Rituele wassing/Reiniging (deel 2 van 2)


 

Massa Doop op Pinksterdag

Die Heilige Gees is uitgestort op Pinkster Dag soos beskryf in Handelinge 2. 3000 Jode het tot bekering gekom as gevolg van Petrus se kragtige boodskap en almal is dadelik gedoop in die naam van Jesus Christus. (Act 2:38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Act 2:41  Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring.)

Somtyds word die vraag gevra, waar was die massa mense gedoop? Daar is geen rivier of meer in Jerusalem nie, maar daar was tallose rituele baddens of Mikvah’s in die hele Jerusalem soos opgrawings sedert 1967 tot die huidige reeds bevestig het. Verder moet die volgende in ag geneem word: Petrus het sy prediking begin ongeveer 09:00 in die oggend. (Act 2:15  Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre.) Rondom hierdie tyd in die oggend sou die wierook offer reeds voltooi wees en die daaglikse oggend brandoffer sou toe op die vuur altaar geplaas word.

Op daardie oomblik sou die mense versamel in die voorhowe van die Tempel vir gebed en om die priesters se seën te ontvang. (Num 6:22  En die HERE het met Moses gespreek en gesê: Num 6:23  Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê:

Num 6:24  Die HERE sal jou seën en jou behoed;

Num 6:25  die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;

Num 6:26  die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Num 6:27  So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.

Die Goddelike tydsberekening op die dag van Pinkster was perfek, presies op die tyd toe die groot massa mense op pad was na die Skone Poort (Beautyful Gate) om deel te neem aan die oggend gebede, is hulle gekonfronteer met die wonderwerk van die spreek van tale en met Petrus se Messiaanse boodskap.

Op die Ophel, i.e. aan die suidelike kant van die Tempel Berg voor die Skone Poort waar hierdie gebeurtenis plaasgevind het, is dosyne rituele baddens of Mikvah’s wat dateer uit daardie tyd opgegrawe en in die omliggende area is daar nog baddens. Mens kan dus sien dat die moontlikheid van ʼn massa doop vir 3000 mense op Pinkster dag glad nie ʼn probleem was nie.

Die Betekenis van Pinkster

Pinkster het 50 dae na die Fees van Eerste Vrugte of die Fees na Weke in Hebreeus “Shavu’oth”, plaasgevind. (Lev 23:16  tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring. Deu 16:10 Dan moet jy die fees van die weke hou vir die HERE jou God ooreenkomstig die vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, namate die HERE jou God jou sal seën.) Pinkster was een van die drie groot Tempel feeste wat elke Joodse man verplig was om by te woon. (Deu 16:16  Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die HERE jou God verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die HERE verskyn nie;)

Die Eerste Vrugte van die Graan Oes

Op hierdie dag het die volk van Israel, verteenwoordig deur ʼn afvaardiging, twee gesuurde brode, gebak van die eerste vrugte van die graan oes, as graan offer na die Tempel gebring. (Lev 23:16  tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring. Lev 23:17  Julle moet uit jul woonplekke twee beweegbrode bring; dit moet van twee tiendes van ‘n efa fynmeel wees; gesuurd moet dit gebak word as eerstelinge aan die HERE.) Hierdie was ʼn uitsondering, aangesien graan offers normaalweg geen suurdeeg mag  bevat het nie. (Lev 2:11  Geen spysoffer wat julle aan die HERE bring, mag van iets wat ingesuur is, berei word nie; want van géén suurdeeg of heuning mag julle vir die HERE ‘n vuuroffer aan die brand steek nie. Lev 2:12  As ‘n offer van eerstelinge mag julle dit aan die HERE bring, maar op die altaar mag dit nie as lieflike geur kom nie.) Waarom sou dit wees? In die Bybel is suurdeeg ʼn beeld van die sonde. (Mat 16:6 Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. Mat 16:12  Toe het hulle begryp dat Hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs. 1Co 5:8  Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid.) Deur die brood te bak is die uitwerking van die suurdeeg in die brood geneutraliseer. Hierdie offer is ʼn wonderlike beeld van die Christen kerk wat bestaan uit verloste sondaars. By Pinkster is die gelowiges deur die Heilige Gees verenig in een liggaam, die “liggaam van Christus”. (1Co 12:13  Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.) Daarom kan dus gesê word: (1Co 10:17 Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood.)

Wanneer Paulus sê dat hy aan God aanbied mense wat tot geloof gekom het deur sy diens as ʼn offer, dan verwys hy direk na die graan offer by Pinkster. (Rom 15:15  Tog het ek ten dele taamlik gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner, kragtens die genade wat my deur God gegee is Rom 15:16  om ‘n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, ‘n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees.)

Offering van die Eerste Vrugte

Vanaf die tyd van Pinkster is daar begin om die eerste vrugte na die Tempel te bring. (Exo 23:19  Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die HERE jou God bring. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie.  Deu 26:1 En as jy in die land kom wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee en jy dit in besit neem en daarin woon, Lev 23:10  Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.  Deu 26:2  dan moet jy neem uit die eerstelinge van al die vrugte van die land wat jy inbring uit jou land wat die HERE jou God jou sal gee, en dit in ‘n mandjie sit; en jy moet gaan na die plek wat die HERE jou God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon,) Die offers moes geskied tussen die Pinkster Fees en die Hutte Fees. Volgens tradisie was dit verstaan dat die 7 getuienisse van die Beloofde Land volgens Deuteronomium 8:8 gebring moes word. (Deu 8:8  ‘n land van (1) koring en (2)gars en (3) wingerdstokke en (4) vyebome en (5) granate; ‘n land van (6) olieryke olyfbome en (7) heuning;) Die eienaar moes deur die landerye stap en n stukkie riet of tou om sekere van die vrugte wat vroeg ryp word bind en dan vrywillig uitroep:

“ Kyk, dit is die Eerste Vrugte”.

Die aanbieding van hierdie offerhande het plaasgevind soos voorgeskryf in Deuteronomium 26:1-11. Dit is interessant in hierdie verband dat die gelowiges in die kerk wat deur God ingestel is op die dag van Pinkster, “Eerste Vrugte” in die Nuwe Testament genoem word. (Jas 1:18  Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.)

In Romeine 8 word die resultate van verlossing wat ons al reeds vandag besit “Eerste Vrugte”, genoem want dit is die voorhoede van algehele, toekomstige verlossing. Die verlossing van die liggaam gaan slegs gebeur by die koms van Christus by die wegraping en opstanding. (Rom 8:23  En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam.) Die eerste gelowiges van ʼn sekere streek word ook as “Eerste Vrugte” beskryf. (Rom 16:5  Groet ook die gemeente by hulle aan huis. Groet Epénetus, my geliefde, wat die eersteling van Acháje is vir Christus. 1Co 16:15  En ek versoek julle, broeders—julle weet dat die huisgesin van Stéfanas die eersteling van Acháje is en dat hulle hul tot diens van die heiliges gestel het—) Soortgelyk word die voorhoede van die  gelowige oorblyfsel van Israel in Openbaring 14 ook “Eerste Vrugte” genoem. (Rev 14:4  Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam.)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Klippe en Bakstene


Hierdie hele proses het my laat nadink. Aan die verskil tussen klippe en bakstene. Natuurlik is die duidelikste verskil dat bakstene mensgemaak is, terwyl klippe deur die natuur gevorm word. Bakstene word deur mense gemaak, gewoonlik in ’n vorm gegiet sodat almal dieselfde lyk en dieselfde funksie verrig. Bakstene pas netjies op mekaar. Afgerond. Presies. Dieselfde grootte, kleur, vorm. Bakstene word deur ’n meganiese proses vervaardig in ’n relatiewe kort tyd. Dit word gevorm en gebak. Klippe word egter nie in ’n oond gebak nie, maar gevorm deur ’n noodsaaklike bestandeel — tyd. Geen klip is nog ooit in ’n kits gevorm nie.

 


Klippe is anders. Klippe pas nie presies op mekaar nie, want geen twee klippe is dieselfde gevorm nie. Part is grof en hoekig. Ander glad en gerond. Part groot, soos rotse. Ander klein soos spoelklippes. Die vorm en grootte hang af van die plek, omstandighede, tydsduur en klimaat waarin hul gevorm is.


As jy met bakstene bou, het jy sement nodig om die stene bymekaar te hou. Weens die feit dat die bakstene almal dieselfde lyk kan dit maklik omval as dit nie aanmekaar gegiet is nie. As jy met klippe bou gebruik jy ook sement, maar baie keer gebruik mense sommer modder. Die rowwe kante en vorm van die klippe kan juis tot gevolg hê dat dit stewig inmekaar pas. Die verskille in vorm kan juis die krag verseker.


Sommige mense verkies om met bakstene te bou weens al die voordele wat dit inhou in produksie, tyd en geld. Ander verkies klip… soms slegs vir estetiese redes, maar dikwels bloot omdat dit is wat die natuur aan hul verskaf. In ons samelewing maak bakstene meer sin. Dis vinnig. Dis effektief. Dit bou vinniger. Dis minder gespesialiseerd.


Maar dis ook nie uniek nie.


Dit is vir my onrusbarend hoe die samelewing al meer staatmaak om “eenersheid”. Jy moet inpas, nie uitpas nie. Orals is daar vooraf gemaakte vorms waarin jy moet pas, of wat jou wil vorm en hard bak om ’n funksie te verrig.


In ons gesinne het ons klippe in bakstene verander.
In ons skole het ons klippe in bakstene verander.
In ons kerke het ons klippe in bakstene verander.
In ons verhoudinge het ons klippe in bakstene verander.
In ons drome het ons klippe in bakstene verander…


Want, one het mos nie tyd nie. En ons verwag meer, en meer, en meer… van dieselfde.


Bron:  juig.co.za
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

HAMBA KAHLE, MADIBA!


 

Hy het dit tasbaar vir die NG Kerk kom wys toe hy die vergadering van die

Algemene Sinode in 1994 in Pretoria besoek het. So het hy die lidmate van die NG Kerk saamgenooi

op hierdie reis!

Ons treur saam met die land, sy familie en dierbares oor die verlies van ’n geliefde leier. Ons is

dankbaar dat God iemand soos Madiba gestuur en gebruik het om Suid-Afrika uit ‘n doodloopstraat

te lei na ‘n nuwe toekoms. Ons is dankbaar vir die baie jare wat hy na sy vrylating gespaar was.

Sy lewe en erfenis daag ons uit om in ons alledaagse lewe menswaardigheid en respek teenoor

mekaar in elke deel van ons land se bestaan en samelewingstrukture te koester.

Ons is oortuig Madiba het die goeie wedloop afgelê en die wenstreep bereik. Ons groet hom: Hamba

Kahle, Madiba!

Namens die Moderatuur van die Algemene Sinode Moderamen

Dr JJ Gerber

Algemene Sekretaris van die NG Kerk

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Rituele wassing/Reiniging (deel 1 van 2)


 

Levitiese Onreinheid

Op hierdie stadium moet ʼn paar fundamentele opmerkings aangaande rituele onreinheid of reiniging soos deur Moses voorgeskryf, gemaak word. Hierdie onderwerp op sigself is uiters kompleks, nie te min kan die simboliese boodskap wat daardeur uitgedra word, baie eenvoudig verduidelik word, indien daar eerstens vasgestel word dat Levitiese onreinheid in sy breedste vorm tot ʼn groot mate verbind word met die dood en geboorte. Dit is deur hierdie simboliese boodskap wat die volgende twee fundamentele Bybelse doktrine, wat veral duidelik in die Nuwe Testament openbaar word, voorberei is:

1.         Mense word gebore in sonde. Dit beteken hulle kom in die wêreld met ʼn sondige, gedegenereerde en onreine natuur, wat hulle van Adam geërf het, wat hulle dryf na boosheid sodat hulle gewoond raak daaraan om sonde te doen. (Rom 5:12 Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het Psa 51:5 (51:7) Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Job 14:4 Ag, kon maar ‘n reine voortkom uit ‘n onreine—nie een nie!)

