Leef Ons Werklik Vandag in die Eindtyd? (3 van 5)

 

Dit is presies wat gebeur het in die geskiedenis, maar in Openbaring 13 en 17 kry ons weer te doen met die 4de wêreld ryk van die boek van Daniel. (Rev 17:8  Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe) Ons het hier drie periodes. Die Romeinse Ryk:

 

(a)             Was

(b)            Is Nie

(c)             Sal Opstaan

 

Daar was ʼn Romeinse Ryk met Christus se eerste koms en daar sal ʼn Romeinse Ryk wees met Sy tweede koms.

 

Na Napoleon was enige poging om die ou Romeinse ryk aan die gang te hou op ʼn einde, maar toe kom die Eerste en Tweede Wêreld Oorloë en ongeveer 70 000 000 mense sterf. In 1946 gaan Winston Churchill na Zurig en sê “let Europe arise” en bepleit die vereniging van Europa en vandag het ons die Europese Unie bestaande uit 27 nasies, die herlewing van die ou Romeinse ryk vanuit die afgrond of bodemlose put, “abysos” wat in Romeine 10 gebruik word. In Grieks beteken dit die ryk van die dood en uit die dood en vernietiging van die Eerste en Tweede Wêreld Oorloë word die nuwe Europa/Romeinse Ryk gebore.

 

DEEL 4 (Die Profesieë van Jesus in Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21.)

Hier vra die dissipels vir Jesus 3 vrae: (Mat 24:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, (1)wanneer sal hierdie dinge wees (bedoelende die vernietiging van die Temple), en (2) wat is die teken van u koms (i.e. wat gaan gebeur net voor Jesus terugkom) en (3) van die voleinding van die wêreld? (in ander woorde wat gaan gebeur aan die einde van die tyd)

Hier moet ons oplet dat in Lukas 21:12-24 beskryf Jesus die vernietiging van die Tempel in 70AD, ʼn profesie wat letterlik vervul is en ons kan dus seker wees dat die res van die profesie ook letterlik vervul gaan word.

Mat 24:4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.

Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Mat 24:6 En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.

Mat 24:7  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.

Mat 24:8  Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.

Mat 24:9  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

Mat 24:10  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

Mat 24:12  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.

Mat 24:13  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Mat 24:14  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

Mat 24:15  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—

Mat 24:16  dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;

Mat 24:17  wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;

Mat 24:18  en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.

Mat 24:19  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.

Mat 24:20  En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.

Mat 24:21  Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.

Mat 24:22  En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

Mat 24:23 As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie.

Mat 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

Mat 24:25  Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.

 

Hier praat Jesus een keer van oorloë, hongersnood en verdrukking, maar 4 keer in hierdie gedeelte se Hy pasop dat julle nie mislei word nie. Om die waaruit te se dit is die heel eerste ding wat Hy sê in vers 4 en dan herhaal Hy dit ʼn tweede keer in vers 5 en weer in vers 11 en sluit af in verse 23 en 24 deur te se pasop dat julle nie mislei word nie. Dit behoort dus ooglopend te wees dat die grootste kenmerk dat ons in die einde van die tyd leef, misleiding in die kerk is.

 

