PASTORALE BRIEF VAN DIE KERKRAAD VAN NG VISHOEK

Na aanleiding van die besluit van die Buitengewone vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk op 10 November 2016 rakende Selfdegeslagverhoudings:

NG Vishoek is ʼn geloofsgemeenskap van liefde, genade en hoop. Ons leef in ʼn noue verbondenheid met ons Hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons glo dat Jesus Christus, die enigste Seun van God gekruisig, gesterf en begrawe is en weer opgewek is. Hy het opgevaar na die hemel om vir ons ʼn plek voor te berei.

Hier, in die nou, leef ons, loof ons en verkondig ons die liefde van die Drie-enige God, soos ons slagspreuk getuig. In die gemeente maak ons erns met die Skrif en het ʼn hartsbegeerte om na die wil van God te soek. Hier poog ons ook om ʼn veilige ruimte te skep waar mense kan groei en toegerus word in hul verhouding met die Here asook om die gebod van naasteliefde aktief uit te leef.

By Vishoek gemeente voel mense hul tuis en welkom al kom hul van verskillende kerklike tradisies.

Ons verbintenis aan Christus en ook aan mekaar is die samebindende faktor. Hier in die gemeente is dit die plek waar almal omarm word en die genade van Christus ontdek. Dit gaan dus vir ons primêr oor God se eer en Sy Koninkryk.

Vanuit ons belydenis in die drie-enige God as ons anker leef ons in onverdeelde, liefdevolle toewyding omdat God ons eerste liefgehad het. Ons glo dat God elke mens na Sy beeld geskape het en dat God alle mense liefhet (Johannes 3:16). As gevolg van die sondige natuur van die mens benodig alle mense versoening maar nie uit onsself nie. Die dood en opstanding van Jesus is die enigste wyse vir vergewing van sondes. As ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig en vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid (1 Joh. 1:8,9). Ons glo dat alle mense met respek, genade, begrip en liefde behandel moet word.

Elkeen wat glo in die verlossing van Jesus Christus is ʼn gestuurde (Hand 1:8; Matt 28:18) deur die Heilige Gees en is sodoende medewerkers van God hier op aarde. Ons is gestuur om die boodskap van verlossing, heling (Matteus 5:7) en versoening te bring vir ʼn stukkende wêreld (Deut. 10:18).

 

Groete in Christus

DIE KERKRAAD: NG VISHOEK

DIE ALGEMENE SINODE SE BESLUIT OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS 2016

1. Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie.
2. Die Algemene Sinode
2.1 Herbevestig haar verbintenis aan die besluite van die Algemene Sinode van 2011 oor Skrifbeskouing, Skrifgesag, Hermeneutiek en Skrifuitleg.
2.2. Die Algemene Sinode herbevestig die verklaring “Skrifgebruik en Skrifgesag”, soos aanvaar by die Sinode van 2004, as ’n eenvoudige en prinsipiële samevatting van die NG Kerk se Skrifbeskouing.
2.3. Die Algemene Sinode wys daarop dat vir ’n meer volledige uiteensetting van die saak, die verslae soos goedgekeur in 1986 (getiteld “Skrifgebruik en Skrifgesag”), 1990 (“Skrifberoep in Etiese Sake”) en 2002 (“Gesag van die Skrif”) hiermee saam gelees behoort te word.” (Vgl Notule Algemene Sinode 2011, bladsy 91)
2.4 Die Algemene Sinode wys daarop dat die amptelike besluite van die Algemene Sinode oor Skrifgebruik en Skrifgesag nie gewysig is nie en steeds die geldende standpunt van die Algemene Sinode is.
3. Die Algemene Sinode bely
3.1. dat ons altyd soekend moet bly na die waarheid van die evangelie tussen veelvuldige stemme en in ’n stukkende wêreld.
3.2. dat gelowiges met diep oortuigings oor selfdegeslagverhoudings dikwels van mekaar verskil, en daarom moet hierdie soeke in ’n gees van luister, sensitiwiteit, smeking, dringendheid en verantwoordelikheid benader word, wagtend op die leiding van die Heilige Gees.
3.3. dat almal betrokke by die verskillende vertolkings erns maak met die Skrif en dat daar by almal ‘n opregte begeerte is om God se wil te soek.
3.4. dat die kerk die plek is waar almal omarm en die genade van Christus ontdek moet word.
4. Die Algemene Sinode
4.1. beklemtoon dat geen mens minderwaardig behandel mag word nie, maar inteendeel dat met respek en liefde teenoor alle mense as beelddraers van God opgetree moet word. Ons erken die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind onsself opnuut tot die bevordering van die Godgegewe waardigheid van alle mense.
4.2. roep alle lidmate op om, ongeag seksuele oriëntasie, mekaar met die liefde van Christus te aanvaar.
4.3. vra onvoorwaardelik vergiffenis waar persone met ’n homoseksuele oriëntasie nie soos hierbo behandel is nie
4.4. herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as ‘n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap buite so ‘n vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie, maar erken die realiteit dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van liefde en trou.
4.5. bevestig dat die gesin as hoeksteen in ’n Christelike gemeenskap beskou word.
4.6. is oortuig dat enige persoon wat die genade van die Here deelagtig is en Jesus Christus as Here bely, ongeag seksuele oriëntasie, ‘n volwaardige lidmaat van die kerk is en as sodanig as ongesensuurde lidmaat volle toegang het tot al die ampte in die kerk.
4.7 bevestig dat kerkrade die reg behou om self te besluit wie in leiersposisies in die gemeentes mag dien, en kan nie verplig word om enige persoon wat in ‘n selfdegeslag burgerlike verbintenis is, in diens te neem nie.
4.8 besluit dat dieselfde Christelik-etiese standaarde met betrekking tot leer en lewe geld vir die legitimasie en ordening van alle persone, ongeag seksuele oriëntasie.
Ons maak hierdie besluit beskikbaar omdat dit vir baie lidmate belangrik is. Die notule waarin hierdie besluit bevat word moet egter nog goedgekeur word. Ons sal duidelik aandui wanneer die finale redigering op hierdie besluit gedoen is.

