Die Tabernakel (6#10)

 

Die bokant of dak is was ʼn tent dak bedek met 4 lae. Die hele gebou was bekend as die Tabernakel of die Tent van Sy Glorie of die Tent van Samekoms. Binne die Heiligdom was daar twee kamers:

1.            Die eerste was genoem die heilige plek en,

2.            Die tweede kamer, die Allerheiligste.

Hierdie twee kamers is geskei deur ʼn Voorhangsel.

Exo 26:33  En jy moet die voorhangsel onder die hakies ophang; en bring die ark van die Getuienis daar, binnekant die voorhangsel. En die voorhangsel moet vir julle ‘n skeiding maak tussen die Heilige en die Allerheiligste.

 

Al die detail aangaande die Heiligdom kan ons vind in Ex 26:15-30.

So die Voorhangsel verdeel die Heiligdom met die Heilige Plek aan die voor kant en die Allerheiligste aan die agterkant. Die hoof struktuur van die Heiligdom soos ons reeds gesien het, is gevorm deur die pilare en hierdie pilare weet ons nou al simboliseer gelowiges want dit vorm die woonplek van God.

Eph 2:19  So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God,

Eph 2:20  gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is,

Eph 2:21  in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,

Eph 2:22  in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.

 

Die pilare is gemaak van Akasia hout wat in groot getalle in die wildernis gegroei het. Kom ons kyk dan nou na ʼn paar geestelike lesse:

Let op dat nie al die bome in die wildernis gebruik is nie maar net dit wat nodig was om die Tabernakel te bou. Alhoewel daar baie bome was is net sommige gekies.

Eph 1:4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,

Eph 1:5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,

 

UITERS BELANGRIK: HIERDIE IS NIE N ONDERSTEUNING VAN DIE DOKTRINE VAN PREDESTINASIE NIE – ALMAL IS GEKIES MAAR NET SOMMIGE HET GOD SE UITNODIGING AANVAAR EN HY WEET VAN DIE GRONDLEGGING VAN DIE AARDE REEDS WIE DIT IS. ALMAL SE NAME IS GESKRYF IN DIE BOEK VAN DIE LEWE (JY SAL NÊRENS IN DIE BYBEL LEES WAAR IEMAND SE NAAM IN DIE BOEK VAN DIE LEWE GESKRYF WORD NIE, DIT IS REEDS DAAR, MAAR JY LEES WEL VAN MENSE WIE SE NAME UITGEVEE SAL WORD).

Dit mag dalk vir ons voorkom asof net die beste bome gekies sou word, maar ons kan dit nie se nie want niemand van ons is aanvaar op meriete nie maar slegs deur genade. Maar toe die bome gekies is, is hulle afgekap anders kon hulle nie gebruik word vir die bou van die Heiligdom nie, en net so wanneer ons Jesus as ons Verlosser aanvaar, het Hy in ons gewerk tot ons, ons sondes bely en toe is ons “afgekap”. Die eerste ding wat met die nuwe gelowige gebeur is om “afgekap” te word, om ons sonde te bely en nederig te wees voor God.

Sodra die bome afgekap is, is die takke, blare en bas afgestroop en die oorblywende stukke hout gevorm in pilare en al die pilare is gemaak volgens die selfde afmetings. Party bome het dalk op ʼn heuwel gestaan en ander in ʼn vallei, nie te min wanneer al die pilare voltooi is, is daar geen onderskeid tussen hulle nie, hulle is almal die selfde.

Gal 3:26  Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

Gal 3:27  want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

Gal 3:28  Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

 

Die verlede maak nie meer saak nie, voor God is ons almal die selfde. Verlossing is die selfde vir elk een van ons. Niemand kan se hy is meer gered as die ander nie, ons het almal die selfde verlossing. Sodra die pilare voltooi is, is hulle geneem na waar die Tabernakel gebou is

Act 2:47  terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.

 

Hierdie praat van afsondering. Die gene wat gered is, word afgesonder vir God (en ons praat nie van nonne en monnike nie). Ons moet hierdie afsondering handhaaf in ons lewens en ons self weerhou van die dinge van die wêreld.

Al die pilare is oorgetrek/beslaan met goud. Al die natuurlike grein van die hout is bedek met goud en spreek van ons geestelike verheerliking. Geredde mense is reeds verheerlik deur die Heilige Gees, maar ons letterlike en fisiese verheerliking gebeur een dag by die wegraping wanneer Jesus ons kom haal om almal saam met Hom te wees.

Rom 8:30  en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.