Wel dit is presies wat besig is om te gebeur met dinge soos die “Emerging Chruch – Brian McLaren, Tony Campola en hulle ondersteuners”, “Rick Warren se Purpose Driven Church, die Alpha Course wat sy oorsprong het in die Anglikaanse kerk wie se hoof Dr Rowen Williams ʼn “Druid” is, die Jesus Seminar  en ʼn menigte ander sogenaamde “Christelikke bewegings en skrywers ” soos Joyce Meyers, Joel Osteen, Benni Hinn, C Peter Wagner en al sy volgelinge, Kennith Copeland, Kennith Hagan, Rodney Howard Brown,  Tod Bently, die lys is oneindig en uit ons eie kerk het ons die “Nuwe Reformasie”. Net onlangs het ons in die nuus gelees van ʼn man in Australië en in Durban wat hulle self die titel Jesus die Messias toeëien. En ek weet baie mense wat lees wat ek hier geskryf het, sal my wil kruisig omdat ek durf sommige van die mense as misleiers uitmaak, die tragedie van die saak is dat sulke mense self reeds mislei is. Al raad wat ek vir sulke mense het, is bid dat die Here julle oë oop maak en lees die Bybel in plaas van hierdie boeke wat op persoonlike opinies gebaseer is en nie op die Skrif nie. Die rede waarom mense sulke misleidende leesstof glo is omdat hulle nie die Woord Van God ken nie, want as hulle dit geken het sou hulle van beter geweet het en nie mislei word nie. Dan is daar die wat wel die Woord ken, maar dink hulle is slim en hulle daaraan toewy om die Woord te verdraai, hulle is die predikante en teoloë wat ʼn “ander Jesus” verkondig en die dwaalleer wat in hierdie boeke geskryf staan ondersteun. Wat gaan sulke mense doen wanneer die regte Antichris opdaag, hierdie persoon gaan nie ʼn rooi draak met ʼn gepunte stert wees wat vuur blaas nie, nee hy gaan die liefling van die wêreld wees met soveel “wysheid en sjarme”, tot op ʼn punt, dat feitlik elke persoon op die planeet agter hom gaan aanhardloop. (Kyk maar net hoe ons in hierdie land vir Nelson Mandela verafgod en hy is nie eens ʼn kind van die Here nie.) Mense dit is harde woorde, maar dit is nie nou die tyd om te dink ons is “cool” deur liberaal te probeer wees nie en te probeer in pas by wat die wêreld as “cool” ag nie. Glo in God en Sy Seun Jesus Christus en bestudeer Sy Woord eerder as om te luister na wat hierdie mense te sê het, want daar is nie baie tyd oor nie. Hierdie aspek sal later in groter detail behandel word.

 

So uit hierdie Skrifgedeelte sien ons dus die volgende:

 

(1) Pasop dat ons nie mislei word nie! (Hierdie waarskuwing is deurlopend in hierdie hele gedeelte)

(2)            Oorloë en gerigte van oorloë.

(3)            Revolusies

(4)            Hongersnood

(5)            Epidemies

(6)            Aardbewings

 

Dan die vervolging van Christene en grootskaalse afvalligheid.

 

Die Begin Van Die Smarte!

Jesus se vir ons dat hierdie gebeurtenisse gaan wees soos geboorte pyne en ons weet dat geboorte pyne kom in siklusse wat al nader en nader aan mekaar kom en meer intens word soos dit aangaan.

 

Ons weet reeds dat die begin van die einde van die tyd word aangedui deur die terugkeer van die Jode na die beloofde land Israel. Laat ons nou kyk na die eerste 40 jaar vanaf 1882 tot 1922 toe dit begin gebeur het. Gedurende hierdie tydperk gaan ons al hierdie 6 tekens van die begin van smarte sien en dan, die vervolging van Christene en groot afvalligheid van die geloof.

Oorloë en Gerugte van Oorloë.

 

Mar 13:7  Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie.

 

Mense sal sê ja, maar daar was altyd oorloë en hulle is reg, maar die oorloë wat in hierdie gedeeltes van gepraat word, is oorlog op ʼn massiewe skaal en in 1914 het ons die Eerste Wêreld Oorlog met 18 000 000 mense dood en kort daarna in 1939 die Tweede Wêreld Oorlog met 70 000 000 mense dood en van toe af was die wêreld nooit vir een oomblik sonder oorlog nie. Hierdie word wêreld oorloë genoem omdat nog nooit voorheen in die geskiedenis feitlik die hele wêreld op een slag in oorlog betrokke was nie.

 

Revolusies

 

Mar 13:8  Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander; en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees en beroeringe (tarachai – moeilikheid). Hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.

 

Luk 21:9  En wanneer julle hoor van oorloë en opstande (akatastasiai – revolusie), moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.