Vertrou Op God – Psalm 111

Dennis Loots

 

Die Christen-lewe behels seëninge en stryd, en ons kan beide te wagte wees. Ek vertrou dat daar altyd meer seëninge as geestelik stryd sal wees, maar iemand wat glo dat daar nie ’n stryd woed nie, op persoonlike, nasionale of internasionale vlak, misgis hom lelik.

‘n Baie eerlike worstelstryd 

Een van my gunstelingskrywers is A.W. Tozer, wat ‘n wonderlike boek, The Knowledge of The Holy, geskryf het. In hierdie boek maak hy ‘n studie van die eienskappe van God. Hy begin die boek deur te sê dat “wat ons glo die waarheid is oor God, sê wie ons is”.

 As Christene kom ons voor al hoe meer uitdagings te staan en word ons gekonfronteer met baie belangrike kwessies; ons kan nie daarvan wegkom nie. Die persoonlike stryd wat ons voer, kom dikwels in die vorm van verhoudings, geld, gesin, werk en gesondheid, maar selfs wanneer daar oorweldigende en veeleisende uitdagings is, bepaal dít wat ons glo die waarheid is oor God, hoe ons hierop sal reageer.

So baie mense in die wêreld glo nie eens dat daar ’n God is nie, of glo dat Hy irrelevant is. Die Psalms weerspieël die Psalmdigters se eerlike stryd met die werklikhede van die lewe en hoe God betrekking het op daardie werklikhede. Die Psalms is ’n daad van aanbidding, maar aanbidding wat plaasvind te midde van die stryd en uitdagings van die lewe. Wanneer jy die Psalms lees, ontdek jy persoonlike 

krisisse, natuurrampe, en worsteling met depressie. Daar is vrees, daar is vyande wat bedreig. Daar is dood, sonde, en persoonlike mislukking. Dit alles word deur die Psalmdigters, Dawid en andere, aangeroer binne die konteks van aanbidding en geloof in God, en hoe Hy verband hou met hierdie kwessies.

Loof die Here met jou hele hart

Psalm 111 is een van daardie Psalms wat met die werklikhede van die lewe worstel – vra jouself af wat jy uit hierdie Psalm kan neem. Waaraan moet jy herinner word wanneer jy met die seëninge en stryd van die lewe te doen het? Die Psalmdigter gee erkenning aan die grootheid van God. In die werklikhede van sy worstelstryd verklaar hy dat hy glo God volkome voldoende is:

 “Halleluja! Ek wil die HERE loof van ganser harte; in die kring van die opregtes en in die vergade-ring. Die werke van die HERE is groot; nagespeur word hulle deur almal wat daar ’n welbehae in het. Sy dade is majesteit en heerlikheid en Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid.”

