Duisend Bid Vir Herstel

Die 2016 Karoo Mighty Men Konferensie (KMMC) het onlangs weer in Middelburg plaasgevind.  Dit was ’n naweek waartydens verhoudings op die horisontale en vertikale vlak herstel, hernu of vir die eerste keer geskep is en 2 000 mans tot bekering gekom het.

Dr. Arno van Niekerk, die spreker vir die Vrydagaand, het met ’n swaard en skild in die hand op die verhoog verskyn met sy tema – Mighty Men Arise!  

 

KMMC moet SA beïnvloed

Hy het beklemtoon dat die MMC ’n uitwerking in die land moet hê en dat dit nie bloot by die opwinding en inspirasie van die naweek kan bly nie.  Dawid se magtige stryders het in die krag van God verbasende dade vermag en dr.  Van Niekerk het die MMC-manne uitgedaag om soos Dawid se dapper stryders in die krag van God vir waarheid te staan, met die Woord (die Swaard) sentraal in elkeen se lewe.

Dr.  Van Niekerk het ook met sy arm om pastoor Africa Mhlope verklaar dat hierdie man sy broer is en dat hulle die Here saam dien – dat daar geen plek vir rassisme in Suid-Afrika is nie.  Een van die swart Christene het ná die tyd vir Arno gesê dat hy nog nooit ’n wit man so eerlik oor rassisme hoor praat het nie.

Versoening en trane

Saterdagoggend was Josua Lwere, die hoofpastoor van Grace Assembly Church in Kampala, aan die woord.  Hy het Jaffar Amin, die seun van Idi Amin, aan die gehoor bekendgestel.  Jaffar is betrokke by versoeningsbediening in Uganda waar hy na dorpies gaan en namens sy pa slagoffers om vergifnis vra vir die vergrype wat tydens Idi Amin se bewind plaasgevind het.  

Pastoor Lwere het oor versoening gepraat en die noodsaaklikheid om eerlik te wees – dat rassekwessies hanteer moet word sodat genesing in ons land kan plaasvind.  Op sy uitnodiging het diegene in gebroke verhoudings na vore gekom, of dit nou tussen pa’s en seuns was of tussen swart en wit.  Manne, swart en wit, het ’n kosbare tyd van genesing en versoening ervaar, met mans wat in mekaar se arms gehuil het.

Bid vir gesonde gesinne en gemeenskappe

Pastoor Louis Els het Saterdagaand oor die koninkryk gepraat en Sondagoggend was oom Angus aan die woord met ’n boodskap oor die noodsaaklikheid van gesonde gesinne.  

Met Jannie Moolman wat ’n wit vlag op die verhoog gewaai het, het duisende manne gekies om “oor te gee” en hulle lewens ten volle in die Here se hand te plaas en beheer aan Hom te oorhandig.

Mag die invloed van hierdie naweek ’n daadwerklike verandering in die verhoudings in gesinne, gemeenskappe en die Suid-Afrikaanse samelewing tot gevolg hê!

 

Bron:juig.co.za

God, laat my gebede deel van U wil vir my wees

Luther Backer

Verhoor God altyd ons gebede?

Willie Marais bespreek in HERE LEER ONS BID, Aktuapers, 1990 pp 41-45 etlike voorbeelde in die Bybel waarin God vir definitiewe redes nie Sy kinders se gebede verhoor het nie.

God was ontevrede met Moses in die woestyn by die Meriba waters omdat Moses die rots twee keer met die kierie geslaan het in plaas van om met die rots te praat om water te laat uitkom. Maar toe sê die Here vir Moses en Aäron: “Omdat julle My nie erken het en My, die Heilige, nie voor die Israeliete gehoorsaam was nie, sal julle hierdie volk nie inlei in die land wat Ek aan hulle gee nie” (Num. 20:12). In aanskoue van die beloofde land het Moses die Here gesmeek in gebed om hom tog deur die Jordaan te laat gaan, maar dit is hom geweier. Moses het die volk verwyt omdat sy gebed nie verhoor is nie.

Dawid het owerspel en moord gepleeg en sy en Urija se vrou se kind het ernstig siek geword. Dawid het tot God gebid om die kind se lewe te spaar. Die profeet, Natan se boodskap was as volg: “Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om Hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe” (2 Sam. 12:14).

