Manne van eer

Dit word gewoonlik buite die openbare oog gedoen – stil en onopvallend dien hulle ander deur hulle houding, woorde, dade, saketransaksies en op baie ander lewensgebiede.

Eer is iets wat elke dag vir elke man beskikbaar is. Dit mag moontlik nie koerantopskrifte haal nie, maar dit kan die gang van die geskiedenis vir individue, gesinne, gemeenskappe en nasies 
vir altyd verander.

Skraap moed bymekaar en wees ‘n ware man!
Ons lees in 1 Kon 2:1-3 die volgende: “Toe dit duidelik word dat Dawid se dood voor die deur is, het hy sy seun, Salomo, beveel: ‘Dis tyd dat ek die pad van alle mense moet gaan. Wees sterk en dapper. Hou jou aan die vereistes van die Here jou God en leef daarvolgens. Gehoorsaam Sy Gebooie, bevele, opdragte en bepalings soos opgeteken staan in die voorskrifte van Moses. Dan sal jy suksesvol wees in alles wat jy doen en waar jy ook al gaan.” 

Hoekom het Dawid juis hierdie woorde vir sy seun gesê? Dawid het baie goed geweet dat hierdie seëning/erfporsie die heel belangrikste is wat hy sy seun kon nalaat: “My seun, wees ‘n ‘man van eer’ – een wat waardig is, ‘n kampioen, ‘n man met integriteit, krag en dapperheid.”

Kyk ons egter vandag so na die wêreld om ons – na die morele verval, finansiële bedrog, politieke korrupsie en die absolute gebrek aan Goddelike leierskap op alle lewensterreine, dan besef ons dat baie mense as mans gebore word, maar bitter min van hulle werklik ‘manne’ is!

Neem die morele hoë grond in die lewe terug en behou dit

Dit is ongelooflik hoe die dae met reëlmaat kom en gaan sonder dat iets noemenswaardig gebeur, en dan, eensklaps, gebeur iets wat jou ingesteldheid teenoor dinge vir die res van jou lewe beïnvloed!
Ek het ‘n oproep van ‘n man wat my wou kom spreek ontvang omdat hy huweliksprobleme ervaar het. Tydens ons ontmoeting het ek hom oor sy agtergrond uitgevra. Hy het my van sy kinderdae in Skotland vertel en hoe hy, op agtienjarige ouderdom, by die Skotse Regiment aangesluit het omdat dit vir die Skotte tradisie is dat alle jongmans aansluit en hulle familiegroep (‘clan’) in die Regiment verteenwoordig. Nadat hy die besonderhede van sy opleiding en die eer wat aan die Regiment verbonde is, met my gedeel het, het hy my ‘n storie vertel wat my lewe vir altyd verander het.
Die Skotse Regiment het gedurende die Tweede Wêreldoorlog saam met die Geallieerde Magte in Europa geveg en hulle was onder hewige artillerievuur van vyandelike magte wat op die spits van ‘n strategiese berg was. Hulle bevelvoerder het opdrag gekry om die berg te verower en die vyande se vesting te vernietig. Die kaptein het die hele regiment byeengeroep en hulle meegedeel dat hulle die berg die volgende dag sou bestorm, die vesting sou oorneem en die regiments-vlag op die spits sou plant. Dit was ‘n uiters gevaarlike opdrag, maar ‘n groot eer vir die Regiment.
Elkeen moes toe na die man aan hulle linker- en regterkant kyk. “Ten minste een, maar moontlik altwee wat langs jou staan, sal nie weer terugkom nie,” het hy hulle meegedeel. Hulle moes, ter wille van die eer van hulle regiment, bereid wees om hulle lewens vir die persone wat op daardie oomblik langs hulle gestaan het, op die spel te plaas.

Eerbare offer
Die volgende dag het die Regiment die berg bestorm. Die voorste soldate het die koeëls trotseer sodat dié agter hulle nog ‘n paar meter verder kon vorder en sodoende nader aan die spits kon kom. Die Regiment het daardie dag die berg verower, die vyand verslaan en die vlag op die spits geplant. Ek was stomgeslaan deur hierdie aangrypende storie. “Hoekom sou enigeen so dapper wees om sy eie lewe gewilliglik vir die soldaat agter hom op te offer?” wou ek weet. En sy antwoord was iets wat my my lewe lank sal bybly: “Vir die eer van die Regiment en die eer van hulle familiegroep!”

Daardie mans was baie beslis manne wat hulle familie eer gebring het, wat weer die morele ‘hoë grond’ teruggeneem het en vrede bewerkstellig het. Hoe sou ons wêreld nie vandag daar uitgesien het in-dien mans nog soveel waarde aan eer geheg het nie!
Ons wêreld gaan ten gronde omdat daar ‘n skreiende gebrek aan Goddelike leierskap onder ons mans is. Daar is baie min mans wat deesdae enigiets sou opoffer, wat nog te sê hulle lewens, ter wille van die eer van diegene om hulle. Die vlak van integriteit, verantwoordelikheid en eer wat by mans teenwoordig is staan in direkte verband met die toestand van die wêreld waarin ons vandag leef.

Skending van vertroue
Die kantoor van die staatspresident en ons politieke leiers is eens baie hoog geag en die land en sy mense het op hulle staat gemaak. Politici wat deesdae egter toelaat dat hulle volgelinge onder armoede ly, honger gaan slaap en mishandel word ter wille van hulle eie strewe na politieke mag, weet 
weinig van ‘eer’ en ‘eerbaarheid’.
Ons sien hoe miljoene mense regoor die wêreld ly en sterf as gevolg van die selfsugtige optrede van politieke leiers. Ons word ook grootliks aan finansiële korrupsie blootge-stel as gevolg van die persoonlike hebsug en misleiding van sakeleiers wat diegene wat onder hulle aangestel is, of wie se belange hulle verteenwoordig, se vertroue met hul walglike selfbelang skend.