Hy sê dat een van die funksies van God se kinders is om mekaar aan Sy grootheid te herinner. Wanneer iemand terneergedruk voel, herinner hulle hieraan: God is groot! God is magtig. God is tot alles in staat. Ons hoef nie te vrees nie. Ons vertroue is nie in ’n onbenullige godjie wat onvoldoende is nie en nie in staat is om ons te help nie; ons vertroue is in God wat magtig is en alles kan vermag.

Hoe kan ons die uitdagings van die lewe  hanteer?

Hoe moet ons daardie dinge hanteer wat in die toekoms gaan gebeur, die goeie sowel as die slegte? Hoe gaan ons die seëninge en die worsteling hanteer? As ons net na die wêreldwye politieke arena kyk, is dit duidelik dat daar ‘n enorme krisis aan die ontwikkel is. Ons moet weet dat God ten spyte van alles almagtig en tot alles in staat is.

Een van my gunstelingboodskappe uit die Skrif is die verhaal van Sadrag, Mesag en Abednégo uit die boek Daniël. Koning Nebukadnésar en sy raadgewers het druk op Sadrag, Mesag en Abednégo uitgeoefen deur hulle met die dood in ’n vuuroond te dreig as hulle nie buig voor die goue afgod wat die koning opgerig het nie. Hulle het geweier om te buig, omdat hulle voor niemand behalwe die lewende God sou kniel nie. Hulle is na die koning ontbied, en het die volgende gesê:

‘n Vreeslose antwoord

“Sadrag, Mesag en Abednégo het geantwoord en aan koning Nebukadnésar gesê: ‘ Ons ag dit nie nodig om u hierop ’n antwoord te gee nie. As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos; maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.” Daniël 3:16-18.

 Daar is wêreldwyd so baie Christene wat vervolg en mishandel word, bloot omdat hulle in die Naam van Jesus glo. Ons moet mekaar daaraan herinner dat God tot alles in staat is, Hy is almagtig en die arm van die Here is nie te kort om te help nie. Daar sal baie uitdagings wees, baie omstandighede wat moontlik twyfel kan saai, selfs spotters wat die spot met ons dryf, maar op die ou end sal elke knie buig, en elke tong bely dat Hy die Here is.

 Die eerste ding wat die Psalmdigter in die vergadering van die regverdiges doen, is om hulle aan te moedig om mekaar aan die grootheid van God te herinner. Tweedens erken en verklaar hy God se getrouheid. God is lief vir Sy volk, Hy is getrou; ons kan op Hom vertrou. Sy almagtigheid is nie ‘n teorie waaroor ons kan argumenteer en teologiese gesprekke oor voer nie, Sy almagtigheid is werksaam in die werklikheid van ons lewe.

“Hy het vir sy wonders ’n gedagtenis gestig, die HERE is genadig en barmhartig. Aan die wat Hom vrees, het Hy spys gegee. Hy dink vir ewig aan sy verbond. Hy het die krag van sy werke aan sy volk bekend gemaak, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Die werke van sy hande is trou en reg; al sy bevele is betroubaar. Vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig; uitgevoer in trou en opregtheid.”

Ons kan staatmaak op die feit dat ons Vader weet wat aangaan in ons lewens, en dat Hy getrou sal wees. Die Psalmdigter verheug hom oor die verskillende maniere waarop die Here sy getrouheid bewys. In vers vier herinner hy ons daaraan dat God genadig is. Ons gaan almal die genade van God nodig kry. God is getrou; Hy sal ons alles skenk wat ons nodig het. Gelukkig handel God nie met ons volgens wat ons sondes verdien nie. Selfs in die werklikhede van ons mislukkings en ons tekortkominge, kan ons vertrou op die genade van God.

Hou op om met spyt terug te kyk. Hou op om rond te kyk in vrees. Hou op om na binne te kyk met skuldgevoel. Kyk op en vertrou op ons goeie God.

God se genade is oorvloedig

Ek is lief vir die woord ‘oorvloedig’, wat oral in die Skrif aangetref word. Om oorvloedig te wees, beteken om iets mildelik of in oordadigheid te skenk. God, wat Sy genade oorvloedig aan ons bewys het, sal voortgaan om Sy genade oor-

vloedig oor ons uit te stort. “Deur die bloed van Sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat Hy in al Sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.” Efesiërs 1:7-8.