Voordat Jesus gevange geneem is, het Hy in Getsemane drie keer tot Sy Vader gebid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil” (Mat. 26:39). Jesus se gebede daar in Getsemane word egter nie verhoor nie, maar besef ons dat die nie-verhoor van sy gebede noodsaaklik was omdat Hy vir ons sondes moes sterf aan die kruis.

Paulus het drie keer tevergeefs gebid dat die Vader ‘n doring in sy vlees moes wegneem. Die rede hiervoor was: “Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my ‘n doring in die vlees gegee” (2 Kor. 12:7).

REDES WAAROM ONS GEBEDE NIE VERHOOR WORD NIE

Ons behoeftes is selfsugtig.

Jakobus vra waar kom die mense se selfsugtige begeertes vandaan? Hulle wil dinge hê maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; hulle is jaloers op ‘n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak hulle rusie. En dan voeg hy by : “Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid; julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig” (Jak. 4:2-3). Sou elkeen van ons minder aan ons eie belange dink en meer aan die van ander, om vir dié wat honger is van my brood te gee, vir die wat sonder klere is, klere te gee en vir armes en dakloses ‘n blyplek te gee, “Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek!” (Jes. 58:9).

Ons bly ongehoorsaam aan God.

Sonde in ons lewe sowel as sonde in die lewe van die een vir wie ons bid kan verhinder dat ons gebede verhoor word. Spreuke 28:9 lui: “As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here ‘n afsku hê van so ’n man se gebed”, en Jesaja sê in Jes. 59:2 aan die volk dat dit hulle oortredinge is wat skeiding gebring het tussen hulle en hulle God; dit is hulle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan hulle steur nie en nie na hulle sal luister nie.

God laat geen twyfel oor voorskrifte en standaarde van gedrag wat Hy van Sy volgelinge verwag nie. Niemand sal een dag voor die regterstoel van God kan beweer dat hy of sy nie geweet het dat sekere optredes sonde is nie. God se Woord laat geen twyfel hieroor nie soos uiteengesit in die Tien Gebooie. Ook het Paulus riglyne verskaf vir die nuwe lewe, byvoorbeeld: “Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie; praat net wat goed en opbouend volgens die eis van omstandighede…….. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie” (Efes.4:29 en 5:3).

In Maleagi 2:13-14 staan geskrywe: “Daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here omdat Hy nie meer julle offers wil aanneem nie, en julle vra: “Waarom dan nie?” Dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is: jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou belowe het”.

Ons wil mekaar nie vergewe nie.

Jesus self het gesê: “En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe” (Mark. 11:25). Geen onreg of skade of belediging wat teen jou gepleeg is, is te erg om vergewe te word nie – of jou huweliksmaat uit die huwelik gestap het, of jy in ‘n besigheidstransaksie verkul is, of jy van ‘n bevordering beroof is op grond van onwaarhede wat oor jou versprei, is of wat ookal, ons moet “mekaar vergewe soos God julle ook in Christus vergewe het” (Ef.4:32).

Wat is die sleutel tot gebedsverhoring?

Jesus sê in Joh. 15:7 “As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry”. Om in die Here te bly en om sy woord in jou te hê, beteken dat jou wil ten volle deur Sy wil oorgeneem is en as jy iets in gebed vra, is dit eintlik Sy wil wat jy in die woorde van gebed uitspreek. Dan sal jou gebede verhoor word, want dit is deel van God se wil (Die Bybellennium, Eenvolume Kommentaar, CUM 1999).

Bron:ekerk.org

Enige plek. Enige tyd. Enige gebed.

Milanie Vosloo

Opregte gelowiges sal nie meer na ‘n spesiale plek hoef te gaan om die Vader daar te dien nie. Tye verander. Hulle sal nou op enige plek met God kan praat, net so lank hulle dit opreg en met die hulp van die Heilige Gees doen. Johannes 4:22b,23a

Jesus het so baie dinge kom verander. Soos om ons toegang tot God te vergemaklik. Vandat Hy hier tussen ons geleef het, hoef ons nie meer net heiligdomme te besoek om met Hom te praat nie, ons kan letterlik elke oomblik saam met Hom lééf.

