Die gemeente

 DEMOGRAFIE – HOE LYK ONS?

Geografies gesproke is Vishoek die buurdorp van Simonstad en die tweede laaste kusdorp op  pad na Kaappunt. Ons is in die Skiereiland geleë en val binne die grense van die sogenaamde suidelike voorstede of anders genoem “Die Diep Suide”.  

Daar is sekerlik min plekke in die wêreld wat met soveel natuurskoon geseën is. Die bevolking van die suidelike voorstede en veral rondom Vishoek is verteenwoordigend van die sogenaamde “Reënboognasie” wat wit, bruin en swart gebiede insluit. Engels, Xhosa en Afrikaans is die drie hooftaalgroepe wat hier gebesig word. Binne ons gemeentegrense is daar twee informele behuisingsareas naamlik Redhill enMasiphumelele waar die voertaal hoofsaaklik Xhosa en Engels is. Oceanview is waar ons bruin gemeenskap gevestig is en wat hoofsaaklik Afrikaans as voertaal gebruik. Daar is ook ’n VGK (Verenigende Gereformeerde Kerk) wat deel uitmaak van ’n verskeidenheid van kerke wat hier bedien.
 
Vishoekgemeente val binne die  gebied wat strek vanaf Lakeside en Marina da Gama aan die noordekant tot en met Noordhoek en Kommetjie in die noordweste. Alles tussenin naamlik Muizenberg, St James, Kalkbaai, Clovelly asook Sun Valley en Capri, val ook binne ons grense. Aangesien Simonstad NG Gemeente, met hul leraar ds. Danie Batt, oor die afgelope 10 jaar baie gekwyn het en minder as 150 lidmate oor het, is daar vir ’n aantal jare reeds ’n samewerkingsooreenkoms tussen die twee gemeentes. Die oorgrote hoeveelheid van lidmate wat in Scarborough, Simonstad, Da Gama Park asook Glencairn, Glencairn Heights en Welcome Glen woonagtig is, is deel van Vishoekgemeente.

Dit maak die bedieningsarea baie groot en is in baie opsigte ’n groot uitdaging vir sinvolle en effektiewe kerkwees. Daar is 20 verskillende Christelike kerkdenominasies binne die Vishoekvallei werksaam. Die  NG Kerk Vishoek is naas die klein gemeente van Simonstad die enigste Afrikaanse gemeente binne hierdie area. Die Afrikaanse inwoners maak slegs 18% – 20% van die totale bevolking (blank) van hierdie gebied uit. Met die uitsondering van Laerskool Paul Greyling is daar geen ander Afrikaanse skole in ons nabyheid nie en woon ongeveer 80% van al ons Afrikaanse kinders reeds van ’n baie vroeë stadium af Engelse skole by. Dit veroorsaak besonderse uitdagings, veral rondom die gemeente se bediening aan sy jeug. 

VISIE, MISSIE EN EMBLEEM – WAARHEEN IS ONS OP PAD?

Die gemeente van Vishoek se visie is: “Om God passievol as Sy kerk te dien en te aanbid. Om mekaar en die wêreld met God se gawes te bedien deur Sy liefde, geïnspireer deur die Heilige Gees.” God werk altyd rondom ons en wil hê dat ons as gemeente deel van Sy plan vir die wêreld sal wees. Ons ideaal is om as lidmate deur ’n standhoudende verhouding met Hom, aan Hom alleen gehoorsaam te wees en Sy opdragte uit te voer (Johannes 4:21).

Ons wil met oorgawe of ’n “PASSIE” dié wat verlore is, gaan soek sodat hulle deur God se reddende genade geloofsekerheid kan ontvang en elke huisgesin sodoende op die Rots gebou kan wees.  Die woord PASSIE is ’n sinspeling op ons leuse “Loof Hom, Leef Hom en verkondig Hom!”

Dus beteken dit dat elke lidmaat afsonderlik, maar ook as geloofsgemeenskap saam, God in alle opsigte in die gemeente, maar veral ook buite waar ons werk en lewe, sal loof, leef en verkondig. Alles wat ons in die gemeente, maar ook in die gemeenskap doen, moet deur hierdie kwaliteite gekenmerk word. So probeer ons embleem ook om dit visueel voor te stel.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.