Algemene Sinode 2013 – Dag 3

 

Sinode: Deur doodmaak te verbied leer God ons dat Hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus, verafsku. Dit alles is vir Hom heimlike moord.

Vraag 107: Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hierbo gesê is?

Sinode: Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied Hy dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredeliewend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees, alles wat hom kan benadeel sover moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen.

1. Seisoen van Menswaardigheid

Na ons deelname aan ’n gesprek oor “Hoe vorm ons morele mense?” het ‘n voorlegging oor die instelling van Seisoen van Menswaardigheid gevolg, toe verteenwoordigers van die VGKSA (ds Godfrey Betha) en die RCA (ds Victor Pillay) saam met ds Nelis Janse van Rensburg op die verhoog die motivering daarvoor aangebied het. Dit is NIE net ‘n NG Kerk-inisiatief nie. So is dit ook bevestig deur die deelname en motivering van die verteenwoordigers van die Kerkfamilie in die Sinodevergadering. Op persoonlike vlak (vroue, kinders, seksuele oriëntasie, ras, sosiale status) word mense se menswaardigheid aangetas. Maar ook as gemeenskappe, as gevolg van ons geskiedenis in hierdie land, is – en word nog steeds – die menswaardigheid van mense daagliks aangetas – diskriminasie op grond van ras, geslag en ander kultureel en sosiaal gekondisioneerde vooroordele.

Ons was diep meegevoer deur hierdie gesamentlike voordrag en motivering en die volgende besluite aanvaar as ‘n verbintenis tot ‘n Seisoen van Menswaardigheid:

4.1 Die Algemene Sinode verbind haarself heelhartig tot deelname aan die Seisoen van Menswaardigheid en versoek die kerkverband ernstig om deel hiervan te wees.

4.2 Die Algemene Sinode verbind haar om die vier waardes van die Seisoen van Menswaardigheid, nl respek, luister, omarming en selfloosheid te bevorder.

2. Vlugtelinge, Vreemdelinge in ons Midde

Suid-Afrika beleef tans ’n ongekende toestroming van vlugtelinge in ons land en gemeenskappe. Terselfdertyd vind talle Suid-Afrikaners ’n heenkome elders in die wêreld. Bewus van die feit dat die oorgrote meerderheid van die vlugtelinge mense is wat op soek is na ’n beter lewe, weier ons dat immigrante met kriminele intensies, ons verhouding sal definieer met ontwortelde mense, wat slegs verlang na ’n beter en veiliger lewe tussen ons. Die Woord van God leer ons dat ons die vreemdeling met gasvryheid in ons midde behoort te ontvang.

Besluit:

Die AS doen ’n beroep op ons lidmate om uit te reik na die vlugtelinge, om hulle met respek en waardigheid te behandel en om goeie bure te wees vir ons medemense.

Die AS doen ’n ernstige beroep op al ons gemeenskappe om hulle te weerhou van enige vyandigheid teenoor kwesbare mense in ons midde.

Die AS versoek die SA regering om die regte van die vreemdelinge in ons midde te bevestig en te verdedig.

Die AS doen verder ’n beroep op ons regering om beslissend in te gryp om die vloei en integrasie van vlugtelinge in ons midde te reguleer, sodat die konsentrasie van vlugtelinge in sekere plekke nie ’n onhoudbare las op arm gemeenskappe word nie.

Die AS versoek die regering om die saak van vlugtelinge deel van ons nasionale welsyns-opdrag te maak.

Die AS bid tot God, wat in die Kind Jesus saam met sy nederige ouers vlugtelinge in Egipte was, om die vreemdelinge tussen ons te beskerm, om ons eie harte met ontferming teenoor hulle te vul en om die lig van Christus se teenwoordigheid te laat skyn in ons bediening van omgee en sorg aan die ontwrigtes.

Die AS dra dit aan die moderatuur op om saam met die familie van NG Kerke en die breë Ekumene hierdie saak op te neem met die betrokke rolspelers, sodat die vreemdelinge tussen ons in ons ontfermende uitreik na hulle die liefdevolle hart van ons Here sal ervaar.

3. Apostolicum

Op 30 September 2009 het ’n aantal aangewese persone (deur die Algemene Sinode) op Stellenbosch vir die eerste maal bymekaargekom om te werk aan ’n eietydse interpretasie van die Apostoliese Geloofsbelydenis. Dit het gebeur teen die agtergrond van die volgende opdrag van die sinode: Die daarstelling van ’n Eietydse interpretasie van die Twaalf Artikels. Hulle was Danie Malan (sameroeper), Ben du Toit (skriba), Robert Vosloo en Coenie Burger.