Natuurlik is dit vir ons geestelike groei noodsaaklik plek in ons dag te maak vir toegewyde Woordlees- en gebedstye. Maar hoe wonderlik dat ons nie nét dan tot ons Here hoef te nader nie; dat ons dwarsdeur ons gewone mensweeslewens sommer net met Hom kan praat, sommer net kan wéét: Hy is bý my. Hy is bý my op die mees ongewone plekke en tye; Hy is bý my wanneer ek stoei met probleme, bang is vir die toekoms, onseker voel oor wat ek moet doen, met my gewone dagtaak besig is … wanneer ek sommer net die lewe geniet.

Jesus het ons verhouding met God kom nuutmaak. Hy het letterlik in ons gewone wêrelde kom inbreek sodat ons hele lewe ‘n gesprek met Hom kan wees. Hoe wonderlik dat jou Here ook vandag heeldag bý jou gaan wees. dat Hy op hierdie oomblik in jou ís.

Gees van God, ek wil vandag heeldag met U praat. Heeltyd u stem hoor. Deurentyd u liefde ervaar.

Net soos jy is – uitgegee deur CUM

Bron:ekerk.org

Stiltetyd / gebed — ’n Nommer 1 Nuwejaarsvoorneme

As mamma–by–die–huis kon ek ’n uur lank stiltetyd hou nadat man en ouer kinders weg is werk en skool toe. ’n Baie besige sakeman het weer ’n staande afspraak in sy dagboek gehad: FS HS — Father, Son and Holy Spirit. In Londen het menige jongmens al soggens die uur in die moltrein op pad werk toe gebruik om heerlik in sy/haar sak–Bybeltjie te soek vir die dag se geestelike kos.

Dit ís belangrik om heeldag lank in ’n gebedstemming te wees, om sommer so tussen my gewone aktiwiteite deur te kan bid, maar daar gebeur iets heeltemal anders wanneer ek stil word op ’n stil plek en luister totdat ek die Here met my hoor praat deur die Bybel en deur die indrukke wat die Heilige Gees in my hart kom lê.

Dis baie sinvol om ’n leesplan vir my persoonlike Bybelstudie te hê. Daar is van my vriende wat studies gemaak het van verskillende Bybelse karakters, of ’n tema soos bv. vergifnis. Brink en ek gebruik graag die Eenjaarbybel omdat dit ’n mens help om die hele Bybel deur te lees — óf Ou Testament een jaar en Nuwe Testament die volgende jaar, of sommer albei gelyk. En is dit nie ’n heerlikheid as ’n mens die tyd het om bietjie ’n verklarende Bybel of kommentaar/kommentare nader te sleep nie! Die belangrikste is om met ’n soekende, leerbare hart te lees en die Here te vertrou om vir my antwoorde te gee op die dinge waarmee ek probleme het.

En wanneer dit by gebed kom, het ek waardevolle lesse al moes leer:

1. Vra vir die Here om vir jou te leer. Ek het bv. eenkeer vir Hom gevra om my te wys wie om aan te spreek wanneer ek bid: die Vader of Jesus. En Hy het my gewys dat ek asof ek Jesus se hand vashou na die Vader toe gaan. Maar ek mag tot Jesus ook bid. Dit maak nie saak nie — Hulle is Een.

2. Onthou jy hoef Hom nie te beïndruk nie (jy kan ook nie — Hy ken jou mos in elk geval deur en deur). Dit maak nie saak of jy oor jou woorde struikel, en of jy soms nie lus voel om te bid nie. Sê vir Hom sommer reguit — Hy verstaan.

3. Romeine 8:26–27 leer dat jy selfs sonder woorde kan bid.

4. Dit help my dikwels om my gebed soos ’n brief te skryf of sommer net puntsgewys n.a.v. ’n versie wat ek lees.

5. Dit help ook soms om hardop te bid.

6. Onthou net, Hy sien in elk geval jou hart en weet al wat jou behoefte is voordat jy vra. Hy verstaan jou hart nog beter as wat jy dit self verstaan.

Bron:ekerk.org

‘n Aangrypende gebed vir reen

 

