Die 8 verbonde

 

2.         Adam Verbond (Die verbond is in die tuin van Eden gesluit voordat Adam en Eva uit die tuin veban is. – Die verbond is sonder voorwaardes en bestaan uit n vloek en n belofte.)

Vloek aangaande die slang:

1.         Die slang is verander van n beelskone tot n galsterige reptiel wat moet seil op sy maag en “stof vreet”.

Vloek aangaande die vrou:

1.         Pynvolle geboorte.

2.         Smarte van moederskap

3.         Onderdanig aan die man

Vloek aangaande die man:

1.         Die grond is vervloek (Harde werk tot die dood)

Vloek aangaande die grond:

1.         Dorings en dissels en moeilik om te bewerk

Die Belofte

Die saad van die vrou (Christus sal verlos)

3.         Noag Verbond (God vervloek nie meer die grond nie, sal nie weer alle lewende wesens vernietig nie en dag en nag en seisoene sal nie ophou nie.)

1.         Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde.

2.         Heerskappy oor die diereryk.

3.         Toegelaat om vleis te eet (moet die bloed daarvan dreineer).

4.         Die doodstraf word ingestel.

5.         Die aarde sal nooit weer deur water vergaan nie.

Die teken van die verbond is die reenboog.

4.         Abraham Verbond (Met Abraham gesluit – om uit al die afgodery n nasie vir Homself te roep)

1.         Ek sal jou n groot nasie maak.

2.         Ek sal jou seen.

3.         Ek sal jou naam groot maak.

4.         Ek sal die seen wat jou seen.

5.         Ek sal die vervloek wat jou vervloek.

6.         In jou sal al die families van die aarde geseend wees.

Dit is n ewige verbond en die teken van die verbond is die besnydenis (Gen 17) Dit is n verbond wat gemaak is met Abraham en sy fisiese nageslag en dit is nie vervang deur die doop nie) Waarom nie?

Want deur die besnydes se God: Gen 17:7  En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag ná jou.

Maar deur die doop se Hy: Mar 1:4  Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. Rom 6:4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. (Dit gebeur net by bekering en kan dus nie van toepassing wees op babas nie)

5          Moses Verbond (Gemaak met die kinders van Israel)

1.         Die morele wet (10 Gebooie)

2.         Die siviele wet

3.         Die serimoniele wet (Altesaam 613 wette)

Die teken van die vebond is die Sabbat. (Dit is n verbond wat met Israel gemaak is en is opgeskort aan die einde van die 69ste week van Daniel en sal hervat word aan die begin van die 70ste week van Daniel i.e. met die begin van die Groot Verdrukking.)

6.         David Verbond (Gemaak met die Huis van David)

1.         Die Huis van David sal nooit vernietig word nie.

2.         Die Troon van David sal nooit vernietig word nie.

3.         Die Koningkryk van David sal deur die Seun regeer word.

Die teken van die verbond is die Seun (Jesus Christus)

7.         Palestynse Verbond (Hierdie verbond is gegee deur Moses – dit is die hervatting van die Moses vebond aan die begin van die 70ste week van Daniel of die “Groot Verdrukking”. Die voorwaarde van die verbond is die bekering van die volk Israel.

8.   Die Nuwe Verbond

 

Heb 8:7  Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word nie.

Heb 8:8  Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring,

Heb 8:9  nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.

Heb 8:10  Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

Heb 8:11  En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.

Heb 8:12  Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.

Heb 8:13  As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.

 

Hierdie verbond is nog nie in werking nie. Dit word gesluit met Israel nadat hulle terruggekeer het na hulle eie land en as n volk tot bekering gekom het. Jer 31:31-37.

Jer 31:31  Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;

 

Rom 11:25  Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het;

Rom 11:26  en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

Rom 11:27  en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.

 

 

Dit is onvoorwaardelik en sluit in die periode van die Millennium en die Nuwe Hemel en Aarde en is gebaseer op die voltooide werk van Christus

 

Mat 26:28  Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

 

Hierdie verbond is met die huise van Israel en Juda, wat die kerk aan betref ons het die Heilige Gees wat ons bewus maak van sonde.

 

Aan wie behoort die verbonde?

Rom 9:1 Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees

Rom 9:2  dat dit vir my ‘n groot droefheid is en ‘n onophoudelike smart vir my hart.

Rom 9:3  Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, ‘n vervloeking te wees, wég van Christus af.

Rom 9:4  Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes;

Rom 9:5  aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.

 

As kinders van God deel ons (die Kerk) in die seeninge van die verbonde, maar die verbonde behoort aan Israel.

Baruch Abba Bashem Adonai

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.