Dit was gou duidelik dat ’n interpretasie van die Apostoliese Geloofsbelydenis onafwendbaar sou lei tot ’n teologiese hantering van die verskillende uitdrukkings van ons geloof. Die erkenning en hantering van die verskillende kontekste betrokke sou nie geïgnoreer kon word nie. Dit sou die integriteit van die projek aantas. Daar is weldra besluit om hierdie “Apostolicum-span” uit te brei met ’n span kundiges vanuit die NG Kerkfamilie.

Hierdie “verslag” is aan die Algemene Sinode in Port Elizabeth voorgelê vir oorweging. Die volgende besluite hieroor is deur die sinode aanvaar:

1. Die Algemene Sinode bedank die teoloë uit die NG Kerkfamilie wat die dokument, Die Apostoliese Geloofsbelydenis – ‘n Eietydse uitleg, as geskenk vir die Kerkfamilie voorberei het. Bybel-Media, wat ’n sewe-weke gespreksgids, gerig op lidmate, oor die dokument ontwikkel, word ook bedank.

2. Die Algemene Sinode ontvang hierdie eietydse uitleg as ’n gespreksdokument wat eerlik wil kyk na al die baie vrae wat oor ons geloof gevra word, maar ook kontoere wil gee waarbinne na antwoorde in die lig van die Skrif gesoek moet word.

3. Die Algemene Sinode stuur die dokument na die verskillende sinodes vir bespreking en terugvoer, met die versoek dat gesprek wyd oor die dokument gevoer word. Die Moderamen wys ’n projekspan aan om die proses van gesprek, evaluering en terugvoer te begelei.

4. Samehang van die Sakramente in Verbondsteologiese Perspektief

Oor hierdie saak was daar twee uitstekende verwante voorleggings voor die sinode. Ek sou predikante graag wou aanmoedig om hierdie voorleggings vanuit die agenda deur te lees met die oog op gebruik in die prediking rondom doop en nagmaal. Die volgende besluite is hieroor aanvaar:

11.1 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in die viering van die sakramente die belydenis van die kerk voor oë te hou en die samehang van die twee sakramente te verreken.

11.2 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in die kategetiese onderrig die samehang van die sakramente uit te lig en die kardinale rol daarvan in die proses van geloofsformasie tot sy reg te laat kom.

11.3 Die Algemene Sinode moedig ouers aan om in hulle saamleef met hulle kinders die troosryke werklikheid van die sakramente na die oppervlak te laat kom in gesprek en lewensvoorbeeld in ooreenstemming met die doopbelofte.

5. Huwelik/Saamwoon

Die volgende is oor hierdie saak aanvaar sonder enige bespreking.

3.2.1 Die Algemene Sinode probeer om tans die volgende perspektiewe ten opsigte van saamwoonverhoudings te stel in die besef dat dit saamhang met omvattende sake soos die huwelik, egskeiding en seksuele etiek van gelowiges, wat deurlopend met deernis en sensitiwiteit deur die kerk onderskei en begelei moet word. Die verskillende punte hieronder moet daarom deurgaans met mekaar in verband gelees word.

3.2.2 Die Algemene Sinode besef dat die huwelik soos ons dit vandag ken die produk van eeue se ontwikkeling is. Daarom kan sommige huweliksgebruike soos in die Bybel beskryf, byvoorbeeld leviraatshuwelike en die vrou as besitting van die man, nie sonder meer dien as riglyne vir hoe Christelike huwelike vandag behoort te wees nie.

3.2.3 Die Algemene Sinode is daarvan oortuig dat die historiese ontwikkeling van die huwelik in die Bybel en in die geskiedenis vir ons duidelike riglyne bied van wat ’n Christelike huwelik is: ’n vaste, formele ooreenkoms tussen twee persone van die teenoorgestelde geslag om hulle lewens in alle opsigte met mekaar te deel in ’n lewenslange verbintenis waarin seksualiteit ‘n eksklusiewe karakter dra, geseën of bevestig deur die kerk, gesluit in die teenwoordigheid van getuies, sover as moontlik in die gemeenskap van gelowiges en verkieslik erken deur die staat as ’n wettige huwelik.