2.        Die dood is die loon van die sonde. (Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.)

Oor die algemeen gesproke leer Levitiese onreinheid vir ons dat sonde die mens onrein en veil maak. Die betekenis van rituele reiniging onder die Wet van Moses wys in simboliese taal na God se manier/plan van verlossing wat ons uitlei van die onreinheid van sonde na gemeenskap met die Ewige God.

Die Betekenis van Rituele Reiniging

Gedurende die tyd van die Tweede Tempel, is reinheid bewerkstellig deur te was, deur al die klere te verwyder en in ʼn bad van 40 Se’ah (292 liter) water totaal en al onder die water in te gaan/onderdompel.

Daar was ʼn Rabbiniese voorskrif betreffende die bou van rituele baddens (Mikvah’s) en die samestelling van die water wat gebruik kon word vir reiniging. Slegs deur aan hierdie vereistes te voldoen kon die water as rein beskou word. Die “doktrine van reiniging” deur middel van sulke reinigings baddens (Mikvah) het fundamenteel behoort aan Judaïsme. (Heb 6:1 Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, Heb 6:2  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.)

Die Twee Wee

Hier bo sien ons een van die oorspronklike rituele baddens naby die Monumentale Trappe en langs dit ʼn voorbeeld van ʼn moderne rituele of Mikvah bad, let op die skeiding in die trappe. Dit word geskei in ʼn “breë weg en ʼn noue weg”. Wanneer ʼn persoon die bad binne gegaan het om hom of haarself te reinig het die persoon na die water afgegaan langs die “breë weg” in ʼn onreine toestand en na totale onderdompeling onder die water het die persoon ʼn 180° draai gemaak en in ʼn reine toestand uit die bad geklim langs die “noue weg”. Die verband tussen hierdie gebruik en die woorde van Jesus tydens die Bergpredikasie is ooglopend. (Mat 7:13  Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Mat 7:14  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.) Daar is veral baie van hierdie baddens gevind wat dateer rondom die tweede Tempel periode.

Reiniging Deur Die Woord Van God

In Efesiërs 5 word die verband tussen die simboliese betekenis van die rituele bad en die reiniging van die Christen kerk deur Christus verduidelik. (Eph 5:25  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het Eph 5:26  om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, Eph 5:27  sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.)

Volgens Efesiërs 5:25 is die water van reiniging ʼn beeld van God se Woord. Wanneer ons die Bybel lees, ontbloot God ons sondes en onreinhede deur sy Woord. Dit behoort ons gedurig daartoe te lei om ons sondes te bely voor God in ooreenstemming met 1 Johannes 1. (1Jn 1:9  As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.)

ʼn Persoon moet ʼn volledige 180° omkeer maak wanneer hy afgestap het langs die breë weg van onreinheid deur ʼn doelbewuste, eens en vir altyd besluit te maak en dan terug te keer na God langs die noue weg wat lei na die lewe. Die Skrif noem dit “bekering” en die oorspronklike woord beteken letterlik om weg te draai van die sonde i.e. jou rug op die sonde te draai na God toe. Maar selfs die gelowige moet oor en oor sy lewe toets in die teenwoordigheid van God en reggestel word deur die Bybel. Paulus noem dit “om ʼn mens self te ondersoek” of om ʼn mens self te oordeel”. (1Co 11:31  Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie.)

Net soos die rituele reiniging behoort het aan die algemene daaglikse lewe van Judaïsme, (Heb 9:10  omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling.),  so is self ondersoek en daaglikse reiniging in die lig van die Bybel deel van die normale lewe van ʼn Christen.

Reiniging Deur Die Bloed Van Jesus

Die water van die Mikvah bad wys na die Woord van God wat sonde ontbloot aan die een kant, maar aan die ander kant ook na die bloed van Christus wat reinig van sonde. (1Jn 1:7  Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.) Die verbintenis tussen water en bloed is baie nou, aangesien bloed bestaan uit ʼn groot persentasie van water. Sodoende kan die volgende Skrifgedeelte in die Nuwe Testament wat verwys na rituele reiniging beter verstaan word. In die openings hoofstuk van die laaste boek van die Nuwe Testament word die seevierende Verlosser deur sy mense geloof met woorde wat direk tot die hart spreek. (Rev 1:5b Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed Rev 1:6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.)

In die tweede gedeelte van Openbaring 7 sien Johannes ʼn groot menigte verloste mense van alle nasies, stamme en tale. Dit was aan hom verduidelik wie die mense was: (Rev 7:14b Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.)

In die Joodse rituele wassing/reiniging was dit nie net die hele liggaam wat gewas is nie, maar ook die rituele onreine klere. As gevolg hiervan moet daar veral gelet word op die gedeelte hierbo uit Openbaring 7, aangesien die aspek van die was of reiniging van die klere daar genoem word. Klere simboliseer ons uiterlike opmerkbare karakteristieke en ons daaglikse gewoontes. Selfs hierdie gebied van menslikheid is deurdrenk met onreinheid (Jud 1:23  maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te ruk; en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is.) en  Goddelike reiniging deur die verlossings werk van die Here Jesus is dus nodig.

Die Wassing van Wedergeboorte

In Titus 3 word die vernuwing van ʼn persoon by sy wedergeboorte gekoppel aan die beeld van rituele wassing/reiniging. (Tit 3:4  Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het— Tit 3:5  nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees Tit 3:6  wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser; Tit 3:7  sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.)

Toegang tot God se Teenwoordigheid na Rituele Wassing/Reiniging

In Hebreërs 10 word die persoon wat deur Christus verlos is, aangemoedig om in te gaan in die direkte teenwoordigheid van God in die hemelse Tempel/heiligdom, wat die heeltyd moontlik is deur middel van gebed. Selfs hier word die reiniging van die besoedeling van sonde verduidelik deur die beeld van die Mikvah. (Heb 10:19 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus Heb 10:20  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, Heb 10:21  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het, Heb 10:22  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

YOM KIPPUR – Die Tempel Deure en die Sondebok

 

Lev 16:4  Hy moet ‘n heilige linnerok aantrek en ‘n linnebroek moet oor sy vlees wees en met ‘n linnegordel moet hy hom gord en ‘n linnetulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere; en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek.

Lev 16:5  En van die vergadering van die kinders van Israel moet hy twee bokramme as sondoffer en een ram as brandoffer neem.

Lev 16:6  Dan moet Aäron die sondofferbul wat vir hom bedoel is, aanbring en vir hom en sy huis versoening doen.

Lev 16:7  Hy moet ook die twee bokke neem en hulle voor die aangesig van die HERE stel by die ingang van die tent van samekoms.

Lev 16:8  En Aäron moet oor die twee bokke die lot werp, een lot vir die HERE en een lot vir Asásel.

Lev 16:9  Dan moet Aäron die bok aanbring waar die lot vir die HERE op gekom het en hom as sondoffer berei;

Lev 16:10  maar die bok waar die lot vir Asásel op gekom het, moet lewendig voor die aangesig van die HERE gestel word, om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Asásel in die woestyn te stuur.

Daar is ʼn merkwaardige verwysing in die Talmud aangaande die deure van die Tweede Tempel:

“Veertig jaar voor die vernietiging van die Tempel (i.e. 30 AD) het die lot nie weer in die regterhand geval nie, die rooi lint (om die Asésel of sondebok se nek) het nie weer wit geword nie, die westelike lig (die ewige lig) het nie meer gebrand nie en die deure van die heikhal (of heiligdom) het vanself oop gegaan, totdat Rabbi Yochanaon ben Zakkai dit bestraf het.” Hy het die volgende gesê: (aan die Tempel)

“O heikhal, heikhal waarom onstel jy jouself. Ek weet baie goed dat jy bestem is om vernietig te word, want Zechariah ben Iddo het reeds aangaande jou geprofeteer “Zec 11:1 Open jou deure, o Líbanon, sodat vuur jou sederbome verteer!

 

(Talmud Bavli, Yoma 39b)

Dit is belangrik om daarop te wys dat die Talmudiese verwysing 40 jaar voor die vernietiging van die Tweede Tempel gemaak is. Die Tweede Tempel is vernietig in 70 AD. Die datum toe hierdie merkwaardige gebeurtenis plaasgevind het, was presies dieselfde jaar toe Christus aan die kruis gesterf het.

Die buitengewone swaar deure van die Tempel het vanself oop gegaan. Daar is ook ander sekulêre Joodse bronne wat hierdie gebeurtenis bevestig:

“By dieselfde Fees (Pasga) …het die Oos hek van die binne hof van die Tempel, wat van brons gemaak was en verskriklik swaar was en met groot moeite met die hulp van twintig man gesluit moes word, wat gerus het op ʼn basis wat met yster versterk is en met yster penne vasgehou was diep in die sterk vloer gemaak van een groot soliede klip, is gesien om teen die sesde uur van die nag vanself oop te gaan.”

(Josephus; The Wars of the Jews 6.5.3)

Die Nuwe Testament vertel vir ons dat die Voorhangsel van die Tempel van bo tot onder in die middel deur geskeur het.

Mat 27:50  Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee.

Mat 27:51  En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;

Mat 27:52  en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.

Mat 27:53  En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.

Mat 27:54  En toe die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: Waarlik, Hy was die Seun van God.

n Wonderbaarlike gebeurtenis wat 40 jaar voor die vernietiging van die Tempel in 70 AD gebeur het. Die Talmudiese gedeelte hier bo bevestig ook twee ander merkwaardige gebeurtenisse wat gebeur het. Na die dood en opstanding van die Messias, het die westelike lig opgehou brand. Die ewige lig “Ner Tamid” wou nie meer brand in die Aller Heiligste nie. Die lot vir die Azazel gedurende Yom Kippur het ook nie meer in die regter hand geval nie en die rooi lint wat om die sondebok se nek vasgemaak was en aangedui het of die volk se sonde vergewe was, het nooit weer wit verkleur nie i.e. daar was nooit weer versoening/vergifnis van sonde vir die volk van Israel deur die bring van offerhande na die dood en opstanding van Christus nie, die lint het rooi gebly.

Die lot is gegooi vir die Azazel of sondebok op Yom Kippur. Twee bokke was gekies en die lot het altyd op die bok aan die regterkant geval. Na die dood en opstanding van Christus is die lot gegooi en die bok aan die linkerhand is gekies om die volk se sonde die wildernis in te dra. Daar was ʼn rooi lint om die sondebok se nek vasgemaak.

Die lint het altyd wit verkleur om aan te dui dat die volk se sonde vergewe was.

Isa 1:18  Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

Vanaf 40 jaar voor die vernietiging van die Tempel, die jaar toe die Messias gesterf het aan die kruis en uit die dood opgestaan het, het die lint nooit weer wit verkleur nie.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Leef Ons Werklik Vandag in die Eindtyd? (3 van 5)

 

Dit is presies wat gebeur het in die geskiedenis, maar in Openbaring 13 en 17 kry ons weer te doen met die 4de wêreld ryk van die boek van Daniel. (Rev 17:8  Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe) Ons het hier drie periodes. Die Romeinse Ryk:

 

(a)             Was

(b)            Is Nie

(c)             Sal Opstaan

 

Daar was ʼn Romeinse Ryk met Christus se eerste koms en daar sal ʼn Romeinse Ryk wees met Sy tweede koms.

 

Na Napoleon was enige poging om die ou Romeinse ryk aan die gang te hou op ʼn einde, maar toe kom die Eerste en Tweede Wêreld Oorloë en ongeveer 70 000 000 mense sterf. In 1946 gaan Winston Churchill na Zurig en sê “let Europe arise” en bepleit die vereniging van Europa en vandag het ons die Europese Unie bestaande uit 27 nasies, die herlewing van die ou Romeinse ryk vanuit die afgrond of bodemlose put, “abysos” wat in Romeine 10 gebruik word. In Grieks beteken dit die ryk van die dood en uit die dood en vernietiging van die Eerste en Tweede Wêreld Oorloë word die nuwe Europa/Romeinse Ryk gebore.

