Algemene Sinode 2013 – Dag 2

 

Nuwe Artikel 1 van Kerkorde

Die Algemene Sinode het met ’n groot meerderheid die volgende voorstel vir ’n nuwe belydenisgrondslag vir die kerk vandag aanvaar – vir goedkeuring deur die kerkverband:

Kerkorde Artikel 1:

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.

2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ʼn wyse dat daar  ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ʼn belydenisskrif onderskryf nie.

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ʼn uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

Kerkhereniging

Die Algemene Sinode keur die volgende besluite goed oor kerkhereniging:

1. Die Algemene Sinode is dankbaar oor die vordering in die gesprek en verhouding met die VGKSA en onderskryf die werk van die Moderamen in die verband.

2. Die Algemene Sinode keur die Memorandum van Ooreenkoms met die VGKSA goed.

3. Die Algemene Sinode keur die roetekaart vir ’n kerkherenigingsproses goed sover dit kerkordelik en regtens haalbaar is.

4. Die Algemene Sinode bevestig dat sinodes, ringe en gemeentes hulle selfstandigheid en verantwoordelikheid ten opsigte van besluitneming en bedieningstrukture in ’n nuwe kerkverband mag behou.

5. Die Algemene Sinode keur die beoogde Algemene Predikantekonferensie goed en versoek die kerkverband om dit moontlik te maak vir leraars om teenwoordig te wees.

6. Die Algemene Sinode keur die daarstel van ’n Loodskomitee vir Kerkhereniging en ’n Taakspan vir ’n Tussenorde en Konsepkerkorde goed, en dra die samestelling daarvan aan die moderamen op.

7. Die Algemene Sinode spreek weereens sy wens uit dat al vier kerke van die NG Kerkfamilie in een kerkverband moet tuiskom en dra dit aan die Moderamen op om in die onderhandelinge met die VGKSA asook die NGKA en die RCA alles moontlik te doen om dit moontlik te maak.

Volg nuus oor die sinode gerus op Kerkbode se webblad by www.kerkbode.co.za, sowel as Facebook en Twitter. Nuus word ook daagliks deur middel van die NG Kerk se amptelike Algemene Sinodesitting webblad www.as2013.co.za gedra.

Vriendelike groete

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.