PASTORALE BRIEF VAN DIE KERKRAAD VAN NG VISHOEK

Na aanleiding van die besluit van die Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk op 10 November 2016 rakende Selfdegeslagverhoudings:

NG Vishoek is ʼn geloofsgemeenskap van liefde, genade en hoop. Ons leef in ʼn noue verbondenheid met ons Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons glo dat Jesus Christus, die enigste Seun van God gekruisig, gesterf en begrawe is en weer opgewek is. Hy het opgevaar na die hemel om vir ons ʼn plek voor te berei.

Hier, in die nou, leef ons, loof ons en verkondig ons die liefde van die Drie-enige God, soos ons slagspreuk getuig. In die gemeente maak ons erns met die Skrif en het ʼn hartsbegeerte om na die wil van God te soek. Hier poog ons ook om ʼn veilige ruimte te skep waar mense kan groei en toegerus word in hul verhouding met die Here asook om die gebod van naasteliefde aktief uit te leef.

By Vishoek gemeente voel mense hul tuis en welkom al kom hul van verskillende kerklike tradisies.

Ons verbintenis aan Christus en ook aan mekaar is die samebindende faktor. Hier in die gemeente is dit die plek waar almal omarm word en die genade van Christus ontdek. Dit gaan dus vir ons primêr oor God se eer en Sy Koninkryk.

Vanuit ons belydenis in die drie-enige God as ons anker leef ons in onverdeelde, liefdevolle toewyding omdat God ons eerste liefgehad het. Ons glo dat God elke mens na Sy beeld geskape het en dat God alle mense liefhet (Johannes 3:16). As gevolg van die sondige natuur van die mens benodig alle mense versoening maar nie uit onsself nie. Die dood en opstanding van Jesus is die enigste wyse vir vergewing van sondes. As ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig en vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid (1 Joh. 1:8,9). Ons glo dat alle mense met respek, genade, begrip en liefde behandel moet word.

Elkeen wat glo in die verlossing van Jesus Christus is ʼn gestuurde (Hand 1:8; Matt 28:18) deur die Heilige Gees en is sodoende medewerkers van God hier op aarde. Ons is gestuur om die boodskap van verlossing, heling (Matteus 5:7) en versoening te bring vir ʼn stukkende wêreld (Deut. 10:18).

 

Groete in Christus

DIE KERKRAAD: NG VISHOEK