 

DEEL 4 (Die Profesieë van Jesus in Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21.)

Hier vra die dissipels vir Jesus 3 vrae: (Mat 24:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, (1)wanneer sal hierdie dinge wees (bedoelende die vernietiging van die Temple), en (2) wat is die teken van u koms (i.e. wat gaan gebeur net voor Jesus terugkom) en (3) van die voleinding van die wêreld? (in ander woorde wat gaan gebeur aan die einde van die tyd)

Hier moet ons oplet dat in Lukas 21:12-24 beskryf Jesus die vernietiging van die Tempel in 70AD, ʼn profesie wat letterlik vervul is en ons kan dus seker wees dat die res van die profesie ook letterlik vervul gaan word.

Mat 24:4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.

Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Mat 24:6 En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.

Mat 24:7  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.

Mat 24:8  Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.

Mat 24:9  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

Mat 24:10  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

Mat 24:12  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.

Mat 24:13  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Mat 24:14  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

Mat 24:15  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—

Mat 24:16  dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;

Mat 24:17  wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;

Mat 24:18  en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.

Mat 24:19  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.

Mat 24:20  En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.

Mat 24:21  Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.

Mat 24:22  En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

Mat 24:23 As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie.

Mat 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

Mat 24:25  Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.

 

Hier praat Jesus een keer van oorloë, hongersnood en verdrukking, maar 4 keer in hierdie gedeelte se Hy pasop dat julle nie mislei word nie. Om die waaruit te se dit is die heel eerste ding wat Hy sê in vers 4 en dan herhaal Hy dit ʼn tweede keer in vers 5 en weer in vers 11 en sluit af in verse 23 en 24 deur te se pasop dat julle nie mislei word nie. Dit behoort dus ooglopend te wees dat die grootste kenmerk dat ons in die einde van die tyd leef, misleiding in die kerk is.

 

Wel dit is presies wat besig is om te gebeur met dinge soos die “Emerging Chruch – Brian McLaren, Tony Campola en hulle ondersteuners”, “Rick Warren se Purpose Driven Church, die Alpha Course wat sy oorsprong het in die Anglikaanse kerk wie se hoof Dr Rowen Williams ʼn “Druid” is, die Jesus Seminar  en ʼn menigte ander sogenaamde “Christelikke bewegings en skrywers ” soos Joyce Meyers, Joel Osteen, Benni Hinn, C Peter Wagner en al sy volgelinge, Kennith Copeland, Kennith Hagan, Rodney Howard Brown,  Tod Bently, die lys is oneindig en uit ons eie kerk het ons die “Nuwe Reformasie”. Net onlangs het ons in die nuus gelees van ʼn man in Australië en in Durban wat hulle self die titel Jesus die Messias toeëien. En ek weet baie mense wat lees wat ek hier geskryf het, sal my wil kruisig omdat ek durf sommige van die mense as misleiers uitmaak, die tragedie van die saak is dat sulke mense self reeds mislei is. Al raad wat ek vir sulke mense het, is bid dat die Here julle oë oop maak en lees die Bybel in plaas van hierdie boeke wat op persoonlike opinies gebaseer is en nie op die Skrif nie. Die rede waarom mense sulke misleidende leesstof glo is omdat hulle nie die Woord Van God ken nie, want as hulle dit geken het sou hulle van beter geweet het en nie mislei word nie. Dan is daar die wat wel die Woord ken, maar dink hulle is slim en hulle daaraan toewy om die Woord te verdraai, hulle is die predikante en teoloë wat ʼn “ander Jesus” verkondig en die dwaalleer wat in hierdie boeke geskryf staan ondersteun. Wat gaan sulke mense doen wanneer die regte Antichris opdaag, hierdie persoon gaan nie ʼn rooi draak met ʼn gepunte stert wees wat vuur blaas nie, nee hy gaan die liefling van die wêreld wees met soveel “wysheid en sjarme”, tot op ʼn punt, dat feitlik elke persoon op die planeet agter hom gaan aanhardloop. (Kyk maar net hoe ons in hierdie land vir Nelson Mandela verafgod en hy is nie eens ʼn kind van die Here nie.) Mense dit is harde woorde, maar dit is nie nou die tyd om te dink ons is “cool” deur liberaal te probeer wees nie en te probeer in pas by wat die wêreld as “cool” ag nie. Glo in God en Sy Seun Jesus Christus en bestudeer Sy Woord eerder as om te luister na wat hierdie mense te sê het, want daar is nie baie tyd oor nie. Hierdie aspek sal later in groter detail behandel word.

 

So uit hierdie Skrifgedeelte sien ons dus die volgende:

 

(1) Pasop dat ons nie mislei word nie! (Hierdie waarskuwing is deurlopend in hierdie hele gedeelte)

(2)            Oorloë en gerigte van oorloë.

(3)            Revolusies

(4)            Hongersnood

(5)            Epidemies

(6)            Aardbewings

 

Dan die vervolging van Christene en grootskaalse afvalligheid.

 

Die Begin Van Die Smarte!

Jesus se vir ons dat hierdie gebeurtenisse gaan wees soos geboorte pyne en ons weet dat geboorte pyne kom in siklusse wat al nader en nader aan mekaar kom en meer intens word soos dit aangaan.

 

Ons weet reeds dat die begin van die einde van die tyd word aangedui deur die terugkeer van die Jode na die beloofde land Israel. Laat ons nou kyk na die eerste 40 jaar vanaf 1882 tot 1922 toe dit begin gebeur het. Gedurende hierdie tydperk gaan ons al hierdie 6 tekens van die begin van smarte sien en dan, die vervolging van Christene en groot afvalligheid van die geloof.

Oorloë en Gerugte van Oorloë.

 

Mar 13:7  Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie.

 

Mense sal sê ja, maar daar was altyd oorloë en hulle is reg, maar die oorloë wat in hierdie gedeeltes van gepraat word, is oorlog op ʼn massiewe skaal en in 1914 het ons die Eerste Wêreld Oorlog met 18 000 000 mense dood en kort daarna in 1939 die Tweede Wêreld Oorlog met 70 000 000 mense dood en van toe af was die wêreld nooit vir een oomblik sonder oorlog nie. Hierdie word wêreld oorloë genoem omdat nog nooit voorheen in die geskiedenis feitlik die hele wêreld op een slag in oorlog betrokke was nie.

 

Revolusies

 

Mar 13:8  Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander; en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees en beroeringe (tarachai – moeilikheid). Hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.

 

Luk 21:9  En wanneer julle hoor van oorloë en opstande (akatastasiai – revolusie), moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.

 

 1. Philippynse revolusie 1896-1898
 2. Konstitusionele revolusie in Iran 1905-1911
 3. Russiese revolusie 1905
 4. Jong Turkse revolusie in die Ottomaanse Ryk 1908
 5. Mexikaanse revolusie 1910
 6. Chinese (Xinhai revolusie) 1911/1912
 7. Arabiese opstand 1916-1918
 8. Februarie revolusie in Rusland 1917
 9. Oktober revolusie in Rusland 1917
 10. November revolusie in Duitsland 1918/1919
 11. Aster revolusie in Hongarye 1918
 12. En nou die “Arab Spring”, Egipte, Yemen, Libië, Bahrain, Sirië ens.

 

En so kan ons aangaan, maar in die 40 jaar tussen 1882 en 1922 toe die Jode begin terugkeer het na Israel was daar 70 revolusies en rebellies en die Eerste Wêreld Oorlog. As ons nou verder gaan begin ons die “geboorte pyn effek” duidelik te sien, want tussen 1922 en 2012 was daar 264 revolusies en rebellies.

 

Hongersnood

China:                 1892-1894, 1 000 000 dood.

1896-1897, 5 000 000 dood.

1920-1921, 500 000 dood.

 

Rusland:            1891-1892, 2 000 000 dood..

1921, 5 000 000 dood.

 

Libanon:            1916-1918, 100 000 dood.

 

Indië:                  1896-1897 en 1899-1902, 100 000 000 geaffekteer en 11 000 000 dood.

 

Afrika:                1899, Sentraal Kenia ʼn beraamde 50-90% van die bevolking sterf.

 

ʼn Totaal van meer as 26 000 000 mense sterf van hongersnood gedurende hierdie

periode.

 

Ons sien dus hier 1882-1922, 9 hongersnode, 70 revolusies en rebellies en die Eerste Wêreld Oorlog. Die 20ste eeu is die eeu van hongersnood, die eeu waar daar meer kos is as wat die wêreld kan eet, maar miljoene tonne kos word elke jaar vernietig deur lande soos die VSA om pryse hoog te hou. Die 20ste eeu word gekenmerk deur kroniese hongerte onder die wêreld bevolking, daar gaan nie ʼn dag verby waar daar nie iewers op die aarde mense is wat honger is nie.

 

Vanaf 1900 tot 2000 styg die wêreld bevolking van 1,6 biljoen mense na 6,5 biljoen mense. Jaarliks sterf 8 miljoen mense van honger terwyl 1 biljoen hongerly.

 

Epidemies

 1. Russiese Griep 1889/1890, 1 000 000 dood.
 2. Die “Derde Pes Pandemie” 1896-1945, 12 000 000 dood.
 3. Die “Sesde Cholera Epidemie” 1899-1923, 800 000 dood.
 4. Russiese Typhus Epidemie 1918-1922, , 25 000 000 geaffekteer, 3 500 000 dood.
 5. Spaanse Griep 1918-1920, 50-100 000 000 mense dood.

 

As ons gou weer opsom sien ons in hierdie 40 jaar periode; 5 groot epidemies, 9 hongersnode, 70 revolusies en rebellies en die Eerste Wêreld Oorlog. Maar as ons verder gaan kyk sien ons weereens die “geboorte pyn effek”:

 

 1. Asiese Griep 1956-1958, 1-4 000 000 dood.
 2. Hong Kong Griep 1968-1969, 800 000-2 000 000 dood.
 3. Russiese Griep 1977-1978, 700 000 dood.
 4. HIV vanaf 1981, 37 000 000 dood (33 000 000 vandag siek met 2 600 000 infeksies per jaar en 1 800 000 sterftes per jaar.)
 5. Pokke, 300 000 000-500 000 000 dood in die 20ste eeu.
 6. Tuberkulose, 100 000 000 dood in die 20ste eeu (vandag 1 500 000-2 000 000 dood per jaar).
 7. Masels 1870-2011, 200 000 000 dood.
 8. Hepatitis B of C 2011, 500 000 000 siek (elke 12de persoon op aarde) 1 500 000 sterf per jaar.
 9. Nikotien verslawing in die 20ste eeu, 100 000 000 dood.

 

En so kan ons aangaan, ons het nog nie eens gekyk na dinge soos kanker en kardiovaskulêre siektes nie. (Terloops net ʼn gesondheids wenk – een van die top drie lande op aarde waar mense die meeste sterf aan hart siektes is die Ukraine, hierdie is ook die lande met die hoogste stysel en suiker inname van alle lande terwyl die grootste vleis etende land ter wêreld, Argentinië, 154ste op die lys is van mense wat sterf aan hart siektes – vertel dit vir jou dokter wanneer hy weer vir jou sê om minder vleis eet. Die Here het na die vloed gesê die mens kan vleis eet, waarom sou God opsetlik ons toelaat om iets te doen wat sleg is vir ons – al ooit daaraan gedink?)

 

Aardbewings

 1. Ottomaanse Ryk 1883, 15 000 dood.
 2. Iran 1893, 18 000 dood.
 3. Iran 1985, 11 000 dood.
 4. Japan 1896, 27 000 dood.
 5. Indië 1905, 20 000 dood.
 6. Messina/Sisilië/Calabria 1908, 72 000-110 000 dood
 7. Italië 1915, 30 000 dood.
 8. China 1920, 200 000 dood.

 

1882-1922, 8 groot aardbewings, 5 groot epidemies, 9 hongersnode, 70 revolusies en rebellies en die Eerste Wêreld Oorlog.

