Bemoediging In n Gevalle Wereld


Godsdiensvooroordeel
In Engeland het die BBC toegegee dat hulle die Christelike geloof anders behandel as hoe hulle ander gelowe sou benader. In ’n blog, ‘biased BBC’, is daar die volgende aanhaling:‘Die hoof van die BBC, Mark Thompson, het erken dat die uitsaaier die profeet Mohammed nooit sal bespot soos dit Jesus bespot nie. Hy het hierdie verbasende erkenning van gods-diensvooroordeel geregverdig deur te suggereer dat om Mohammed te bespot dieselfde ‘emosionele krag as groteske kinderpornografie’ mag inhou. Maar om Jesus te bespot is geoorloof, sê hy, omdat die Christendom breë skouers het en minder met etnisiteit verbind word.’

Bemoedigende woorde
Jesus Christus het Sy dissipels met hierdie woorde bemoedig: “In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Johannes 16:33. Die Apostel Paulus herinner gelowiges in Rome, waar dit net so gevaarlik en moeilik was om ’n Christen te wees soos vir baie Christene deesdae, dat God vir hulle is. Die feit dat Hy vír hulle is, kan gesien word in ’n paar groot en objektiewe waarhede waaraan gelowiges moet vashou en waarvolgens hulle hulle le-wens kan oriënteer.

God se beloftes is onveranderlik
Ek woon in Somerset-Wes in die Helderbergkom. Die dorp word aan die een kant deur Valsbaai begrens en manjifieke berge wat aan die anderkant uittroon. Wanneer die Kaapse winter posvat, is daar dae wanneer ons die berge nie kan sien nie. Hulle is toe onder die wolke. Maar ons almal weet dat hulle nie weg is nie. Wanneer die wolke lig, is hulle daar, so mooi soos altyd.
Wanneer die donderwolke van die realiteite, teenkanting, vervolging en dood-gewone wreedheid van die lewe dreig om die gelowige te ontmoedig, moet ons onthou dat die waarheid van God se beloftes nie verander het nie. Hulle is steeds daar, onveran-derlik, selfs wanneer die storm woed.
Romeine 8 herinner ons aan ’n aantal van hierdie onveranderlike waarhede:

Daar is die wonder van ons Verlossing
Romeine 8:1: “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” In ’n tipiese Bybelse onderbeklemtoning word ’n diepgaande waarheid gevier. ’n Entjie verder in die teks gaan Paulus voort deur te sê, om sondaars soos ons te red, het God “Sy eie Seun nie gespaar nie.” Romeine 8:32a.
Verlossing is nie ’n onbenullige gebeurtenissie nie, maar ’n ongelooflik liefdevolle onderneming deur die God van die heelal. Hy gryp by die mens se verlorenheid in en Hy hou niks terug nie, nie eers Sy Seun nie.
As God nie vir ons was nie, sou ons steeds in sonde vasgevang wees, steeds onder Sy gramskap, steeds sonder hoop. Maar, in die volheid van ons Vader se wil en tydsbereke-ning het Jesus in ons plek gesterf en soos die gesangeskrywer dit stel: “ ‘God looks at Him and pardons me.’ ”
In ’n wêreld wat toenemend teen ons is, herinner die wonder van ons verlossing ons daaraan dat God vir ons is.

Daar is die belofte van ons behoud
Miljoene van God se kinders lewe in ondraaglike situasies. Hulle besit niks, het alles verloor en het geen vooruitsig dat dinge sal verbeter nie.
Wanneer ek die beelde op die televisie sien van daardie reusagtige vlugtelingskampe waar mense doodeenvoudig probeer om elke dag te oorleef, is ek dankbaar vir alles wat ek het.
Tog spreek God se Woord tot selfs daardie gelowiges wat hulle in sulke uiterste situasies bevind. Die belofte is dat niks ons van Sy liefde kan skei nie. Hy sal ons behou en Hy gee ons ’n hoop en ’n toekoms. Gelowiges in moeilike omstandighede getuig deur die eeue heen van die wonderwerkende voorsiening van God.