 

2Co 5:17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

 

So die afgekapte bome word gevorm in pilare en regop maak staan in die Tabernakel. Geestelik beteken dit die dood en opstanding. Wanneer ons gered word, word ons “afgekap” deur die belydenis van ons sonde en opgehef deur geestelike opstanding om voor God te kan staan. In die Nuwe Testament word dit fisies demonstreer deur die doop. Ons sterf in Christus, deur onder die water in te gaan en ons word gebore tot ʼn nuwe lewe in Christus deur uit die water uit te kom.

Mar 1:4  Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig.

 

Rom 6:4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.

Col 2:12  omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

1Pe 3:18  Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring—Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

1Pe 3:19  in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis,

1Pe 3:20  wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is;

1Pe 3:21  waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus

 

Die doop van kindertjies maak dus nie Bybelse sin nie.

 

Die pilare is nie maar net op die grond neergesit nie, hulle is geplaas in silwer voetstukke wat een talent elk geweeg het. Die voetstukke het gate in gehad waarin die pilare gepas het. Elke pilaar het twee penne aan die onderkant gehad wat in gate in die silwer voetstukke gepas het. Sodoende kon die pilare stewig vas aan mekaar staan. Die totale gewig van die silwer basisse was ongeveer 5500kg, ʼn redelike duur fondasie. Maar wat is die fondasie wat die Nuwe Testament op gebou is?

 

1Pe 1:18  omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie,

1Pe 1:19  maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,

 

Nie eens vyf en ʼn half ton silwer kan vergelyk word met die kosbare bloed van Christus nie, en Hy is ons fondasie.

 

Ons sien dat al die pilare stewig langs mekaar staan as ʼn eenheid, nie te min was daar ook 5 stawe om verdere versterking aan die struktuur te verleen. Vier van die stawe was aan die buitekant en een staaf aan die binne kant. Die binneste of sentrale staaf het deur elke pilaar gegaan van die een kant tot die ander kant. Vir die buitenste stawe (dwarshoute) is ringe aangeheg waardeur hulle gegaan het.

 

 

Exo 26:28  En die middelste dwarshout moet in die middel van die style oordwars loop, van die een ent na die ander.

 

Exo 36:33  En hy het die middelste dwarshout gemaak om oordwars te loop, in die middel van die style, van die een ent na die ander.

 

As ons hierdie toepas op die Nuwe Testament gelowiges, het ons reeds gesien dat ons die pilare is. Die stawe wat die pilare versterk spreek van die dinge wat gelowiges as ʼn eenheid saam hou. Die hoof staaf was die een wat deur die middel van die pilare gegaan het en wat nie van die buitekant gesien kon word nie.

 

Die sentrale staaf spreek van die Heilige Gees wat in elke gelowige woon. In Exodus sien ons dat hierdie staaf dwarsdeur al die pilare van een kant tot die ander moes gaan.

 

Eph 4:1 Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is,

Eph 4:2  met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra

Eph 4:3  en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.

Eph 4:4  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;

Eph 4:5  een Here, een geloof een doop,

Eph 4:6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

 

Let op dat daar nie van ons verwag word om die eenheid te bewerkstellig nie maar om dit te behou, want dit is reeds daar deur die werking van die Heilige Gees. Die sentrale staaf kon nie van die buitekant gesien word nie en soortgelyk kan die Heilige Gees nie fisies in ons gesien word nie, maar Hy is daar. Ons weet dit uit die Woord van God en dit is dus die Heilige Gees wat ons as gelowiges saam bind in een liggaam.

 

Wat dan is die ander 4 stawe?

 

Act 2:42  En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.

 

Ons sien dus die ander 4 stawe stel voor:

 

1.            Die leer van die apostels (doktrine) met ander woorde die studie van die Woord van God

2.         Gemeenskap met mekaar as gelowiges.

3.            Die breking van die brood.

4.            Gebed.

 

Dit is die dinge waarvoor die gelowiges in die Handelinge kerk gereeld bymekaar gekom het en wat hulle in eenheid gehou het.

 

As ons nou na die binnekant gaan kyk sien ons die voorhangsel wat die Heiligdom verdeel het in die Heilige plek en die Allerheiligste

 

 

Exo 26:30  So moet jy dan die tabernakel oprig volgens die plan wat jou op die berg getoon is.

Exo 26:31  Verder moet jy ‘n voorhangsel maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne. As kunstige werk moet jy dit maak, met gérubs.

Exo 26:32  En jy moet dit ophang aan vier pilare van akasiahout wat met goud oorgetrek is en ook kramme van goud het en op vier silwervoetstukke staan.

Exo 26:33  En jy moet die voorhangsel onder die hakies ophang; en bring die ark van die Getuienis daar, binnekant die voorhangsel. En die voorhangsel moet vir julle ‘n skeiding maak tussen die Heilige en die Allerheiligste.