Om die mooi van hierdie boerdery te beleef het u ‘n besonderse liefde vir die diere en die boerdery in my hart gesit en daarvoor is ek U baie dankbaar. Maar liewe Heer dit is as gevolg van hierdie liefde, en my tekort aan insig, wat maak dat ek U weë nie verstaan nie.
…Ek verstaan nie wanneer die lammerooi aan die voet van die duin omval as gevolg van swakheid, en nog steeds net oor haar lam se welstand bekommerd is nie.
…Ek verstaan nie as die koei met ‘n sug  gaan sit en ons altwee weet sy sal nooit weer opstaan nie.
…Ek verstaan nie as ek in die onskuldige bruin oë van die verswakte koedoekoei, wie se voet in die draad gehaak het, kyk en sien sy wag op die verlossing van die dood, wat uiteindelik deur dors en hitte-uitputting onder die skroeiende woestyn son veroorsaak sal word.
…Ek verstaan nie as ek my hart-se-punt koeie by die slagpale moet aflaai, en nog onthou hoe hulle kalwers gelyk het, en selfs hoe ek sommige van hulle as klein kalwertjies onthoring het.
…Ek verstaan nie as jong eerstelam ooitjies net ribbes en gekoekte wol is en ek onthou vaagweg hoe ‘n glad verhaarde ooi lank gelede vir haar vet lammetjie geblêr het terwyl die komkommersap teen haar wang afloop.
…Ek verstaan nie as my ryperd een oggend stok styf is as gevolg van elke aand se kragvoer, omdat daar niks meer hooi in die veld is wat hy bedags kan vreet nie
…Ek verstaan nie as ek die donkie langs die pad sien lê wat in die tuig gesterf het en ek weet sy eienaar het ook maar nie n plan gehad nie.
…Ek verstaan nie as die groot springbokram struikel struikel voort sukkel nie.
Ek verstaan nie as die erdvark, wat ‘n nagdier is, in die middel van die dag, vermaer en verdonker, op die warm rooi sand rond ploeter op soek na iets om te eet.
…Ek verstaan nie dat die graspolle, die bron van kos, in klein swart knoetsies verander het sodat die wind hulle wortels oop kalwe en die woestyn son dit verdroog en verdood.
…Ek verstaan nie as die winpomp net wind blaas omdat die boorgat opgedroog het, terwyl my verstand verdof is deur ‘n wolk stof en ‘n gebulk en geblêr wat deur my bene en murg sny.

Here ek verstaan nie hoekom U dit oor hierdie onskuldige diere laat kom, terwyl U vir my, sondaar, net goedheid en guns gee nie. Here ek verstaan dit nie, maar ek weet wel dat ek nooit die straf wat ek verdien, sal kan dra nie. Daarom, voor ek vir reën vra, smeek ek om U genade en vergifnis. Ek bid ook vir wysheid om tussen goed en sleg te kan onderskei. Ek bid veral Here dat ek nooit arrogant sal word nie, want alle eer kom U toe. Ek bid ook vir wysheid en krag vir die hele gemeenskap om op die regte manier deur hierdie droogte te kom. Ek verstaan nog steeds nie hoe die gemsbok in hierdie tyd so sterk kan bly nie, maar ek bid dat u ons almal die gemsbokke van hierdie droogte sal maak.

Here nou dat U my hart ken, smeek ek by U:  “GEE ASSEBLIEF VIR ONS ALMAL REËN EN GEE ASB VIR ONS ALMAL GENOEG REEN!!”

Amen

Gebed laat God groter word

Ware gebed laat my by die dag kleiner krimp sodat ek al hoe meer begin opkyk na God. Hierdie kleiner–word roete op die pad van gebed herinner my aan die verhaal van Aslan die leeu (wat Christus verteenwoordig) in C. S. Lewis se bekende kinderverhaal, Prince Caspian.

As die dogtertjie Lucy hom na ’n wyle raakloop sê sy: “Aslan, you’re bigger”. “That is because you are older, little one,” answered he. “Not because you are?” “I am not. But every year you grow, you will find me bigger.”

Wat ’n aangrypende les! Groei in my gebedslewe beteken dat die groot God van hemel en aarde al hoe groter word in my lewe.

Hy word al hoe meer en ek al hoe minder, soos wat Johannes die Doper in Johannes 3:30 oor Jesus sê.

bron:  ekerk.org

Ons probeer nie om God van opinie te laat verander nie


Daarom dat ons Jesus se gebed in Getsemane agterna moet leer bid: “Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil, o God!” As ons dit opreg kan bid, begryp ons iets van nederigheid en van wag op die Here. Gebed laat ons buig voor God. Dit laat ons rus in Hom. Gebed bring ons tot hemelse rus reeds hier op aarde. Om te bid tot God se eer, is om reg te bid. Dis om die vryheid en oorvloed van die Here te beleef.

Tot dan is gebed eintlik maar net ’n ritueel en ’n plig.

