Hoe om te toets of iets van God is, of nie

 

Dan word ons ook nog aangemoedig om self te luister wat die Here vir ons sê. Ek twyfel of daar ooit ‘n tyd in die geskiedenis was waar ons as Christene soveel onderskeiding nodig gehad het as nou nie.

Die Bybel leer ons:

1 Joh 4:1 NLV – Geliefdes, moenie sommer almal glo wat aanspraak maak dat hulle deur die Gees optree nie. Toets hulle om te bepaal of dié bepaalde gees sy  oorsprong by God het, want daar het reeds baie vals profete die wêreld ingekom.
 

2 Pet 2:1-2 Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het, verloën. So sal hulle hulleself baie gou in die verderf stort.  Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die Weg van die waarheid.
 

Ongelukkig is dit nie altyd so maklik om te herken of dit wat ons hoor of lees die suiwer woorde van God is of nie. 

2 Kor 11:13-15 leer ons:

Sulke mense is vals apostels; hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie! Satan self doen hom voor as ’n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie.
 

Ek wil graag in hierdie studie kyk na drie verskillende aspekte van toets nl:

1. Hoe weet ek, ek hoor die Here se stem, en dit is nie my eie gedagtes nie.
2.
Hoe identifiseer ek ‘n vals profeet
3.
Hoe weet ek of ‘n profesie waar of vals is.
 

Om na die eerste punt te kyk gebruik ek ‘n tabel in Mark Virkler se boek “Communion with God” as vertrekpunt, maar ek voeg self paar goed by wat ek uit ervaring geleer het. Ek glo daar is nog baie ander wat ook hierby gevoeg kan word.
 

Self

Satan

God

Oorsprong

Oorsprong

Oorsprong

Jy dink oor iets / sien iets en die een gedagte lei na ‘n ander. Maw. ‘n Idee waarop jy self uitgebrei het.

 

Jou gedagtes is met niks spesifiek besig en ‘n gedagte of prentjie flits in jou kop. Die gedagte is amper dominerend.

 

Jou gedagtes was op God gerig en jy kry ‘n spontane vloei van gedagtes of ‘n beeld soos ‘n foto of video verskyn spontaan in jou kop

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud van jou gedagtes is rakende dinge wat jy geleer het, maw jou verstand is betrokke.(Onthou net dat die Here ook jou verstand gebruik om jou te lei.)

 

Die gedagtes wat Satan in jou kop plaas is:

·   Negatief

·   Destruktief

·   Veroordelend

·   Aanklaend

·   Wek vrees

·   Selfgerig (Ego appeal)

·   Impulsief. Die gedagte is dikwels “Dit moet nou gedoen word”

·   Die gedagte wil nie getoets word nie en is dus “pushy”

·   Goed moet in die duister gehou word gedagtes bv “Dis nie nodig dat ander weet”

 

Gedagtes wat van God af kom is:

·   Opbouend

·   Vertroostend

·    Liefdevol

·   Laat jou voel jy het waarde

·   Dis gedagtes wat jou selfondersoek laat doen, dis maw regstellend.

·   Dis gedagtes wat ander bo jouself stel.

·   Dis gedagtes wat oop is om getoets te word deur die Woord en deur ander.

·   Bou jou geloof

 

Vrug

Vrug

Vrug

Varieer

 

·        Vrees

·        Angstigheid

·       Minderwaardigheid

·        Moedeloosheid

·        Depressie

·        Impulsiwiteit

·        Jy voel vasgevang asof jy nie ‘n keuse het.

·        Selfsug

·        Hoogmoed – Veral geestelike hoogmoed

·        Kritiek

·        Leuens

·   Vrede

·   Vreugde

·   Liefde

·   Dinge kom aan die lig

·   Geloof word versterk

·   Kennis

·   Wysheid

·   Nederigheid

·   Gevoel van waardigheid

·   Vrug van die Gees

·   Selfondersoek en koreksie

 


Voordat ons na punt 2 en 3 kyk moet ons dalk net seker maak wat die verskil is tussen ‘n vals profeet en ‘n vals profesie? Is dit so eenvoudig soos, ‘n vals profesie is ‘n profesie wat ‘n vals profeet gee?

Nee.