 

 1. Philippynse revolusie 1896-1898
 2. Konstitusionele revolusie in Iran 1905-1911
 3. Russiese revolusie 1905
 4. Jong Turkse revolusie in die Ottomaanse Ryk 1908
 5. Mexikaanse revolusie 1910
 6. Chinese (Xinhai revolusie) 1911/1912
 7. Arabiese opstand 1916-1918
 8. Februarie revolusie in Rusland 1917
 9. Oktober revolusie in Rusland 1917
 10. November revolusie in Duitsland 1918/1919
 11. Aster revolusie in Hongarye 1918
 12. En nou die “Arab Spring”, Egipte, Yemen, Libië, Bahrain, Sirië ens.

 

En so kan ons aangaan, maar in die 40 jaar tussen 1882 en 1922 toe die Jode begin terugkeer het na Israel was daar 70 revolusies en rebellies en die Eerste Wêreld Oorlog. As ons nou verder gaan begin ons die “geboorte pyn effek” duidelik te sien, want tussen 1922 en 2012 was daar 264 revolusies en rebellies.

 

Hongersnood

China:                 1892-1894, 1 000 000 dood.

1896-1897, 5 000 000 dood.

1920-1921, 500 000 dood.

 

Rusland:            1891-1892, 2 000 000 dood..

1921, 5 000 000 dood.

 

Libanon:            1916-1918, 100 000 dood.

 

Indië:                  1896-1897 en 1899-1902, 100 000 000 geaffekteer en 11 000 000 dood.

 

Afrika:                1899, Sentraal Kenia ʼn beraamde 50-90% van die bevolking sterf.

 

ʼn Totaal van meer as 26 000 000 mense sterf van hongersnood gedurende hierdie

periode.

 

Ons sien dus hier 1882-1922, 9 hongersnode, 70 revolusies en rebellies en die Eerste Wêreld Oorlog. Die 20ste eeu is die eeu van hongersnood, die eeu waar daar meer kos is as wat die wêreld kan eet, maar miljoene tonne kos word elke jaar vernietig deur lande soos die VSA om pryse hoog te hou. Die 20ste eeu word gekenmerk deur kroniese hongerte onder die wêreld bevolking, daar gaan nie ʼn dag verby waar daar nie iewers op die aarde mense is wat honger is nie.

 

Vanaf 1900 tot 2000 styg die wêreld bevolking van 1,6 biljoen mense na 6,5 biljoen mense. Jaarliks sterf 8 miljoen mense van honger terwyl 1 biljoen hongerly.

 

Epidemies

 1. Russiese Griep 1889/1890, 1 000 000 dood.
 2. Die “Derde Pes Pandemie” 1896-1945, 12 000 000 dood.
 3. Die “Sesde Cholera Epidemie” 1899-1923, 800 000 dood.
 4. Russiese Typhus Epidemie 1918-1922, , 25 000 000 geaffekteer, 3 500 000 dood.
 5. Spaanse Griep 1918-1920, 50-100 000 000 mense dood.

 

As ons gou weer opsom sien ons in hierdie 40 jaar periode; 5 groot epidemies, 9 hongersnode, 70 revolusies en rebellies en die Eerste Wêreld Oorlog. Maar as ons verder gaan kyk sien ons weereens die “geboorte pyn effek”:

 

 1. Asiese Griep 1956-1958, 1-4 000 000 dood.
 2. Hong Kong Griep 1968-1969, 800 000-2 000 000 dood.
 3. Russiese Griep 1977-1978, 700 000 dood.
 4. HIV vanaf 1981, 37 000 000 dood (33 000 000 vandag siek met 2 600 000 infeksies per jaar en 1 800 000 sterftes per jaar.)
 5. Pokke, 300 000 000-500 000 000 dood in die 20ste eeu.
 6. Tuberkulose, 100 000 000 dood in die 20ste eeu (vandag 1 500 000-2 000 000 dood per jaar).
 7. Masels 1870-2011, 200 000 000 dood.
 8. Hepatitis B of C 2011, 500 000 000 siek (elke 12de persoon op aarde) 1 500 000 sterf per jaar.
 9. Nikotien verslawing in die 20ste eeu, 100 000 000 dood.