 

Ons sien verder dat in die 20ste eeu 2 300 000 mense dood is in 140 van die grootste aardbewings:

 

 1. Japan 1923, 150 000 dood.
 2. Turkmenia 1948, 100 000 dood.
 3. Peru 1970, 100 000 dood.
 4. China 1976, 800 000 dood.
 5. Iran 1990, 50 000 dood.
 6. Iran 2003, 41 000 dood.
 7. Pakistan 2005, 90 000 dood.
 8. China 2008, 80 000 dood.
 9. Haiti 2010, 316 000 dood.

 

As dit nog nie oortuigend genoeg is nie kom ons kyk na die “geboorte pyn effek” van aardbewings, met ander woorde die frekwensie toename van aardbewings oor die jare.

 

Gedurende die eerste 1000 jaar na Christus, was daar ongeveer 5 groot aardbewings aangeteken (alhoewel ons seker is dat meer plaasgevind het in verafgeleë dele van die wêreld). Nietemin was daar ʼn toename in die getal van aardbewings oor die jare.

 

14de eeu, 157 groot aardbewings.

15de eeu, 174 groot aardbewings.

16de eeu, 253 groot aardbewings.

17de eeu, 278 groot aardbewings.

18de eeu, 640 groot aardbewings.

19de eeu, 2110 groot aardbewings.

 

Amper 900 000 aardbewings is reeds opgeteken gedurende die 20ste eeu, dit is ʼn aardbewing elke uur.

 

Vervolging, Dood en Haat

Mat 24:9  Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.

 

 1. Kommunisme in die Söviet Unie besluit in die 1920’s om die Christendom te vernietig en Christene word vervolg tot en met 1991 met die ondergang van die Söviet Unie en kommunisme. Hierdie het nie net in die Söviet Unie gebeur nie, maar dwars oor die wêreld waar kommunisme in beheer was en die vervolging van Christen duur nog steeds voort vandag veral in Moslem lande.
 2. Christene is en word nog steeds vandag vermoor, gemartel, in tronke, strafkampe en in gestigte gesit.
 3. Meeste Christen martelaars sterf gedurende die 20ste eeu, 46 500 000 = 65% van alle Christen martelare ooit.
 4. Geopende Deure beraam dat daar vandag meer as 100 000 000 Christene in 25 lande dwars oor die wêreld vervolg word.

 

Geforseerde Afvalligheid

Mat 24:10  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.

 

 1. Miljoene word afvallig as gevolg van vervolging in die Söviet Unie en Oos Europa.
 2. Ateïsme word die algemene lewens filosofie van hierdie lande en word aan kinders op skool geleer.

 

Verraaiing

Die Geheime Polisie in hierdie lande misbruik die algemene bevolking om mekaar te verraai.

 

Haat in die Gemeenskap

As gevolg hiervan was niemand seker wie is vriend of wie is vyand nie, selfs nie eens in jou eie familie nie en dit het gelei tot haat onder mekaar.

 

Vervolging Deur Familielede

Mar 13:12 En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.

 

Hierdie verraaiing het so ver gegaan dat letterlik, vaders hulle kinders en kinders hulle ouers verraai het.

 

Hier moet ons ook gaan kyk na die volgende:

 

2Th 2:3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

 

Doelbewuste Afvalligheid

Hier kyk ons na afvalligheid van baie en Christen haat vanaf die Post-Christen ere van die 20ste eeu, veral vanaf die sestiger jare.

 

 1. Miljoene mense verlaat die Christelike geloof en die etiese waardes wat daarmee saamgaan. (Die morele verval van veral die Westerse wêreld vandag, kan direk gekoppel word aan die agteruitgang van die Christelike geloof en die aanvaarding van die filosofie van evolusieleer.) En baie sogenaamde “Christene” baklei vandag met haat teen “Fundamentaliste” i.e. Christene wat nog getrou is aan die Bybel.
 2. Deur liberale teologie word alle fundamentele aspekte van die Christelike geloof verwerp. (Die maagdelike geboorte van Jesus, Sy kruisdood en opstanding, die idee dat alle gelowe kan lei tot verlossing ens.)

 

Valse Profete – Baie Word Mislei

 

Mat 24:11  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

 

Gedurende die 20ste eeu was daar 3 golwe van valse profete en valse herlewings:

 

1906 – Vanuit die VSA kom daar baie valse profete en verkeerderlik voorspel die koms van die Here.

 

1960 – Die begin van die Charismatiese beweging – duisende valse profesieë word gemaak deur hierdie Charismatiese leiers – volgens Deuteronomium 18 is een valse profesie genoeg om ʼn valse profeet te wees – soos reeds gesê duisende valse profesieë is gemaak, maar mense glo dit, nie te min, en volg die valse profete.

 

1980 – Valse profete voorspel die grootste herlewing van alle tye wat oor die hele wêreld sal gebeur in die jaar 2000. My Bybels sê daar gaan ʼn groot afvalligheid wees aan die einde van die tyd. (Die duisende wat by die Charismatiese beweging aangesluit het, was nie ʼn herlewing nie, maar “transferred growth”, in ander woorde dit is mense van bestaande kerke wat oor gegaan het na hierdie bewegings, weinig nuwelinge is bygevoeg en die uiteinde was afvalligheid as gevolg van mense wat teleurgestel is.)

 

Tekens en Wonderwerke

 

Die bekendste van hierdie moderne “Christelike” fiasko’s is die “Toronto Blessing” van wie Nicki Gumble, vader van die Alfa Course, ʼn dissipel was. Die enigste tekens van herlewing vandag vind ons in Katolieke en nie-Christen lande, daar is geen herlewing in Christen lande nie, net afvalligheid. Baie van die Charismatiese bewegings het goed en opreg begin maar het vinnig ontaard in wanorde, chaos en ʼn voertuig vir die duiwel om sy boodskap uit te dra. Duisende in die kerke praat sogenaamd in tale (ʼn gebabbel wat niemand kan verstaan nie, die tale wat in die Bybel gepraat is kon uitgelê word of verstaan word: 1Co_12:10 aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. Act_2:6 En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek; Act_2:8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Act_2:11 Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.) sien vissies en ontvang sogenaamde “hemelse” boodskappe. Byeenkomste van “evangeliste” soos Benni Hinn is ooglopend demonies van aard. Hy en vele ander in hierdie bewegings gebruik dan ook gereeld die twee vinger teken van die duiwel en analises van video opnames bevestig dat hulle gereeld die naam van Satan mompel aan die einde van sinne.

 

Die sogenaamde “slain in the spirit” fenomeen het ook geen Bybelse gronde nie. Die bewegings wat hierdie mense doen wanneer hulle “slain in the spirit” is stem oor een met die van demoniese besitting en mense van heidense gelowe wat in ʼn trans in gaan soos Kundalini Joga. Daar is 45 gevalle waar mense in die Bybel ontmoetings met die Gees van God gehad het en in elke enkele een van hierdie ontmoetings val die persoon op sy aangesig, soos by voorbeeld: Lev 9:23  Daarop het Moses en Aäron in die tent van samekoms gegaan; en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die HERE het aan die hele volk verskyn  Lev 9:24  vuur het van die aangesig van die HERE uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval.) Toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinkster dag het niemand omgeval nie, maar daar was tonge van vuur.

 

Maar in die Charismatiese bewegings val almal op hulle rug en in die Bybel vind ons net drie voorbeelde daarvan: 1Sa 4:18  Net toe hy melding maak van die ark van God, val hy agteroor van die stoel af aan die kant van die poort, sodat hy sy nek gebreek en gesterf het; want die man was oud en swaar. En hy het Israel veertig jaar lank gerig. Mar 9:20  En hulle bring hom na Hom toe; en toe hy Hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. Joh 18:6  Toe Hy dan vir hulle sê: Dit is Ek, het hulle agteruitgegaan en op die grond geval.) Hier sien ons dat in so ʼn geval dit of demoniese besitting is of ʼn vloek van God en NIE ʼn ontmoeting met die Heilige Gees nie. Dit het ʼn “fix” geword en mense gaan terug vir meer in plaas daarvan om God te dien en te gehoorsaam. Hierdie valsheid het versprei na oor die 50 000 kerke dwars oor die wêreld.

 

Valse Messiasse

Mat 24:24  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Mat 7:22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? Mat 7:23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

 

 1. Oskar Ernst Bernhard alias Abd-rushin (1875-1941) genaamd “die ware Christus”.
 2. Jiddu Krishnamurti (1895-1986) sedert 1910 noem hy homself die “Messias wat weer gekom het”.
 3. George Baker alias Father Divine (1880-1965) beskou homself as die tweede inkarnasie van God.
 4. Maharishi Mahesh Yogi (1918-1998)Geestelike leier van die Beatles.
 5. San Myung Mun (1920-) beskou homself as die “Seun van God” en die “Messias”.
 6. Bhagwan Shree Rajnesh/Osho (1931-1990)
 7. Guru Maharaj Ji (1957-) Divine Light Mission
 8. David Koresh (1959-1993)
 9. Swami Omkarananda (1930-2000) “alomteenwoordige God”.
 10. Jim Jones (1931-1978) massa moord/selfmoord saam met 900 volgelinge in die woude van Guyana.
 11. Marshall Applewhite (1931-1997) UFO sekte; massa selfmoord.
 12. Charles Manson (1934-) glo swart mense sal hom eendag “Heerser van die Wêreld” maak.
 13. Rabbi Menachem Mendel Schneerson (1902-1994) Vermoor 400 000 van sy volgelinge.

Tsunamis/Verwoestende Golwe

Luk 21:25  En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,

 

 1. Java/Sumatra 1883: 36 000 dood, (30 meter hoe golwe).
 2. Japan 1896: 26 000 dood.
 3. Messina/Sisilië/Calabria: 72 000 dood.
 4. Indië, Sri Lanka, Maldives, Indonesië, Thailand 2004: 300 000 dood.
 5. New Orleans VSA 2005.
 6. Texas VSA 2005.

 

Terrorisme

Luk 21:11  En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge (Grieks: phobêthra – verskriklike gebeurtenisse, gebeurtenisse wat mense vreesbevange maak, verskrikking/terrorisme) en groot tekens van die hemel kom.

 

Daar is veral 4 periodes waar terrorisme geweldige impak gemaak het op die wêreld.

 

 1. Sedert 1920
 2. Sedert 1948
 3. Sedert 1967
 4. Sedert 2001 (911 – vandag is daar ʼn globale oorlog teen terrorisme)

Verskriklike Gebeurtenisse

Buiten die hongersnode, aardbewings en tsunami’s wat ons reeds behandel het, was daar ook en gebeur nog steeds met toenemende frekwensie en intensiteit:

 

 1. Vloede
 2. Hutte golwe
 3. Veld brande
 4. Olie besoedeling
 5. Vulkaniese uitbarstings
 6. Kern kragsentrale ongelukke, ens.

 

Die volgende grafiek illustreer die toename in wêreld rampe.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Ek stem nie saam nie

 

Ek gaan ‘n paar kwel-situasies noem waaroor ons Christene nogal skerp kan verskil:

1)     Grootdoop vs kleindoop

2)     Ses dag skepping vs ‘n ou heelal

3)     Die eind tye – sal daar ‘n wegraping wees of nie?

4)     Is rockmusiek boos of nie?

5)     Wat mag geëet word en wat nie?

6)     Sabbats onderhouding op ‘n Saterdag vs geloof viering op ‘n Sondag?

7)     Gebruik van sekere rituele al dan nie

8)     Mag ek Kersfees vier of nie?

9)     Beeldjies, of dalk ‘n kruis in jou huis – mag dit?

10) Werk en inkopies op ‘n Sondag

11) Onderhouding van Geloftedag of nie?

12) Watter vertaling van die Bybel moet / mag ek lees?

13) Mag vrouens op die kansel kom?