 

Die Voorhangsel het dus die Allerheiligste verberg sodat niemand dit kon sien nie behalwe die Hoe Priester een maal per jaar, want dit was in die Allerheiligste waar God gewoon het op die genade troon op die Verbondsark tussen die twee gerubs. So God se woning, Sy troon as ware was verberg van die mense en dit spreek van:

 

Rom 3:19  Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees;

Rom 3:20  aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

 

 

Ons sien dus ten spyte van al die offerandes was toegang tot God steeds nie moontlik nie.

 

Heb 10:19  Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus

Heb 10:20  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,

 

Toe Christus gesterf het, is die Voorhangsel van die Tempel geskeur en toegang is verkry na die Allerheiligste.

 

Mat 27:51  En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;

Mat 27:52  en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.

 

Daar moet gelet word op die feit dat die Voorhangsel geskeur het van bo na onder. Maar kom ons kyk gou na ʼn paar ander interessante feite:

 

1.            N gordyn skeur nie normaalweg van bo af nie want dit is waar dit vas is aan die reëling.

 

2.            Uit Joodse geskrifte lees ons dat die Voorhangsel so sterk gemaak is dat dit nie deur perde uit mekaar geskeur kon word nie.

 

3.            So fisies en geestelik sien ons dat die Voorhangsel deur God self geskeur is.

As ons in ag neem dat die Voorhangsel van bo tot onder geskeur is dan besef ons ook dat dit heeltemal in die helfte geskeur is. Vir ons beteken dit dat wanneer ons God nader deur ons Here Jesus Christus, is daar geen struikelblokke nie, die weg is nou heeltemal oop.

Luk 23:45  en die son is verduister; en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur.

 

Dit was nie net in twee geskeur nie maar ook presies in die middel deur geskeur. Toegang na God is daarom deur die “middel”, daar is geen sy deure na God nie. Die enigste weg is deur die sentrale figuur in die Bybel, ons Heer en Verlosser Jesus Christus.

So ver ons weet is daar geen rekord dat die geskeurde Voorhangsel ooit verwyder is nie, so ons neem aan dat wanneer ons die Allerheiligste binne gaan, gaan ons binne deur die geskeurde Voorhangsel, in ander woorde deur ons gekruisigde Verlosser. Baie belangrik is dat al is die weg nou oop, kan jy nog steeds nie binne gaan sonder dat jy die “geskeurde Voorhangsel”, Christus, as jou verlosser aanvaar het nie.

Daar was ook ʼn ander voorhangsel of gordyn by die ingang van die Heiligdom. Hierdie voorhangsel het gehang vanaf 5 pilare en is soms na verwys as die eerste voorhangsel.

Exo 26:36  Jy moet ook vir die ingang van die tent ‘n bedekking maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad-linne, veelkleurige werk.

Exo 26:37  En maak vir die bedekking vyf pilare van akasiahout, en trek hulle oor met goud; hulle kramme moet ook van goud wees; en jy moet daarvoor vyf kopervoetstukke giet.

 

Onthou die hek of poort wat toegang verleen het tot die Voorhof van die Tabernakel. Die afmetings daarvan was 20 El X 5 El en as ons dit vergelyk met 10 El X 10 El van die eerste voorhangsel of deurhangsel by die ingang van die Heiligdom dan sien ons dat beide 100 vierkante El was. Die verskil is dat die hek wyer en laer was terwyl die Heiligdom se ingang nouer en hoër was. Die hek wat weier was spreek van maklike en vrye ingang. Die 5 El hoogte wys daarop dat die vorige lewe nie in ag geneem nie, ingang is vry, maar die Heiligdom verwys na aanbidding en diens. Die wat ingaan, aanbid en die God. Hierdie ingang is beperk, nie almal kan ingaan nie. Dit is beperk tot sommige – maar wie?

Die hoogte van 10 El verwys na die getuienis in jou lewe. Die wat ʼn rein/heilige lewe ly, se hoogte in geestelike statuur strek 10 El hoog. Die Voorhof hek stel Christus voor, die ingang tot verlossing met die behangsel ondersteun deur die 4 pilare i.e. die 4 evangelies, maar die deur van die Heiligdom spreek van ons toegang tot God deur Jesus Christus. In ander woorde om die Voorhof binne te gaan, het jy niks nodig nie, sodra jy Christus as jou verlosser aanvaar, is jy binne, maar om die heiligdom binne te gaan moet jy reeds Christus as jou verlosser hê, sonder Christus kan ons nie God se Heiligdom binne gaan nie.

Eph 2:19  So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God,

Eph 2:20  gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is,

Eph 2:21  in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here,

Eph 2:22  in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.

 

Eph 3:12  in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in Hom.

 

Ons diens en aanbidding word vir ons geleer in die apostoliese boeke van Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus en Judas, die 5 pilare van die ingang van die Heiligdom waaraan die eerste voorhangsel hang.

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.