Die Tabernakel (#2 v 10)

 

Hierdie behangsels was alles spierwit want dit was gemaak van fyn geweefde linne en wit soos ons weet stel heiligheid voor. Die wit behangsels simboliseer dan dat die Een wat daar binne woon is die Heilige God en omdat God heilig is, kan onheilige mense nie in Sy teenwoordigheid kom nie en daarom is daar ʼn hek en behalwe vir die hek is daar geen ander plek waar iemand kan inkom nie, want niemand kan God direk nader nie want Hy is heilig.

Laat ons nou kyk na die hoogte van die Voorhof behangsels. Die hoogte van die behangsels was vyf El, wat ʼn bietjie meer as sewe en ʼn half voet is. Dit was hoër as die lengte van enige persoon wat in die kamp gewoon het, anders gestel, almal in die kamp het kort gekom aan die hoogte van die Voorhof behangsels.

Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

 

Die Engels beskryf dit effe beter:

Rom 3:23 for all have sinned and come short of the glory of God,

Ons  kom almal “te kort” aan God se maatstawwe, aan God se heiligheid, maak nie saak hoe goed of sleg ons is nie, ons almal kom kort aan die glorie van God – ons is almal onder die oordeel van God. Maar wat leer dit ons? Kom ons sê iemand is ses voet ses duim lank en hy kom staan langs die Voorhof behangsels en lig homself op tot hy op sy tone staan om bo-oor die behangsels te sien, maar vind dan uit dat hy nog steeds nie bo-oor kan sien nie. Deur die werke van die Wet (goeie dade) kan ons nie verlossing bewerkstellig nie.

Isa 64:6  En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

 

Die volgende punt wat ek wil maak is, terwyl die Voorhof behangsels party buite hou, beskerm dit ook die wat reeds binne is, wat deur die hek/poort  binne gegaan het. Die muur of behangsels omhul hulle en beskerm hulle. Die selfde geregtigheid en heiligheid van God wat ʼn skeiding maak tussen God en die sondaar beskerm (die wat reeds verlos is)Sy kinders. Die oomblik wanneer ons deur die hek/poort (wat Christus is) ingaan, is God se heiligheid en geregtigheid nie meer ʼn bedreiging vir ons nie. Waarom? Want deur die verlossing neem ons Christus se heiligheid en geregtigheid op ons.

Isa 61:10  Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier met haar juwele.

Rom 8:1 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

 

Rom 8:33  Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak.

 

Laat ons nou kyk na die pilare waaraan die behangsels van die Voorhof gehang is. Daar was 60 pilare altesaam en hulle doel was om die dwars stutte en behangsels op te hou. Pilare in Bybelse tipologie verwys na gelowiges.

1Ti 3:15  Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, ‘n pilaar en grondslag van die waarheid.

 

Ons sien dus hier dat die kerk die pilaar van waarheid is, die een wat die waarheid aanhang en God aan die wêreld voorhou. Let wel dit praat nie hier van ʼn gebou of ʼn denominasie nie maar van die “kerk” van ware gelowiges i.e. die onsigbare kerk.

 

Gal 2:9  en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Céfas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenes kon gaan;

 

Rev 3:12  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam.

 

Ons die gelowiges, tesame as die ware kerk, die liggaam van Christus moet lewe in die waarheid (nie verskeie waarhede nie, maar die een waarheid) en God se beeld aan die wêreld toon. Ons moet lig wees waar ons ook al is of gaan, ʼn lig helder en duidelik vir almal om te sien.

 

Die pilare moet regop staan anders sal die 5 El hoogte van die behangsels nie gehandhaaf kan word nie i.e. ons die gelowiges moet vir die wêreld wys dat God ʼn heilige en regverdige God is. In die Tabernakel, om seker te maak dat die pilare ferm en  regop  staan, was daar drie verstekings aangebring.

 

Elke pilaar het gepas in ʼn brons voetstuk van een Talent (52 kg). Brons of koper in Bybelse tipologie dui op oordeel. Net soos die pilaar gevestig staan op ʼn brons voetstuk/fondasie, so staan die gelowige ook gevestig op ʼn fondasie van oordeel, ons oordeel  wat Christus op Hom geneem het.

