40 Wonderwerke van Jesus

1. Gebore uit ’n maagd (Matt 1:18-25)

2. Verander water in wyn (Joh 2:1-11)

3. Genesing van die regeringsamptenaar se seun (Joh 4:43-54)

4. Genesing van ’n besetene in Kapernaum (Mark 1:21-27)

5. Genees Petrus se skoonma (Luk 4:38-39)

6. Genees die siekes in die aand (Matt 8:16)

7. Eerste wonderbaarlike visvangs (Luk 5:1-11)

8. Jesus genees ’n melaatse man (Matt 8:1-4, Mark 1:40-45, Luk 5:12-14)

9. Jesus genees ’n offisier se slaaf (Matt 8:5-13, Luk 7:1-10)

10. Jesus genees ’n verlamde man (Matt 9:1-8, Mark 2:1-12)

11. Jesus genees ’n man met ’n verdorde hand
(Matt 12:9-14, Mark 3:1-6, Luk 6:6-11)

12. Jesus wek ‘n weduwee se seun uit die dood uit op (Luk 7:11-17)

13. Jesus maak die storm stil (Matt 8:23-27, Mark 4:35-41)

14. Jesus dryf demone uit ‘n man in ’n varktrop in (Mark 5:1-20)

15. Jesus genees ’n vrou in die skare (Mark 5:25-34)

16. Jesus wek Jaïrus se dogtertjie uit die dood op (Matt 5:25-34)

17. Jesus genees twee blindes (Matt 9:27-31)

18. Jesus genees ’n stom man (Matt 9:32-34)

19. Jesus genees ’n invalide by Betesda (Joh 5:1-15)

20. Jesus voed 5 000 mense (Matt 14:13-21)

21. Jesus loop op die see (Joh 6:16-21)

22. Jesus genees baie mense in Gennesaret (Matt 14:34)

23. Jesus genees ‘n heidense vrou se besete dogter (Mark 7:24-30)

24. Jesus genees ’n doofstom man (Mark 7:31-37)

25. Jesus voed 4 000 mense (Matt 15:32-39) “Toe het Jesus Sy dissipels na Hom geroep en gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al drie dae by My bly en niks het om te eet nie; en Ek wil h ulle nie graag honger wegstuur nie…En Sy dissipels sê vir Hom: Waar sal ons in die woestyn soveel brode vandaan kry om so ‘n groot skare te versadig? Toe sê Jesus vir hulle: Hoeveel brode het julle? En hulle antwoord: Sewe, en ’n paar vissies. En Hy het bevel gegee aan die skare om op die grond te gaan sit. Toe neem Hy die sewe brode en die visse, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan Sy dissipels, en die dissipels aan die skare. En hulle het almal geëet en versadig geword; en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, sewe mandjies vol.”

26. Jesus genees ’n blinde man by Betsaida (Mark 8:22-26)

27. Jesus genees ’n man wat blindgebore is (Joh 9)

28. Jesus genees ’n seuntjie wat duiwelbesete is (Matt 17:14-20)

29. Die wonderbaarlike vis met ’n muntstuk in sy bek (Matt 17:24-27)

30. Jesus genees ’n besetene wat blind en stom is (Matt 12:22-23)

31. Jesus genees ’n vrou wat 18 jaar lank kranklik was (Luk 13:10-17)

32. Jesus genees ’n man wat aan edeem ly (Luk 14:1-6)

33. Jesus genees 10 melaatses (Luk 17:11-19)

34. Jesus wek Lasarus uit die dood op (Joh 11:1-45)

35. Genesing van Bartimeus (Markus 10:46-52) “En hulle het in Jerigo gekom. En toe Hy en Sy dissipels en ’n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasarener was, begin hy om uit te roep en te sê: Seun van Dawid, Jesus, wees my barm-hartig…Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word; en hulle roep die blinde man en sê vir hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom: Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen? En die blinde man sê vir Hom: Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered.
En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg.”
36. Die verdroogde vyeboom sonder vrugte (Matt21:18-22)
37. Die genesing van die soldaat met die afgekapte oor in Getsemane
(Luk 22:50-57)
38. Die opwekking van Christus (Joh 20:1-10)
39. Die vangs van 153 visse (Joh 21)
40. Die Hemelvaart van Jesus Christus (Mark 16:19-20)
Hy het soos ons geword sodat ons soos Hy kon word.
Hy is verwerp sodat ons aanvaar kon word.
Hy is veroordeel sodat ons vergifnis kon ontvang.
Hy is gestraf sodat ons begenadig kon word.
Hy het gely sodat ons versterk kon word.
Hy is gegésel sodat ons genees kon word.
Hy is gehaat sodat ons liefgehê kon word.
Hy is gekruisig sodat ons regverdig gemaak kon word.
Hy is gemartel sodat ons vertroos kon word.
Hy het gesterf, sodat ons mag lewe.
Hy het na die hel afgedaal – sodat ons Hemel toe kan gaan.
Hy het verduur wat ons verdien – sodat ons kan geniet wat slegs Hy verdien.


Bron: juig.co.za