God, laat my gebede deel van U wil vir my wees

Luther Backer

Verhoor God altyd ons gebede?

Willie Marais bespreek in HERE LEER ONS BID, Aktuapers, 1990 pp 41-45 etlike voorbeelde in die Bybel waarin God vir definitiewe redes nie Sy kinders se gebede verhoor het nie.

God was ontevrede met Moses in die woestyn by die Meriba waters omdat Moses die rots twee keer met die kierie geslaan het in plaas van om met die rots te praat om water te laat uitkom. Maar toe sê die Here vir Moses en Aäron: “Omdat julle My nie erken het en My, die Heilige, nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat Ek aan hulle gee nie” (Num. 20:12). In aanskoue van die beloofde land het Moses die Here gesmeek in gebed om hom tog deur die Jordaan te laat gaan, maar dit is hom geweier. Moses het die volk verwyt omdat sy gebed nie verhoor is nie.

Dawid het owerspel en moord gepleeg en sy en Urija se vrou se kind het ernstig siek geword. Dawid het tot God gebid om die kind se lewe te spaar. Die profeet, Natan se boodskap was as volg: “Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om Hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe” (2 Sam. 12:14).

Voordat Jesus gevange geneem is, het Hy in Getsemane drie keer tot Sy Vader gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil” (Mat. 26:39). Jesus se gebede daar in Getsemane word egter nie verhoor nie, maar besef ons dat die nie-verhoor van sy gebede noodsaaklik was omdat Hy vir ons sondes moes sterf aan die kruis.

Paulus het drie keer tevergeefs gebid dat die Vader ‘n doring in sy vlees moes wegneem. Die rede hiervoor was: “Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my ‘n doring in die vlees gegee” (2 Kor. 12:7).

REDES WAAROM ONS GEBEDE NIE VERHOOR WORD NIE

Ons behoeftes is selfsugtig.

Jakobus vra waar kom die mense se selfsugtige begeertes vandaan? Hulle wil dinge hê maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; hulle is jaloers op ‘n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak hulle rusie. En dan voeg hy by : “Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid; julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig” (Jak. 4:2-3). Sou elkeen van ons minder aan ons eie belange dink en meer aan die van ander, om vir dié wat honger is van my brood te gee, vir die wat sonder klere is, klere te gee en vir armes en dakloses ‘n blyplek te gee, “Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek!” (Jes. 58:9).

Ons bly ongehoorsaam aan God.

Sonde in ons lewe sowel as sonde in die lewe van die een vir wie ons bid kan verhinder dat ons gebede verhoor word. Spreuke 28:9 lui: “As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here ‘n afsku hê van so ’n man se gebed”, en Jesaja sê in Jes. 59:2 aan die volk dat dit hulle oortredinge is wat skeiding gebring het tussen hulle en hulle God; dit is hulle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan hulle steur nie en nie na hulle sal luister nie.

God laat geen twyfel oor voorskrifte en standaarde van gedrag wat Hy van Sy volgelinge verwag nie. Niemand sal een dag voor die regterstoel van God kan beweer dat hy of sy nie geweet het dat sekere optredes sonde is nie. God se Woord laat geen twyfel hieroor nie soos uiteengesit in die Tien Gebooie. Ook het Paulus riglyne verskaf vir die nuwe lewe, byvoorbeeld: “Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat net wat goed en opbouend volgens die eis van omstandighede…….. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie” (Efes.4:29 en 5:3).

In Maleagi 2:13-14 staan geskrywe: “Daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here omdat Hy nie meer julle offers wil aanneem nie, en julle vra: “Waarom dan nie?” Dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is: jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou belowe het”.

Ons wil mekaar nie vergewe nie.

Jesus self het gesê: “En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe” (Mark. 11:25). Geen onreg of skade of belediging wat teen jou gepleeg is, is te erg om vergewe te word nie – of jou huweliksmaat uit die huwelik gestap het, of jy in ‘n besigheidstransaksie verkul is, of jy van ‘n bevordering beroof is op grond van onwaarhede wat oor jou versprei, is of wat ookal, ons moet “mekaar vergewe soos God julle ook in Christus vergewe het” (Ef.4:32).

Wat is die sleutel tot gebedsverhoring?

Jesus sê in Joh. 15:7 “As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry”. Om in die Here te bly en om sy woord in jou te hê, beteken dat jou wil ten volle deur Sy wil oorgeneem is en as jy iets in gebed vra, is dit eintlik Sy wil wat jy in die woorde van gebed uitspreek. Dan sal jou gebede verhoor word, want dit is deel van God se wil (Die Bybellennium, Eenvolume Kommentaar, CUM 1999).

Bron:ekerk.org