 

Elke pilaar was aan elke kant met ʼn tou vasgemaak aan brons penne wat in die grond in geslaan is.

 

Exo 39:40  die behangsels van die voorhof, sy pilare en sy voetstukke, en die bedekking vir die poort van die voorhof, die lyne en penne wat daarby behoort, en al die gereedskap vir die diens in die tabernakel van die tent van samekoms;

 

(Let wel die illustrasie is nie heeltemal korrek nie, daar was slegs twee toue aan elke pilaar, een binne en een buite die behangsel)

 

Elke pilaar het twee toue gehad, een aan elke kant vasgemaak aan die brons penne wat in die grond ingeslaan is. Dit het verhoed dat die pilare links of regs beweeg. Ons weet dat die pilare gelowiges voorstel. Die brons penne is halfpad in die grond ingeslaan en die toue is daaraan vasgemaak. So die helfte van die pen was in die grond ingeslaan en die ander helfte het bokant die grond uitgesteek. Dit spreek van Jesus se dood en opstanding. Ons oordeel het oor Jesus gekom (brons voetstuk) en Hy is die een wat  gely het, wat vir ons sondes gesterf het, begrawe is (die gedeelte van die brons pen wat in die grond ingeslaan is) en op die derde dag opgestaan het ( die gedeelte van die brons pen wat bo die grond uitgesteek het).

 

Die toue is aan hierdie brons penne vasgemaak en dit het verhoed dat die pilare nie links of regs beweeg nie. Ons hele geloof en verlossing is verbind met/vasgeheg aan/ verseker in die opstanding van ons Here Jesus Christus. Wanneer ons op Hom vertrou, is Hy gewillig en in staat om ons stewig vas te hou sodat ons nie kan beweeg of omval nie. Die twee toue verwys na ons “hande” van geloof wat vashou aan Jesus wat vir ons gesterf het en weer opgestaan het. Hierdie toue moet ons nooit laat gaan nie, want dit is ons gemeenskap met ons Here Jesus. So lank ons aan Hom vashou sal ons altyd regop bly staan.

 

Wanneer die toue aangesit is, is hulle so aan gesit dat een tou aan die binne kant van die Voorhof behangsel vasgemaak is en die ander tou aan die buitekant. Die tou aan die binnekant spreek van ons geestelike lewe en die een aan die buitekant van die wêreld. Dit sê vir ons, maak nie saak of ons in die kerk is of in die wêreld, by die huis of by die werk, of dit Sondag of Woensdag is, of ons tussen gelowiges of ongelowiges is nie, ons moet altyd “regop staan” in Christus, ons toue moet altyd stewig vas wees, ons moet ten alle tye ons gemeenskap met Christus behou.

 

Exo 27:17  Al die pilare van die voorhof moet rondom van silwerringe voorsien wees; hulle kramme moet van silwer wees en hulle voetstukke van koper.

 

Elke pilaar was ook met mekaar verbind met ʼn silwer staaf. Silwer, soos ons weet, is ʼn tipe van verlossing.( Onthou toe die Israeliete Egipte verlaat moes elkeen ʼn half Sikkel silwer gee as verlossings prys.)

 

Vir ons beteken dit dat ons as gelowiges aan mekaar verbind is deur ons verlossing in Christus. Ons is deur Christus verlos en verenig om een liggaam te wees deur Sy verlossing.

Hierdie silwer staaf het verhoed dat die pilare vorentoe en agtertoe beweeg. As dit sou gebeur sou die een pilaar nader aan die een en verder van die ander een af beweeg. God wil nie hê dat ons hegter verhoudings het met seker broers en sisters, ten koste van ander nie. Ons moet almal mekaar ewe lief hê. God haat partydigheid want, die opregtheid van ons verhouding met God word uitgebeeld in ons verhoudinge met mekaar.

Baruch Abba Bashem Addoinai

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.