Nie een van ons sou vandag hier gewees het, as dit nie vir die oorvloedige genade van God was nie. Ons kan verseker weet dat God Sy genade oorvloedig uitgiet oor diegene wat op Hom vertrou.

God is barmhartig

Die tweede manier waarop God getrou is volgens die Psalmdigter, is dat God barmhartig is. Hy weet hoe ons voel, en Hy weet wat ons beleef. Party van ons worstel met ernstige kwessies, of dit nou gesondheidskwessies, verhoudingskwessies of finansiële probleme is; wat ook al die probleem is, God is barmhartig. Die Skrif verseker ons herhaaldelik dat ons ‘n Middelaar aan die regterhand van God het, wat weet wat ons beleef. “Maar U, o Heer, is ‘n barm-hartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou.” Psalm 86:15.

Die prys vir sonde is betaal

God se deernis vir Sy kinders sal nie verander nie. Sonde is nie net vergewe en vergeet nie, maar die losprys daarvoor is betaal. Dit is die Christelike boodskap; Jesus het die prys daarvoor betaal aan die Kruis. Hy het Sy lewe neergelê vir ons sondes sodat almal wat op Hom vertrou, vergewe kan word. God sal ons vergewe, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die prys reeds aan die Kruis betaal is. God sal getrou verlossing voorsien.

Vertrou op die Here

Daar sal aan diegene wat op die Here vertrou, se behoeftes voorsien word. Baie van ons is  geseën en hoef ons nie te bekommer waar ons volgende maaltyd vandaan gaan kom nie. Party van ons moet selfs ’n bietjie inkort – ons het so baie. Vir baie mense is dit egter ’n daaglikse stryd. In ons almal se lewens is daar ‘n paar areas waar ons God se voorsiening nodig het. Lees hierdie wonderlike belofte: “Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.”  Psalm 37:25.

 Hy sal ons tot die einde bewaar. Ons verlossing is nie ‘n lukrake gebeurtenis nie, dit is ‘n verbond. God het ‘n verbond met ons gesluit. Tydens ons daaglikse doen en late sal die vyand ons kom beskuldig, want hy kom om te steel, te slag en te roof. Ons word egter daaraan herinner dat te midde hiervan, is ons deel van God se familie. Hy het ons lede van Sy huisgesin gemaak. Hy het ons die reg gegee om Sy kinders genoem te word, en om Hom ons Vader te noem. Hy het ons sy Gees gegee as ‘n seël om ons uiteinde te verseker. Hy het ons belowe dat niks ons ooit uit Sy hand kan ruk nie. Ons naam is in die Lam se Boek van die Lewe geskryf. En te midde van al die uitdagings wat nog sal kom, sal Hy ons standvastig hou. Daar kan geen vertroue in die vlees wees nie, maar vertroue in die genade van God.

Genade is gratis; nie goedkoop nie

In hierdie Psalm sal jy ontdek dat ook iets van ons verwag word. Een van die groot sondes wat in die Skrif genoem word, is die sonde van verwaandheid. Verwaandheid is altyd rampspoedig. Toe Israel in verwaandheid aangeneem het dat hulle kan doen wat hulle wil, en dat God altyd genadig sou wees, was die gevolg rampspoedig. Die gevolge is vandag nog blywend. Hoewel genade gratis is, is dit nie goedkoop nie. “Die vrees van die HERE is die beginsel van die wysheid almal wat dit beoefen, het ’n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid.”

Dít is ons deel, om die Here te vrees. Die vrees vir die Here behels nie dat jy bang in die hoek sit en vrees vir Sy straf nie, maar vrees vir die Here behels respek, eer, eerbied en erkenning van Sy almagtigheid. Dit draai daarom om onsself aan Hom te onderwerp en te sê: “Here, wat ook al gaan gebeur, ek gaan U dien, want U is tot alles in staat.” In die tye wat voorlê, sal daar baie stryd en seëninge wees. Ons gaan Sy teenwoordigheid nodig hê, en ons gaan Sy genade nodig hê. Namate die mens se dwaasheid toeneem, des te meer sal God se kinders mekaar aanmoedig en hierdie woorde bely:  Ons God is tot alles in staat, en Hy is magtig. Hy is lief vir ons, en sal vir ons sorg.