Meer as oorwinnaars
In Romeine 8 raak Paulus al die hoofpunte aan
• Daar is diegene wat beskuldigings en aanklagtes teen God se kinders sal bring. Tog herinner hy ons daaraan dat dit God is wat regverdig maak (v 33)
• Daar sal diegene wees wat oordeel en veroordeel. Aan die regterhand van die Vader is Jesus wat vir ons intree (v 34)
• Wat van teenspoed en moeilikhede? Jy kan verseker weet dat dit sal kom, maar die belofte is dat ons meer as oorwinnaars is (v 36-37)
• Geïnspireerd vra Paulus, wat van gevalle engele en demone en magte en owerhede? Wat van die dood self? Is daar enigiets in die skepping wat ons van God se liefde kan skei?

Kyk na Sy verstommende antwoord:
Romeine 8:38-39: “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”
God is vir ons en Hy sal ons nie verlaat nie, selfs wanneer ons die lewe se pynlike raaisels in die gesig staar en die ergste van menslike boosheid verduur. Hy is met sy kinders en niks kan ons van Sy liefde skei nie.

Daar is die versekering dat Hy vir ons intree
Romeine 8:34: “Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.”
Wanneer gevra word: “Wie sal ons veroordeel?” is die antwoord: “Baie”. Op ’n persoonlike vlak moet ons erken dat daar in ons almal se lewens nie ’n tekort aan bewyse is om ons voor ’n heilige God skuldig te bevind nie. Die vyand is daarop uit om ons te veroordeel.
Die wêreld veroordeel ons dikwels. Deur die eeue heen het Christene oordeel en veroordeling verduur. In plekke van onderdrukking en vervolging word onskuldige mense dikwels vir geen ander rede veroordeel as dat hulle volgelinge van Christus is nie. Op daardie plek van outoriteit, daar waar dit saak maak; waar die finale oordeel is en gemaak sal word, dáár sit Jesus ons Verlosser en Hy doen voorspraak namens ons. Selfs as die hele wêreld dus teen ons is, is ons verseker dat God vir ons is en op die lange duur, is dit wat saak maak.
Ons het ’n baie beperkte perspektief en verstaan maar min van die werklikhede wat ons omring, maar die Here van here sien alles en Hy doen vir ons voorspraak. Hy doen dit omdat Hy vir ons is, en nie teen ons nie.

Daar is die werklikheid van ons verheerliking
Romeine 8:16-18: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.”
Die vroeë gelowiges het mekaar met hierdie waarheid deur hulle beproewinge en teen-spoed bemoedig – “Hy kom binnekort.”
Die Apostel Paulus parafraseer die profeet Jesaja wanneer hy die Korintiërs met hierdie woorde bemoedig: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” 1 Kor 2:9.
Moeilikhede, teenspoed, vervolging, siekte en selfs die dood is nooit die laaste woord nie. Jesus het ’n plek vir ons voorberei en die Skrif se belofte is dat ons nie eens kan begin om ons die wonder en heerlikheid daarvan voor te stel nie. Geen teenkanting en vervolging, bespotting en verwerping kan hierdie werklikheid verander nie. Ons sal in Sy teenwoordigheid wees, die wonder van Sy heerlikheid sien, Sy kosbare stem hoor sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg…gaan in in die vreugde van jou Heer.”
Hierdie wonderlike waarhede is die gelowige se anker en gee hom hoop binne ’n wêreld wat geheel en al onverskillig teenoor God staan.
“God is vir ons wie kan teen ons wees?” Wat Paulus wesenlik sê, is dat as God vir ons is, ons dit in gedagte moet hou wanneer ons na die res kyk. ’n Vriend het my onlangs van die wiskundige vergelyking vertel – ‘neig na nul’. Dit beteken dat iets gewigtig mag lyk, maar wanneer dit met ander groter werklikhede vergelyk word, ‘neig dit na nul’. Dit is wat die Apostel sê. Daar is situasies en werklikhede wat te kragtig en gewigtig in die oomblik en tydens die moeilike seisoen mag lyk, maar wanneer dit in die perspektief van die Ewigheid gestel word, ‘neig dit na nul’.
Dit is nie om die werklikhede van mense se lewens gering te ag, of om die lyding van miljoene Christene ligtelik af te maak nie. Maar dit herinner ons daaraan dat God vir ons is. Dít is ons langtermyn hoop.

Bron:  juig.co.za