Gesinsverbrokkeling
In baie lande is die egskeidingsyfer hoër as 50%. Statistiek bewys dat die gemiddelde man verskeie seksuele maats gedurende sy lewe sal hê. Dit wil voorkom asof ontrouheid in die huwelik ‘n nuwe aanvaarbare norm geword het en getrouheid glad nie meer na waarde geag word nie. Slegs 34% van die kinders wat in Amerika gebore word. staan ‘n kans om saam met albei hulle biologiese ouers in een huis tot op ouderdom 18 groot te word.

Die ‘gesin’ wat deur God daargestel is en die basis van die samelewing is, is besig om onder ons oë te verkrummel. Dit is ‘n krisis wat letterlik die stabiliteit en toekomstige welstand van ons eie lewens en dié van toekomende geslagte bedreig. Dit is ‘n bekende feit dat sodra die gesin verbrokkel, alles – van die effektiwiteit van die regering tot die algemene welsyn van die samelewing – afgetakel word (dr. James Dobson, ‘Bringing up boys’).

Waarheen is ons op pad indien ons in hierdie apatiese selfvoldaanheid voortploeter? Indien mans hulle vroue sou eer en die huweliksbed onbesmet hou (Heb 13:4), sal die egskeidingsyfer baie beslis daal. Kinders sal weer grootword met die besef van wat eer is en sodoende ‘n seë-ning beërf indien hulle hul ouers eer. “Eer jou vader en jou moeder…sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank op die aarde mag lewe.” Ef 6:2-3. Eer in families sal weer eenheid in die volk aan die hand werk en armoede, korrupsie, misdaad, wantroue en stres sal sodoende uitgewis kan word. Produktiwiteit in die werkplek kan, byvoorbeeld, verdubbel!

Genoeg is genoeg
Ons leef deesdae in ‘n wêreld waar enigiets goedgekeur word: ‘As dit goed voel, doen dit!’ Mense beskou dit as hulle grondwetlike reg om te doen net wat hulle wil. Ons gewetes is definitief nie meer aktief nie. Dit het tyd geword dat manne van eer weer standpunt teen morele kompromie, korrupsie en die bose inneem.
Geregtigheid hef ‘n land en sy inwo-ners op. Dit het baie moed van die Skotse Regiment geverg om die vesting op die berg in te neem. Ek het saam met my Skotse vriend gebid dat hy weer sy posisie in God se ‘familiegroep’ in die oorlog teen die vyand sal inneem.

Met eer gekroon
“Wat is die mens dat U aan hom dink, die mensdom dat U vir hulle omgee? U het ons bietjie minder gemaak as hemelse wesens, en ons gekroon met roem en eer.” Ps 8:5-6. Ons is deur God gekies, gekroon met glorie en eer en die mag gegee om oor Sy hele skepping te regeer. Hierdie ereposisie wat die man in God se skepping beklee, impliseer ook ‘n innerlike waarde, nie net vir die mens in die algemeen nie, maar vir elkeen van ons as individue.

Leef in eer
Iemand wat hierdie ereposisie verstaan, sal daarna streef om andere te eer. Om die waarheid te sê, sonder eer is geen ware liefde moontlik nie. Om eer te gee, moet ons met mense, veral diegene wat die naaste aan ons is, op ‘n sagte, dog ferm manier praat. Eer hanteer mense met meelewing, respek, waardering, met in agneming van die ander; dit kommunikeer voortdurend aanvaarding en prys mense na waarde. Dit, op sigself, verseker waardigheid en waarde.
Ons verantwoordelike houding teen-oor andere behoort een van egte, en opregte, bemoediging en eer te wees. Deur aanvaarding en waarde aan ander oor te dra, kan letterlik meewerk dat die lewens om jou verander!

Eer is die Hemelse atmosfeer
In sy visioen van die Hemel, soos deur Johannes in die boek Openbaring vir ons weergegee, sien en hoor hy hoe elke lewende wese vir Jesus aanbid. “U is waardig, O Here, om al die eer en heerlikheid te ontvang.” Op 4:11. 
Hierdie lofprysing skep ‘n atmosfeer van eer. Eer kan die atmosfeer in jou huwelik, huis, kantoor, kerk, sportspan en ons nasie verander. Moenie toelaat dat jou titels, posisies en belangrikheid of trots in jou pad staan om nederig en opreg eer aan ander te gee waar eer toekom nie.

Eer vs. oneer
Oneer beteken om gevoelens van verwerping of ‘n gebrek aan waarde, diepe gevoel van onwaardigheid en gebroke identiteit te ervaar. Dit hou negatiewe gevoelens oor wie jy is en wat jou doel op aarde is, in. Ons is dikwels nie eens bewus hoe diep die gevoelens van oneer in ons lewens regtig is nie, maar dit kom tot uiting in geïrriteerdheid, woede, verwer-ping, voortdurende kritiek en om andere voortdurend af te kraak.
Ons dra oneer op mense oor wanneer ons op ‘n afbrekende manier met hulle praat of hanteer, wanneer ons hulle waarde deur voortdurende kritiek, sarkasme of onttrekking van ons liefde aftakel.

Herevalueer jou eie posisie
Sodra ons ons ‘posisie van eer’ in God deur Jesus Christus begryp en aanvaar, sal ons lewens vir ewig verander word. Dán kan ons begin om só te leef dat ons ‘n atmosfeer van eer in ons huise, kantore en daaglikse verhoudings skep. 
Ons keuse om te seën of te vervloek behoort nie te berus op hoe andere ons hanteer nie, maar op ons ereposisie in Hom, asook God se bemagtigende Genade.

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.