Dennis Loots is die voormalige hoof-pastoor van Somerset-Wes Baptistekerk. www.swbc.co.za

 

Bron:juig.co.za

Wat sê die mense van jou?

Milanie Vosloo

 

Van Noag kan ‘n mens net mooi dinge sê. Hy was ‘n goeie man. Hy het die regte dinge gedoen en naby aan God geleef. Genesis 6:9

 

Ons almal wonder maar wat ander van ons dink en sê. Party van ons steur ons minder daaraan, maar almal dink tog daaraan.  Die feit is dat daar altyd mense sal wees wat van ons hou en goeie dinge oor ons sal sê, maar dat daar ook diegene sal wees wat toe nou nié‘n goeie woord oor ons het nie.

 

Ons as kinders van God het ‘n groot verantwoordelikheid. Ons wys immers vir die wêreld hoe die God lyk wat in ons is. Daarom kan ons nie sommer net leef en doen soos ons wil nie. Ons denke en dade behoort verband te hou met ons liefde vir ons Vader en ons bewustheid van sy groot genade in ons lewens. Dis waarom dit so belangrik is dat ons elke dag saam met die Gees in ons leef. Dat ons vroeg soggens reeds sal vra dat Hy ons moet leegmaak van onsself sodat ons vol kan word van Hom en dat ons reg deur ons dag die Gees sal toelaat om in en deur ons te leef.

 

Vra sommer nou die Gees om jou van kop tot tone met sy goedheid te vul en jou te help om so te leef dat ander na jou sal kyk en weet: Sy leef naby aan God.

 

Vader, ek is so ‘n gebroke mens. Maak my asseblief leef van myself en propvol van U. Heeldag lank.

 

Net soos jy is – uitgegee deur CUM

Bron:ekerk.org

Is daar regtig ‘n hel?

Dirkie van der Spuy

 

Ons leef in ’n tyd waar sommige mense nie wil glo dat daar ná die dood ’n oordeel gaan wees waar mense gestraf gaan word vir wat hulle op aarde verkeerd gedoen het nie. Hulle glo ook nie dat daar ’n plek soos die hel is, waar sommige vir ewig onder God se toorn gaan ly nie. Mense glo eerder dat almal wat sterf, na die een of ander soort hemel gaan en dat al die verskillende godsdienste maar net verskillende paaie is wat na dieselfde plek van heerlikheid lei. 

Ongeag wat mense dink of wat vir die tydsgees van ons dag aanvaarbaar is, moet ons kyk wat die Skepper van hemel en aarde aan ons geopenbaar het, want dit alleen sal die waarheid wees. God het die waarheid vir ons in die Bybel geopenbaar. 

In die Bybel word daar 167 keer na die hel verwys; dit word as ’n verskriklike plek van straf en oordeel beskryf – ’n plek wat vir die duiwel en sy volgelinge berei is. Dit is ’n plek waar God nie is nie, waar daar met ander woorde ook nie lig is nie, maar net totale duisternis. In Openbaring 21 word die Hemel beskryf as ’n plek waar die son en die maan nie meer is nie, maar waar die helderste lig van God se heerlikheid skyn.

Openbaring beskryf die hel as ’n bodemlose put waar daar geen standvastigheid is nie. Die duiwel en sy trawante sal uiteindelik in die poel van swael en vuur gegooi word waar hulle dag en nag gepynig sal word tot in ewigheid (Op 20:10). Daar is geen rus, geen vrede en geen uitkoms in hierdie plek van pyniging nie (Op 14:11).

Jesus preek oor die hel

Jesus het geglo aan die hel en het meer daaroor gepreek as oor die Hemel. Daar is 33 keer opgeteken dat Jesus oor die hel gepraat het, wat beteken dat Hy gedurende Sy drie jaar bediening op aarde feitlik elke maand een keer oor die hel gepreek het.

Die woord wat Jesus vir die hel gebruik het, is die woord “Gehenna”, wat almal in Sy tyd geweet het, verwys na die verskriklikste plek wat hulle geken het. Suid van die ou Jerusalem was daar ’n vallei wat die Gehennadal genoem is. Dit was die plek waar daar altyd vure gebrand het en waar die afval van die stad verbrand is. Arm mense wat gesterf het en nie geld gehad het om ’n begrafnis te bekostig nie, se lyke is ook hier verbrand. Die stank van hierdie aaklige plek kon van ver af geruik word. Kinders is ook hier geoffer en lewend die vuur ingedryf. Daarom was Gehenna ’n plek waar daar ’n gehuil en gekners van tande was. 