 

En so kan ons aangaan, ons het nog nie eens gekyk na dinge soos kanker en kardiovaskulêre siektes nie. (Terloops net ʼn gesondheids wenk – een van die top drie lande op aarde waar mense die meeste sterf aan hart siektes is die Ukraine, hierdie is ook die lande met die hoogste stysel en suiker inname van alle lande terwyl die grootste vleis etende land ter wêreld, Argentinië, 154ste op die lys is van mense wat sterf aan hart siektes – vertel dit vir jou dokter wanneer hy weer vir jou sê om minder vleis eet. Die Here het na die vloed gesê die mens kan vleis eet, waarom sou God opsetlik ons toelaat om iets te doen wat sleg is vir ons – al ooit daaraan gedink?)

 

Aardbewings

 1. Ottomaanse Ryk 1883, 15 000 dood.
 2. Iran 1893, 18 000 dood.
 3. Iran 1985, 11 000 dood.
 4. Japan 1896, 27 000 dood.
 5. Indië 1905, 20 000 dood.
 6. Messina/Sisilië/Calabria 1908, 72 000-110 000 dood
 7. Italië 1915, 30 000 dood.
 8. China 1920, 200 000 dood.

 

1882-1922, 8 groot aardbewings, 5 groot epidemies, 9 hongersnode, 70 revolusies en rebellies en die Eerste Wêreld Oorlog.

 

Ons sien verder dat in die 20ste eeu 2 300 000 mense dood is in 140 van die grootste aardbewings:

 

 1. Japan 1923, 150 000 dood.
 2. Turkmenia 1948, 100 000 dood.
 3. Peru 1970, 100 000 dood.
 4. China 1976, 800 000 dood.
 5. Iran 1990, 50 000 dood.
 6. Iran 2003, 41 000 dood.
 7. Pakistan 2005, 90 000 dood.
 8. China 2008, 80 000 dood.
 9. Haiti 2010, 316 000 dood.

 

As dit nog nie oortuigend genoeg is nie kom ons kyk na die “geboorte pyn effek” van aardbewings, met ander woorde die frekwensie toename van aardbewings oor die jare.

 

Gedurende die eerste 1000 jaar na Christus, was daar ongeveer 5 groot aardbewings aangeteken (alhoewel ons seker is dat meer plaasgevind het in verafgeleë dele van die wêreld). Nietemin was daar ʼn toename in die getal van aardbewings oor die jare.

 

14de eeu, 157 groot aardbewings.

15de eeu, 174 groot aardbewings.

16de eeu, 253 groot aardbewings.

17de eeu, 278 groot aardbewings.

18de eeu, 640 groot aardbewings.

19de eeu, 2110 groot aardbewings.

 

Amper 900 000 aardbewings is reeds opgeteken gedurende die 20ste eeu, dit is ʼn aardbewing elke uur.

 

Vervolging, Dood en Haat

Mat 24:9  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

 

 1. Kommunisme in die Söviet Unie besluit in die 1920’s om die Christendom te vernietig en Christene word vervolg tot en met 1991 met die ondergang van die Söviet Unie en kommunisme. Hierdie het nie net in die Söviet Unie gebeur nie, maar dwars oor die wêreld waar kommunisme in beheer was en die vervolging van Christen duur nog steeds voort vandag veral in Moslem lande.
 2. Christene is en word nog steeds vandag vermoor, gemartel, in tronke, strafkampe en in gestigte gesit.
 3. Meeste Christen martelaars sterf gedurende die 20ste eeu, 46 500 000 = 65% van alle Christen martelare ooit.
 4. Geopende Deure beraam dat daar vandag meer as 100 000 000 Christene in 25 lande dwars oor die wêreld vervolg word.

 

Geforseerde Afvalligheid

Mat 24:10  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

 

 1. Miljoene word afvallig as gevolg van vervolging in die Söviet Unie en Oos Europa.
 2. Ateïsme word die algemene lewens filosofie van hierdie lande en word aan kinders op skool geleer.

 

Verraaiing

Die Geheime Polisie in hierdie lande misbruik die algemene bevolking om mekaar te verraai.

 

Haat in die Gemeenskap

As gevolg hiervan was niemand seker wie is vriend of wie is vyand nie, selfs nie eens in jou eie familie nie en dit het gelei tot haat onder mekaar.