Jip, oor hierdie goed en nog horde meer kan ons mekaar se hare lekker trek. Nou praat ek nie van verskille tussen gelowiges en ongelowiges nie, of van Christene en ander gelowe nie, ek praat van wedergebore Christene wat verskillende sieninge handhaaf…. lekker bekgevegte!

As ek Romeine 14 lees lyk dit vir my of hierdie nie ‘n nuwe ding is nie – dit gaan al duisende jare so!

Rom 14:1-6, 9-16
Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo ‘n mens mag alles eet; ‘n ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie; en die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet, nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen; daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as ander dae; vir ‘n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat ‘n bepaalde dag op ‘n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God.

Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword: om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe: “So seker as Ek lewe, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat Ek God is.” Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot ‘n val kan bring nie. Omdat ek die Here Jesus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig dat niks vanself onrein is nie. Maar as iemand iets as onrein beskou – vir hom is dit dan onrein. As jy met wat jy eet, jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat julle het, ‘n slegte naam kry nie.

Paulus raak in Galasiërs 5 sommer erg omgekrap oor die besnydenis, want dit lyk my mense het soveel daarvan gemaak dat hulle in mekaar se saligheid begin twyfel het. En dis presies hoe dit vandag ook gaan tussen Christene. Ons byt en verskeur mekaar oor goed wat hoegenaamd geen ewigheidswaarde het nie.

Gal 5:1-6, 12
Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder ‘n slawejuk laat indwing nie.

Kyk, ek, Paulus, sê vir julle: As julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny: Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek, julle het die genade van God verbeur. Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.

Ek wens die mense wat dié verwarring onder julle stig, wou hulleself dan maar heeltemal ontman!

Wat Paulus eintlik sê is: as ons so hartstogtelik vashou aan sulke moets en moenies, mis ons dalk net vir Christus. Vers 6(b): Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. In Rom 14:13 “Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie”. Hierdie is ‘n opdrag van God!

Hulle sê mos ons boere weet wat ons wil hê. As ons van mekaar verskil, stig ons ‘n nuwe politieke party en ‘n nuwe kerk.

Dit lyk my die Bybel is oor sommige sake nie baie duidelik nie. Miskien omdat dit vir die Here nie baie belangrik is nie. Paulus sê jy moet wat jy doen uit geloofsoortuiging doen. En dit is reg, handel en wandel soos jy doen, glo soos jy glo binne God se raamwerk van jou saligheid, maar moenie ander veroordeel wat anders as jy dink of doen nie.

As ons dan so verknog aan sekere dinge vashou, moet ons dan seker maar aan álles vashou wat daarmee saamgaan. Kom ek vra ‘n moedswillige vraag: mag ‘n Christen ‘n tatoeëermerk dra? Wat sê jy? Dalk sal jy sê: nee, want dit Bybel sê nee. Nog ‘n moedswillige vraag: sny jy jou baard, dié hier op jou wange? Of is jy skoon geskeer, soos ek?

Lev 19:28
Julle mag nie heidense rougebruike navolg deur die hare voor die ore en die wangbaard te knip of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here.

Daar het jy dit nou! Wang baarde en tatoeëermerke in een sin. Nee, ek is nie ‘n voorstaander van tatoeëermerke nie, maar sal geen mens daaroor veroordeel nie. Ek sal ook nie my kind se hand afkap as hy een op sy hand aanbring nie…. en ek gaan ook nie my wang baarde groei nie. Dis dalk hierdie tipe goed waarna Paulus verwys as hy sê: as jy een wet wil onderhou moet jy elke wet onderhou. Hy verwys na wettiese en godsdienstige reëls. Vraag is, hoe voel jy oor mense wat van jou verskil? Ek het al gesien hoe mense mekaar aanvat, Christene! en dan is daar geen sprake van die vrug van die Heilige Gees nie.

Hoe sal ons dan ons verskille hanteer? Anders as wat ons dit met politiek doen. Weet jy, ek sien BAIE meer verdraagsaamheid onder mense wat verskillende rugbyspanne ondersteun as mense wat verskillend glo en tog veronderstel is om in dieselfde geestelike span te speel. Hulle sê mos: Die Christene is die enigste weermag wat sy eie soldate skiet. Of dit so is, weet ek nie, maar dat mense liefdeloos van mekaar verskil is duidelik.

Ons weet teen dié tyd dat daar mense is wat glo die wederkoms van Jesus vind voor die einde van Mei plaas. Ek glo dit nie, maar hoe gaan ek optree teen die persoon wat dit verkondig, as 23 Mei wel aanbreek, en die wederkoms het toe nie plaasgevind nie? Gaan ek nydig wees, en die persoon se karakter afbreek? Of gaan ek bloot sê: vriend, ek het respek vir jou om so ver te gaan vir dit wat jy glo… al was hy verkeerd.

Miskien moet ons mekaar ook maar ‘n bietjie uit luister, meer  verdraagsaam wees, aanvaar dat daardie persoon gered kan wees, lief is vir die Here, al doen hy sekere dinge anders as wat jy dit doen. Paulus sê: as kos vir iemand onrein is, is dit vir hom onrein. Hy gaan egter nie sy eie siening daaroor verander nie, en ook nie sy broer veroordeel nie.

Kom ons verskil van mekaar in liefde. Onthou: Al wat van belang is, is dat ons geloof in liefde oorgaan in dade.

Bron:  heuning.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Leef Ons Werklik Vandag in die Eindtyd? (2 van 5)


Gedurende die Tweede Wêreld Oorlog was daar nou bande tussen Irak en Hitler en in 1948 vind ʼn groot slagting van Jode in Bagdad plaas en duisende begin om die land te verlaat. In 1950 besef die Irakse regering dat dit die land baie skade aan doen en maak die verbod dat Jode die land slegs mag verlaat, as hulle al besittings agter laat, om hulle sodoende te probeer keer om die land te verlaat. Ten spyte hier van, verlaat meer as 150 000 Jode die land. Teen die begin van die Irak oorlog was daar feitlik geen Jode oor in Irak nie.

 

Die tydsberekening van die uittog uit Irak. Hier sien ons dat die profesie nie net praat van die Jode wat Irak sou verlaat nie, maar dat dit sou gebeur voor die straf van haar ongeregtigheid i.e. voor die Irak oorlog. En dit is presies wat gebeur het.

Die leër van ʼn land vanaf die eindes van die wêreld. Die oorgrote meerderheid 660 000 van die byna 1 000 000 geallieerde soldate in die Irak oorlog het gekom vanaf die VSA i.e. die eindes van die wêreld. (Isa 13:1 Godspraak oor Babel wat Jesaja, die seun van Amos, gesien het. Isa 13:4  Hoor, ‘n gedruis op die berge soos van baie mense! Hoor, ‘n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies! Die HERE van die leërskare hou wapenskouing oor ‘n oorlogsleër. Isa 13:5  Hulle kom uit ‘n ver land, van die einde van die hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes. – Engels –“ to destroy the whole land”.)

Die vernietiging van Irak 1991. (Isa 13:5 Hulle kom uit ‘n ver land, van die einde van die hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes – Engels – “to destroy the whole land”.)  Meer as 100 000 lug aanvalle is uitgevoer gedurende die oorlog. Daisy Cutters,  n 6,8 ton bom met ʼn vernietigings radius van ʼn halwe kilometer is in die oorlog gebruik. Oor ʼn radius van ʼn halwe kilometer waar die bom val is daar niks oor nie, absoluut niks lewend of staande nie. Die Jode was uit die land en is gespaar toe dit alles gebeur.

Die  klank van oorlog op die heuwels. (Isa 13:4 Hoor, ‘n gedruis op die berge soos van baie mense! Hoor, ‘n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies! Die HERE van die leërskare hou wapenskouing oor ‘n oorlogsleër.) Meeste van die geallieerde magte het Irak vanaf die suide oor die heuwels en berge ingeval en vandaar Koeweit binne gegaan.

Baie nasies versamel vir die oorlog. “Hoor, ‘n rumoer van die koninkryke, van versamelde nasies!” Die geallieerde magte het bestaan uit 956 000 soldate van 34 lande vanaf al 5 kontinente.

Die verowering van Babilonië, ʼn skok vir die wêreld 2003. (Jer 50:22  Daar is oorlogsgeskreeu in die land en ‘n groot verbreking. Jer 50:23  Hoe is die hamer van die hele aarde afgekap en verbreek! Hoe het Babel geword ‘n voorwerp van verbasing onder die nasies! ) Na die 1991 inval, het daar vrae ontstaan by sommige profesie analiste aangesien die 1991 inval nie die volle profesie vervul het nie, maar die met insig en onder die leiding van die Heilige Gees het geweet dat dit nog nie verby was nie en dat daar ʼn tweede inval sou wees. Die 2003 inval het “verbasing onder die nasies” veroorsaak, baie lande het die inval veroordeel en protes optogte is dwars oor die wêreld gehou.

Die verowering van Bagdad. (Jer 51:31  Die een loper hardloop die ander tegemoet en die een boodskapper die ander, om aan die koning van Babel bekend te maak dat sy stad van alle kante ingeneem is;) Dit is presies wat gebeur het met die inval van Bagdad.  Van ons sal ook onthou dat Saddam Husein homself beskou het as die tweede Nebukadneser en het homself voorgestel as koning van Babilon. Hy het selfs die ou stad Babilon begin herbou. Terloops die herbouing van die stad Babilon duur nog steeds voort en word deur ʼn menigte lande insluitende die VSA en ook die Verenigde Nasies gesteun en gefinansier, en ek is glad nie verbaas nie, want daar is profesieë aangaande die stad Babilon self wat nog in die toekoms vervul moet word en dit kan net gebeur indien die stad herbou word, wat tans aan die gebeur is.

Die brûe is beset. (Jer 51:32  en dat die driwwe beset is, en hulle die rietvleie met vuur verbrand het, en die krygsmanne verskrik is.) Die brûe en oorgang plekke oor die Tigris rivier in Bagdad is deur die geallieerde magte beset.

Die paleise(Hebreeus – “agammim” – bastionne, paleise, poele/vleie) is afgebrand. (Jer 51:32  en dat die driwwe beset is, en hulle die rietvleie met vuur verbrand het, en die krygsmanne verskrik is.) Saddam se paleise is afgebrand en sy soldate het in hulle duisende oorgegee.

ʼn Skielike einde aan die oorlog. (Jer 51:30  Die helde van Babel het opgehou om te veg, hulle het gebly in die bergvestings; hulle mag het verdwyn, hulle het vroue geword. Hulle het sy wonings aan die brand gesteek, sy grendels is verbreek.) Na net 25 dae is daar ʼn einde aan die oorlog. ʼn Irakese generaal sou later getuig hoe sy soldate gedros het of oorgegee het tot hy feitlik alleen oor was en die oorlog het tot ʼn skielike einde gekom as gevolg.

Die vernietiging van militêre geboue. (Jer 51:30  Die helde van Babel het opgehou om te veg, hulle het gebly in die bergvestings; hulle mag het verdwyn, hulle het vroue geword. Hulle het sy wonings aan die brand gesteek, sy grendels is verbreek.) Dit het gebeur.

Babilon se skatte in die hande van die vyand. (Jer 50:10  En Chaldéa sal ‘n buit word; almal wat hom beroof, sal versadig word; spreek die HERE.) Irak is een van die grootste olie produserende lande in die wêreld. Hierdie olie word vandag deur groot internasionale konglomerate beheer. Maar dit is nie net die olie wat deur die geallieerde magte geannekseer en ingepalm is nie, maar ʼn menigte van kuns en historiese skatte is ook geplunder na die oorlog.

Dit is nog steeds nie die einde nie! Die totale vernietiging van Suidelike Irak moet nog gebeur. (Jer 50:13  Weens die toorn van die HERE sal dit nie bewoon word nie, maar geheel en al ‘n wildernis wees; elkeen wat by Babel verbygaan, sal verbaas wees en spot oor al sy plae.)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Leef Ons Werklik Vandag in die Eindtyd? (1 van 5)DEEL 1 (Israel)

Eze 38:8  Ná baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare sal jy ‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as puinhoop daar gelê het—ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid.