Jesus sou niemand wou mislei of onwaarhede verkondig nie en daarom het Hy ’n verhaal vertel wat die werklikheid van ’n lewe ná die dood beskrywe het. Toe die ryk man sterwe, was hy onmiddellik in die plek van pyniging waar hy gesmag het na ’n druppel water vir verligting in die vlamme wat nie ophou brand nie. Aan die ander kant het ’n man met die naam, Lasarus, gesterf. Hy is deur die engele na die ereplek langs Abram as vader van die gelowiges in die Hemel gedra is (Luk 16:19-31).

Waarom praat die Bybel oor die hel?

’n Mens vra jouself af waarom praat Jesus en die Bybel so reguit en pertinent oor die hel? Dit is duidelik dat Jesus ons bewus wil maak van hoe ernstig God oor sonde voel en dat Hy sonde nie verdra nie en nie ongestraf sal laat bly nie. Die hoofrede is dat Jesus ons vertel van hierdie verskriklike plek omdat Hy nie wil hê dat ons daarheen moet gaan nie. 

Die ewige vuur is vir die duiwel en sy engele (Matt 25:41). God het nie die hel vir ons voorberei nie. Hy wil ons by Hom in Sy heerlikheid hê; in die Hemel waar ons vir ewig vry van die sonde in Sy liefde en heerlikheid sal wees. Jesus het vir ons woonplek in die Hemel gaan gereedmaak omdat Hy ons vir altyd by Hom wil hê. 

Vertel hierdie goeie nuus!

Ons moet hierdie goeie nuus vertel aan almal met wie ons kan praat. In die hel is daar nie hoop of ’n kans vir regmaak nie. Hier op aarde het ons nog hoop, want Jesus kan ons sonde vergewe en dinge kom verander en nuut maak. 

Kom ons waarsku mense en vertel hulle van God se liefde en vergifnis sodat hulle betyds kan gereedmaak vir hulle ewige blyplek in die Hemel.

 

Bron:  Juig.co.za

Uitreik Sutherland (27-28 Junie 2013)

 

Martie en Elana het rerigwaar wonderlike werk gedoen in die ouetehuis.  Onder andere vra hulle vir oom Hendrik of sy rolstoel enige punctures het, waarop hy reageer dat hy mos nie eintlik langafstande daarmee doen nie. Hulle het ook vir einste oom ‘n spesiale kussingkie gegee, sodat hy nie bedsere kry nie.

 

En dan is daar oom Richard vir wie hulle ‘n spalkie gereel het sodat sy hand kan oop bly na sy beroerte, aangesien dit verskeie probleme veroorsaak het. Verder het oom Piet ook ‘n nuwe kierrie ontvang.

 

Die instandhoudingsspan het ook die ouetehuis se kombuis uitgeverf. Een van die werkers daar kon nie glo dat die span wat dit doen geen betaling ontvang nie en dat dit alles gedoen word uit liefde. Dit lyk baie mooi en word rerig opreg waardeer.

 

Estelle vertel dat sy gebid het vir 30 gebreide komberse en wat sy ontvang het vanuit Vishoek en Pretoria en amper oraloor, is soveel meer: 58 komberse is uitgegee aan die ouetehuis + 14 komberse het gegaan aan die personeel + 4 aan die koshuispersoneel + 28 komberse aan die hospitaalpersoneel + 20 vir die damestee. Gelooflik! Baie baie dankie.

 

As ‘n bleik van dankbaarheid het ‘n dame op die dorp 2 skape geskenk, wat Donderdag by ons afgelewer is. Onmiddellik is die spyskaart bietjie geskommel en is daar ‘n braaitjie gereël vir Donderdagaand. Dit was omtrent feestelik en daarna het ons die dag afgesluit met ‘n geestelike aand. Wat ‘n wonderlike ervaring.

 

Vrydagoggend is al die voertuie omtrent ge-ys. Die kinders het ‘n vol oggend gehad aangesien dit totsiens sê is vir die groepies met ook die TV, skryfbehoeftes en opvoedkundige speelgoed wat aan Sneeuvlokkie geskenk is na afloop van die lessies. Jacques en Werner het ook aan die ouer kinders Gideon Bybeltjie oorhandig.