 

Vervolging Deur Familielede

Mar 13:12 En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.

 

Hierdie verraaiing het so ver gegaan dat letterlik, vaders hulle kinders en kinders hulle ouers verraai het.

 

Hier moet ons ook gaan kyk na die volgende:

 

2Th 2:3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

 

Doelbewuste Afvalligheid

Hier kyk ons na afvalligheid van baie en Christen haat vanaf die Post-Christen ere van die 20ste eeu, veral vanaf die sestiger jare.

 

 1. Miljoene mense verlaat die Christelike geloof en die etiese waardes wat daarmee saamgaan. (Die morele verval van veral die Westerse wêreld vandag, kan direk gekoppel word aan die agteruitgang van die Christelike geloof en die aanvaarding van die filosofie van evolusieleer.) En baie sogenaamde “Christene” baklei vandag met haat teen “Fundamentaliste” i.e. Christene wat nog getrou is aan die Bybel.
 2. Deur liberale teologie word alle fundamentele aspekte van die Christelike geloof verwerp. (Die maagdelike geboorte van Jesus, Sy kruisdood en opstanding, die idee dat alle gelowe kan lei tot verlossing ens.)

 

Valse Profete – Baie Word Mislei

 

Mat 24:11  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

 

Gedurende die 20ste eeu was daar 3 golwe van valse profete en valse herlewings:

 

1906 – Vanuit die VSA kom daar baie valse profete en verkeerderlik voorspel die koms van die Here.

 

1960 – Die begin van die Charismatiese beweging – duisende valse profesieë word gemaak deur hierdie Charismatiese leiers – volgens Deuteronomium 18 is een valse profesie genoeg om ʼn valse profeet te wees – soos reeds gesê duisende valse profesieë is gemaak, maar mense glo dit, nie te min, en volg die valse profete.

 

1980 – Valse profete voorspel die grootste herlewing van alle tye wat oor die hele wêreld sal gebeur in die jaar 2000. My Bybels sê daar gaan ʼn groot afvalligheid wees aan die einde van die tyd. (Die duisende wat by die Charismatiese beweging aangesluit het, was nie ʼn herlewing nie, maar “transferred growth”, in ander woorde dit is mense van bestaande kerke wat oor gegaan het na hierdie bewegings, weinig nuwelinge is bygevoeg en die uiteinde was afvalligheid as gevolg van mense wat teleurgestel is.)

 

Tekens en Wonderwerke

 

Die bekendste van hierdie moderne “Christelike” fiasko’s is die “Toronto Blessing” van wie Nicki Gumble, vader van die Alfa Course, ʼn dissipel was. Die enigste tekens van herlewing vandag vind ons in Katolieke en nie-Christen lande, daar is geen herlewing in Christen lande nie, net afvalligheid. Baie van die Charismatiese bewegings het goed en opreg begin maar het vinnig ontaard in wanorde, chaos en ʼn voertuig vir die duiwel om sy boodskap uit te dra. Duisende in die kerke praat sogenaamd in tale (ʼn gebabbel wat niemand kan verstaan nie, die tale wat in die Bybel gepraat is kon uitgelê word of verstaan word: 1Co_12:10 aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. Act_2:6 En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; Act_2:8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Act_2:11 Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.) sien vissies en ontvang sogenaamde “hemelse” boodskappe. Byeenkomste van “evangeliste” soos Benni Hinn is ooglopend demonies van aard. Hy en vele ander in hierdie bewegings gebruik dan ook gereeld die twee vinger teken van die duiwel en analises van video opnames bevestig dat hulle gereeld die naam van Satan mompel aan die einde van sinne.

 

Die sogenaamde “slain in the spirit” fenomeen het ook geen Bybelse gronde nie. Die bewegings wat hierdie mense doen wanneer hulle “slain in the spirit” is stem oor een met die van demoniese besitting en mense van heidense gelowe wat in ʼn trans in gaan soos Kundalini Joga. Daar is 45 gevalle waar mense in die Bybel ontmoetings met die Gees van God gehad het en in elke enkele een van hierdie ontmoetings val die persoon op sy aangesig, soos by voorbeeld: Lev 9:23  Daarop het Moses en Aäron in die tent van samekoms gegaan; en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die HERE het aan die hele volk verskyn  Lev 9:24  vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval.) Toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinkster dag het niemand omgeval nie, maar daar was tonge van vuur.