Dink weer bietjie na ………………….…………………………….…………………………………………………………
 

‘n Vals profeet is iemand wat ‘n vals leer verkondig en mense van Jesus wil weg trek. Dis iemand wat die evangelie verdraai, deur bv. te verkondig Jesus is nie die enigste weg, die waarheid en die lewe nie. In ons tyd verwar bv. die New Age beweging bv. baie christene.
 

n Vals profesie is wanneer iemand iets sê, asof van die Here, en die persoon het uit sy/haar eie gepraat of die boodskap verdraai. Dit kan gebeur dat ‘n persoon kragtig deur God gebruik word en die gawe van profesie het, maar soms praat hy uit sy eie. So persoon is nie ‘n vals profeet nie maar hy het ‘n vals profesie gegee.
 

2. Vals profete

As ons na ons vorig beskrywing van vals profete kyk gaan dit hier om te onderskei tussen LIG en DUISTER. Dit gaan dus nie om te onderskei tussen verskillende doktrines of christelike sienings nie.

†      Matteus 7:15-20
“Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry ’n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar ’n slegte boom dra slegte vrugte. ’n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en ’n slegte boom nie goeie vrugte nie.
Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die vals profete dan aan hulle vrugte ken.”
 

Jesus sê  hier ons moet nie net na die woorde van die persoon luister nie. Hy sê, kyk hoe leef die persoon. Hier word nie gepraat van sondes waarteen mens stry en waaraan jy soms toegee nie. Groot godsmanne soos Dawid het ook gesondig. Hier word gepraat van ‘n onbybelse manier van leef bv. geen genade, liefdeloos, selfgesentreerd ens. 

Oswald Chambers sê dit amper kruIf a man’s character does not back up what he teaches, we must brand him as a false prophet.”
 

Hierdie vers is ook vir my van toepassing op enige persoon wat vir jou raad gee. Kyk na die vrug van sy lewe. Vra raad oor jou huwelik vir iemand met ‘n gesonde huwelik. Vra raad oor kinderopvoeding vir iemand met ‘n gesonde gesin ens.
 

†      Jesaja 8:19-20
Mense sê julle moet mediums en spiritiste raadpleeg wat fluister en mompel, maar moet ’n volk nie sy God raadpleeg nie? Waarom sou ’n mens dooies in belang van lewendes raadpleeg? Terug na die wet en die getuienis van die Here! Wie nie volgens hierdie woord praat nie, is sonder toekoms!
 

Toets alles aan die Woord van God en daarvoor moet ons dit natuurlik soveel as moontlik luister en lees.

†      1 Kor 12:3
Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê: “Vervloek is Jesus”, nie deur die Gees van God praat nie; en niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Wees baie versigtig vir boeke / mense wat net van “God” praat. Maak seker hulle praat van Jesus of die Drie-enige God. Onthou net as iemand die naam Jesus gebruik beteken dit nie dat hy wel deur die Gees praat nie. Ons lees dan van mense wat selfs duiwels in Jesus se Naam uitgedryf het.(Hand 19:13-15 ) Hier staan duidelik niemand kan sê: “Jesus is die Here” Maw niemand kan God se Koningskap herken behalwe deur Jesus
 

†      Matt 24:24
Daar sal vals christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei.
 

Wonderwerke is dus nie noodwendig ‘n teken dat iets van God af is nie.
 

3.            Toetsing van Profesie.

Wanneer iemand vir jou ‘n profetiese woord gee is daar paar goed waaraan jy dit altyd moet toets:  

·   Is dit Skrif getrou? God kan nie teen Homself praat nie. (Bv Wees veral versigtig vir profesië tov egskeiding)   
·   Vra jouself af hoe lyk die vrug wat daaruit gaan voortkom.  
·   Hoe lyk die lewe van die persoon wat die profesie gegee het?  
·   Kyk na inhoud en vrug wat in die eerste kolom genoem is. Dit is net so van toepassing op profesië wat ons van ander mense ontvang.  
·   God werk nie in die duister en sal nie boodskappe gee wat geheime behels bv. Moet vir niemand daarvan vertel.  
·   Toets dit aan ander persone wie se lewe wys dat hulle ‘n verhouding met God het. Veral mense wat in ‘n outoriteits posisie oor jou is.  
·   Het jy totale Goddelike vrede soos in Studie 4 beskryf is.
 

Lees ook gerus John Bevere se boek “Thus Saith the Lord? – How to know when God is speaking to you through another” 
 

Fil 1:9 Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees,  en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

bron:  http://lewenssaad.co.za/studie5.htm

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.