Of ’n verbruikersmiddel in die hand van behoefte-aangedrewe godsdienstiges wat net heeltyd dinge van God wil hê.

 

Bron:  ekerk.org

Luister! God fluister

Die goeie nuus is dat dit nie God is wat sy rug op jou gedraai het nie. Hy is hopeloos te lief vir jou om dit ooit te doen! Dit is gewoonlik net buite-omstandighede of dalk jou eie binne-wêreld wat jou van Hom vervreem het. Vra jouself in sulke tye:

 

  • Was ek die afgelope tyd te besig om met Hom te gesels?

  • Het ek toegelaat dat sonde- en skuldgevoelens ’n muur tussen ons bou?

  • Het die wêreldse lawaai my doof vir sy stem gemaak?


Elia, een van die groot profete, het op ’n stadium ook so ’n woestyntyd in sy lewe beleef toe hy moeg en verlate van God en mens gewens het dat hy kon sterf. En wanneer God dan weer aan hom verskyn, is dit nie op ’n dramatiese wyse nie: Ons lees in 1 Konings 19 dat God nie aan hom deur ’n wind, ’n aardbewing of in ’n vuur verskyn het nie, maar …”Na die vuur was daar ’n groot stilte en iets soos ’n stem wat fluister.” … Elia het God se fluistering in stilte gehoor.

Weet vandag:

  • God is nooit te besig om na jou te luister en met jou te praat nie. Hy wag op jou met ’n geduldige en begripvolle oor. Hy is elke oomblik – ook nóú – net ’n gedagte van jou af. Wanneer jy op Hom fokus, sál jy sy teenwoordigheid voel.

  • Niks kan jou van sy liefde skei nie. Jou vergewensgesinde Vader hoor die berouvolle hart van sy kinders hard en duidelik. As jy voel om, vanweë jou sonde, vir God weg te kruip, vra Hy net dat jy sal erken dat jy verkeerd was en weer na Hom sal terugkeer. Hy vergewe berouvolle kinders en aanvaar hulle met groot liefde.

  • God kompeteer nie met die wêreldse lawaai nie. Hy is nie saans op TV nie, Hy haal nie die nuusberigte op die radio nie, Hy is nie te sien in winkelsentrums nie en Hy maak nie sy stem dik in lawaaierige kuierplekke nie. God skree nie om jou aandag nie. Hy fluister wanneer jou siel … stil is.


Maak jy genoeg tyd om God in stilte te ontmoet?

Wanneer ek by U stil word, Here, vou u heerlike teenwoordigheid my siel met sagte vrede toe. Wanneer ek by U is, vul u tere liefde my hele wese. Wanneer ek by U skuil, fluister U in my hart nuwe lewe.

Uit: Siel van ’n Vrou, CUM

Bon: ekerk.org

Bid Meer, Praat Minder


’n Sagte plekkie vir Israel
Oom Angus was twee keer verlede jaar na Israel – een keer om die Loofhuttefees by te woon en een keer op die ‘God TV’-toer. Hy het ’n sagte plekkie vir Israel “wat ’n manier het om in ’n mens se hart in te kruip en seker te maak dat jy altyd wil terugkeer en deel wees van wat God vir die laaste dae beplan het.” Oom Angus beoog om hierdie jaar weer terug te keer vir die Loofhuttefees waar hy weer as ’n spreker sal optree. Sy ervarings in Israel het gelei tot die skryf van twee boeke.


’n Geloofwaardige getuigskrif
Angus is tans besig met ‘My Best Friend’, ’n boek oor die huwelik, ’n verhaal wat uit die hart spreek vanuit praktiese ervaring: “Ek is meer as 40 jaar lank al getroud met Jill, dit is my getuigskrif!” sê Angus. 

Planne vir Suid-Afrika
Vir verdere besonderhede oor sy planne in Suid-Afrika moet jy ’n ogie op sy webwerf hou. Angus is baie opgewonde oor Suid-Afrika: “Ons is goed op pad vorentoe, hoewel daar baie hindernisse in die pad is.” 
Hy haal 1 Korintiërs 16:9 aan: “Hier staan ’n groot en belangrike deur vir my oop, maar hier is ook baie teenstanders.” Sy boodskap aan Suid-Afrikaners is dat die gras nie altyd groener aan die ander kant is nie – al mag dit soms so voorkom: “Waar ek ook al reis, is daar probleme. Dit is omdat ons in die eindtye leef, maar Jesus het ons in Johannes 16:33 belowe: ‘In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed; Ek het die wêreld klaar oorwin.’