 

Maar in die Charismatiese bewegings val almal op hulle rug en in die Bybel vind ons net drie voorbeelde daarvan: 1Sa 4:18  Net toe hy melding maak van die ark van God, val hy agteroor van die stoel af aan die kant van die poort, sodat hy sy nek gebreek en gesterf het; want die man was oud en swaar. En hy het Israel veertig jaar lank gerig. Mar 9:20  En hulle bring hom na Hom toe; en toe hy Hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. Joh 18:6  Toe Hy dan vir hulle sê: Dit is Ek, het hulle agteruitgegaan en op die grond geval.) Hier sien ons dat in so ʼn geval dit of demoniese besitting is of ʼn vloek van God en NIE ʼn ontmoeting met die Heilige Gees nie. Dit het ʼn “fix” geword en mense gaan terug vir meer in plaas daarvan om God te dien en te gehoorsaam. Hierdie valsheid het versprei na oor die 50 000 kerke dwars oor die wêreld.

 

Valse Messiasse

Mat 24:24  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Mat 7:22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? Mat 7:23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

 

 1. Oskar Ernst Bernhard alias Abd-rushin (1875-1941) genaamd “die ware Christus”.
 2. Jiddu Krishnamurti (1895-1986) sedert 1910 noem hy homself die “Messias wat weer gekom het”.
 3. George Baker alias Father Divine (1880-1965) beskou homself as die tweede inkarnasie van God.
 4. Maharishi Mahesh Yogi (1918-1998)Geestelike leier van die Beatles.
 5. San Myung Mun (1920-) beskou homself as die “Seun van God” en die “Messias”.
 6. Bhagwan Shree Rajnesh/Osho (1931-1990)
 7. Guru Maharaj Ji (1957-) Divine Light Mission
 8. David Koresh (1959-1993)
 9. Swami Omkarananda (1930-2000) “alomteenwoordige God”.
 10. Jim Jones (1931-1978) massa moord/selfmoord saam met 900 volgelinge in die woude van Guyana.
 11. Marshall Applewhite (1931-1997) UFO sekte; massa selfmoord.
 12. Charles Manson (1934-) glo swart mense sal hom eendag “Heerser van die Wêreld” maak.
 13. Rabbi Menachem Mendel Schneerson (1902-1994) Vermoor 400 000 van sy volgelinge.

Tsunamis/Verwoestende Golwe

Luk 21:25  En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,

 

 1. Java/Sumatra 1883: 36 000 dood, (30 meter hoe golwe).
 2. Japan 1896: 26 000 dood.
 3. Messina/Sisilië/Calabria: 72 000 dood.
 4. Indië, Sri Lanka, Maldives, Indonesië, Thailand 2004: 300 000 dood.
 5. New Orleans VSA 2005.
 6. Texas VSA 2005.

 

Terrorisme

Luk 21:11  En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge (Grieks: phobêthra – verskriklike gebeurtenisse, gebeurtenisse wat mense vreesbevange maak, verskrikking/terrorisme) en groot tekens van die hemel kom.

 

Daar is veral 4 periodes waar terrorisme geweldige impak gemaak het op die wêreld.

 

 1. Sedert 1920
 2. Sedert 1948
 3. Sedert 1967
 4. Sedert 2001 (911 – vandag is daar ʼn globale oorlog teen terrorisme)

Verskriklike Gebeurtenisse

Buiten die hongersnode, aardbewings en tsunami’s wat ons reeds behandel het, was daar ook en gebeur nog steeds met toenemende frekwensie en intensiteit:

 

 1. Vloede
 2. Hutte golwe
 3. Veld brande
 4. Olie besoedeling
 5. Vulkaniese uitbarstings
 6. Kern kragsentrale ongelukke, ens.

 

Die volgende grafiek illustreer die toename in wêreld rampe.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.