Dan 8:23  Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan.

Hos 3:5  Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.

Joe 3:1  Want kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander,

Mat 24:3  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

2Ti 3:1  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.

1Jn 2:18  Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

So hier sien ons ʼn klomp verskillende uitdrukkings en daar is nog ander, maar al hierdie verse en uitdrukkings verwys na die tyd wanneer die Messias kom om te regeer oor die hele wêreld. So dit is nie die einde van die skepping nie of die einde van die wêreld nie, maar die tyd wanneer Jesus terug kom aarde toe.

MESSIAS (Twee Komste)

Die volgende term waarna ons moet kyk is die woord Messias. Die Messias volgens die Ou Testament Profete is die persoon wat sal kom om die verkose volk Israel sowel as al die nasies van die wêreld te verlos. Ons sien ook in die Ou Testament dat daar twee verskillende beskrywings is vir die Messias, naamlik, Messias die Dienskneg (die Seun van Josef), soos gesien in Jesaja 53, Psalm 22 en Daniel 9 en baie Skrifgedeeltes praat van Messias die heersende Koning (die Seun van Dawid), maar dit is dieselfde persoon. Die Bybels sê vir ons die Messias as dienskneg sou kom as ʼn offer vir ons sonde, die regverdige vir die onregverdige.

Die triomferende Messias kom om te regeer en hieruit sien ons dus duidelik dat daar ʼn eerste en ʼn tweede koms van die Messias is en tussen hierdie twee komste is daar ʼn periode van tyd. Hierdie twee komste van die Messias is al reeds duidelik uit die Ou Testament, lank voor die koms van Jesus. Die Ou Testament sê ook vir ons dat Hy verwerp sou word deur Sy eie mense, die Jode.

DIE GEVOLG VAN DIE VERWERPING VAN MESSIAS

70 AD)

Die gevolg sou wees dat die volk van Israel verstrooi sou word dwars oor die wêreld tussen al die nasies van die wêreld. (Lev 26:31  En Ek sal julle stede puinhope maak en julle heiligdomme verwoes en julle lieflike geur nie ruik nie. Lev 26:32  Ja, Ek self sal die land verwoes, sodat julle vyande wat daarin gaan woon, daaroor verstom sal staan. Lev 26:33  En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.) Hierdie is vervul in die jaar 70AD toe die Romeine Jerusalem en die tweede Tempel verwoes het en die Jode versprei is dwars oor die wêreld. Van dag is daar Jode in elke land van die wêreld.

70 AD – 135 AD

In die jaar 135 AD het die Romeine ook die nasieskap van Israel tot ʼn einde gebring, met ander woorde, die land Israel het nie meer bestaan nie. Gedurende beide hierdie oorloë, 70 AD en 135 AD, het ongeveer 1 000 000 Jode elke keer hulle lewens verloor.

(Lev 26:33  En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.) Baie min mense besef dat Israel ʼn plantryk en vrugbare land was gedurende hierdie tyd en dat dit letterlik oor ʼn bestek van tyd in ʼn woestyn verander het. Gedurende die Ottoman tydperk was daar belasting gehef op enige iemand wat ʼn boom geplant het in die land. Die land was letterlik ʼn woestyn en gedeeltelik muskiet besmette moeras. (Deu 28:64  En die HERE sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde; en daar sal jy ander gode, hout en klip, dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie. )

70 AD – 1948

(Lev 26:33  En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ‘n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.) Gedurende hierdie periode verloor 13 000 000 Jode hul lewens as gevolg van agtervolging en volksmoord.

GOEIE NUUS VIR DIE HEIDENE

Die Eerste Koms (Die Lydende Messias – Die Seun van Josef)

Die vraag bestaan nou waarom so ʼn lang tydperk tussen die twee komste van Christus? Die antwoord is eenvoudig, Hierdie tydperk is die tyd waar die goeie nuus van verlossing na ons, die heidene gebring is, oor al vyf kontinente van die wêreld. (Isa 49:6  Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.) Onthou die eerste Christene was Jode en as dit nie vir hulle was nie, het ons nie die goeie tyding gekry nie. Paulus was seker die mees bekende Joodse evangelis onder die heidene. So die verspreiding van die Jode oor die hele wêreld is twee-doelig, eerstens om verlossing te bring aan die heidene wat gedurende die tyd na die kruisiging en opstanding van Christus geleef het, en tweedens as ʼn straf vir die res van die Jode wat hulle Messias verwerp het.

Ons sien dus dat terwyl die Evangelie aan ons, die heidene, gebring is, was Israel versprei onder die nasies. Vir 2000 jaar was Israel sonder ʼn land en ʼn koning. (Hos 3:4  Want die kinders van Israel sal ‘n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode.) Vir 2000 jaar was Israel sonder ʼn land en ʼn koning en dit is ʼn historiese feit. Maar dit is nie al nie, ons sien hier dat hierdie profesie tot die letter vervul is, maar net gedeeltelik. Israel is nog steeds sonder offerhande en ʼn efod i.e. Hoë Priester, en offers kan slegs gebring word in die Tempel. Dit wil se ʼn derde Tempel moed en gaan gebou word. Al die Temple voorwerpe is reeds bymekaar, die volle Sanhedrin is in 2008 weer ingestel en priesters word lankal reeds opgelei. Die tydskale vir die voltooiing van die nuwe tempel sodra goedkeuring verkry word, is minder as twee jaar.

Die Tweede Koms (Die Triomferende Messias)

Maar dan! (Hos 3:4  Want die kinders van Israel sal ‘n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode) In 1948 keer Israel terug na die land van hulle voorvaders. (Hos 3:5  Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.) En wanneer sê vers 5 gebeur hierdie terugkeer van Israel na die land van hulle voorvaders? Ja u het reg geraai, in “die laaste van dae”. Hieruit is dit ook duidelik dat die terugkeer van Israel en die tot stand komming van die Joodse staat in 1948 ʼn gedeeltelik terugkeer in ongeloof was en dat daar later ʼn totale terugkeer van die volk van Israel na hulle land in geloof gaan wees. In ander woorde die volk van Israel gaan uiteindelik Christus as hulle Messias aanvaar. Dit is wat vers 5 vir ons se en as vers 4 wel vervul is soos ons gesien het dan moet vers 5 ook vervul word. Dit is baie eenvoudig. Dit is ook ʼn gedokumenteerde feit dat oor die laaste 2000 jaar baie min Jode tot bekering gekom het, maar derduisende het tot bekering gekom oor die laaste 20 jaar. In Kanada en die VSA alleen is daar vandag ʼn beraamde half miljoen bekeerde Jode.

Dit is belangrik om op hierdie stadium uit te wys dat, as gevolg van die feit dat, soos ons reeds gesien het, vir ʼn baie lang periode daar nie ʼn land soos Israel bestaan het nie, het die kerk en veral ons protestante, in plaas daarvan om profesie te bestudeer en te glo, opgekom het met “Replacement Theology”, wat basies verkondig dat God klaar is met Israel en dat die Kerk nou Israel is. Hierdie dwaling het noodgedwonge gelei tot verdere dwaling want die proponente van hierdie teologie het gou besef dat wanneer dit op die Bybel toegepas word en veral op profesie, een en een nie meer twee maak nie en dit het gelei tot die dwaling van “Kingdom Now” teologie wat verkondig dat ons nou in die duisend jarige vrederyk leef en dat ons, die kerk, die wêreld eers vir Christus gaan wen voor Hy terugkeer. Ek het net ʼn paar uiters ooglopende probleme met hierdie teologie, probleme wat voorstanders van hierdie teologie wyer om vierkantig in die oë te staar en nie wil erken nie.

Probleem 1:      Net soos Bybel profesie voorspel het, is daar wel vandag ʼn land Israel en die kerk kan dus nie Israel wees nie.

Probleem 2:      Die 1000 jaar vrederyk het nou al 2000 jaar geword en daar is nog steeds nie vrede nie, oorloë en onruste breek dwars oor die wêreld uit soos nooit tevore nie, kyk maar na internasionale nuus.

Probleem 3:      Die duiwel is veronderstel om gebind te wees, ek wil graag weet wie hou aan om hom los te laat? (Rev 20:2  En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,)

Probleem 4:      Nêrens in die Bybel word daar gepraat van ʼn wêreld wye herlewing aan die einde van die tyd nie, om die waarheid te se die Bybel verkondig presies die teenoorgestelde. En dit is wat besig  is om te gebeur, mense keur nie terug na Christus nie, in teen deel hulle word liewer afvallig. (2Th 2:3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf)

Die Eindtyd vanaf 1882 – ʼn Periode van Reeds 130 jaar.

So wanneer die Jode terugkeer na die land Israel, betree ons die eindtyd, nie die einde van die wêreld nie, maar die eindtyd, in ander woorde die einde van die periode tussen die eerste koms en die tweede koms van Christus. Hierdie terugkeer het begin in 1882 toe duisende Jode van veral Rusland begin terugkeer het na Palestina, toe nog deel van die Ottomaanse Ryk. Dit het aangehou tot 1903 en ʼn jaar later het nog Jode begin terugkeer en so was daar verskeie sarsies van Jode wat terug gekeer het oor die jare. So tegnies gesproke leef ons reeds 130 jaar lank in die eindtyd. Natuurlik aan die einde van die eindtyd sal Jesus terugkeer as die Koning van konings en as Regter oor die nasies. Ses honderd jaar voor Christus het Esegiël dit al voorspel en vandag het daar al oor die 3 miljoen Jode vanaf 5 kontinente en 130 lande terug gekeer na Israel. (Eze 36:24  En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.) Vanaf 1882 tot 2012 is daar reeds meer as 180 eindtyd profesieë vervul. Ons sien dus hier, net soos daar oor die drie honderd profesieë vervul is aangaande die eerste koms van die Messias, is daar oor die laaste paar jaar, menige profesie vervul aangaande Sy tweede koms. Die wiskundige waarskynlikheid van so iets is onberekenbaar.

Die voorstanders van “kingdom now” teologie en van “Replacement” teologie moet verse uit verband ruk om sin te probeer maak uit hul teologie en beweer dus dat Jesus al in Sy tyd gepraat het van die eindtyd. Wel kom ons kyk ʼn bietjie na een van die verse wat deur hulle aangehaal word. (Heb 1:1 Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun) Watse eindtye word hier van gepraat? Let op die woord “hierdie” laaste dae, in ander woorde die laaste dae van die tyd waarin Hy, Jesus, geleef het. Dit was die einde van die lang wag periode vir die Messias, die einde van die Ou Testament periode. Ons moet ook verstaan dat elke einde van ʼn tyd ook ʼn nuwe begin is.

Vervulde Profesieë

Kom ons kyk nou na ʼn aantal vervulde profesieë aangaande die eindtye.

Die terugkeer van die Jode na Israel sedert 1882. ʼn Unieke aangeleentheid vir ʼn volk om na meer as 2000 jaar weer tot stand te kom, byna onmoontlik.

Die herlewing van die Hebreeuse taal 1882-1922. (Isa 19:18  In dié dag sal daar vyf stede in Egipteland wees wat die taal van Kanaän spreek en by die HERE van die leërskare sweer; een sal genoem word: Stad van verwoesting.) Hierdie vers is in ʼn Millennia konteks, so gedurende die Millennia sal daar vyf stede in Egipte wees wat die taal van Kanaän (Hebreeus) sal praat. Hebreeus was vir eeue lank ʼn dooie taal. Die taal is na ongeveer 1600 jaar weer lewend gemaak deur Eliëser Ben Jehuda tussen 1858 en 1922 en vandag word dit weer gepraat en is die amptelike taal van Israel. Dit is iets wat nog nooit met enige ander taal gebeur het nie.