Boodskap vir ons nasie vir 2014
Angus glo dat ons in 2014 meer moet bid en minder moet praat: “Ons moet meer tyd in die binnekamer, en meer tyd op ons knieë deurbring. Die evangelis, Billy Graham, is gevra wat hy anders sou doen as hy sy lewe kon oorhê. Sy antwoord was dat hy minder sou praat en meer sou bid.”

’n Biddende nasie
“Ek het ’n rooi armbandjie wat ek dra. Dit herinner my voortdurend aan 2 Kronieke 7:14: ‘[As] My volk, oor wie My Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en My aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal Ek uit die Hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.’ (1933-vertaling).’
Toe God dit gesê het, het Hy dit bedoel. Ons moet ’n  biddende nasie word, dan sál ons die heerlikheid van God in Suid-Afrika sien.”

Wanneer die mens bid
“Baie van ons is bekommerd oor die minagting van menselewens, van die wet en die regering; oor jongmense wat geen respek vir ouer mense het nie. Ons kan daaroor kla, of ons kan meer begin bid. Wanneer die mens werk, is dit die mens wat werk, maar wanneer die mens bid, is dit God wat werk.”

Gebed met kragtige uitwerking
Angus sê dat hy op sy oudag vind dat sy gunstelingplek sy binnekamer is. “Hoe meer bekommernisse ek het, hoe meer dissiplineer ek myself om te bid. In hierdie nuwe jaar sal ons noemenswaardige verandering sien plaasvind as ons meer begin bid – verande-ring, nie net in ons eie lewens nie, maar ook in die lewens van ons gesin, gemeenskap en die nasie. Dikwels vra mense wat hulle kan doen om ons bediening te help. Ek het net een versoek: Bid asseblief. Dit is al wat ons nodig het! ‘Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.’Jakobus 5:16.”

Gaan gewilliglik
Volgens Angus behoort die gebedskamer ’n opwindende plek te wees. “Dit moet ’n plek wees waarheen ons gewilliglik gaan om ons Meester elke oggend te ontmoet. Onthou, Jesus is ’n ‘oggendmens’. Hy wil jou vroeg in die oggend ontmoet.”

Eers die berg, dan die bediening
“In die vier Evangelies is die dissipels dikwels op soek na Jesus, maar kan Hom nie kry nie. Hy was op die berg, besig om met Sy Vader te praat. Eers die berg, dan die bediening. As jy probleme in jou huwelik het – bid daaroor. As jy probleme met jou kinders het – bid daaroor. Onthou, ’n gesin wat saam bid, bly verenig. Soek elke dag die aangesig van God en Hy sal jou leiding gee. Hy sal meestal sê ons moet stil wees en niks sê nie, want baie van ons is soos ’n aap in ’n porseleinkas. Ons praat te veel en vererger dinge in plaas daarvan om te luister en te bid.”

Mediteer oor God se goedheid
Angus is verstom oor die eerbied wat die mense van Israel vir die Loofhuttefees het. Met die fees herdenk hulle hoe God hulle uit Egipte verlos het en deur die wildernis gelei het. “Nie een Israeliet, of enige van hulle diere het van hongersnood gesterf nie. Hulle het 40 jaar lank in die woestyn geleef! Selfs nou nog bou hulle tydens die fees tydelike skuilings waarin hulle sit en mediteer oor die goedheid van God.
Ons moet die dieselfde doen. Ons is geneig om te kla, en vergeet dikwels hoe die Here ons tot hier gebring het. Wanneer ons die nuwe jaar begin, laat ons nadink hoe God ons gelei het. Daar was verlede jaar kere dat God baie van ons deur hartseer, siekte, bankrotskap of woelinge gebring het en ons nooit verlaat of in die steek gelaat nie (Hebreërs 13:5).”

Kwaliteit- en kwantiteittyd
Oom Angus sluit af met dié versoek: “Laat ons ons daartoe verbind om hierdie komende jaar uitstekende stiltetye te hê; dat ons nie die sorge en bekommernisse van hierdie wêreld gaan toelaat om ons van die kwaliteit- en kwantiteittyd wat ons met God gaan bestee, te ontneem nie. Wanneer ons dit doen, sal alles ten goede uitwerk.”


Bron:  juig.co.za
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.