Die klere van die hoë priester(Deel 1 van ‘n reeks van 7)

Exo 28:2 En jy moet vir jou broer Aäron heilige klere maak, tot eer en tot sieraad.
 

Exo 28:3 Jy moet ook spreek met almal wat kunsvaardig is, wat Ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aäron klere maak, om hom te heilig, dat hy vir My die priesteramp kan bedien.
 

Exo 28:4 En dit is die klere wat hulle moet maak: ‘n borstas en ‘n skouerkleed en ‘n mantel en ‘n kunstig bewerkte rok, ‘n tulband en ‘n gordel; so moet hulle dan vir Aäron, jou broer, heilige klere maak, en vir sy seuns, dat hy vir My die priesteramp kan bedien.

 

Ons sien dus die klere was soos volg:

Die Borstas

Die Skouerkleed (Ephod)

Die Mantel

Die Rok

Die Tulband

Die Gordel

Ander wat later genoem word, is die:

Urim en Tummim

Onderklere

Hierdie klere was vir Aaron en sy seuns en was heilige klere gedra in diens van ʼn Heilige God. Hierdie klere was seremoniële klere wat net gedra is in die diens van God. So laat ons begin en kyk na die eerste kledingstuk, die Borstas (Ex 28:15-29):

Die Borstas was van geborduur materiaal gemaak 2 span lank en 1 span breed en dubbeld gevou om dit vierkantig te maak 1 span x 1 span.

Aan die voorkant was daar 12 edel gesteentes in rye van 4, gemonteer op goud, en op elke gesteente gegraveer, was die naam van een van die 12 stamme van Israel.

Aaron moes die Borstas voor op sy bors dra oor die Skouerkleed, sodat wanneer hy in die teenwoordigheid van God in die Tabernakel staan, hy die name van die stamme van Israel op sy hart dra.

Wat leer dit vir ons?

Aaron het die 12 stamme van Israel simbolies op sy hart gedra wanneer hy diens gedoen het voor God in die Tabernakel, sodat die hele Israel verteenwoordig was. So wanneer Aaron voor God gestaan het, het hy God herinner aan al hulle probleme en benodighede.

Hierdie is ʼn beeld van die Here Jesus soos Hy ons op Sy hart dra voor God in die hemelse Tabernakel.

Alhoewel Aaron die Borstas op sy bors dra sê vers 29 vir ons hy dra dit op sy hart. Die hart is die setel van liefde – net so dra Jesus ons almal met liefde voor God, want ons is in Sy hart en Jesus doen dit ten spyte van ons baie tekortkominge.

Daar was 12 edel gesteentes en almal was van verskillende soorte en kleure, maar hulle was almal edel gesteentes (precious stones – die Engels se dit eintlik beter).

Ons gelowiges mag verskillend wees in ons voorkoms, talente en gawes, maar vir Jesus is ons almal kosbaar (precious).

Die name van die 12 stamme van Israel was gegraveer in elke edel gesteente, hulle was nie op geskryf of op geverf nie, hulle was gegraveer diep in die stene in sodat die name nooit weer uitgevee kon word nie.

Vir ons beteken dit dat ons name geskryf staan in die hemel in die boek van die lewe en net soos die name van die stamme van Israel permanent gegraveer is in die edelstene op die Borstas, so is ons name permanent geskrywe in die boek van die lewe.

Alles wat God vir Israel gesê het, is ook van toepassing op ons op ʼn geestelike vlak. Alhoewel ons, die kerk, nie in die plek van Israel is nie, is die Ou Testamentiese Israel ʼn tipe van die Nuwe Testament kerk, so die beloftes aan Israel is op ons van toepassing op ʼn geestelike vlak.

Isa 49:14 Maar Sion sê: Die HERE het my verlaat, en die Here het my vergeet!

Isa 49:15 Kan ‘n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ék jou nie vergeet nie!

Isa 49:16 Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer; jou mure is gedurig voor My.

 

Hier sien ons, ons name is selfs gegraveer in die in die handpalms van God, hoe seer dit ook al moes wees, nogtans het God dit vir ons gedoen. As ons eendag vir Jesus vra wanneer het U my naam op U handpalms gegraveer sal Hy se; by die kruis. So ons het die versekering dat Hy ons nooit sal vergeet nie.

Die volgende ding omtrent hierdie 12 gesteentes is dat hulle aan die Borstas vasgeheg is met goue insetsels. Hierdie edelgesteentes is in goud gemonteer, ʼn edel metal. Vir ons beteken dit dat net soos die gesteentes in goud gemonteer is, het ons ook ʼn plek in die hemel saam met Jesus.

As ons die storie lees van die 12 stamme van Israel dan sien ons dat hulle nie altyd so gehoorsaam aan God was nie.

Gen 49:3 Ruben, jy is my eersgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte; die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag!

Gen 49:4 Opbruising soos van waters—jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim; toe het jy dit ontheilig. Hy het my bed beklim.

En so was dit met elke seun, almal het foute gehad, almal het verkeerde dinge gedoen. In hierdie gedeelte seën Jakob sy seuns, maar in die proses wys hy ook hulle swak punte uit.

Maar ten spyte daarvan, nadat God hulle verlos het uit Egipte (vir ons die wêreld) deur die bloed van die Pasga lam, was hulle soos edel gesteentes in die oë van God. Dit spreek ook van ons beeld voor die oë van God. Ons was sondaars, maar deur die bloed van die Lam aan die kruis is ons nou ook soos edelgesteentes voor God.

 

Die Here Jesus het ons gekoop met Sy bloed en nou dra Hy ons ook in Sy hart met oneindige liefde. Wanneer ons, ons kinders omhels, druk ons hulle nie teen ons been vas nie, nee ons druk hulle teen ons bors vas, teen ons hart.

 

 

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.