Die koop van die land 1882 -1940. (Jer 32:44  Gronde sal hulle vir geld koop en die briewe onderteken en verseël en getuies neem, (3) in die land Benjamin en(4) in die omstreke van Jerusalem en(5) in die stede van Juda en(6) in die stede van die Gebergte en(7) in die stede van die Laeveld en(8) in die stede van die Suidland; want Ek sal hulle lot verander, spreek die HERE.) Hierdie is ʼn gedokumenteerde feit dat die Jode wat teruggekeer het na die land van Israel tussen 1882 en 1940 groot stukke land vir groot somme geld by Arabiere in Kaïro, Beirut en Damaskus gekoop het. Die prys van die grond op daardie stadium was duurder as grond in die VSA en dit was woestyn. Dit is iets om oor te dink vir die wat Israel veroordeel omdat hulle sogenaamd Palestynse grond gebied beset. Die Jode het nie net daardie land met bloed betaal nie, hulle het dit ook met geld gekoop en die Palestyne wil nou grond terug hê wat hulle voorvaders self verkoop het. Die profesie praat van waar die grond gekoop sou word en dit is presies daar waar dit gekoop is. ʼn Groot hoeveelheid van hierdie grond is wat vandag die Wesbank genoem word.

Die herstel van die ou stede. (Amo 9:14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.) Ons is vandag ooggetuies van hoe Israel hul ou stede herbou het en nou bewoon, Tel Aviv/ Jaffe, Jerusalem, Asdod, Haifa, Beercheva, ens.

Wingerde en wyn. (Amo 9:14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.) Die tweede deel van die vers praat van wingerde wat geplant sou word en dat hulle die wyn daarvan sal drink. Maar waarom is dit belangrik dat so iets genoem word of geprofeteer word. Toe die Jode begin terugkeer na die land na 1882, was meeste van hulle intellektuele, maar hulle het besef dat as hulle ʼn bestaan wil maak in die woestyn land, hulle eers die grond sou moes bewerk en dit is presies wat hulle gedoen het. Vandag is Israel die tuin van die Midde Ooste. Gedurende daardie tydperk het baron Von Rothschild voorgestel dat hulle wyn verbou aangesien die toestande ideaal is vir wynbou en het wingerd stokke vanaf Bordau in Frankryk  na Israel gestuur en vandag maak Israel van die beste wyne in die wêreld. Wynbou is vandag ʼn belangrike deel van Israel se landbou sektor.

Vrugte tuine en boorde. (Amo 9:14  En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.) Israel is vandag ʼn groot uitvoerder van vrugte.

Vreemde Wingerde. (Isa 17:10  Want jy het vergeet die God van jou heil en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. Daarom lê jy lieflike tuine aan en beplant dit met uitlandse wingerdstokke;) Hier moet mens eers verduidelik. Die eerste Jode wat terug gekeer het na Israel was ateïste en sosialiste en hulle het nie teruggekeer Israel toe om profesie te vervul nie, hulle het immers nie eens geglo aan die Bybel nie, maar tog het hulle profesie vervul, of hulle nou daarvan wou weet of nie. Hulle het suiwer ʼn politieke motief gehad, ʼn land van hulle eie aangesien hulle dwars oor die wêreld verdruk en gehaat is. So het hulle plante en wingerde van dwars oor die wêreld saam gebring en geplant. Ons het reeds gesien dat die wingerde vanaf Frankryk gekom het. Hierdie vers is dus letterlik vervul. Boonop was al die omringende lande en Israel self op daardie stadium bewoon deur Moslems en Moslems gebruik nie alkohol nie, so daar was geen wingerde te vinde in die Midde Ooste nie, hulle moes dit dus van elders af inbring.

Die woestyn blom. (Eze 36:34  En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit ‘n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. Eze 36:35  En hulle sal sê: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden; en die stede wat in puin gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon.) Behalwe die vrugte en groente en wyn is Israel vandag ook ʼn groot uitvoerder van blomme.

Die tot stand komming van die staat Israel 14 Mei 1948. (Isa 66:8  Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n land op een enkele dag gebore? Of word ‘n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar.) Vir al die jare vanaf 1882 het daar weer Jode in Israel gebly maar dit was nie hulle eie land nie, maar die vervolging van die 2de Wêreld Oorlog was die motivering vir nog meer Jode om terug te keer na die land en die staat Israel tot stand te bring.

Die tot stand komming van die staat van Israel gedurende ʼn tyd van oorlog. (Isa 66:8  Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n land op een enkele dag gebore? Of word ‘n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar.) Hier word die tot stand komming van Israel vergelyk met geboorte en die pyn wat daarmee saam gaan, in die Engelse vertaling sien ons: “for as soon as Zion travailed”. Vanuit die geskiedenis weet ons dat daardie pyn, die pyn van oorlog was. Israel was aangeval deur haar buurlande wat haar wou vernietig en die land se tot stand komming wou verhoed. Die oorwinnings gedurende hierdie oorloë gedurende die bestaansjare van Israel was wonderwerke op sigself, gedurende die eerste oorlog het die jong Israeliese weermag behalwe gewere vir die soldate net een kanon gehad, niks anders nie terwyl hulle vyande toegerus was met, kanonne, tenks en vliegtuie, tog het hulle hul vyande oortuigend verslaan. Hierdie veldslae word nie deur Amerikaanse Militêre Akademies bestudeer nie aangesien dit geen taktiese of strategiese sin maak nie, die enigste verduideliking vir die oorwinnings is wonderwerke.

Die verowering van die berg Sion 7 Junie 1967. (Psa 126:1 ‘n Bedevaartslied. Toe die HERE die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Psa 126:2  Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel; toe het hulle onder die heidene gesê: Die HERE het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Psa 126:3  Die HERE het groot dinge aan ons gedoen: ons was bly! ) In November 1947 besluit die Verenigde Nasies dat Israel ʼn staat moet word maar dat Oos Jerusalem en die Tempel berg nie deel van ʼn Joodse staat sou wees nie, maar internasionale grondgebied. ʼn Dag na die staat van Israel tot stand gekom het op 15 Mei 1948, breek oorlog uit tussen Israel en sy buurstate en Jordanië, teen die wil van die Verenigde Nasies, verower Oos Jerusalem en die Tempel Berg. Die stad word in twee gedeel deur ʼn muur en die Jode word verhoed om by die Tempel muur te gaan aanbid. So Sion was nie aanvanklik deel van die staat van Israel nie, maar die Psalm digter sê vir ons dat die Here Sion se lot sou verander en dat dit soos ʼn droom sou wees. En in 1967 breek die 6 daagse oorlog uit (in ses dae het God die aarde geskape en op die sewende dag het Hy gerus). Weereens vir die tweede keer probeer Israel se vyande haar vernietig maar weer word hulle verslaan en die Berg Sion word verower. Net soos die Psalm digter dit voorspel het. Die vreugde van die Joodse soldate en volk vas ongekend, dit was soos ʼn droom wat waar geword het.

Die doel van Israel se vyande, die totale vernietiging van die staat van Israel. Hier moet ons die hele Psalm lees want dit is presies wat daar gebeur het gedurende die oorloë van 1948-1949, 1967 en 1973, en dit was dieselfde nasies wat hier in die Psalm genoem word. Drie keer het hulle probeer om Israel te vernietig. En hulle doelwitte is vandag nog steeds dieselfde, nog niks het verander nie. So weereens is hierdie profesie letterlik vervul.

(Psa 83:1 ‘n Lied. ‘n Psalm van Asaf. (83:2) o God, hou U nie stil nie, swyg nie en rus nie, o God!

Psa 83:2  (83:3) Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op.

Psa 83:3  (83:4) Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes.

Psa 83:4  (83:5) Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.

Psa 83:5  (83:6) Want hulle het van harte saam raad gehou; teen U sluit hulle ‘n verbond:

Psa 83:6  (83:7) die tente van Edom en die Ismaeliete, Moab en die Hagareners,

Psa 83:7  (83:8) Gebal en Ammon, en Amalek, Filistéa saam met die inwoners van Tirus.

Psa 83:8  (83:9) Ook het Assur by hulle aangesluit; hulle is ‘n arm vir die kinders van Lot. Sela.

Psa 83:9  (83:10) Maak met hulle soos met Mídian, soos met Sísera, soos met Jabin by die spruit Kison:

Psa 83:10  (83:11) hulle is verdelg by Endor, hulle het mis geword vir die grond.

Psa 83:11  (83:12) Maak hulle, hul edeles, soos Oreb en Seëb, en al hulle vorste soos Seba en Salmúna,

Psa 83:12  (83:13) wat sê: Laat ons die woninge van God vir ons in besit neem!

Psa 83:13  (83:14) My God, maak hulle soos strooi, soos stoppels voor die wind.

Psa 83:14  (83:15) Soos vuur wat ‘n bos verbrand, en soos die vlam wat berge aan die brand steek—

Psa 83:15  (83:16) vervolg hulle só met u storm en verskrik hulle met u stormwind.

Psa 83:16  (83:17) Oordek hulle aangesig met skande, dat hulle u Naam kan soek, o HERE!

Psa 83:17  (83:18) Laat hulle beskaamd staan en verskrik wees vir ewig, en laat hulle rooi van skaamte word en omkom;

Psa 83:18  (83:19) sodat hulle kan weet dat U, wie se Naam HERE is, alleen die Allerhoogste is oor die hele aarde.

Die alliansie van Israel se vyande: Die Arabiese Bond is gevorm in 1945 nog voor die bestaan van Isrsael, met die doel om te verhoed dat Israel weer ʼn staat word. Hierdie doelwit het later verander in die totale vernietiging van die staat Israel. (Psa 83:2  (83:3) Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op. Psa 83:3  (83:4) Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes. Psa 83:4  (83:5) Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.)

Die nasies van die Arabiese Bond: verse 6 en 7, Edom, Moab en Ammon is Jordanie.

Vers 6, “die Ismaeliete”, is Saudi Arabie en Yemen.

Vers 6die Hagareners”, is Sirie.

Verse 7 en 8, Gebal en Tirus, is Libanon.

Vers 8, Amalek is Egypte.

Vers 8, Filistea is die Gaza Strook.

Vers 9, Assur, is Noord Irak

Alhoewel daar vandag meer lande deel vorm van die Arabiese Bond, is die lande wat deur die Psalm genoem word al die oorspronklike stigters lede van die Bond.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Sal Diere In Die Hemel Wees?


Die lewende skepsels voor God se troon sing: “Heilig! Heilig! Heilig! is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van Sy heerlikheid!” Jes 6:3.
Elke skepsel in die Hemel…
Die laaste Bybelboek verteenwoordig die hoogtepunt van alle eeue wanneer die skepsels die Skepper van aangesig tot aangesig ontmoet. Die eerste vier lewende skepsels (die dieragtige engele om God se troon, soos wat dit in Esegiël beskryf word), prys God, dan die vier-en-twintig ouderlinge, later die verlostes van God en laastens die engele (Openb 4:6; 5:12). En dan, uiteindelik, die laaste toneel waar alle lewende wesens hul lof en aanbidding aan God bring. “Die hele Skepping – in die Hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat bestaan, het ek hoor sê: ‘Aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam, kom toe die lofprysing’…” Openb 5:13.

Dink aan die mossie
Alle diere is deur God geskape (Psalm 104), en alle diere behoort aan Hom (Psalm 50:10). Hy gee vir hierdie diere om. “Wat kos vyf mossies? ’n Paar sent? Tog vergeet God nie ’n enkele een van hulle nie.” Luk 12:6. Dit is juis hierdie Skrif wat die heel eerste aksie van die Unie van Suid-Afrika geïnspireer het – die munt van die halfsent-munt, en later die een-sent-munt met die twee mossies daarop – om ons daaraan te herinner dat God selfs vir die minste omgee.
Daar is diegene wat van mening is dat diere nie saak maak nie, maar die Here Jesus het geleer dat Sy kinders meer as baie mossies werd is (Matt 6:28), maar indien ’n mossie waardeloos is, wat is jou waarde as mens dan? ’n Honderd vermenigvuldig met nul bly tog mos nul!
Indien jy vir God groot waarde het, behoort die diere van die veld en die voëls in die lug tog ook waarde te hê. Diere moet, uit die aard van die saak, vir God waarde hê, want die teenwoordigheid van diere in Ninevé was een van die redes waarom God nie daardie sondige stad vernietig het nie, maar genade betoon het. (Jona 4:11).

