfamilie – ’n familie wat tot vêr in Afrika in strek. Dis die kerk waarin ons gedoop is, waarin ons die Drie-Enige God van genade leer ken het: Die God van Abraham, Izak, Jacob, Dawid en die God van ons geloofsvaders en -moeders.

 

Ook prominent op vandag se agenda is die verkiesing van die moderatuur. Die moderatuur bestaan uit ’n voorsitter (moderator), onder-voorsitter (assessor) en aktuarius. Drie persone. Die Algemene Sekretaris dien ook adviserend op die moderatuur. Hulle vorm saam die Dagbestuur van die Moderamen (wat op sy beurt weer funksioneer as die voortsettings-vergadering, of dagbestuur, van die sinode). Vanuit die moderamen sal dan later nog addisionele lede tot die Dagbestuur van die moderamen aangewys word.

 

As moderator is verkies: Nelus Niemandt

As assessor is verkies: Braam Hanekom

As aktuarius is verkies: Johann Ernst

 

Volg nuus oor die sinode gerus op Kerkbode se webblad by www.kerkbode.co.za, sowel as Facebook en Twitter. Nuus word ook daagliks deur middel van die NG Kerk se amptelike Algemene Sinodesitting webblad www.as2013.co.za gedra.

 

Vriendelike groete

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.