3.2.4 Die Algemene Sinode oordeel dat, in die lig van bostaande, gelowiges met reg die huwelik ’’n gawe van God noem en dat seksuele gemeenskap buite so ’n vaste, formele verbintenis/verhouding nie aan Christelike riglyne voldoen nie.

3.2.5 Die Algemene Sinode is daarvan bewus dat saamwoonverhoudings (wat die seksuele insluit) vandag ʼn werklikheid in die samelewing is. Daar is verskillende redes waarom mense saamwoon. Sommige mense woon saam omdat hulle seksuele eksklusiwiteit nie as ’n belangrike aspek van ’n verhouding beskou nie. Hierdie verhoudings is weens die nie-permanente en selfsugtige aard daarvan, eties onaanvaarbaar.

3.2.6 Die Algemene Sinode is egter bewus daarvan dat daar ander redes is waarom sommige pare saamwoon. Sommige woon saam met die argument dat hulle seker wil maak dat hulle in alle opsigte by mekaar pas, voordat hulle trou. Van hierdie verhoudings streef in sekere opsigte na die Bybelse waardes van liefde, respek en eksklusiwiteit. Tog is dit minder as wat die Christelike verstaan van die huwelik verwag en word daarom ontmoedig.

3.2.7 Die Algemene Sinode wil mense wat in ‘n saamwoonverhouding leef, aanmoedig om die

verbintenis nog vaster te maak deur die kerklike en staatkundige aspekte in plek te kry.

3.2.8 Die Algemene Sinode beskou die reëlings van mediese fondse en pensioenskemas wat

voordele van mense ontneem wanneer hulle na die dood van ’n eggenoot/eggenote weer in die

huwelik tree, as eties problematies en onderneem om nogeens met die betrokke owerhede hieroor in gesprek te tree.

3.2.9 Die Algemene Sinode aanvaar dat al die implikasies rondom die bevestiging van ’n enkel

kerklike huweliksverbintenis.

6. Twyfel saai oor Geloofswaarhede

4.1 Met betrekking tot die beskrywingspunt van die Sinode Hoëveld in hierdie verband, lê die Taakspan die volgende aanbevelings aan die Algemene Sinode voor:

4.2 AANBEVELINGS: GELOOFSWAARHEDE

4.2.1 Die Algemene Sinode herbevestig weereens die NG Kerk se standpunt oor die gesag van die Woord van God as enigste norm vir ons geloof.

4.2.2 Die Algemene Sinode herbevestig weereens dat die NG Kerk die belydenisskrifte sien as

normatief in die sin dat dit volgens die Skrif ons geloof bely.

4.2.3 Die Algemene Sinode herbevestig dat die Skrif en Belydenis gelees moet word binne hulle

historiese konteks en dat hulle met verantwoorde hermeneutiek vertolk sal word, sodat ons die

leiding van die Gees vir ons tyd kan hoor.

4.2.4 Die Algemene Sinode wys lidmate daarop dat ons met mekaar in gesprek sal tree voordat

mense verdag gemaak word, of van leerdwaling beskuldig word, want verdagmaking en leuens is net soveel sonde as leerdwaling.

4.2.5 Die Sinode besef dat baie lidmate geweldige onsekerhede op baie vlakke beleef en wil lidmate verseker van deernis met hulle situasie. Die Sinode wil ook lidmate en leraars daarop wys dat, juis wat ons van die Bybel en Belydenisskrifte as antwoord hierop glo, ons weerhou van fundamentalisme (aan die een kant) en vrysinnigheid/radikale sekularisme (aan die ander kant).

Vandag moet daar nog verder oor kontensieuse sake soos Homoseksualiteit en die Bediening van Bevryding besluite geneem word. Ongelukkig sal ons weens tegniese redes die uitslae daaroor eers môreoggend kan deurgee – dit wil sê indien besluite daaroor al klaar geneem is. Die sinode is op hierdie oomblik min of meer ’n halwe dag agter skedule. Jammer vir enige ongerief in hierdie verband.

Dalk sal inligting oor hierdie sake later vandag of vanaand op die sosiale internet-ruimtes van die kerk gesien word. Die volgende skakels is hiervoor beskikbaar:

NG Kerk Facebook

NG Kerk Twitter

NG Kerk Algemene Sinodesitting webblad www.as2013.co.za

Kerkbode se webblad www.kerkbode.co.za

Vriendelike groete

Ben du Toit

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.