Die Ark het diere bevat en is ’n voorbeeld van redding
Een van die mees openbarende Ou Testamentiese voorbeelde van God se Verlossings­werk, is Noag se Ark. God het baie moeite gedoen om toe te sien dat die diere van die Vloed gered word. In God se opdragte aan Noag is daar baie detail en word daar klem op die diere geplaas (Gen 6). 
Die mens se Verlossing van hierdie vloed is ’n duidelike beeld van Redding. Die diere wat gered word, is ook ’n teken van hoe die diere by Christus se Verlossingswerk baat vind. Net soos met die diere in Noag se Ark, sien ons dat Christus se Redding ook diere insluit.“Hierdie geheime plan is om alles wat in die Hemel en op die aarde is, weer onder een hoof te verenig: en hierdie hoof is Jesus Christus.” Ef 1:10.
Calvyn het in sy kommentaar oor Genesis die volgende geskryf: “Dit was ’n herstelproses tot die voormalige staat waarin dinge was toe God die die­re, wat Hy deur Noag se arbeid en diens wou laat oorleef, na Noag gebring het… Moses verduidelik hoe die diere in die Ark gekom het – hy sê hulle het uit hul eie gekom. Dit dui op God se seën op Noag omdat hy gehoorsaam was.”
“Maar God het gedink aan Noag en al die mense en diere in die boot…” Gen 8:1.

Die vloek omgekeer
Na die Vloed het “God bygevoeg: ‘Om dit te bevestig, gee Ek aan julle en alle lewende we­sens ’n teken van hierdie onderneming wat vir altyd sal geld… Sodra Ek die reënboog in die wolke sien, sal Ek herinner word aan die blywende verbond tussen My en alle lewende wesens op aarde.” Gen 9:12, 16.
Die seën van die tweede Adam, Christus, is groter as die vloek van die eerste Adam. “En al die mense sal die redding sien wat van God kom.” Luk 3:6. (Die Griekse woord ‘sarx’, wat as ‘vlees’ vertaal word, word vir sowel mens en dier en alle lewende wesens gebruik.)
“Die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit self ook van slawediens aan hier­die verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders.” Rom 8:21.

Koning Dawid se siening
Die profeet Natan het met koning Dawid gepraat en hom van ’n arm man in sy koninkryk vertel wat ’n lammetjie gehad het wat saam met hom geëet het, uit sy beker gedrink het en selfs in sy arms ge­slaap het. Dit was soos een van sy kinders (2 Sam 12:3). 
In hierdie verhaal is daar geen aandui­ding dat die man se liefde vir sy lammetjie onvanpas was nie. Toe Koning Dawid gehoor het dat die man sy diertjie gevat en geslag het, was hy woedend (2 Sam 12:5).

Diere op ’n spesiale sending
Ons lees dwarsdeur die Bybel van verskeie diere waarmee God gepraat en waaraan Hy sekere opdragte gegee het. ’n Kraai het opdrag gekry om vir Elia kos te neem (1 Kon 17:4-6); God het deur ’n donkie gepraat (Num 22:21-41); ’n leeu is gestuur om die profeet wat aan God ongehoorsaam was, dood te maak (1 Kon 13:24-30); ’n walvis het Jona ingesluk en hom na die strand geneem (Jona 1:17) en God het die leeus in die leeukuil beveel om Daniël nie leed aan te doen nie (Dan 6:22). Kyk ook weer na Gen 2:19 – God beveel die diere om na Adam te gaan sodat hy hulle name kan gee en in Genesis 6 en 7 stuur Hy hulle om by Noag by die Ark aan te meld.

Het diere ’n siel?
Die Hebreeuse woord ‘nephesh’ word meer as 130 keer met die woord ‘siel’ in die Ou Testament vertaal. Hierdie selfde woord ‘nephesh’ word ook gebruik wanneer daar na die siel van die mens, lewende wesens of diere verwys word.
In Gen 1:21 word hierdie woord ook gebruik wanneer daar van die skepping van die walvis, elke lewende wese asook die voëls in die lug gepraat word. Toe God ’n verbond met Noag gesluit het, is hierdie woord weer gebruik toe Hy na die diere verwys het (Gen 9:9-10). Spr 12:10 praat van ’n goeie man wat sy diere versorg en weereens is die woord ‘nephesh’ gebruik.
In Grieks word die Hebreeuse woord ‘nephesh’ met ‘psyche’ vertaal en dwarsdeur die Kerkgeskiedenis is aanvaar dat diere siele het. Eers met die ontwaking van humanisme is die hele kwessie rakende die siel van die dier bevraagteken.

Het diere ’n gees?
Pred 3:21 praat van die gees (ruach) van diere. Dit lei dus geen twyfel nie – “God is Gees, en die wat Hom aanbid, moet Hom in ’n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid.” Om God te aanbid, beteken dus dat ’n mens oor ’n gees moet beskik. Ons lees verder in Psalms en ook in Openbaring van diere wat God aanbid. Diere is nie na Sy Beeld geskape nie, maar engele ook nie en tog vind ons die engele in die Hemel.

Karakter, geheue en emosie
Enigeen wat diere het, of gehad het, of wat gesien het hoe klein katjies of hondjies gebore word, sal goed weet dat elke katjie of klein hondjie sy eie karakter en persoonlikheid het. Dit is baie duidelik dat hulle ook ’n geheue, voor- en afkeure het en emosie, meelewing en sensitiwiteit toon. En dit is presies wat ons bedoel wanneer ons van ‘siel’ praat. Diegene wat be­voorreg is of was om leeus, luiperds of jag­luiperds as troeteldiere te hê, sal weet tot watter diep emosie hulle in staat is, asook hoe hulle karakters van mekaar verskil.

Sal diere in die Hemel wees?
Deur die jare heen het ons gesin al baie die­re gered of aangeneem, insluitende katte, eende en konyne. Toe ek jonk was, was ek bevoorreg om ’n jong leeuwyfie, Vivian, en ’n luiperd, Malcolm, as van my beste vriende te hê.
Sodra enige van ons troeteldiere dood­gegaan het, het ons as gesin getreur en hulle selfs met Skriflesing en gebed begrawe terwyl ons God gedank het vir die vele gelukkige herinneringe en dan het ons ons diere in God se hand oorgegee. Toe my kinders my vra of ons ons diere in die Hemel gaan sien, kon ek uitdruklik be­vestigend antwoord.

Vir ewig saam
“Kyk gerus in die boek van die Here, en lees wat Hy gaan doen: Nie een van die voëls of diere sal ontbreek nie. En nie een sal wees sonder ’n maat nie. Want die Here het dit belowe. Sy Gees sal dit alles waar laat word. Hy het self die land opgemeet en verdeel. Hy het dit bemaak aan hierdie skepsels. Hulle sal dit vir altyd besit van geslag tot geslag.” Jes 34:16-17.

Sal uitgestorwe spesies in die Hemel wees?
Toe God met Job gepraat het, het Hy na die groot seediere gewys, insluitende die dinosourusse, en daarop gewys dat hulle iets van die Skepper se heerlikheid en glorie weerspieël (Job 40:41). Ons kan dus beslis verwag om die uitgestorwe spesies in die Hemel te sien.

Troeteldiere in die Paradys
Professor C.S. Lewis, van Cambridge, het geskryf dat hy geglo het diere kan saam met hul eienaars onsterflikheid geniet. Lewis het Sarah Smith, ’n baie gewone vrou hier op aarde, in ‘The Great Divorce’, in die Hemel as ’n belangrike mens uitgebeeld. In die Hemel is sy deur dieselfde diere wat sy op aarde versorg het, omring.
Joni Eareckson het in haar boek oor die Hemel geskryf dat sy verwag dat God ons diere in die Ewigheid lewend sal maak.

Die mening van baie teoloë
John Piper en dr. R.C. Sproul het ook reeds hulle verwagting om hulle geliefde diere in die Hemel te sien, uitgespreek. Diere was deel van God se oorspronklike paradys voor die Sondeval. Die toestand van die paradys voor die Sondeval is die duidelikste beeld van wat ons in die Hemel kan verwag. “Die Skepping smag na daardie dag wanneer God Sy kinders openlik bekend sal stel.” Rom 8:19.

Sal ons in die Hemel met die diere kan kommunikeer?
God het deur Bileam se donkie gepraat. Die donkie was nie in staat om sy eie gedagtes en gevoelens te verwoord sodat Bileam dit kon verstaan nie. Walvisse en dolfyne kommunikeer op ’n baie ingewikkelde manier. Die apostel Johannes het in Openba­ring gesê: “Toe het ek gekyk en ’n besondere arend, wat hoog in die lugruim vlieg, met ’n skril stem hoor uitskreeu…” Openb 8:13.
In die Tuin van Eden het die slang met Eva gepraat. Openb 5:13 verklaar dat elke wese in die Heelal God se lof hoorbaar sal besing. Dit is duidelik dat diere voor die Sondeval oor baie meer vermoëns beskik het as tans en die Wederkoms en Christus se Verlossing sal al die gevolge van die vloek omkeer. “Geen vervloeking van enigiets sal langer meer bestaan nie.” Openb 22:3. Geen wonder dus dat Rom 8:22 sê: “Ons weet immers dat die ganse skepping nog steeds aan die kreun is soos iemand met geboortepyne.”

God se mense en diere
Toe Adam geskape is, het God hom met die­re omring. Toe Noag teen die Vloed be­s­kerm is, het God ’n verbond met hom ge­sluit en hy was deur diere omring. Toe Abraham na die Beloofde Land gelei is, is hy deur baie diere vergesel. Nadat God Moses en die volk deur die Rooi See gelei het en vir hulle in die wildernis voorsien het, was daar ook baie diere saam met hulle. Met Jesus se geboorte is ook Hy deur baie diere in die stal omring. Ons kan dus verwag dat wanneer Jesus weer op die wolke sal kom om die Nuwe Hemel en Nuwe Aarde te vestig, Hy weereens deur die diere wat Hy geskep het, omring sal wees.

Die Bron van Liefde
God is die Bron van alle liefde; Hy is ook die Gewer van elke goeie gawe (1 Joh 4:16). Dit is onmoontlik om ons diere meer as vir God lief te hê. Indien God hierdie diep liefde vir ons diere in ons harte geplaas het, kan ons verseker wees dat Hy hulle baie liewer het as wat ons hulle het (Jak 1:17).
Net soos die diere die redding van Noag en sy familie gedeel het, kan ons ook met vertroue uitsien na die dag wanneer ons diere saam met ons in die seën en Verlos­sing sal deel. Ons Here Jesus het Sy seën ten opsigte van die vloek gebied. In Christus is die vloek van die Sondeval omgekeer en Christus verklaar: “Kyk, Ek maak alle dinge nuut.” Openb 21:5.

Die Skepper en Sy Skepping
“Want al is God onsigbaar, kan hulle Sy ewige krag en Sy Goddelikheid reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit Sy handewerk waarneem.” Rom 1:20. Leeus straal iets van ons Skepper se krag, moed, koninklikheid en durf uit. Lammetjies weerspieël Sy sagmoedigheid, terwyl honde en otters Sy speelsheid en perde Sy stamina en uithouvermoë uitstraal.

Oorweldigende getuienis
In die lig van hierdie en vele ander Bybelverse, glo baie teoloë en Bybelstudente dat ons liefdevolle, Almagtige Skepper dit bestem het dat al Sy skepsels die Hemel vir ewig saam met Hom sal geniet.
Die enigste deel van die Skepping wat nie in die Hemel teenwoordig sal wees nie, is die sondiges wat God se Verlossingswerk deur Jesus Christus, Sy Seun, verwerp.

Bron:  Juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.