 

Die volwassebediening was redelik besig om die laaste linne en kospakkies uit te deel. So kom ons by 2 broers en hul suster af wat werklik in gehuggies saam bly. Hulle is almal al redelik bejaard.  Tussen hulle het hul ‘n (‘lekker hans”) hoender wat net mooi 1 eier elke dag lê. Ons wonder toe wie kry dan die eier? Maar die liefde tussen die mense is amper tasbaar en volgens hulle is dit glad nie ‘n probleem nie en sorteer hulle dit onder mekaar uit.

 

Na die middag se sport, het ons bietjie sports gehad. Almal het bymekaargekom op die rugbyveld langs die koshuis. En dan word die skeerroom uitgehaal en dan moet jy hardloop!

 

Vrydagaand oefen die dames hul roetine vir die damestee en word hul bietjie touwysgemaak oor rooi lippies en naeltjies, terwyl die mans en seuns ‘n DVD aand hou vir die kinders op die dorp, aangesien dit maar vervelig kan raak op ‘n Vrydagaand aan die einde van die maand. 

Geestelike aand  – tyd om die mure om jou weer oop te maak sodta ander (en jyself) weer weet wat saak maak.

 

Allerlei

‘n E-pos van die huis af: Daar is nie ‘n regte of verkeerde manier om liefde uit te deel nie, net jou manier. Dankie, julle.

Ek wil net een ding sê, “ek love my groep!” – oor lessies, Jonothan

Daar is die een seun in ons groep wat nie wil luister nie, Manneke. – waarop almal die naam beaam!

Hierdie kersie is vir julle albei, die beste tjommies ooit. – tydens die geestelike aand.

Die raakste beskrywing – die kinders kloek rondom A2J.

Ek is God se permanente work-in-progressGerard – Gerard

 

Voorbidding

  1. Vir hulp om altyd die Here en Sy wil eerste te stel in wat ons doen. Ook hoe ons “dankies” aanvaar.
  2. Baie dankie vir die spesiale bande na die week saam.
  3. Vir die gesondheid van die span.  Twee het vandag in die bed gebly en ‘n paar sukkel met kuggies of pap battery. Huis toe verlang – eie bed, eie bad, eie mense – speel ook ‘n groot rol.
  4. ‘n Groot dankie vir goeie weer op die regte tyd.  Na Dinsdag was die aande kouer, maar die dae heelwat warmer.
  5. Dankie en eer aan die Here vir die groei in elke kind.  Waar hulle met sekerheid leiding neem in hul klein groepies en hoe hulle vir mekaar omgee.  Bid dat hulle sal aanhou groei in hul verhouding met Hom wanneer hulle weer tuis is.
  6. Vir krag en seën vir die laaste twee dae: die versorging van die honde (o.a. ontwurming, dat dit vlot sal verloop), die vroue tee, die werk van die verskillende spanne en vir ‘n veilige rit huis toe.

 

 

 

 

Dankie vir julle gebede.

Sutherland span,

Johann en Heidi

 


NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Nuusbrief

Jesus loop homself dood

Wanneer ek die Markusevangelie lees val dit my op hoe baie Jesus aan die beweeg is.

Hy is gedurig op die pad en vinnig aan’t rondbeweeg. In Markus 15 loop Jesus Homself dood- letterlik! Ons lees hier hoe Hy aan ’n houtkruis vasgekap word net buitekant Jerusalem. Terwyl almal Hom verlaat, roep Jesus daar sy bekende woorde van Psalm 22 uit: “My God, my God, waarom het U my verlaat?” (Markus 15:34).   Hoop-verlore, of dalk nie! Want daar in Jesus se sterwensoomblikke roep Hy juis na God, daardie einste God wat die psalmskrywer van Psalm 22 te hulp gekom het, soos wat die res van hierdie psalm getuig.

Jesus se sterwe is geen noodlot-grap nie. Vanaf Markus 8 het Jesus drie keer gesê dat Hy, die Seun van die mens, oppad is na Jerusalem om doodgemaak te word.   Sy pad is ’n doodloopstraat. Dit eindig aan ’n houtkruis. Nee wag, dit eindig anderkant die leë graf. Want daardie einste lydende Seun van die mens word ook deur God opgewek uit die dood. Sy doodloopstraat lei ’n nuwe leefstraat in vir Homself en elkeen wat in Hom as die Seun van God glo.

Slegs in Jesus is hierdie nuwe lewe moontlik.

Stephan Joubert